Σχέδιο Νόμου, αλλαγές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, panepisthmia, tei, allages Δείτε το Σχέδιο Νόμου με όλες τις αλλαγές που αφορούν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Δείτε το Σχέδιο Νόμου με όλες τις αλλαγές που αφορούν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, δημοσιεύουν τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που βρίσκεται σε επεξεργασία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το οποίο αναμένεται, να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF


Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μην ξεχάσετε να διαβάσετε:

Άρθρο 1foititikanea

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι προπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) .

β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων .

δ) «Μεταδιδάκτορες» : οι εκπονούντες Μεταδιδακτορική Διατριβή (ΜΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων.

ε) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. .

στ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. .

ζ) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου  και ο Πρό­εδρος Τ.Ε.Ι. .

η) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρό­εδρος Τ.Ε.Ι. .

θ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι. .

ι) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι. .

ια) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο  Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. .

ιβ) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. .

ιγ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και τα Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. .

ιδ) Βαθμίδες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και Μελών Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. . Ως τέτοιες νοούνται οι  ακόλουθες: 

αα) Καθηγητής, 

ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής,

γγ) Επίκουρος Καθηγητής,

δδ) Λέκτορας Πανεπιστημίου/Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Όπου στις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) γίνεται αναφορά σε «Καθηγητές»  νοείται εφεξής «μέλος Δ.Ε.Π.» .

ιε) «Επιστημονικό, Διδακτικό, Εργαστηριακό και Τεχνικό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών»:  Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) .

ιστ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απο­νέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

ιζ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Πανεπιστημίων  και των Τ.Ε.Ι.

ιη) «Οργανισμός»: ο Οργανισμός των Πανεπιστημίων  και των Τ.Ε.Ι.      

Άρθρο 2

Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 5 

Οργανισμός Ιδρύματος

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη και απλή γνώμη του Συμβουλίου. Η απόφαση της Συγκλήτου, νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε, μετά την άπρακτη παρέλευση για οποιοδήποτε λόγο αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση, του ερωτήματος από τη Σύγκλητο, στο Συμβούλιο.

2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της διοικητικής και οργανωτικής δομής κάθε ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174/08.08.2013) όπως ισχύει, καθώς και τα ακόλουθα :

α) η σύσταση και η κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κάθε κατηγορίας και βαθμίδας,

β) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174) όπως ισχύει, καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,

γ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση τους,

δ) η σύσταση και η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , της Νομικής Υπηρεσίας και των αυτοτελών μονάδων και γραφείων

ε) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,

στ) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,

ζ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την οργανωτική και διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και των Υπηρεσιών τους.  

Άρθρο 3foititikanea

Η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

« Άρθρο 6

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη και απλή γνώμη του  Συμβουλίου. Η απόφαση της Συγκλήτου, νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε, μετά την άπρακτη παρέλευση για οποιοδήποτε λόγο αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση, του ερωτήματος από τη Σύγκλητο, στο Συμβούλιο.

2) Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Ιδρύματος, καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε εφαρμογή αυτών, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές και δεν αντίκεινται σε αυτές, ιδίως δε τα ακόλουθα:

α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος, εκτός των θεμάτων που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό των Ιδρυμάτων,

β) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων στις Σχολές και καθορισμού των Εσωτερικών τους Κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των οργάνων της διοίκησης τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,

γ) οι κανόνες λειτουργίας του Ιδρύματος, της Συγκλήτου, της Κοσμητείας, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος, των μονομελών οργάνων διοίκησης και των Υπηρεσιών,

δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,

ε) τα κριτήρια απονομής και η διαδικασία απονομής των τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή,

στ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Επιστημονικού Διδακτικού και Εργαστηριακό Προσωπικού ειδικών κατηγοριών και ειδικότερα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ζ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των Ιδρυμάτων,

η) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος,

θ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητες τους,

ι) τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι αρμοδιότητες τους και η σχετική διαδικασία,

ια) η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές για όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις

ιβ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσης τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου,

ιγ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και στους υποψηφίους Διδάκτορες, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,

ιδ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και υποψηφίους Διδάκτορες

ιε) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει,

ιστ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού,

ιζ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, και τα ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ιη) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ιθ) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο Πρόγραμμα σπουδών,

κ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,

κα) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων,

κβ) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών  

κγ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών σε προγράμματα σπουδών του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων,

κδ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία,

κε) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων τους, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και

κστ) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να εκδοθεί έπειτα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π., (ή της Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και της Συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ)  πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. . Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε, μετά την άπρακτη παρέλευση για οποιοδήποτε λόγο αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση, του ερωτήματος από τον Υπουργό στο Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 4

Όργανα του Ιδρύματος

1. Το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

2. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Τα όργανα των Α.Ε.Ι. είναι: α) η Σύγκλητος, β) το Πρυτανικό Συμβούλιο, γ) ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις και δ) το Συμβούλιο.

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«10. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του,

β) εισηγείται στη Σύγκλητο τις διαδικασίες  και τις πηγές για την εύρεση μέσων και πόρων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων και την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών

γ) για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων περιπτώσεων μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη προτάσεων των θεμάτων των αρμοδιοτήτων αυτών,  

δ) τη διατύπωση απλής γνώμης για τη λήψη  απόφασης από τη  Σύγκλητο για την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 5, ε) τη διατύπωση απλής γνώμης για τη λήψη  απόφασης από τη  Σύγκλητο για την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6.

4. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.»

5. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015) αντικαθίστανται ως εξής και προστίθεται περίπτωση ζ και :

«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία, από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών iii) των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος και των υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου και iv)  του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π.), (Ε.ΔΙ.Π.),  (Ε.Τ.Ε.Π.) και (v) του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις πέντε κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 1, 0,20, 0,20, 0,10 και 0,10 αντίστοιχα ανάλογα με το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω μπορούν να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.  Για τον διορισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.

γ)  Η Σύγκλητος, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

δ) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υποβάλλονται, ενώπιον  της Συγκλήτου.

ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου  τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Ιδρύματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ορίζει εφορευτικές επιτροπές ανά εκλογικό τμήμα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους Πρυτάνεις μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.

στ) Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

ζ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση κατά την οποία κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων κατά την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Μοναδικός υποψήφιος δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει αριθμό έγκυρων ψήφων που ισούνται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με την έκδοση νέας προκήρυξης για τη διενέργεια εκλογών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Πρύτανη  για οποιονδήποτε λόγο, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

η) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών και των συλλογικών οργάνων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. .».

6. Η παράγραφος 17 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

7. α) Σε κάθε Α.Ε.Ι. για την υποβοήθηση του έργου του Πρύτανη, εκλέγονται Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αντιπρυτάνεις, από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται για τετραετή θητεία. Για την εκλογή τους ακολουθείται η διαδικασία του εδαφίου α) της  παραγράφου 16. Για τον διορισμό τους ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια πράξη περιέχονται οι αρμοδιότητες των εκλεγέντων Αντιπρυτάνεων και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη από αυτούς, όπως αυτά έχουν ορισθεί με τις, προβλεπόμενες στο επόμενο εδάφιο του παρόντος,  αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

β) Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό, από τους υποψηφίους Πρυτάνεις, ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων. Με δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απόφαση της Συγκλήτου, η οποία  λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη, και εκδίδεται άπαξ καθορίζονται ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες τους και ο τίτλος που φέρουν  σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η απόφαση αυτή λαμβάνεται και δημοσιεύεται πριν από τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων. Με απόφαση της Συγκλήτου η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της εκλογής τους, και λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη, καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Πρύτανη, οι Αντιπρυτάνεις ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α) της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Πρύτανη.

γ)   Ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων,  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ανά Ίδρυμα.  Για τον καθορισμό του κατά τα άνω αριθμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδία ο αριθμός των λειτουργούντων στο Ίδρυμα Σχολών, η λειτουργία εγκαταστάσεων του Ιδρύματος  σε περισσότερες της μίας πόλεις, ο αριθμός των φοιτητών, των διδασκόντων, των υπαλλήλων και κάθε άλλο πρόσφορο για τη λήψη της απόφασης της Συγκλήτου κριτήριο.

δ) Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με  τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν  επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συ­νεχή θητεία στις θέσεις που κατείχαν.

ε) Η κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης από μέλος ΔΕΠ είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις ή του ορισμού του στη θέση αυτή σε αναπλήρωση παραιτηθέντος μονοπρόσωπου οργάνου και μέχρι την εκλογή νέου.

7. Η παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:

α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργιάς και μεριμνά για τη συνερ­γασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,

β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διά­ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,

δ) μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή  αναπληρούμενος από τον  αρμόδιο κατά τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσής του Αντιπρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,

ε) έχει την ευθύνη της κατάρτισης σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,

στ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οι­κονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογι­σμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υ­ποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

ζ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

η) εκδίδει τις πράξεις προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου,

θ) ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π..

ι) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος, τις πράξεις των υπηρεσιακών μεταβολών και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού,

ια) εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος , εκτός αυτών για τις οποίες η έκδοση τους έχει ανατεθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη του Ιδρύματος.

ιβ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ­γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου,

ιγ) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προεδρεύει των συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα Αντιπρύτανη.

ιδ) έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προ­στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,

ιε) μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

8. Η παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

9. Η Σύγκλητος αποτελείται από :

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) τους Κοσμήτορες,

δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. ζ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών  (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο ετών.

2. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος νομίμως συγκροτείται χωρίς τα μέλη που δεν έχουν ορισθεί.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία, τα μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο κατηγοριών, απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, το σώμα νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους, σε κάθε δε περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται επί του αριθμού  των μελών Δ.Ε.Π. της Συγκλήτου. 3. Στις περιπτώσεις που στη Σύγκλητο πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης μπορεί να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της,  εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Η παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

10. Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,

β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανισμού του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, και απλή γνώμη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του,

δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,

ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,

στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, των κέντρων καινοτομίας, των εργαστηρίων, των μουσείων και λοιπών αυτοτελών οργανισμών του Α.Ε.Ι. .  Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.3848/2010 (Α’ 71),

ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,

η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος, θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,

ι) διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,

ια) εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από πρόταση των Τμημάτων,

ιβ) κατανομή στα τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά την έγκριση του συνολικού αριθμού από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ιγ) έγκριση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και των τυχόν τροποποιήσεών τους

ιδ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,

ιε) απόφαση για διακοπή της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου του Α.Ε.Ι., για έναρξη και λήξη εξάμηνων σπουδών,

ιστ) ορισμό του αριθμού των Αντιπρυτάνεων, των αρμοδιοτήτων τους, του τίτλου τους ανά τομέα ευθύνης τους και της σειράς με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

ιζ) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,

ιη) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.

ιθ) απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των σχολών και των τμημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών,

κ) διορισμό μονομελών οργάνων διοίκησης μέχρι την εκλογή νέων,  λόγω μη  πλήρωσης της θέσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και της αδυναμίας τους να λειτουργήσουν

2. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:

α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται: αα) σε κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού, ββ) στη σίτιση φοιτητών, γγ) στο σύνολο εσόδων και εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα για τους κατωτέρω σκοπούς αποκλειστικά:

αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωση έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,

ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.

γ) να αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου A.E.I. με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής του.

δ) να μεταβιβάζονται με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρμοδιότητές της στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για επείγοντες λόγους ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, για καθορισμένο με την απόφαση αυτή χρονικό διάστημα. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.

4. α) Η Σύγκλητος μπορεί να συστήνει συμβούλια και επιτροπές μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

β) Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας των συμβουλίων και των επιτροπών αυτών.

5. Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

6. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:

Συστήνεται σε κάθε Α.Ε.Ι. όργανο διοίκησης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο.

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τρία, μέλη ΔΕΠ της Συγκλήτου που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της. Για τη συγκρότησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο προσκαλούνται και εισηγούνται υπηρεσιακώς και κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος, για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα. Κατά τη λήψη των αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.

3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων του Α.Ε.Ι. γ) μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και δ) ασκεί τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, οι οποίες ανατίθενται σε αυτή με απόφασή της δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών λεπτομέρεια .

Οι Κοσμήτορες ή οι εκπρόσωποι των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας δύναται να καλούνται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Άρθρο 5

Το άρθρο 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων.

2. Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.

3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,

β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.

γ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών  (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωματικό του, από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο ετών.

4. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Κοσμητεία νομίμως συγκροτείται χωρίς τα μέλη που δεν έχουν ορισθεί.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία, τα μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο κατηγοριών, απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας, το σώμα νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους, σε κάθε δε περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται επί του αριθμού  των μελών Δ.Ε.Π. της Κοσμητείας.

5. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητι­κής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων της Συγκλήτου,

γ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,

δ) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμ­μετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτη­τών,

ε) όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6. α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Συγκλήτου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Η εκλογή διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή του Πρύτανη. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Κοσμήτορα για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται από τη Σύγκλητο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το σύνολο μελών ΔΕΠ της Σχολής από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16  του άρθρου 8 εκλογικό σώμα της Σχολής και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και δεν επιτρέπεται να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

γ) Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με  τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.

7. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπου­δών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας ,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι­σμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,

στ) όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Ο Κοσμήτορας, όταν απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα.

9. α) Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου άρθρου για τη λειτουργία του Τμήματος. Ο Κοσμήτορας και ο αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος αντιστοίχως, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία ακόμη συνεχή θητεία.

10. Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του οικείου Τμήματος, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις του ενιαίου τίτλου σπουδών που χορηγεί ένα Τμήμα.

2. Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), γ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, δ) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα και ε) ο Διευθυντής του Τομέα.

3. α) Στη Γενική Συνέλευση, μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30) ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που συμμετέχει από κάθε Τομέα είναι ανάλογος του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τομέα προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που θα εκπροσωπηθεί από τον Τομέα κατανέμεται αναλογικά στις βαθμίδες ΔΕΠ και στη συνέχεια διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα για τον καθορισμό των εκπροσώπων στη Γ.Σ. του Τμήματος.

β) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,  και ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης ή ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, και της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών  (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος νομίμως συγκροτείται χωρίς τα μέλη που δεν έχουν ορισθεί.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία, τα μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο κατηγοριών, απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, το σώμα νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους, σε κάθε δε περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται επί του αριθμού  των μελών Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.foititikanea.gr

4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του, Το Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, τρεις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος δύο μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους,

β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κά­θε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολό­γηση του Προγράμματος Σπουδών,

ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυ­ξη θέσεων μελών ΔΕΠ, έπειτα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και

στ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα και το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.

5. α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης, του Τμήματος. Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης , μετέχουν για την έκφραση γνώμης, χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ή ένας (1) υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, και ένας (1) εκπρόσωπος του συνόλου της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, από το οικείο συλλογικό όργανό τους.

β) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων και Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών  (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης,  νομίμως συγκροτείται χωρίς τα μέλη που δεν έχουν ορισθεί.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία, τα μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο κατηγοριών, απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, το σώμα νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους, σε κάθε δε περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται επί του αριθμού  των μελών Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.  Της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

δ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, είναι αρμόδια :

i) για τον ορισμό των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων,

ii) των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών,

iii) των εξεταστικών επιτροπών,

iv) το σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16-7-2008)

v) της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.), για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων,

vi) τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

vii) την απονομή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

γ) Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων  των οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  κάθε Τμήματος.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

ε) Ο Διευθυντής κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  του Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία επιπλέον θητεία. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προεδρεύει της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ορίζει ποιο από τα συνεργαζόμενα τμήματα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  ή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

στ) Καταργείται η φράση «Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία» στην περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195).  Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).

ζ) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.

6. α) Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και διετή θητεία. Η εκλογή διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή του Πρύτανη, ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο.

β) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση. Η παράγραφος …. του άρθρου ….. εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες:

α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,

β) Συγκαλεί τα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήμα­τος,

ε) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή­ματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και

ζ) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και εποπτεύει την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού στο Τμήμα. Για το λόγο αυτό εκδίδει κάθε μήνα βεβαίωση για την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Τμήματος την οποία αποστέλλει αμελλητί στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την σύνταξη των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού.

8. α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

β) Στις περιπτώσεις όπου ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του,  συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

9. α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής.

β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου  Τμήματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα καθώς και για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα μπορεί και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή μέλος του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.

δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατόν να σχηματίζονται νέοι Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης  του Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος. ε) Δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς όταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ή το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς. Η απόφαση μη διαίρεσης του Τμήματος σε Τομείς λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση  του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης  του Τομέα ανήκουν στη Γενική Συνέλευση  του Τμήματος.

10. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών ή ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας, υπό τις αναφερόμενες στο εδάφιο …… του άρθρου ……. του παρόντος, και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.

γ) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα είναι οι εξής:

αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή,

ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,

γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών,

δδ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού και εργαστηριακού έργου στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του,

εε) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για τα προερχόμενα από τον Τομέα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων Διδακτόρων και ένας εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. Στην υποπερίπτωση εε’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.

δ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.

11. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:

«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γενική Συνέλευση Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. του Τμήματος  και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του».

12. Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

13. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.

14. Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.

Άρθρο 7

Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α΄84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

β) Για τα προσόντα εκλογής , στις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ , με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87/16-7-1982) όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.

γ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, και  η παράγραφος 1,  4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

2. Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται από Καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και από Αναπληρωτές Καθηγητές ή Ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα,  από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματος. Η εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ πραγματοποιείται από Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο είναι δεκαπενταμελές.

3. α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους τα οποία ανήκουν στο ίδιο ή άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και επτά (7) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους, άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

β) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων, με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του  Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

γ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέλευσης του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια, τα μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα μέλη που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται αντίστοιχα από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.

δ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που να προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας ή της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού  Σώματος, πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συναφές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.

ε) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

4. Οι συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος, πραγματοποιούνται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Εκλεκτορικά Σώματα και στις Εισηγητικές Επιτροπές αποτελεί καθήκον τους.

5. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός 1/3 του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή τους.

δ) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.

ε) Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.

στ) Εάν παρέλθουν άπρακτες με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες των περιπτώσεων δ’ και ε’  της παρούσας παραγράφου,  το Εκλεκτορικό Σώμα, συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος, και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π.

ζ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του, μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

η) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα, μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή με ιδιαίτερες σχέσεις φιλίας ή έχθρας με τον υποψήφιο.

θ) Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών τους Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον Πρόεδρο του Τμήματος η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

ι) Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.

ια) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) στην περίπτωση ενός ή δύο υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός, μεσολαβεί διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των ισοψηφησάντων για την ανάδειξη του επικρατέστερου για τη δεύτερη θέση.

6. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας.

β) Για τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και τον διορισμό των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού.

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24.12.1997) αντικαθίσταται ως εξής : « Έδρα του Ε.Α.Π. ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.» Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 προστίθεται περίπτωση  (iv) ως εξής : «iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.»

2. Το εδάφιο β) της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής : «Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρία μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στη διάταξη ………. απόφαση διορισμού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»

3. Στο άρθρο 6 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει , προστίθεται διάταξη ……. ως εξής :Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ισχύουσες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος συμβάσεις των εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013,  παρατείνονται έως την 31η Αυγούστου 2016. Η δαπάνη των συμβάσεων αυτών θα καταβληθεί εξολοκλήρου από πόρους του Ε.Α.Π. και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του. ».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης  Επιτροπής Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει  οι λέξεις: «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «για τρία (3) χρόνια».  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 οι λέξεις : «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

6.  Οι διατάξεις των εδαφίων γ) και δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2327/1995 (ΦΕΚ Α’ …..), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής : «γ)  Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε. ρυθμίζονται με απόφασή της η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. δ) Οι δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής καλύπτονται από τους πόρους του Ε.Α.Π. και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» .

8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει , προστίθεται εδάφιο γ) ως εξής :

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν μέρει, η κατά τα προηγούμενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης.».

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει , προστίθεται τελευταί εδάφιο ως εξής : «Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του Ε.Α.Π. . Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου προστίθεται φράση ως εξής: «Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).»

11. Στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 προστίθεται φράση ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που είναι μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

12. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 προστίθεται φράση ως εξής : «Τα µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.»

13. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής : «Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει ένα µέλος της Ο∆Π. Οι φοιτητές, τους οποίους παρακολουθεί, συμμετέχουν είτε διά ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης, με προϋποθέσεις οριζόμενες με απόφαση της ΟΔΠ, που εγκρίνεται από την οικεία Κοσμητεία και τη Σύγκλητο».

14. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής : «Ένας φοιτητής µπορεί να διακόψει τις σπουδές του µετά την επιτυχή παρακολούθηση µιας ή περισσότερων ΘΕ και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, παρακολουθώντας την επόµενη ΘΕ.»

15. «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου ΠΣ και της διπλωματικής εργασίας, αποφοιτά από το ΠΣ χωρίς άλλους περιορισμούς.» 16. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: «2. α) Το ΕΑΠ αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστηµών, (β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, (γ) Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, (δ) Εφαρµοσµένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται , να συγχωνεύονται, να κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται Σχολές του ΕΑΠ, κατά τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ.

β) Οι Σχολές παρέχουν προγράµµατα σπουδών. Κάθε πρόγραµµα σπουδών συγκροτείται από συνδυασµούς ΘΕ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορούν να δηµιουργούνται, να καταργούνται, να µετονοµάζονται ή και να συγχωνεύονται ΘΕ των Σχολών. ∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία µίας ΘΕ µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο σε περισσότερες από µία Σχολές. γ) Τα Προγράµµατα Σπουδών καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο των µαθηµάτων και εντάσσονται οι σχετικές ΘΕ στα αντίστοιχα Προγράµµατα Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσµητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του ΕΑΠ µε το συνδυασµό ΘΕ που ανήκουν σε αυτές.»

Άρθρο 9

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Για όσα από τα θέματα που προβλέπονταν από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) να ρυθμισθούν από τον προβλεπόμενο στον ίδιο νόμο Οργανισμό και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι  κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις.

2. Για όσα από τα θέματα που προβλέπονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) να ρυθμισθούν από τον προβλεπόμενο στον ίδιο νόμο Εσωτερικό Κανονισμό και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις. ».

3. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Πρυτάνεων και Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν ή διενεργούνται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β του τροποποιηθέντος με το παρόν, άρθρου 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015), και έχουν ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν νομίμως διενεργηθεί. Για όσες από αυτές, δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ο διορισμός του Πρύτανη από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις άνω διατάξεις διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ο διορισμός του Πρύτανη νομίμως διενεργείται μόνο με την προβλεπόμενη στην περίπτωση α) του παρόντος, διαπιστωτική πράξη  του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Εντός ενός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων σε όλα τα Ιδρύματα . Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, δύνανται να συμμετάσχουν στην κατά τα παραπάνω εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση εκλογής τους διορίζονται στη θέση του Αντιπρύτανη για το υπόλοιπο της καθορισθείσας με την απόφαση ορισμού τους στη θέση του Αναπληρωτή Πρύτανη, θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των Αντιπρυτάνεων διαρκεί όσο η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτάνεων και δεν θεωρείται πλήρης. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, νομίμως ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την, κατά τα άνω, έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής των Αντιπρυτάνεων.

5. Τα λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτανικά Συμβούλια, τα οποία συστήθηκαν με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195),  θεωρούνται νομίμως συσταθέντα από της συστάσεώς τους και νομίμως λειτουργούν έως τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στο παρόν διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr