Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΔΑ: Ο καθηγητής που αναλαμβάνει χρέη Συνηγόρου του Φοιτητή το νέο ακαδ. έτος

Ορισμός Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζει τον κ. Παναγιώτη Γιαννακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, ως Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από 01 η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-09-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρο 83, του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄), καθώς και τα ειδικός αναφερόμενα στο άρθρο 19 της με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/31-07-2018, τ. Β΄): «Κανονιστική Απόφαση» της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος και στο άρθρο 63 της με αριθμ. 74268/12-10-2020 (Φ.Ε.Κ. 4621/21-10-2020, τ. Β΄) Απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Η θητεία του Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Η Γραμματειακή υποστήριξη του Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα παρέχεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

Αρμοδιότητες

1. Ο Συνήγορος του Φοιτητή προΐσταται του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο του γραφείου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

2. Ειδικότερα ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που  υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο  αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

3. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

4. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΑΔΑ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr