Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΑΔΑ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΑΔΑ

Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο προέκυψε από τη  μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Τ.Τ. Πειραιά.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΠΑΔΑ μπορείτε να την δείτε εδώ.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν ολόκληρο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΑΔΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε με το ν. 4521/2018 με έδρα το Αιγάλεω και από της ιδρύσεώς του συγχωνεύθηκαν διά απορροφήσεως σε αυτό το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Επιπλέον, με το άρθρο 58 του ν. 4610/2019 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος και του άρθρου 1 παρ. 2 στοιχ. α’ του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύει, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Καθηγητές του είναι δημόσιοι λειτουργοί κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος και απολαύουν ακαδημαϊκής ελευθερίας και ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Ο τίτλος του Πανεπιστημίου στις διεθνείς του σχέσεις αποδίδεται ως University of West Attica (σε συντομογραφία UNI.W.A.).

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (σε συντομογραφία ΠΑ.Δ.Α.) έχει ως έμβλημα την κεφαλή του Πλάτωνα, όπως απεικονίζεται στον ομώνυμο γλυπτό ανδριάντα που είναι τοποθετημένος στον περίβολο της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Λεωνίδα Δρόση, έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της νεοκλασικής γλυπτικής στην Αθήνα του 19ου αιώνα. Περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, University of West Attica.

3. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος με το έμβλημα του Πανεπιστημίου στο κέντρο και περιγεγραμμένο τον τίτλο του στα ελληνικά και αγγλικά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, University of West Attica. Δικαίωμα χρήσης της σφραγίδας του Πανεπιστημίου έχουν για συγκεκριμένες εκ του νόμου αρμοδιότητες τα πρόσωπα στα οποία το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί από τον Πρύτανη. Οι χρήστες της σφραγίδας είναι υπεύθυνοι για τη σύννομη χρήση και τη φύλαξη αυτής.

4. Η Οπτική Ταυτότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2

ΣΤΟΧΟΙ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 2

Στόχοι-Αποστολή

1. Το ΠΑ.Δ.Α. ασκεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών σπουδών όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες δημόσιας υγείας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές.

2. Στόχος της εκπαιδευτικής αποστολής του ΠΑ.Δ.Α. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, των τεχνών και του πολιτισμού με στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική συνείδηση, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. Στόχος της ερευνητικής αποστολής του ΠΑ.Δ.Α. είναι η παραγωγή και διάχυση νέας καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά πεδία των Ακαδημαϊκών Μονάδων του και η δημιουργία νέων ερευνητών.

3. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, τηρώντας τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της επιστημονικής και ερευνητικής δεοντολογίας και τις συναφείς με τη φύση του έργου και της αποστολής του γενικές αρχές της δημοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού της προσωπικότητας, των επιστημονικών απόψεων και των δικαιωμάτων των άλλων, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, του σεβασμού της κάθε είδους διαφορετικότητας, της πλήρους διαφάνειας των αποφάσεων και των εν γένει δραστηριοτήτων του και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

4. Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του το ΠΑ.Δ.Α. συνεργάζεται με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής συνάπτοντας προγραμματικές συμφωνίες, καθώς και με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προβαίνει δε σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αξιολόγηση με υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια τόσο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών των διοικητικών Μονάδων του.

Άρθρο 3

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Κοινωνική Λογοδοσία

1. Το ΠΑ.Δ.Α. συντάσσει τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο προσδιορίζει τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, τη στρατηγική δομή και λειτουργία του στο πλαίσιο της αποστολής του, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

2. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΠΑ.Δ.Α. περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα σε τομείς που αναφέρονται και αποβλέπουν στη βέλτιστη εκπαιδευτική λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων του, στην αποτελεσματική διοικητική του οργάνωση , στην ερευνητική του πολιτική με στόχο την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του, στη βελτίωση των υποδομών και εν γένει εξοπλισμού του, στη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και καινοτόμου σκέψης των φοιτητών, στην ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών, στη σύνδεσή του με την κοινωνία και την οικονομία, στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίησή του.

3. Όλες οι δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α. σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό επίπεδο δημοσιοποιούνται στο κοινωνικό σύνολο, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, δημοσιοποιούνται οι δημοσιευτέες αποφάσεις και εν γένει διοικητικές πράξεις των οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οικονομικοί πόροι του Ιδρύματος και η διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, η υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τα ονόματα των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ανά Σχολή ή Τμήμα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο ανά ακαδημαϊκό έτος, η οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών κ.λπ. Ο διαδικτυακός τόπος του Ιδρύματος τηρείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ IΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4

Ακαδημαϊκή συγκρότηση

1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΠΑ.Δ.Α. περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο επιτελείται από τις ακαδημαϊκές μονάδες του.

2. Κατά την κατάρτιση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού το ΠΑ.Δ.Α. περιλαμβάνει τις κατωτέρω έξι (6) Σχολές με τα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα και Τομείς.

Α) Σχολή Μηχανικών, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και συγκροτείται από τα εξής Τμήματα με τους αντίστοιχους Τομείς:

Α1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Αυτοματισμού
 3. Ηλεκτρονικής και Υλικών
 4. Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου
 5. Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημάτων
 6. Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος
 7. Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων

Α2) Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής η  έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής
 2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α3) Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Βιομηχανικών Συστημάτων και Ελέγχου
 2. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής
 3. Παραγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
 4. Χημείας, Επιστήμης Υλικών και Κλωστοϋφαντουργίας
 5. Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Α4) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Υλικού και Συστημάτων Υπολογιστών
 3. Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Α5) Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Γεωδαισίας-Φωτογραμμετρίας-Χαρτογραφίας
 2. Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης
 3. Αναπτυξιακών Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού

Α6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Ενεργειακός
 2. Κατασκευαστικός

Α7) Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Ναυπηγικής
 2. Ναυτικής Μηχανολογίας

Α8) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει εξής Τομείς:

 1. Δομοστατιστικής Μηχανικής
 2. Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
 3. Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων

Β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και συγκροτείται από τα εξής Τμήματα με τους αντίστοιχους Τομείς:

Β1) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

 1. Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης
 2. Επιστημών Πληροφόρησης

Β2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων
 5. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Β3) Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Τουρισμού – Επιχειρήσεων Τουρισμού και Φιλοξενίας
 2. Χρηματοοικονομικών,Κοινωνικών,ΝομικώνΕπιστημώνκαι Επιχειρηματικότητας

Β4) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Β5) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Β6) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

  1. Λογιστικής
  2. Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικών καιΝομικών

Γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Γ1) Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας
 2. Γραφιστικού Σχεδιασμού
 3. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Γ2) Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Θεωρία και Κριτική
 2. Σχεδιασμού, Θεωρία και Κριτική
 3. Χώρου και Εικαστικών Τεχνών
 4. Αειφορικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

Γ3) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Συντήρησης Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τεκμηρίων
 2. Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων και Αρχειακού Υλικού
 3. Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακών Εφαρμογών
 4. Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. Εικαστικών Τεχνών

Γ4) Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Φωτογραφίας, Κριτικής Θεωρίας και Εικαστικών Εφαρμογών
 2. Φωτογραφικών Τεχνικών και Εφαρμογών
 3. Βίντεο, Οπτικοακουστικών Τεχνών και Φωτογραφικού Δοκιμίου

Δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Δ1) Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 2. Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας

Δ2) Τμήμα Εργοθεραπείας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Δ3) Τμήμα Μαιευτικής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας
 2. Γυναικολογικής Φροντίδας

Δ4) Τμήμα Νοσηλευτικής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Βασικής Νοσηλευτικής
 2. Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας
 3. Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής
 4. Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

Δ5) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Μυοσκελετικού και Κυκλοφορικού Συστήματος
 2. Αναπνευστικού Συστήματος
 3. Νευρικού Συστήματος

Ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Ε1) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Χημείας, Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων
 2. Προωθημένων Τεχνολογιών

Ε2) Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Βιολογίας Φυτών και Αμπελουργίας
 2. Χημείας και Τεχνολογίας Οίνου, Ζύθου και Ποτών
 3. Μάνατζμεντ-Μάρκετινγκ

ΣΤ) Σχολή Δημόσια Υγείας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και συγκροτείται από τα Τμήματα:

ΣΤ1) Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Βασικών Επιστημονικών Πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
 2. Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 3. Περιβαλλοντικής Υγείας 

ΣΤ2) Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

 1. Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής
 2. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
 3. Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωανθρωπονόσων
 4. Συστημάτων Υγείας και Πολιτικής

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις Σύστασης Νέων Τομέων - Μετεξέλιξη Τομέων

1. Τα αυτοδύναμα τμήματα του ΠΑ.Δ.Α, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύει, μπορούν να ιδρύουν νέους Τομείς, να συγχωνεύουν, να κατατέμνουν ή να καταργούν τους ήδη υφιστάμενους, ή να αλλάζουν την ονομασία ή να τροποποιούν το γνωστικό τους αντικείμενο, με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τη σύσταση ή οποιαδήποτε μετεξέλιξη Τομέα απαιτείται να υποβληθεί στη Σύγκλητο αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς:

α. την αναγκαιότητα σύστασης ή μετεξέλιξης Τομέα,

β. τη δυνατότητα υποστήριξής του από ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Τομέα,

γ. την πλήρη ένταξη του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,

δ. τη μη επικάλυψη του έργου του Τομέα με αυτό άλλων Τομέων του Τμήματος,

ε. τη δυνατότητα κατανομής σε  αυτόν  τουλάχιστον  τριών  (3)  μελών  Δ.Ε.Π. το γνωστικό αντικείμενο ή το συνολικό επιστημονικό ή ερευνητικό έργο των οποίων είναι ανάλογο του Τομέα.

3. Αμέσως μετά τη σύσταση των Τομέων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων και λοιπών Μονάδων στους Τομείς ή για τη διατήρησή τους στο Τμήμα.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού κατόπιν αίτησής του.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος. Επίσης, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του Ιδρύματος, ύστερα από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.

Άρθρο 6

Όργανα του Πανεπιστημίου

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε μονοπρόσωπα και συλλογικά, ασκούν δε διοίκηση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ι) Τα μονοπρόσωπα όργανα είναι:

α) ο Πρύτανης,

β) οι Αντιπρυτάνεις,

γ) οι Κοσμήτορες των Σχολών,

δ) οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τμημάτων, ε) οι Διευθυντές Τομέων και

στ) οι Διευθυντές Εργαστηρίων. ΙΙ) Τα συλλογικά όργανα είναι:

α) η Σύγκλητος,

β) το Πρυτανικό Συμβούλιο, γ) η Γενική Συνέλευση Σχολής, δ) η Κοσμητεία της Σχολής,

ε) η Συνέλευση Τμήματος,

στ) το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος και ζ) η Γενική Συνέλευση Τομέα.

Άρθρο 7

Ανάδειξη Μονοπρόσωπων Οργάνων Α. Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση και μυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

2. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας

2.1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

2.2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

2.3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 125 του ν. 4692/2020, να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 125 του ν. 4692/2020, να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

3. Ασυμβίβαστα

3.1. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

3.2. Η τυχόν ύπαρξη ασυμβίβαστου της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Σώμα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι.. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

5. Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των συνδυασμών των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η τυχόν επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

6. Εκλογική διαδικασία

6.1. ΗεκλογικήδιαδικασίαδιεξάγεταιαπόπενταμελήΚεντρικήΕφορευτικήΕπιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της ΚεντρικήςΕφορευτικήςΕπιτροπήςείναιΚαθηγητέςπρώτηςβαθμίδαςήΑναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωσηπουουπηρετώνΠρύτανηςείναιυποψήφιοςμετηνεπιφύλαξητηςωςάνω παρ. 2 περίπτωση 2.3, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας, το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασμού για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων,εξετάζειεάνοιυποψήφιοιπληρούντιςπροϋποθέσειςεκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις, εντόςδύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

6.2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

6.3. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

7. Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

7.1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την ως άνω οριζόμενη διαδικασία στις παραγράφους 5 και 6. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στους τεθέντες περιορισμούς της παρ. 2 περίπτωση 2.3. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, δεν εμπίπτει στους ως άνω τεθέντες περιορισμούς της παρ. 2 περίπτωση 2.3.

7.2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στον περιορισμό του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 περίπτωση 2.3.

Β. Κοσμήτορας

1.1. Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.

1.2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

1.3. ΕπιτρέπεταιηεκλογήΚοσμήτοραγιαδεύτερησυνεχόμενηθητείακαιέωςδύο(2) θητείεςσυνολικά.

2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

4. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.

7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

9. Ο Κοσμήτορας, αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από αυτούς μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

10. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του, για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής. Επί περισσότερων μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ. Πρόεδρος Τμήματος

1.1.Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρουςαπασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στηνπροκήρυξη.

1.2.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενηςθέσης.

1.3.ΕπιτρέπεταιηεκλογήΠροέδρουγιαδεύτερησυνεχόμενηθητεία.Στηνπερίπτωση αυτή,οΠρόεδροςδενμπορείναεπανεκλεγείπρινπαρέλθουνδύο(2)έτηαπότηλήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείεςσυνολικά.

2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της ως άνω παραγράφου 4.

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.

8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

9. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

10. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας.

Δ. Διευθυντής Τομέα

1.1. Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. τουΤομέα.

1.2. Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενηθητεία.

1.3. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή γιαπερισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

1.4. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής καιΜουσείου.

1.5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησήτης.

1.6. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρωαπουσιάζουναπότηθέσητους,ανεξαρτήτωςτουλόγουαπουσίας,εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε. Διευθυντής Εργαστηρίου

1.1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στηνοποίαανήκειτοΕργαστήριο.ΗθητείατουΔιευθυντήείναιτριών(3)ετών.Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενηςθέσης.

1.2. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου ή της ίδιας Κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα τουεπίκουρου.

2. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 8

Ζητήματα Εκλογικής Διαδικασίας

1. Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι

1.1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο του Πανεπιστημίου, με αίτηση των ενδιαφερομένων αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή ηλεκτρονικά ή επιστολικά με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

1.2. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Ειδικότερα:

α) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται στον Πρύτανη ή στη Σύγκλητο, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

β) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

γ) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

δ) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στον Κοσμήτορα, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

3. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη: α) Πρύτανη, β) Αντιπρύτανη και γ) Κοσμήτορα, οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των κατά περίπτωση εκλεκτόρων.

Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη: α) Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και γ) Διευθυντή Τομέα, οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των κατά την περίπτωση εκλεκτόρων.

4. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.

2. Όργανα διενέργειας εκλογών και ανακήρυξη υποψηφίων

2.1.1. Ειδικότερα, όργανα διενέργειας εκλογώνείναι:

α. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, οι οποίοι αναδεικνύονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις εκλογών με κάλπη, με απόφαση της Κ.Ε.Ε. μπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Ε. ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του οικείου ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, για κάθε εκλογικό τμήμα. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την Κ.Ε.Ε. και

β. Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Διευθυντή Τομέα, η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα.

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.

3. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να τηρούν όλη τη σχετική νομοθεσία και να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των εκλογικών διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος και τις τηρούμενες πρακτικές των διαδικασιών του Ιδρύματος.

3. Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός δύο (2) ημερών από της γνωστοποίησης των εν λόγω καταλόγων στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιδρύματος και εξετάζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Οι οριστικοί κατάλογοι γνωστοποιούνται με απόδειξη παραλαβής στην Κ.Ε.Ε., αντίγραφο δε αυτών με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδεται από το αρμόδιο όργανο στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

1. Με την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των Ακαδημαϊκών Μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο Ακαδημαϊκών Μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Κοσμήτορα Σχολής, τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος.

2. Σε κάθε περίπτωση η ψηφοφορία αρχίζει και λήγει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει το αρμόδιο όργανο.

3. Εάν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες εν γένει, είτε στο σύνολό της, είτε μερικώς, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για το λόγο αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχικήψηφοφορία. 

4. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλλει κάθε εκλέκτορας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ενώπιον της Κ.Ε.Ε. χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η Κ.Ε.Ε. Η απόφαση της Κ.Ε.Ε. πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικό εκλογής. Λόγοι ένστασης είναι ιδίως η έλλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν σε θέση οργάνου διοίκησης ή νομικό κώλυμα ανακήρυξής τους, είτε η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας .

5. Η Κ.Ε.Ε. τηρεί σχετικό πρακτικό και πρωτόκολλο ψηφοφορίας το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η Κ.Ε.Ε., συντάσσει τελικό πρακτικό στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων, α) ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλεκτόρων, β) ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, γ) ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψήφων, δ) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και ε) το όνομα του υποψηφίου που εκλέγεται. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Κ.Ε.Ε., η οποία και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, προκειμένου να εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη εκλογής και να γνωστοποιηθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα με ανάρτηση του πρακτικού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

5. Γενικά θέματα όπου η διεξαγωγή ψηφοφορίας απαιτεί κάλπη (εκλογές για Διευθυντή Τομέα)

5.1. Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μία (1) ημέρα πριν από αυτήν.

5.2. Για τα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται λευκό χαρτί, γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης, είναι ορθογώνια και φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία είναι από το ίδιο χαρτί, έχουν τις ίδιες διαστάσεις και δεν πρέπει να έχει γραφεί τίποτε σε αυτά.

5.3. Οι εκλογικοί φάκελοι είναι ομοιόμορφοι, από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

5.4. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αρχίζει και λήγει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης παρίστανται εντός του χώρου διεξαγωγής των εκλογώνμόνονταμέλητηςΕφορευτικήςΕπιτροπής,υποψήφιοιήτυχόνεκπρόσωποι των υποψηφίων.

5.4. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζουν με βουλοκέρι ή, σε έσχατη περίπτωση, τις κλείνουν με άλλο πρόσφορο μέσο.

5.5. Οι εκλέκτορες προσέρχονται και ψηφίζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία των εκλογέων και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Στη συνέχεια διαγράφουν με γραμμή το οικείο όνομα και ακολούθως οι εκλογείς υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο παραπλεύρως από το όνομά τους.

5.6. Σε κάθε εκλογέα η επιτροπή παραδίδει φάκελο, πλήρη σειρά ψηφοδελτίων των υποψηφίων και λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής και μονογραφή του Προέδρου της. Κάθε εκλογέας αποσύρεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τοποθετεί ένα ψηφοδέλτιο μέσα στον φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.

5.7. Εάν η ψηφοφορία δεν πραγματοποιήθηκε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία, που θα ορίσει το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.

5.8. Εάν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες εν γένει, είτε στο σύνολό της, είτε μερικώς, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

5.9.Ενστάσειςκατάτουκύρουςτωνεκλογώνμπορείναυποβάλλεικάθεεκλέκτορας ήυποψήφιοςήαντιπρόσωπόςτου,χωρίςναδιακόπτεταιηψηφοφορία,ενώπιοντης Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια να αποφανθεί επί των ενστάσεων. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικόεκλογής.

5.10. Λόγοι ένστασης είναι ιδίως, η έλλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν σε θέση οργάνου διοίκησης ή νομικό κώλυμα ανακήρυξής τους, και η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

5.11. ΗΕφορευτικήΕπιτροπήκατάπερίπτωσητηρείσχετικόπρακτικόκαιπρωτόκολλο ψηφοφορίας το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη τηςΕπιτροπής.

5.12. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τελικό πρακτικό στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων α) ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων, εκλεκτόρων, β) ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, γ) ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψήφων, δ) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και ε) το όνομα του υποψηφίου που εκλέγεται. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, προκειμένου να εκδοθεί, από το αρμόδιο όργανο, διαπιστωτική πράξη εκλογής και να γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα.

Άρθρο 9

Συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων

 1. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του, διέπονται καθ’ ολοκληρίαν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συμπληρωματικώς, από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 2. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου, απαιτείται ο ορισμός με πράξη όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Το έργο των συλλογικών οργάνων υποστηρίζεται διοικητικά από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 10

Λειτουργία – Συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων

1. Γενικά θέματα

Με την επιφύλαξη των οριζομένων σε ειδικές διατάξεις, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου ισχύουν τα ακόλουθα:

1.1. Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, αν στον νόμο δεν ορίζεταιδιαφορετικά,είναιμυστικές.Δενεπιτρέπεταιηκατάτησυζήτησηπαρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του γραμματέα ή των τυχόν ειδικώς οριζόμενων στον νόμο προσώπων. Υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα που καλούνται για παροχή πληροφοριών αποχωρούν πριν από την έναρξη τηςσυζήτησης.

1.2. Τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου και των Μονάδων του συνεδριάζουν νομίμως όταν μετέχουν περισσότερα από τα μισά των μελών τους (απαρτία), καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Είναι επίσης, απαραίτητο να υπάρχει απαρτία πριν από την ψηφοφορία κάθε θέματος.

1.3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το συλλογικό όργανο συγκαλείται σε επαναληπτική  συνεδρίαση  το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις  (24) ώρες  και έως δέκα (10) ημέρες, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν παραστεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

1.4. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται για αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο ορισμός τους έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία.

1.5. Η νομιμότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των συμμετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

1.6. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

1.7. Συμμετοχή του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες στο συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται.

1.8. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο, ή απείχαν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην απαρτία. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία ταυτόχρονα περισσότερες από δύο προτάσεις και καμία από αυτές δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες, σε αριθμό ψήφων, προτάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών επαναλαμβάνεται, μετά από σύντομη συζήτηση, η ψηφοφορία και επί της ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος του οργάνου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας, η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ και η εκ νέου ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει μία μόνο πρόταση.

1.9. Αν η συζήτηση του θέματος διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως τα μέλη τα οποία δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

1.10. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, και διεξάγεται είτε ονομαστικά είτε με ανάταση της χειρός. Σε ονομαστική ψηφοφορία ακολουθείται η αλφαβητική σειρά, με κλήρωση του γράμματος έναρξης. Επί αποφάσεων που άπτονται προσωπικού θέματος, η ψήφος πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε περίπτωση ομοφωνίας θεωρείται ότι έχει γίνει ψηφοφορία και ότι το αποτέλεσμα είναι ομοφώνως θετικό.

1.11. Θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε,εγγράφεται υποχρεωτικάστηνημερήσιαδιάταξητηςεπόμενηςσυνεδρίασης,εκτόςαντοόργανο αποφάσισε διαφορετικά.

1.12. α) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου συντάσσονται από τον Γραμματέα και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του εντός 30 ημερών από κάθε συνεδρίαση και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής λαμβάνουν τον χαρακτήρα διοικητικού εγγράφου κατά τις ισχύουσεςδιατάξεις.

β) Τα χειρόγραφα πρακτικά με τα συνημμένα σημειώματα των μελών, που συμμετέχουν στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, εφόσον φέρουν τις υπογραφές των μελών αυτών και του Γραμματέως, αποτελούν στοιχείο της συνεδρίασης και τηρούνται στο αρχείο του οργάνου και υπό την έννοια αυτή λαμβάνονται υπόψη και χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη και επικύρωση των καθαρογραμμένων πρακτικών από τον Γραμματέα του οργάνου και τον Πρόεδρο αυτού αντίστοιχα. Τα ως άνω χειρόγραφα πρακτικά φυλάσσονται στο αρχείο του οργάνου μόνον για διάστημα είκοσι (20) επί πλέον ημερών μετά από την ημερομηνία έκδοσης του επίσημου πρακτικού. Καθίσταται δε δυνατή η πρόσβαση στα εν λόγω πρακτικά από τα μέλη του οργάνου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και υπέγραψαν αυτά, μέσα στην ως άνω προθεσμία, με επιτόπια μελέτη αυτών.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον Γραμματέα του συλλογικού οργάνου σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2/11 (ΦΕΚ 433/Β’/17-3-2011) και την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β’/13-3-2020).

1.13. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικά τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, οι εισηγήσεις - προτάσεις, οι διεξαχθείσες ψηφοφορίες ονομαστικά ή μη και οι ληφθείσες αποφάσεις. Ειδικότερα, στα πρακτικά αναφέρεται ο αριθμός, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, τα μέλη που είναι παρόντα και ο τίτλος και η ιδιότητα εκάστου, τα απόντα μέλη και ηαιτιολογίατηςαπουσίαςτους,καθώςκαιηύπαρξηήμηαπαρτίας,κατάτηνέναρξη της συνεδρίασης. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων. Τα μέλη του οργάνου μπορούν να ζητήσουν να καταχωριστούν στα πρακτικά συγκεκριμένεςαπόψειςήαιτιολογήσειςτηςψήφουτους,καθώςκαιναπαραδώσουν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης στον Γραμματέα σχετικό σημείωμα, το οποίο καταχωρίζεται στα πρακτικά αυτούσιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωσθεί κατά τη συνεδρίαση του οργάνου, εκτός εάν το όργανο συμφωνεί να μην αναγνωσθεί.Επίπλέον,σταπρακτικάαναφέρονταικαιταάτομαπουπροσκλήθηκαν για τη συζήτηση ειδικών θεμάτων, η συμμετοχή των οποίων δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη σύνθεση του οργάνου και τα οποία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

1.14. Ταμέλητωνσυλλογικώνοργάνωνέχουνδικαίωμαπρόσβασηςσταεπικυρωμένα πρακτικά.

1.15. Αποσπάσματα πρακτικών χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την επικύρωσή τους, με απόφαση του Προέδρου του οργάνου και με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε ειδικές διατάξεις και στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.16. Όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων έχουν καθήκον να παρίστανται καθ΄ όλη τη διάρκεια τωνσυνεδριάσεων.

1.17. Τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος δύνανται ναλαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, για τις ανάγκες διευκόλυνσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσεςδιατάξεις.

1.18. Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που παρακωλύουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα. Οι σχετικές διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου κινούνται από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα.

1.19. Οι κατά περίπτωση προθεσμίες είναι ενδεικτικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται αποκλειστικές στις διατάξεις που τις προβλέπουν.

1.20. ΓιακάθεδιαδικαστικόθέμαπουπροκύπτειαποφασίζειτοΣώμα.Κατάταλοιπά, εφαρμόζονταιταοριζόμεναστηνκείμενηνομοθεσίακαιστιςδιατάξειςτουπαρόντος.

1.21. Τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση μελών που τυγχάνουν σύζυγοι ή συγγενείς, αν τα παραπάνω πρόσωπα αποτελούν μέλη του συλλογικού οργάνου αυτοδικαίως, λόγω της ιδιότητάς τους και όχι δυνάμει ορισμού, κλήρωσης ή εκλογής και υπό τον όρο να μην κρίνεται ο ένας εκ των δύο.

2. Σύγκλητος

2.1.1. Ο Πρύτανης συγκαλεί τη Σύγκλητο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. H ημέρα και ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, κατά την πρώτη συνεδρίασή της κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2.1.2.1. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

2.1.2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρύτανης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί τη Σύγκλητο σε έκτακτη συνεδρίαση. 

2.1.3. Ο Πρύτανης καλεί τη Σύγκλητο σε συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών. Στο σχετικό έγγραφο προσδιορίζεται το θέμα (ή τα θέματα) που ζητείται νασυζητηθούν.

2.1.4. Ηπρόσκλησημεταθέματατηςημερήσιαςδιάταξης,μαζίμετιςεισηγήσειςήτο απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παραλαβής/παράδοσης), στα μέλη της Συγκλήτου, τακτικά και αναπληρωματικά, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την τακτική συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτων συνεδριάσεων, η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη, μαζί με τις εισηγήσεις ή το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, μπορεί να αποστέλλονται, με όμοιο τρόπο, την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί, με απόφαση του Πρύτανη, να γίνεται με κάθεπρόσφορομέσοαπότονΓραμματέατηςΣυγκλήτου.Επίσης,ηπρόσκλησηκαιη ημερήσια διάταξη τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αναρτώνται και είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, οπότε σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι όλα τα μέλη έχουν λάβει γνώσηαυτής.

2.1.5. Στην περίπτωση αναπλήρωσης Κοσμήτορα, ο Πρόεδρος Τμήματος που τον αναπληρώνει δηλώνει κατά τη λήψη της απαρτίας ότι συμμετέχει στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με την ιδιότητα αυτή, οπότε στη θέση του Προέδρου, αντίστοιχα, συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.

2.1.6. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου γίνονται σε κατάλληλο χώρο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος δύναται να συνεδριάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.2. Απαρτία - Συζήτηση θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

2.2.1. Εάν παρέλθουν τριάντα λεπτά από την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση και δεν υπάρχει η κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος απαρτία, ο Πρύτανης ματαιώνει τη συνεδρίαση και συντάσσεται πρακτικό. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης μέσω τηλεδιάσκεψης, που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα ή βλάβη που παρουσιάστηκε την ημέρα της συνεδρίασης, οπότε μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη της συνεδρίασης ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη/το τεχνικό πρόβλημα, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2.2.2. Ο Πρύτανης μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, όχι περισσότερο από μισή ώρα. Μπορεί ωστόσο να διακόπτει αιτιολογημένα τη συνεδρίαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η διακοπείσα συνεδρίαση της Συγκλήτου δεν πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας ημέρας, τότε η συνεδρίαση θεωρείται ματαιωθείσα ως προς τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.2.3. Ταθέματατηςημερήσιαςδιάταξηςσυζητούνταιμετησειρά,πουαναγράφονται σε αυτήν. Σε ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, η σειρά μπορεί να μεταβληθεί, μετά από πρόταση του Πρύτανη και απόφαση της Συγκλήτου. Θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, εκτός αν η Σύγκλητος αποφάσισε διαφορετικά.

2.2.4. Σεεξαιρετικέςπεριπτώσεις,είναιδυνατόν,μετάαπόπρότασητουΠρύτανηκαι εφ’όσονσυμφωνείηαπόλυτηπλειοψηφίατωνμελώντηςΣυγκλήτου,ναεγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθούν στην ίδια συνεδρίαση θέματα, τα οποία έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2.2.5. Ομοίως, μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή πριν την έναρξη συζήτησης αυτών, μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις από τον Πρύτανη και τα μέλη της Συγκλήτου. Επί των ανακοινώσεων, δεν λαμβάνονται αποφάσεις.

2.2.6. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εισηγείται ο Πρύτανης ή, κατ’ εντολή του, ένας εκ των Αντιπρυτάνεων ή ένα μέλος της Συγκλήτου που ορίζεται από τον Πρύτανη. Οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων μπορούν να εισηγούνταιταθέματατηςημερησίαςδιάταξηςπουαναφέρονταιειδικώςστιςΣχολές ή τα Τμήματα των οποίων προΐστανται. Ομοίως, οι Πρόεδροι των Επιτροπών, τις οποίες συγκροτεί η Σύγκλητος για τη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να εισηγούνται τα θέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρύτανης δύναται επίσης, να αναθέτει σε υπάλληλο ή υπαλλήλους του Ιδρύματος την εισήγηση θέματος ή θεμάτων προς τη Σύγκλητο, οι οποίοι όμως αποχωρούν από τη συνεδρίαση, μετά την εισήγηση και τις απαντήσεις επί ερωτημάτων των μελών για την παροχή διευκρινίσεων, επί της εισήγησης, εφόσοναπαιτηθεί.

2.2.7. Μετάτοπέραςτηςεισήγησηςτουθέματος,οΠρύτανηςδίνειτονλόγοσταμέλη της Συγκλήτου που επιθυμούν να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το συζητούμενοθέμα.

2.2.8. Ο Πρύτανης, σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να δίνει τον λόγο, κατά προτεραιότητα, σε μέλος της Συγκλήτου επί διαδικαστικού, ή προσωπικού θέματος, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα.

2.2.9. Ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων. Το μέλος αυτό πρέπει να αποχωρεί αμέσως μετά τις απαντήσεις επί ερωτημάτων των μελών, για την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών. Επίσης, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται στη συνεδρίαση οιοιδήποτε τρίτοι, οι οποίοι, λόγω της αρμοδιότητάς τους ή των γνώσεών τους επί του συζητούμενου θέματος, θα υποβοηθήσουν στη λήψη της απόφασής της και οι οποίοι αποχωρούν αμέσως μετά την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών.

2.2.10. Ο Πρύτανης δύναται να ανακαλεί στην τάξη οιοδήποτε μέλος της Συγκλήτου παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση δε υποτροπής, ο Πρύτανης δύναται να αφαιρεί από το παρεκτρεπόμενο μέλος τον λόγο. Η ανάκληση στην τάξη και η αφαίρεση του λόγου, με εντολή του Πρύτανη, αναγράφονται στα πρακτικά.

2.3.2.3. Λήψη αποφάσεων και εκτέλεση αποφάσεων - Επικύρωση πρακτικών

2.3.1. Μετά το πέρας της συζήτησης επί των εισηγήσεων ή των προτάσεων, ο Πρύτανης, εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία των μελών της Συγκλήτου, ταξινομεί, κατά την κρίση του, τις προτάσεις και τις θέτει όλες ταυτοχρόνως σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός. Ονομαστική ψηφοφορία επί ενός θέματος γίνεται, εφόσον το ζητήσει ο Πρύτανης ή εφόσον το ζητήσει, πριν από την ψηφοφορία, τουλάχιστον το 25% των μελών, ή στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα ειδικώς αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

2.3.2.2.3.2. ΣεκάθεσυνεδρίασητηςΣυγκλήτουσυντάσσονταιπρακτικάαπότονΓραμματέα του Σώματος και επικυρώνονται από τονΠρύτανη.

2.3.3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Πρυτανικό Συμβούλιο

3.1. Ο Πρύτανης συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο, εάν υπάρχουν θέματα, μία (1) φορά την εβδομάδα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3.2. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου.

3.3. Οορισμόςτηςημέραςτηςεβδομάδαςκαιτηςώραςτηςτακτικήςσυνεδρίασηςτου ΠρυτανικούΣυμβουλίουγίνεταιμεαπόφασητουοργάνουπουλαμβάνεταικατάτην πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδημαϊκού έτους.

3.4. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου.

3.5. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητούνται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εφόσον έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Ομοίως, ο Πρύτανης, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

3.6. Ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων. Επίσης, μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μπορεί να καλούνται στη συνεδρίαση οιοιδήποτε τρίτοι, οι οποίοι, λόγω της αρμοδιότητάς τους ή των γνώσεών τους επί του συζητούμενου θέματος, θα υποβοηθήσουν στη λήψη της απόφασής της και οι οποίοι αποχωρούν αμέσως μετά την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών.

3.7. Ο Πρύτανης δύναται να ανακαλεί στην τάξη οιοδήποτε μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση δε υποτροπής, ο Πρύτανης δύναται να αφαιρεί από το παρεκτρεπόμενο μέλος το λόγο. Η ανάκληση στην τάξη και η αφαίρεση του λόγου, με εντολή του Πρύτανη, αναγράφονται στα πρακτικά.

3.8.3.8. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

3.9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Γενική Συνέλευσης Σχολής

4.1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Κοσμήτορα ή του νόμιμου αναπληρωτή του, τακτικά μία (1) φορά το έτος και εκτάκτως όταν υπάρχουν θέματα. Ο Κοσμήτορας οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, όταν αποφασίσει τούτο η Κοσμητεία ή το ζητήσει το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή όταν το ζητήσει η Σύγκλητος ή ο Πρύτανης.

4.2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου.

4.3. Οι ληφθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους Προέδρους των Τμημάτων και στα μέλη της Σχολής, καθώς και στον Πρύτανη.

4.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Κοσμητεία Σχολής

5.1. Η Κοσμητεία, ύστερα από πρόσκληση του Κοσμήτορα ή του νόμιμου αναπληρωτή του, συνεδριάζει κατά κανόνα τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν υπάρχουν θέματα.

5.2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου. 

5.3.5.3. Οι αποφάσεις της Κοσμητείας οι οποίες αφορούν στα επιμέρους Τμήματα ή μέλη αυτών κοινοποιούνται στους Προέδρους αυτών.

5.4.5.4. Κατάταλοιπάεφαρμόζονταιαναλόγωςοιδιατάξειςπαρ.1τουπαρόντοςάρθρου.

5.5.5.5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την προσωρινή Κοσμητεία Σχολής, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Κοσμητεία Σχολής. 

6. Συνέλευση Τμήματος

6.1. Η Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα.

6.2.6.2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα δεκαήμερο, εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της Συνέλευσης το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την υποχρεωτικήσύγκλησητηςΣυνέλευσηςμπορείναζητήσειηΣύγκλητοςήοΠρύτανης.

6.3. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου.

6.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1, περ. α’, υποπερ. ββ’ του ν. 4485/2017, έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκφοράς γνώμης, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος τα οποία δεν είναι μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος.

6.5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6.6. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος.

7. Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος

7.1. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοΤμήματοςσυνεδριάζειτακτικάμία(1) φορά το μήνα και όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο.

7.2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

8. Γενική Συνέλευση Τομέα

8.1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα συνεδριάζει τακτικά όταν υπάρχουν θέματα και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της. 

8.2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου.

8.3. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Τομέα τηρούνται από μέλος του Τομέα, που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Για την επικύρωση ισχύει, αναλόγως, η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα επικυρωμένα πρακτικά παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο κατά χρονολογική σειρά με ευθύνη του Γραμματέα.

8.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων κατά τη Διάρκεια Διακοπών

 1. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, είναι δυνατόν να διενεργούνται συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνεται από τη Σύγκλητο.
 2. Ο Πρύτανης λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, ως ορίζεται από τον νόμο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διακοπών, ο Πρύτανης δύναται να ενεργεί κατ' εξουσιοδότηση της Συγκλήτου για την αντιμετώπιση και διαχείριση επειγουσών υποθέσεων αρμοδιότητάς της, με απόφασή της που λαμβάνεται πριν την έναρξη των περιόδων αυτών.

Άρθρο 12

Εκπροσώπηση Φοιτητών και Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικού στα Συλλογικά Όργανα

 1. Ο αριθμός εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Μονάδων ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26 του ν. 4485/2017 ως εκάστοτε ισχύουν).
 2. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τους φοιτητές με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών κάθε κατηγορίας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ανάδειξη των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα και η σύνταξη των νομιμοποιητικών τους εγγράφων γίνονται σύμφωνα με την Υ.Α. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15-9-2017) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών κάθε κατηγορίας. Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ανάδειξη των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα, και η σύνταξη των νομιμοποιητικών τους εγγράφων γίνονται σύμφωνα με την Υ.Α. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15-9-2017) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 3. Σε περίπτωση μη ορισμού ή μη εκλογής εκπροσώπων των ανωτέρω κατηγοριών τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Άρθρο 13

Σκοπός, Συγκρότηση και Λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

 1. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαθέτει και διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, αναπτυξιακά έργα, έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών καλλιτεχνικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών.
 2. Οι πόροι και οι πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., ο τρόπος εκτέλεσης των έργων- προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης αυτού, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 50 επ. του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.
 3. Αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αυτού, η οποία είναι όργανο διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη για θητεία τριών (3) ετών και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Ερευνών ως Πρόεδρο. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία ανήκει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής. Ο τρόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι αρμοδιότητες αυτής και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της, καθώς και ο ορισμός και τα καθήκοντα του Επιστημονικού Υπευθύνου ορίζονται στα άρθρα 53 έως 56 του ν. 4485/2017.
 4. Οι αρμοδιότητες οικονομικού αντικειμένου που αφορούν τον Ε.Λ.Κ.Ε., όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 58, παρ. 2, του ν. 4485/2017, ανήκουν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α., η οποία από διοικητικής πλευράς αντιστοιχεί σε Διεύθυνση, υπάγεται στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ιδίως, έχει την ευθύνη της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, του ελέγχου και της παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., της κατάρτισης του Οδηγού Χρηματοδότησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, της σύνταξης έκθεσης διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών της υποβολής της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και της κοινοποίησής της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη. Επίσης συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Οι διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. αλλά και της διαχείρισης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον σχετικό Οδηγό Χρηματοδότησης, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4232/Β’/30.09.2020).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 14

Συγκρότηση και Αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

 1. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης (Ε.Σ.Δ.Π.) του ΠΑ.Δ.Α., με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια και κανονισμούς.
 2. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από (α) τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο, (β) πέντε (5) Καθηγητές του Ιδρύματος, (γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της ως άνω αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, (δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν.
 3. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται για ετήσιαθητεία.
 • Η MO.ΔΙ.Π. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όποιες της αναθέτουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με απόφασή τους:

α) τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

β) την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,

γ) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης, τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του, καθώς και την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ε) τη διαρκή αναζήτηση, μελέτη και ενσωμάτωση στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑ.Δ.Α., σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και την παρακολούθηση και τακτική ενημέρωσή του,

στ) την υποστήριξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος. Ειδικότερα, μεριμνά για την αξιολόγηση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού και την εν γένει υποστήριξη και υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.),

ζ) τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της έγκαιρης σύνταξης και υποβολής των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Μονάδων του Πανεπιστημίου,

η) την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΕΘ.Α.Α.Ε. τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης, συνδράμοντας στην οργάνωση και παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών,

θ) τον συντονισμό, την οργάνωση και υλοποίηση των διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των κεντρικών και αυτοτελών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπου λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του ΠΑ.Δ.Α. συνολικά και μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του, καθώς και για τη διενέργεια διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του ΠΑ.Δ.Α., όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και ισχύουν,

ι) τη διαβίβαση στις ακαδημαϊκές μονάδες των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησής τους, οι οποίες της αποστέλλονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

ια) την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ελέγχου συνδρομής των κριτηρίων και προϋποθέσεων της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επί των οποίων εισηγείται στη Σύγκλητο. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. δύναται να συγκροτεί ειδικές συμβουλευτικές ομάδες, με τη συμμετοχή Καθηγητών της οικείας Σχολής, αρμοδίων στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού του Ιδρύματος

ιβ) την υποβολή στη Σύγκλητο του Ιδρύματος ετήσιας έκθεσης σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την υλοποίηση των στόχων της,

ιγ) τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων αποτελούμενων από μέλη Δ.Ε.Π. ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος, για τις επιμέρους ανάγκες της οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης του έργου των Μονάδων και του ΠΑ.Δ.Α.,

ιδ) τη συλλογή, επεξεργασία και προώθηση δεδομένων και στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος στον σχεδιασμό και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων λειτουργίας και ανάπτυξής του.

Άρθρο 15

Λειτουργία και Χρηματοδότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

 1. Η MO.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση, την οποία απευθύνει στα μέλη της ο Πρόεδρός της. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, συνεδριάζει και εκτάκτως, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπρόσθετα, για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. δύναται - όποτε κρίνεται απαραίτητο - να συνεδριάζει, να συνεργάζεται, να ανταλλάσσει απόψεις και να λαμβάνει αποφάσεις, με τη χρήση νέων τεχνολογιών/ηλεκτρονικών μέσων. Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος.
 2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στην υλοποίηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, την ΕΘ.Α.Α.Ε., ή/και τα αρμόδια όργανα του ΠΑ.Δ.Α., αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς και την άρτια προετοιμασία των θεμάτων και σχεδίων εισηγήσεων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των οργάνων του Ιδρύματος. Το Τμήμα στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης.
 3. Η Διοίκηση του ΠΑ.Δ.Α. μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 4. Η χρηματοδότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. προέρχεται από ιδίους πόρους του Ιδρύματος, αλλά και από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα, δωρεές, χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Άρθρο 16

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΕ.Π.)

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη, ως αυτοτελής μονάδα, το επίπεδο της οποίας και η διάρθρωσή της ορίζεται στον Οργανισμό του ΠΑ.Δ.Α. (άρθρο 48 ν. 4009/2011, ως ισχύει) με τον τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΕ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

2. Κύριος σκοπός της είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΒΙ.ΚΕ.Π. υλοποιεί βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τους οποίους θέτει στο στρατηγικό της σχεδιασμό και τους οποίους προσαρμόζει, βελτιώνει, εκσυγχρονίζει και αναπροσαρμόζει όποτε και όπου χρειάζεται. Αποστολή της ΒΙ.ΚΕ.Π. του ΠΑ.Δ.Α. είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό που λαμβάνει μέρος το Ίδρυμα.

3. Οι κύριοι άξονες δραστηριότητας της ΒΙ.ΚΕ.Π. διακρίνονται σε θέματα που αφορούντις συλλογές (κάθε είδους και μορφής) υλικές και άυλες, φυσικές και ψηφιακές καθώς και τους κανόνες και τρόπο απόκτησής τους, την οργάνωση και τα πρότυπα οργάνωσής τους

 • τις υπηρεσίες (φυσικές και ψηφιακές),
 • τα μέλη,
 • τα πληροφοριακά συστήματα και τα αποθετήρια που στηρίζουν τη λειτουργία και τις συλλογές της
 • το αρχείο και μουσείο του Ιδρύματος
 • τις πανεπιστημιακές εκδόσεις
 • τις υπηρεσίες μάθησης και πληροφοριακής εκπαίδευσης
 • την επικοινωνία με το κοινό και την προβολή της Βιβλιοθήκης
 • τη διοικητική υποστήριξη της ΒΙ.ΚΕ.Π.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη συγκροτείται Επιτροπή Βιβλιοθήκης του ΠΑ.Δ.Α. στην οποία μετέχουν τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής. Στην Επιτροπή μετέχει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Με την απόφαση της συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για λειτουργικά θέματα και δράσεις της ΒΙ.ΚΕ.Π. και λειτουργεί ως σύνδεσμος της Βιβλιοθήκης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΒΙ.ΚΕ.Π., Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί τμήμα του παρόντος.

Άρθρο 17

Συνεδριακά Κέντρα

 1. Τα Συνεδριακά Κέντρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής φιλοξενούν ακαδημαϊκές και πολιτιστικές διοργανώσεις όπως συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, εκθέσεων, μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις κ.λπ. Εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Συνεδριακών Κέντρων, η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο με διετή θητεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
 2. Στον Κανονισμό Συνεδριακών Κέντρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης και παραχώρησης αυτών. Η διαχείριση των εσόδων από την αξιοποίηση των Συνεδριακών Κέντρων γίνεται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΟΜΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 18

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ.124918/Ζ1/23-7- 2018/Β΄ 3120), ιδρύθηκε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), το οποίο αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με στόχο την παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης διετούς διάρκειας σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.ΠΑ.Λ.).
 2. Η οργάνωση και λειτουργία του Κ.Ε.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 19

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ.105352/Ζ1/22-6- 2018/Β΄ 2880), ιδρύθηκε Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, το οποίο αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος με στόχο τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται οι βασικές αρχές και το πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
 2. Η οργάνωση και λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4485/2017, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του (αριθμ. αποφ. 1143 ΦΕΚ 5277/Β’/26.11.2018).

Άρθρο 20

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο και μέλη τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύει).
 2. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος.

Άρθρο 21

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

 1. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο, του Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο γραμματέας αυτής. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος. Η Επιτροπή επικεντρώνεται σε θέματα ακαδημαϊκού, χωροταξικού και επιστημονικού σχεδιασμού και ανάπτυξης και στη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής η οποία θα αξιοποιεί τις προτάσεις των Σχολών και των Τμημάτων. Επίσης, καταρτίζει ετήσιο σχέδιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση.
 2. Με ευθύνη κάθε Κοσμητείας, δημιουργείται Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Σχολής η οποία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, ως Πρόεδρο και τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κάθε Σχολής επικεντρώνεται σε θέματα ακαδημαϊκού, χωροταξικού και επιστημονικού σχεδιασμού και ανάπτυξης καθώς και στη διαμόρφωση στρατηγικής της Σχολής.
 3. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων των Επιτροπών, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος.

Άρθρο 22

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη συγκροτείται Επιτροπή Βιβλιοθήκης του ΠΑ.Δ.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος.

Άρθρο 23

Επιτροπή Δεοντολογίας

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύει. Έργο της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και του ακαδημαϊκού ήθους που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή της ανατίθενται με απόφαση της Συγκλήτου.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑ.Δ.Α. απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στην πρώτη βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής.
 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή Δεοντολογίας καταρτίζει «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής», ο οποίος περιέχει γενικούς δεοντολογικούς κανόνες για ακαδημαϊκά, διοικητικά και λοιπά θέματα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
 4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διερευνά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική εντολή του Πρύτανη ή ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, πιθανή παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη.
 5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος και έκτακτα, όταν ανακύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν το ζητήσουν γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.
 6. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται για την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων καταγγελιών για παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας και των επ’ αυτών αποφάσεων, ενώ με συστάσεις τους αποθαρρύνουν την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών.
 7. Ο Πρόεδρος ορίζει για κάθε υπόθεση, ως εισηγητή ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις παράβασης κανόνων δεοντολογίας, ο Πρόεδρος, ύστερα από πρόταση του εισηγητή ορίζει ημέρα και ώρα συζήτησης της υπόθεσης και διενέργειας ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, στην οποία καλείται κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κλήση κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της διαδικασίας, με αποδεικτικό επίδοσης, εγγράφως. Στην κλήση αναφέρονται συνοπτικά τα σχετικά πραγματικά περιστατικά και ο κανόνας που φέρεται να παραβιάστηκε. Ο καλούμενος δύναται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής γραπτό υπόμνημα. Η άρνηση προσέλευσης στην Επιτροπή ή κατάθεσης υπομνήματος δεν αποτελεί λόγο διακοπής της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, τα μέλη της Επιτροπής διαβουλεύονται και διαπιστώνουν
 8. αιτιολογημένα την παράβαση ή μη των κανόνων δεοντολογίας ή την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και εκδίδουν σχετική απόφαση. Αν, διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.
 9. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της για την ελεγχόμενη υπόθεση, μπορεί να καλεί, ως μάρτυρες, πρόσωπα εντός ή εκτός Πανεπιστημίου προκειμένου να καταθέσουν πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουν σχετικά με την υπόθεση ή λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής τους κατάρτισης.
 10. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας πρέπει να διακατέχονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και οφείλουν να ζητήσουν την εξαίρεσή τους, εφόσον η υπόθεση αφορά σε πρόσωπα με τα οποία συνδέονται με ιδιάζουσες σχέσεις φιλίας ή εχθρότητας ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Την εξαίρεση μέλους της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει και ο ελεγχόμενος για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, με αιτιολογημένη αίτησή του, την οποία υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα που έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της υπόθεσης, και στην οποία αναφέρει με σαφήνεια τους λόγους εξαίρεσης. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα εξαίρεσης χωρίς την παρουσία του μέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση και αποφαίνεται αιτιολογημένα με απόφασή της. Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Πρύτανη, από έναν από τους λοιπούς Αντιπρυτάνεις.
 11. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος.

Άρθρο 24

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

 1. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 21 επ. ν. 4521/2018) ως εκάστοτε ισχύουν, Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί ότι τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στο Ίδρυμα είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι υποβληθείσες προς έγκριση ερευνητικές προτάσεις είναι νόμιμες και ηθικά και δεοντολογικά παραδεκτές τόσο από την πλευρά των συνεπειών τους κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, όσο και από την πλευρά των συνεπειών των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Ερευνών. Η Ε.Η.Δ.Ε. εξετάζει ιδίως το κατά πόσον προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα και κυρίως, κατά πόσον προστατεύεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους, η σωματική και ψυχική τους υγεία και η αξιοπρέπειά τους, τα προσωπικά τους δεδομένα, η διαφορετικότητά τους κ.λπ. Επίσης, εξετάζει αν τα ερευνητικά προγράμματα διενεργούνται με τον απαιτούμενο σεβασμό στα χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ελέγχει, επιπλέον, αν έχουν δοθεί οι άδειες και οι εγκρίσεις των αρμοδίων φορέων, όπου αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.
 2. Η Ε.Η.Δ.Ε του ΠΑ.Δ.Α. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τρία (3) με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΑ.Δ.Α., τα οποία εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος, και δύο (2) πρόσωπα με τους αναπληρωτές τους εκτός του Ιδρύματος. Όλα τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι σε θέματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ένας δε εξ’ αυτών έχει ειδίκευση στην ηθική-βιοηθική. Η θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) ακόμη φορά. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παύσης για οποιονδήποτε λόγο της θητείας μέλους της Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
 3. Η Ε.Η.Δ.Ε. του Ιδρύματος συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος αυτής ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.
 4. Η Επιτροπή καταρτίζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, ο οποίος περιέχει βασικούς και εξειδικευμένους, όπου απαιτείται, κανόνες δεοντολογίας της έρευνας οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την ευθύνη ή με συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, στους χώρους του ή εκτός αυτού, με ή χωρίς χρηματοδότηση. Οι κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα εφαρμόζονται και στις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις δημοσίευσης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά ή στις περιπτώσεις υπό εκπόνηση διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών. Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1485/21.04.2020).

Άρθρο 25

Τεχνικό Συμβούλιο

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη συστήνεται Τεχνικό Συμβούλιο του ΠΑ.Δ.Α., το οποίο αποτελείται από:

α. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ειδικότητας Μηχανικού οριζόμενους με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου ειδικότητας Νομικού ή έναν δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος. δ. Έναν Εκπρόσωπο της Πανελληνίου Οργάνωσης Εργοληπτών, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στην οποία ανήκει ο Δήμος Αιγάλεω, που ορίζεται αρμοδίως με τον αναπληρωτή του, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη φορά.

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των περίπτ. γ’, δ΄ και ε΄, παρόλο που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Ίδρυμα.

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για τεχνικά θέματα συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και γενικώς για τεχνικά θέματα που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας της κατασκευής δημοσίων έργων» του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για κάθε τεχνικό θέμα, το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο ή τον Πρύτανη, (ή ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος).

6. Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Επίσης μπορούν να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, επιστήμονες ειδικοτήτων σχετικών με το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα, οι οποίοι αποχωρούν πριν την έναρξη της συζήτησης.

7. Ωςπροςτηδιαδικασίασύγκλησηςτωνσυνεδριάσεων,συζήτησηςτωνθεμάτωνκαι λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 26

Οικονομικό Συμβούλιο

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη συστήνεται Οικονομικό Συμβούλιο του ΠΑ.Δ.Α. που αποτελείται από:

α. Τέσσερις (4) Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο στις Οικονομικές Επιστήμες ή εφόσον δεν υπάρχουν, Καθηγητές σε συναφές πεδίο, οριζόμενους από τον Πρύτανη με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση της Διεύθυνσης Οικονομικού.

3. Η θητεία των μελών του Οικονομικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη φορά.

4. Το Οικονομικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της περίπτ. β΄, παρόλο που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το ίδρυμα.

5. Στις αρμοδιότητες του Οικονομικού Συμβουλίου υπάγονται ιδίως:

α. η υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση της οικονομικής στρατηγικής του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και του κρατικού προϋπολογισμού,

β. η γνωμοδότηση για τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος,

γ. η επισήμανση και αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος, με εισήγηση σχετικών μέτρων.

δ. η γνωμοδότηση για κάθε άλλο συναφές θέμα μακροοικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος, καθώς και για κάθε οικονομικό θέμα, το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος

ε. η παρακολούθηση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

6. Στις συνεδριάσεις του Οικονομικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Οικονομικού του Πανεπιστημίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

7. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 27

Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας

 1. Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από το Ίδρυμα που παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο συνάπτει σύμβαση για την παροχή ΕΞ.Υ.Π.Π. με αντικείμενο την παροχή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ΦΕΚ Α/2010).
 2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στο πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, καταχωρώντας τις υποδείξεις του σε ειδικό βιβλίο. Επίσης, ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, επιθεωρεί τακτικά τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος, επιβλέποντας και την εφαρμογή τους, επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων προστασίας, ερευνά και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα προτείνοντας μέτρα αποτροπής τους στο μέλλον, εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, μεριμνά και συμβουλεύει τους εργαζομένους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και γενικά, εκτελεί κάθε προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας υπηρεσία.
 3. Ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανόνες φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας. Επίσης, ενημερώνει τους εργαζομένους σε θέματα υγείας, ελέγχει τους χώρους εργασίας, επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη συμμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα υγείας, τηρεί αρχείο ιατρικών δεδομένων, διατηρεί το αναγκαίο φαρμακείο και γενικά, εκτελεί κάθε προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας υπηρεσία.

Άρθρο 28

Δομές Αθλητισμού και Πολιτισμού

 1. Στις Πανεπιστημιουπόλεις του ΠΑ.Δ.Α. λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα γυμναστήρια για την εκγύμναση των φοιτητών σε ατομικές ή ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και της ψυχαγωγίας τους. Με απόφαση της Συγκλήτου μπορούν να συμμετέχουν αθλούμενοι φοιτητές σε Πρωταθλήματα φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Τμήμα Αθλητισμού μεριμνά για την οργάνωση και τον συντονισμό των αθλημάτων, καταρτίζοντας σχετικό πρόγραμμα ανάλογα με τον αριθμό των αθλούμενων φοιτητών και τον τομέα άθλησής τους, καθώς και τη διαθεσιμότητα των χώρων.
 2. Στις Πανεπιστημιουπόλεις του ΠΑ.Δ.Α. αναπτύσσονται δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση και ανάπτυξη όχι μόνο των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και του ίδιου του Ιδρύματος, το οποίο γίνεται φορέας μετάδοσης γνώσης και παράδοσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο χώρο του, φοιτητές διαφόρων Tμημάτων σχηματίζουν μουσικά σύνολα από διάφορα είδη μουσικής. Γίνονται επίσης μαθήματα φωνητικής και μουσικής θεωρίας από διπλωματούχους μουσικούς του προσωπικού του Ιδρύματος. Η μουσική ομάδα συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 29

 1. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργούν θεσμοθετημένα Εργαστήρια, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, στα οποία διεξάγεται εκπαιδευτικό έργο, ιδίως σε εξειδικευμένα αντικείμενα, έρευνα και μπορεί να παρέχονται ερευνητικές και μελετητικές υπηρεσίες σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.
 2. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε Τμήμα ή σε Τομέα (εφόσον υπάρχει). Μπορεί να ανήκουν σε Σχολή με την προϋπόθεση ότι υπάρχει: α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων.
 3. Νέα Εργαστήρια ιδρύονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα, ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας, Η πράξη του Πρύτανη στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των λειτουργούντων Εργαστηρίων, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους.
 4. Στα Εργαστήρια τοποθετούνται ή μετακινούνται τα μέλη Δ.Ε.Π, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017, ενώ για την τοποθέτηση ή μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 και 6 του άρθρο 28 του ν. 4485/2017 ως εκάστοτε ισχύουν.
 5. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών. Για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος.
 6. Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ανήκει σε Σχολή, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όταν το Εργαστήριο ανήκει σε Τμήμα, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα.
 7. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων του ΠΑ.Δ.Α. ορίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   9

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 30

Προγράμματα Σπουδών

 1. Η Ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε ό,τι αφορά τον Α΄ κύκλο σπουδών, αποτυπώνεται στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καταρτίζονται και παρέχονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος.
 2. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, η οποία δύναται να συγκροτήσει Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο τη σύνταξη σχετικής εισήγησης. Στις περιπτώσεις που η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για τη σύνταξη εισήγησης, σε αυτήν θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των Τομέων του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν, να συμμετέχουν Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, και ελλείψει αυτών Αναπληρωτές Καθηγητές. Για την κατάρτιση του Π.Π.Σ. η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και τη γνωμοδότηση ειδικών εξωτερικών συμβούλων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
 3. ΤοΠ.Π.Σ.περιγράφειτουςτίτλουςκαιτοπεριεχόμενοτωνυποχρεωτικών,τωνκατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους, τυχόν αλληλουχία των μαθημάτων (προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθήματα – αλυσίδες μαθημάτων), τον αριθμό των Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων που αναλογούν ανά εξαμηνιαίο μάθημακ.α.
 • Στο Π.Π.Σ. γίνεται αναφορά στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από τη διδασκαλία κάθε μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή πρακτικής άσκησης και τις πιστωτικές μονάδες των τελευταίων. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εξυπηρετούν το σκοπό της απόκτησης προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Οι προπτυχιακές σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 6 και 7 για τη Σχολή Μηχανικών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - ΕΠΠ).
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου δύναται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά μαθήματα όπου κρίνεται απαραίτητο, σεμινάρια κ.α., ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Το Π.Π.Σ. περιλαμβάνει: 

α. Μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες ή τέχνες. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν την αναγκαία επιστημονική γνώση για την κατανόηση του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος Σπουδών.

β. Μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή μαθήματα κορμού. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν γνώσεις οι οποίες εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό πεδίο του Προγράμματος Σπουδών.

γ. Μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του επιστημονικού πεδίου.

δ. Μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ε. Πτυχιακή/διπλωματική εργασία διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Άρθρο 31

Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

 1. Το Π.Π.Σ. δύναται να αναθεωρηθεί, μέσω της ίδιας διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την κατάρτισή του. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών τίθεται σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Επιμέρους στοιχεία του, όπως το περιεχόμενο μαθήματος, ο τρόπος διδασκαλίας μαθήματος (θεωρία, εργαστήριο, ασκήσεις πράξεις), ο φόρτος εργασίας και οι πιστωτικές μονάδες μαθήματος, νέα μαθήματα επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούμενα–εξαρτώμενα μαθήματα, μπορούν να αναθεωρούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης ταυτίζεται με το πέρας του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους (31η Αυγούστου). Ως προς τα ουσιαστικά στοιχεία του (πλήθος και τίτλοι προσφερόμενων μαθημάτων, μαθησιακά αποτελέσματα, τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας και σύνολο ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος) το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται - το νωρίτερο - μετά από τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά εξάμηνα εφαρμογής του.
 2. Προκειμένου να εφαρμοστεί το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών, μετά την έγκρισή του, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που καθορίζει τις αντιστοιχίες όλων των μαθημάτων μεταξύ του προηγούμενου και του νέου ισχύοντος Προγράμματος. Οι εν λόγω αντιστοιχίες καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του φοιτητολογίου. Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του νέου ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών, η Γραμματεία εκδίδει μοναδικό τύπο Πτυχίου/Διπλώματος που εμφανίζει αποκλειστικά τα μαθήματα του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Αν ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, τα επιπλέον μαθήματα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος, με το βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος.

Άρθρο 32

Οδηγός Σπουδών

 1. Η Συνέλευση κάθε Τμήματος καταρτίζει Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
 2. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει ιδίως: α) το Π.Π.Σ. του Τμήματος και τις σχετικές με αυτό πληροφορίες με βάση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 30 του παρόντος, θέματα σχετικά με την εκπόνηση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, την πρακτική άσκηση και γενικά θέματα σχετικά με την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, β) τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, γ) τις προϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δ) διάφορες πληροφορίες σχετικές με το Τμήμα, ε) τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των μελών του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και τα ονόματα των Ομότιμων Καθηγητών, στ) πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων , ζ) πληροφορίες για την Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος και τα διοικητικά όργανα της Σχολής και του Τμήματος, η) πληροφορίες σχετικές με φοιτητικά θέματα, όπως κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, συγγράμματα κ.λπ. και θ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 33

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

 1. Όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη σχετική βαρύτητα και τον φόρτο εργασίας των διαφόρων μαθημάτων.
 2. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών λαμβάνεται υπόψη ότι o συνολικός φόρτος εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων ενός ακαδημαϊκού έτους για έναν φοιτητή σε καθεστώς πλήρους φοίτησης κυμαίνεται από 1500 έως 1800 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο κυμαίνεται, αντίστοιχα, από 750 έως 900 ώρες. Σε κανένα μάθημα του Π.Π.Σ. δεν μπορούν να αποδοθούν λιγότερες από δύο (2) πιστωτικές μονάδες.
 3. Σε περίπτωση εκπόνησης διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών ή πρακτικών ασκήσεων με περισσότερες των 30 συνολικά Πιστωτικών Μονάδων, αυτές κατανέμονται σε περισσότερα του ενός εξάμηνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 34

Επιλογή Κατεύθυνσης

 1. Στην περίπτωση που το Π.Π.Σ. το οποίο παρακολουθεί ο φοιτητής έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται από τον φοιτητή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
 2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην κατεύθυνση που επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από εκείνο της επιλογής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Π.Σ.
 3. Μαθήματα της αρχικής κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη νέα κατεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ούτε στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος και καταχωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Άρθρο 35

Οργάνωση – Διεξαγωγή Εξετάσεων

 1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος, έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλόλητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.
 2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο των ωρών απασχόλησής τους κατά βαθμίδα και με συνεκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία των εισηγήσεων και τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων.
 3. Οι εξετάσεις διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που καθορίζονται και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο.
 4. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων τα οποία έχει επιλέξει στη δήλωση μαθημάτων.
 5. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, να εξεταστούν σε μαθήματα που έχουν δηλωθεί, έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά διδάσκονται στο αντίστοιχο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 6. Με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, οριστικοποιείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή φοιτητολογίου η σύνδεση μαθήματος με διδάσκοντα, σύμφωνα με την ανάθεση μαθημάτων. Στη συνέχεια, καταρτίζονται οι κατάλογοι συμμετοχής στην εξέταση, ανά μάθημα, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις μαθημάτων.
 7. Οι διδάσκοντες ενημερώνονται για τον κατάλογο των φοιτητών που συμμετέχουν στην εξέταση, από την ηλεκτρονική εφαρμογή εξυπηρέτησης διδασκόντων, μέσω της οποίας καταχωρίζουν τη βαθμολογία της εξέτασης, εντός τριών (3) εβδομάδων το αργότερο από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
 8. Κατά την έναρξη της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.
 9. Φοιτητής που διαπιστώνεται ότι αντιγράφει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. από βιβλία ή σημειώσεις, από γραπτό φοιτητή, με τη βοήθεια κινητού), ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση, και ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 20 του παρόντος.
 10. Ο διδάσκων, μετά το πέρας της εξέτασης, δύναται να αναρτά τις απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων στην προσωπική του ιστοσελίδα ή στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. 
 • Τα γραπτά των φοιτητών φυλάσσονται με επιμέλεια του διδάσκοντος για ένα (1) ημερολογιακό έτος από τη διενέργεια της εξέτασης και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τον τόπο και τον χρόνο για την επίδειξη των γραπτών σε τυχόν ενδιαφερόμενους φοιτητές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Άρθρο 36

Τρόποι Εξέτασης

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος. Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τον διδάσκοντα και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το πέρας της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε μάθημα, αναφέρονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Αν κάποιο μάθημα έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση Τμήματος σε περισσότερους του ενός διδάσκοντες, η εξέταση του μαθήματος μπορεί να οργανωθεί από κοινού και ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών είτε μπορεί να είναι κοινός ή διαφορετικός ανά διδάσκοντα, αρκεί να ενημερώνονται σχετικά οι φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

Άρθρο 37

Τρόποι Εξέτασης ΦμεΑ

 1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για την εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Τόσο οι ΦμεΑ όσο και οι διδάσκοντες μπορούν να απευθύνονται στους Καθηγητές – Συμβούλους ΦμεΑ, που έχουν οριστεί για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με σκοπό την παροχή ειδικότερων οδηγιών για την ευχερή συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις.
 2. Οι εξετάσεις των ΦμεΑ πραγματοποιούνται σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής της ιδιαιτερότητας.
 3. Οι ΦμεΑ συμμετέχουν στις εξετάσεις την ίδια μέρα και ώρα με τους υπόλοιπους φοιτητές.
 4. Οι ΦμεΑ οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους σχετική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα η οποία να πιστοποιεί το είδος της αναπηρίαςτους.
 5. Οι ΦμεΑ οφείλουν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός τους, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 6. Στις περιπτώσεις φοιτητών με αισθητηριακές ή κινητικές αναπηρίες, κατά τις οποίες χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις, οι φοιτητές ενημερώνουν πριν από κάθε εξεταστική τον Σύμβουλο Καθηγητή και αυτός επικοινωνεί με την αρμόδια επιτροπή εξετάσεων και τους εξεταστές προκειμένου να ρυθμιστούν αυτά τα ειδικά θέματα.
 7. Στις περιπτώσεις φοιτητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ.) ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (π.χ. Δυσλεξία), οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν πριν την εξέταση με τον Σύμβουλο Καθηγητή, χρειάζεται όμως να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της σχετικής γνωμάτευσης που εκδίδεται από τα αρμόδια Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, και να ενημερώσουν στην αρχή της διαδικασίας εξέτασης για τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά), εφόσον υπάρχει σχετική οδηγία στη γνωμάτευση.
 8. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους έγκυρη σχετική γνωμάτευση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Επίσης, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της γνωμάτευσης αυτής. Αν δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν γραπτώς.
 9. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. Ο καθηγητής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί στον φοιτητή την προφορική εξέταση ούτε να τον παροτρύνει να εξεταστεί με διαφορετικό τρόπο. Οφείλει να σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του φοιτητή.
 10. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης λαμβάνουν τα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους φοιτητές.
 11. Στην περίπτωση εξέτασης φοιτητών με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, διαβάζονται αργά και καθαρά οι εκφωνήσεις των θεμάτων. Ο φοιτητής μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις με όποια σειρά επιθυμεί.
 12. Οι ΦμεΑ που εξετάζονται προφορικά, χρήζουν βοήθειας ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των ερωτήσεων αλλά όχι μείωσης των απαιτήσεων του διδάσκοντα ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαντήσεων ούτε άλλης βοήθειας πέραν των προαναφερομένων.
 13. Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης ατόμου με τραυλισμό, είναι σημαντικό ο καθηγητής να επιδεικνύει υπομονή, να μην πιέζει με κανέναν λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο τον φοιτητή να ολοκληρώσει γρήγορα την απάντησή του και να μην ολοκληρώνει ο ίδιος αυτό που υποθέτει ότι θέλει να πει ο φοιτητής. Τα άτομα με τραυλισμό βιώνουν υπερβολικό άγχος κατά τη λεκτική επικοινωνία και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με υποστηρικτικό τρόπο, ιδιαίτερα κατά την εκ φύσεως αγχωτική διαδικασία της προφορικής εξέτασης. Ο καθηγητής δεν πρέπει να σχολιάζει με κανέναν τρόπο την εκφορά του λόγου του φοιτητή ούτε να κάνει οποιαδήποτε σχετική παραίνεση. Οφείλει απλώς να περιμένει υπομονετικά τον φοιτητή να ολοκληρώσει τις απαντήσεις του.
 14. Οι φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (δυσλεξία, δυσγραφία, κ.λπ.) αποτελούν μια κατηγορία φοιτητών οι οποίοι δυσκολεύονται στην παρατεταμένη συγκέντρωση της προσοχής τους όταν απαιτείται πνευματική προσπάθεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξετάζονται στις αίθουσες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό φοιτητών και διασπαστικών ερεθισμάτων (π.χ. θόρυβος, πολύ φως, πολλά παράθυρα). Είναι σημαντικό να παροτρύνονται να κάθονται στις μπροστινές θέσεις της αίθουσας, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Δεδομένου ότι οι παραπάνω φοιτητές έχουν δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, είναι σημαντική η ενημέρωσή τους από τους επιτηρητές για τον υπολειπόμενο χρόνο εξέτασης κάθε μισή ώρα περίπου. Επίσης, δεδομένου ότι οι παραπάνω φοιτητές έχουν αυξημένες ανάγκες εκτόνωσης της κινητικότητάς τους, διαφορετικά αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, είναι σημαντικό να τους επιτρέπεται να σηκωθούν από τη θέση τους και να κινηθούν για λίγα λεπτά μέσα στην αίθουσα εάν το επιθυμούν. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας φοιτητής επιλέξει να εξεταστεί γραπτώς, τότε μπορεί να σημειώσει στην κόλλα του ότι έχει δικαίωμα για προφορική εξέταση ο επόπτης οφείλει να το επιβεβαιώσει με μονογραφή, εφόσον ελέγξει τη σχετική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και η πιθανή ακαταστασία του γραπτού κατά την αξιολόγησή του. Το γραπτό αξιολογείται με επιείκεια ως προς τη διατύπωση του γραπτού λόγου και δίνεται έμφαση στα στοιχεία της απάντησης που τεκμηριώνουν ή μη την αντίστοιχη γνώση που επιχειρεί να αξιολογήσει η εκάστοτε ερώτηση. Είναι επίσης σημαντικό να ερωτάται ο φοιτητής, εάν επιθυμεί να του διαβάσει ο καθηγητής μεγαλοφώνως τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων, καθώς συχνά οι φοιτητές αυτοί μπορεί να παραλείψουν λέξεις ή και ολόκληρες σειρές κατά τη σιωπηρή ανάγνωση, με αποτέλεσμα την ελλιπή κατανόηση των εκφωνήσεων. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην απαντήσουν σωστά όχι επειδή δεν γνωρίζουν την απάντηση αλλά επειδή δεν διάβασαν σωστά την ερώτηση. Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές παρατηρήσουν παρατεταμένη διάσπαση προσοχής του φοιτητή, ενδείκνυται να επιχειρούν να επαναφέρουν διακριτικά την προσοχή στο γραπτό του (π.χ. με ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο ή ένα νεύμα). Οι φοιτητές, λόγω της ελλειμματικής προσοχής τους, ενδέχεται να ξεχάσουν να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση. Για τους φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή που εξετάζονται προφορικά, ισχύουν οι παραπάνω οδηγίες για τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης.
 15. Οι φοιτητές με αναπηρία στα άνω άκρα δικαιούνται βοηθό γραφής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ζητηθεί εκ των προτέρων από τον Σύμβουλο Καθηγητή. Οι βοηθοί γραφής είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να απαντούν γραπτά τις ερωτήσεις ύστερα από υπαγόρευση του ΦμεΑ. Αν είναι φοιτητές, μπορεί είτε να προέρχονται από διαφορετικό Τμήμα από εκείνο του ΦμεΑ, ή να φοιτούν στο ίδιο Τμήμα, αλλά σε μικρότερο έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταγραφή γίνεται κατά λέξη, παρουσία επιτηρητή.
 16. Σε περίπτωση ΦμεΑ με μερική απώλεια όρασης, τα θέματα των γραπτών εξετάσεων δίνονται στον φοιτητή σε κατάλληλη μορφή (ποσοστιαία μεγέθυνση των γραμμάτων) και, εάν το επιθυμεί, ο καθηγητής του διαβάζει μεγαλοφώνως τα θέματα, όσες φορές χρειαστεί.
 17. Σε περίπτωση ολικής απώλειας όρασης και, μέχρι να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων σε γραφή Braille, προτείνεται είτε η προφορική εξέταση είτε η χρήση βοηθού γραφής.
 18. Οι κωφοί ή βαρήκοοι φοιτητές δύναται να εξετάζονται προφορικά με τη βοήθεια επίσημου διερμηνέα, κατόπιν αιτήματός τους στον Σύμβουλο Καθηγητή, ο οποίος γνωστοποιεί την ανάγκη αυτή στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Άρθρο 38

Βαθμολογία – Βελτίωση Βαθμολογίας

 1. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας (ένα δεκαδικό ψηφίο).
 2. Η εκ παραδρομής καταχώρηση μη ορθής βαθμολογίας σε κάποιον φοιτητή διορθώνεται από τον διδάσκοντα κατόπιν εισήγησής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Άλλου είδους αναβαθμολόγηση δεν είναι δυνατή.
 3. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, δύναται να εξετάζεται μετά από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
 4. Ο βαθμός που απονέμεται σε μάθημα το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, δεν διαχωρίζεται. Για τα μαθήματα αυτά, ο φοιτητής θεωρείται προακτέος εφόσον συγκέντρωσε πέντε (5) τουλάχιστον μονάδες στον τελικό βαθμό, όπως προκύπτει από τις επιμέρους επιτευχθείσες βαθμολογίες με τη βαρύτητα που ορίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στο περίγραμμα του μαθήματος.
 5. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένεςημερομηνίεςοιοποίεςκαθορίζονταιαπότηΣυνέλευσητουΤμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ τωνβαθμώντηςεξέτασηςκαιτηςεπανεξέτασηςπουθαλάβειοφοιτητής,επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τουςδύο.

Άρθρο 39

Πρακτική Άσκηση

 1. Οι φοιτητές δύνανται να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σχετική με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
 2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ορίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη Σύγκλητο.
 3. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση λειτουργεί διαδικτυακός τόπος μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου https://praktiki.uniwa.gr/

Άρθρο 40

Πτυχιακή και Διπλωματική Εργασία

 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται ή προαιρούνται σε εκπόνηση Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. εισηγείται στην αρχή του εξαμήνου αριθμό θεμάτων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών που επιθυμεί να επιβλέψει, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα και ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται να αναλαμβάνουν την επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων φροντίζουν να ανακοινώνεται σε κάθε εξάμηνο επαρκής αριθμός θεμάτων, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής θέματος. Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή ερευνητές άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.
 3. Η εκπόνηση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση της Εργασίας.
 4. Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.
 5. Οι φοιτητές με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή/και επιβλέποντος.
 6. Προβλέπεται για όλες τις πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες (και των τριών κύκλων σπουδών) η χρήση του ειδικού λογισμικού ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από βάση δεδομένων του. Ο έλεγχος μέσω του ειδικού λογισμικού πρέπει να έχει προηγηθεί της εξέτασης της εργασίας. Με τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report) στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς, γίνεται από τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση που μέσω αυτής της διαδικασίας επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα η παρουσίασή της ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.
 7. Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.).
 8. Για την εξέταση της εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές, σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εκπόνησης της εργασίας φοιτητές. Ο βαθμός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας για καθέναν από τους φοιτητές, προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.
 9. Εάν μια πτυχιακή/διπλωματική εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους του άρθρου αυτού.
 10. Όλες οι ολοκληρωμένες πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την Πολιτική Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
 11. Στην περίπτωση κατά την οποία τα επιστημονικά αποτελέσματα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.

Άρθρο 41

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενων φοιτητών Erasmus

 1. Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους στο εξωτερικό, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. Δεν δικαιούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική περίοδος) του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων εφόσον τα έχουν δηλώσει στο παρελθόν.
 2. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με το Πρόγραμμα ERASMUS λειτουργεί διαδικτυακός τόπος μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου: https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/diethneis-scheseis/erasmus

Άρθρο 42

Ολοκλήρωση Σπουδών - Βαθμός και Χαρακτηρισμός Πτυχίου/Διπλώματος

1. Για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος ο φοιτητής θα πρέπει αθροιστικά να έχει:

 • εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων (υποχρεωτικών ή υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν, επιλογής),
 • συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), 240 για Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων με διάρκεια φοίτησης 4 έτη και 300 για Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων με διάρκεια φοίτησης 5 έτη,
 • ολοκληρώσει την εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή την Πρακτική Άσκηση, στην περίπτωση που τα ανωτέρω προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος.
 • ικανοποιήσει τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

2. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας (ένα δεκαδικό ψηφίο).

3. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί Πιστωτικών  Μονάδων [Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS):

όπου Β1 είναι ο βαθμός του πρώτου μαθήματος και (ECTS)1 οι πιστωτικές μονάδες που του αντιστοιχούν, Β2 είναι ο βαθμός του δεύτερου μαθήματος και (ECTS)2 οι πιστωτικές του μονάδες κ.ο.κ. με Βv να είναι ο βαθμός του ν-οστού μαθήματος και (ECTS)v οι πιστωτικές μονάδες που του αντιστοιχούν και v το πλήθος των μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των Σπουδών και τη λήψη Πτυχίου/Διπλώματος.

4. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος υπολογίζεται με ακρίβεια εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία).

5. H ανακήρυξη φοιτητών όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ολοκλήρωσαν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Πανεπιστημίου, ως Πτυχιούχων/Διπλωματούχων, καθώς και οι διαδικασίες Εξέτασης - Αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών διενεργούνται ως ακολούθως:

α. Μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η Εξέταση-Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

β. Τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της ανωτέρω περιόδου των δυο (2) εβδομάδων της εξέτασης των πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών, με βάση τις προηγηθείσες αιτήσεις των φοιτητών για εξέταση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας τους, η Γραμματεία κάθε Τμήματος οφείλει να καταρτίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων, το οποίο θα πρέπει να:

i. αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους φοιτητές, στους επιβλέποντες και στα μέλη των εξεταστικών επιτροπών

ii. κοινοποιείται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπό προσωπικό του Τμήματος

Παράλληλα το πρόγραμμα ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος..

γ. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποχρεούνται να καταρτίσουν «Πίνακα Αποφοίτων». Ο Πίνακας ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας και παράλληλα κοινοποιείται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

δ. Ως ημερομηνία αποφοίτησης, αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της εξεταστικής περιόδου των δυο (2) εβδομάδων που εξετάστηκαν οι πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες. Η ίδια ημερομηνία θα αναγράφεται και στην περίπτωση που η τελευταία υποχρέωση για τη λήψη Πτυχίου/Διπλώματος ενός φοιτητή, δεν είναι η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, αλλά ένα ή περισσότερα μαθήματα για τα οποία έλαβε επιτυχή βαθμολογία στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Αυτό εξασφαλίζει την ίδια ημερομηνία λήψης Πτυχίου/Διπλώματος για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές σε μια από τρεις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

ε. Τα ανωτέρω δύνανται κατ’ αναλογία να εφαρμοστούν και για την αποφοίτηση από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερου κύκλου σπουδών), εκτός εάν προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες στον Εσωτερικό Κανονισμό τους.

στ. Ειδικά για τους φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Ε.Ι., η εξέταση των πτυχιακών εργασιών και η ανακήρυξη των πτυχιούχων/διπλωματούχων, θα γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία, με εξαίρεση την παρ. δ. για περιπτώσεις που η τελευταία υποχρέωση για την λήψη Πτυχίου/Διπλώματος είναι η ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, ως ημερομηνία αποφοίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία περάτωσης της πρακτικής άσκησης.

6. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πτυχίου/Διπλώματος των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθορίζεται ως εξής: 

 •  από 5,00 - 6,49 «Καλώς»
 • από 6,50 - 8,49 «Λίαν καλώς»
 • από 8,50 – 10,00 «Άριστα». 

Άρθρο 43

Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών

1. Στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμεται Πτυχίο εκτός των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών στους οποίους απονέμεται Δίπλωμα.

2. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής Τίτλου Σπουδών, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης, οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματός τους:

 • βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης, όπου θα αναφέρεται ότι:

α.   δεν υπάρχει καμία οφειλή σε συγγράμματα της Βιβλιοθήκης και ότι β. έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο η πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία, στην περίπτωση κατά την οποία η εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος

 • την Κάρτα Σίτισής τους, εφόσον διαθέτουν
 • το Ακαδημαϊκό Βιβλιάριο Υγείας τους, εφόσον διαθέτουν
 • την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, αν έχει εκδοθεί.

3. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, η οποία επέχει θέση αντιγράφου Πτυχίου ή Διπλώματος, ενώ η χορήγηση του τίτλου σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) απονέμεται μετά την Τελετή Καθομολόγησης. Η μορφή του Πτυχίου ή Διπλώματος είναι κοινή για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 44

Παράρτημα Διπλώματος

 1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών εκδίδεται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί συνοδευτικό και επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο Τίτλο Σπουδών.
 2. Η ημερομηνία έκδοσης του Παραρτήματος είναι σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης σπουδών ή της απονομής του τίτλου σπουδών. 

Άρθρο 45

Καθομολόγηση - Τύπος Πτυχίου / Διπλώματος

 1. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκειμένου να παραλάβουν Πτυχίο ή Δίπλωμα δίνουν την καθιερωμένη καθομολόγηση. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πτυχίου ή του Διπλώματος.
 2. Η καθομολόγηση γίνεται σε ειδική τελετή τρεις (3) φορές το χρόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων σε συγκεκριμένες περιόδους, ενώπιον του Αντιπρύτανη ή του Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και του Προέδρου του Τμήματος.
 3. Το κείμενο της καθομολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ως εξής:

  «Τελειώνοντας τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον, ως υπεύθυνος πολίτης, για το καλό της Πατρίδας μας, σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους».

 4. Ο τύπος του Πτυχίου και του Διπλώματος τα οποία απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στους αποφοίτους του Α΄ κύκλου σπουδών ακολουθεί το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος.
 5. Το Πτυχίο και το Δίπλωμα χορηγούνται και επί μεμβράνης (παπύρου).

Άρθρο 46

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Η εσωτερική αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των Π.Π.Σ., συνίσταται στη συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου από το ίδιο το Ίδρυμα και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τον στόχο και την αποστολή τους.
 2. Η αξιολόγηση των Π.Π.Σ. συντονίζεται από την Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του οικείου Τμήματος, εποπτεύεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους και τη διαδικασία που ορίζει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Ε.Ε.) για τα Α.Ε.Ι.
 3. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του διδακτικού-ερευνητικού και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και οι φοιτητές κυρίως με απαντήσεις ερωτηματολογίων και μπορεί να συμπεριλάβει συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις και κάθε άλλη πρόσφορη πηγή πληροφόρησης και η οποία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της εκάστοτε Ακαδημαϊκής μονάδας.
 4. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου και η συγκρότηση σε ηλεκτρονική μορφή της φόρμας των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων του Τμήματος ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. http://app.modip.uniwa.gr. Τα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνουν οι φοιτητές, αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα μέσα της έρευνας και διδασκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ή του Ιδρύματος. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια από τους φοιτητές εκφράζουν τις απόψεις των ερωτωμένων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές.
 5. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αμερόληπτα και στατιστικώς αξιόπιστα, οφείλει να πραγματοποιείται από τους φοιτητές του Τμήματος απογραφικά και όχι δειγματοληπτικά εφόσον αυτό είναι εφικτό, εθελοντικά, ανώνυμα και χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Προκειμένου από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων να προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα, οι ερωτηθέντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  - Να παρακολουθούν συστηματικά τον διδάσκοντα και συνεπώς, να έχουν σχηματίσει άποψη για το εκπαιδευτικό του έργο.
  - Να εξετάζονται για πρώτη φορά στο μάθημα που αξιολογούν και συνεπώς, να μην έχουν επηρεαστεί από ενδεχόμενη αποτυχία τους ή αντιθέτως ευκολία τους υπέρ το δέον σε προγενέστερη εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

 6. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σκόπιμο είναι να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τους φοιτητές που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, απροειδοποίητα, ελέγχοντας ταυτόχρονα με κατάλληλη ερώτηση την προγενέστερη εμπειρία τους στο μάθημα ώστε να είναι εφικτή η διαλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν στους πρωτοεγγραφομένους στο μάθημα.
 7. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραγράφους, η διαδικασία της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου από τους φοιτητές έχει ως εξής: Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  - Η διαδικασία αποτίμησης μέσω ερωτηματολογίου γίνεται μεταξύ της 8ης και της 12ης διδακτικής εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και αφορά σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Π.Σ. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. http://app.modip.uniwa.gr. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή εξασφαλίζει την ανώνυμη ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης από φοιτητές ως εξής: Τα ερωτηματολόγια ενεργοποιούνται για όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ένα μάθημα και το παρακολουθούν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΜΟ.ΔΙ.Π. πραγματοποιείται με τη χρήση του ενιαίου κωδικού που παρέχεται από το Ίδρυμα για την πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών.
  - Για τα μαθήματα στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα ερωτηματολόγια να διανέμονται σε όλα τα τμήματα διδασκαλίας και για κάθε διδάσκοντα. Ειδικά και κατά παρέκκλιση της παραπάνω απαίτησης για διεξαγωγή της διαδικασίας αποτίμησης μέσω ερωτηματολογίου μεταξύ της 8ης και 12ης διδακτικής εβδομάδας, αν πρόκειται για σειριακή διδασκαλία ήτοι, ο ένας διδάσκων διαδέχεται τον προηγούμενο αφού αυτός ολοκληρώσει, τα ερωτηματολόγια διανέμονται αφού έχει συμπληρωθεί ένα σημαντικό ποσοστό (π.χ. > 60%) των ωρών διδασκαλίας κάθε διδάσκοντα.
  - Οι διδάσκοντες οφείλουν να διευκολύνουν τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας της αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφωνίας ή άρνησής τους, οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τον Πρόεδρο του Τμήματος.
  - Σε περίπτωση που οι παρόντες σε ένα μάθημα φοιτητές, είναι λιγότεροι του 10% του αριθμού των εγγεγραμμένων, δίνεται η δυνατότητα να αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησης και να επαναλαμβάνεται σε άλλη μέρα και ώρα του μαθήματος, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων φοιτητών.

 8. Μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι διδάσκοντες οφείλουν να συμπληρώνουν τα εξής απογραφικά δελτία στο τέλος κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. :

  - Απογραφικό μαθήματος
  - Απογραφικό διδάσκοντα

 9. Η εσωτερική αξιολόγηση στηρίζεται στην επαλήθευση (validation) και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκόντων/μαθημάτων. Αφορά επίσης, τη στατιστική επεξεργασία, την πινακοποίηση και παρουσίασή τους καθώς και την εξαγωγή στατιστικών και συγκριτικών συμπερασμάτων που αφορούν τους διδάσκοντες, τα μαθήματα, τις υποδομές, τα εργαστήρια τον εξοπλισμό κ.λπ. όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 10. Η διεξαγωγή της ανάλυσης των ερωτηματολογίων γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα και με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων.
 11. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εκδίδει συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν στα Π.Π.Σ. τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://modip.uniwa.gr 
 • Στα αναλυτικά επιμέρους στατιστικά αποτελέσματα έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. http://app.modip.uniwa.gr, οι διδάσκοντες (για τα ατομικά τους), καθώς και οι ΟΜ.Ε.Α και οι πρόεδροι των Τμημάτων για το σύνολο των αξιολογήσεων του Π.Π.Σ.
 • Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων, εκδίδονται από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και επιτρέπουν την αξιολόγηση και βελτίωση της όλης εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας στα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος με ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο. Επίσης, παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων τεχνικών διδασκαλίας και την αυτό-αξιολόγηση του Τμήματος κατά τα διεθνή πρότυπα ελέγχου παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων είναι οι παρακάτω: 
  • Να εντοπίσει ο διδάσκων τις ενδεχόμενες αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά την άσκηση του διδακτικών του υποχρεώσεων.
  • Να αναζητήσει τρόπους αντιμετώπισης των αδυναμιών αυτών.
  • Να εισαγάγει (πιθανόν και με τη βοήθεια και καθοδήγηση ενός ειδικού Συμβουλευτικού Οργάνου Υποστήριξης των Διδασκόντων) βελτιωμένους και αποτελεσματικότερους τρόπους διδασκαλίας και μετάδοσης των γνώσεων.
  • Να εμπλουτιστεί η διδακτική διαδικασία με την εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας που θα ενισχύουν την ενεργότερη συμμετοχή των φοιτητών (διεύρυνση και βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων, χρήση πολυμέσων, αυτό-αξιολόγηση των φοιτητών μέσα από ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων που θα προσφέρονται από τους διδάσκοντες).
  • Να αξιολογηθούν οι νέοι τρόποι διδασκαλίας όπου αυτοί εφαρμόζονται.
  • Να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος.
  • Το ίδιο το Τμήμα να μπορεί να αξιολογεί συστηματικά το προσφερόμενο εκπαιδευτικό του έργο, να εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες παρουσιάζονται και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του εκπαιδευτικού του ρόλου.

12. Με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και η ΟΜ.Ε.Α. διαπιστώσουν κατ’ εξακολούθηση σε κάποιο μάθημα ή διδάσκοντα τιμές που βρίσκονται κάτω από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των αξιολογήσεων των υπόλοιπων μαθημάτων, δύναται να ενεργοποιήσουν βελτιωτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να αρθεί η διαφοροποίηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 47

Εγγραφή Νεοεισερχομένων

 1. Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών α΄ κύκλου σπουδών, οι οποίοι εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο.
 2. Για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, νεοεισερχόμενος φοιτητής που δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, δύναται να καταθέσει αίτηση προς το Τμήμα εισαγωγής του, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος μη πραγματοποίησης έγκαιρης εγγραφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο. Η αίτηση του φοιτητή τίθεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος εισαγωγής με τρόπο και σε χρόνο που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.
 3. Φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η ένταξή τους πραγματοποιείται μετά την έγκριση της αίτησής τους από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 48

Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κατ’ έτος εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετεγγραφών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι απαραίτητη η διαγραφή των μεταγραφόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα προέλευσής τους.

Άρθρο 49

Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 1. Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε γραπτή εξέταση τριών (3) μαθημάτων, τα οποία ορίζει με απόφασή της η Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
 2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών.
 3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και συνοδεύονται από αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, ενώ για πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον αρμόδιο φορέα.
 4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν δύνανται να εξεταστούν γραπτώς.
 5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 6. Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του.
 7. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσομένους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης.

Άρθρο 50

Διάρκεια Φοίτησης – Κανονική Φοίτηση

 1. Η κατ’ ελάχιστον διάρκεια των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών α) Δημόσιας Υγείας, β) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, γ) Επιστημών Τροφίμων, δ) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και ε) Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται σε τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε οκτώ (8) Ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκούν κατ’ ελάχιστον πέντε (5) Ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε δέκα (10) Ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 2. Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα (ή ν + 2 Ακαδημαϊκά έτη, όπου ν ο ελάχιστος αριθμός ακαδημαϊκών ετών αναγκαίων για την απονομή τίτλου). Οι φοιτητές δικαιούνται τις παροχές της φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής φοίτησης. 

Άρθρο 51

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 1. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκές περιόδους, τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
 2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το οποίο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια των θερινών διακοπών και περιλαμβάνονται οι αργίες εντός των ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου αποφασίζεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τη Σύγκλητο. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας διενεργούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που καθορίζονται και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο.
 4. Η Σύγκλητος μπορεί, για όλως εξαιρετικούς λόγους, να αποφασίζει τη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Άρθρο 52

Ανανεώσεις Εγγραφών Φοιτητών – Δηλώσεις Μαθημάτων

 1. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση της εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων παρακολούθησης, σε ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο σπουδών.
 2. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές για την εκπρόθεσμη εγγραφή. Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
 3. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.
 4. Οι επανεγγραφές φοιτητών γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 53

Περιορισμοί Δήλωσης Μαθημάτων

1. Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών με τον περιορισμό που προκύπτει από την ύπαρξη προαπαιτούμενων – εξαρτώμενων μαθημάτων (αλυσίδες μαθημάτων). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών των μαθημάτων που μπορεί επιλέξει για παρακολούθηση ο φοιτητής δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά εβδομάδα, τις: 

 • Τριάντα οκτώ (38) στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.
 • Πενήντα δύο (52) στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.

2. Μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων και έγκριση από τη Σύγκλητο, μπορεί να τροποποιηθεί το συνολικό όριο των ωρών στη δήλωση μαθημάτων.

3. Οι πρωτοετείς φοιτητές, κατά την εγγραφή τους, επιλέγουν για παρακολούθηση υποχρεωτικά τα μαθήματα του Α' (πρώτου) εξαμήνου σπουδών. Από την επόμενη περίοδο δηλώσεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μαθημάτων παρακολούθησης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία. 

Άρθρο 54

Αναγνωρίσεις Μαθημάτων

 1. Οι φοιτητές δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος, με βαθμό και πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντίστοιχες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε ομοειδές ή μη Τμήμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (α’ ή β’ κύκλου σπουδών), εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων του οικείου Τμήματος.
 2. Η αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.
 3. Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, εφόσον η ύλη τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων του Τμήματος φοίτησής τους.
 4. Για την αναγνώριση μαθημάτων των φοιτητών που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 49 του παρόντος.

Άρθρο 55

Αναστολή Σπουδών - Διαγραφή

 1. Ο φοιτητής δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να αναστείλει τις σπουδές του. Η μέγιστη διάρκεια διακοπής σπουδών δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια σπουδών του οικείου Τμήματος. Το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στην κανονική διάρκεια φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται.
 2. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές επανεντάσσονται στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών ο φοιτητής δεν έχει, αυτοδίκαια, δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα.
 3. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος (π.χ. αιτία εγγραφής σε άλλο ακαδημαϊκό Τμήμα), να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το Μητρώο των ενεργών φοιτητών του οικείου Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα Πιστοποιητικό (Πράξη) Διαγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   11

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 56

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (Μονοτμηματικά, Διατμηματικά, Διιδρυματικά, Διακρατικά) τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 32 επ. ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν). Ειδικότερα θέματα λειτουργίας κάθε Π.Μ.Σ ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Ο τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο τύπος Διπλώματος Διατμηματικού Π.Μ.Σ. που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στους αποφοίτους του Β΄ κύκλου σπουδών, ακολουθούν τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα που παρατίθεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος.

Άρθρο 57

Διδακτορικές Σπουδές

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Τα θέματα ανάθεσης, εκπόνησης, επίβλεψης και αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 41 επ. ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν). Ειδικότερα θέματα ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

1. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 58

Μεταδιδακτορική Έρευνα 

1.α Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

1.β Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

1.γ Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

 • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.
 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας, η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας. 

2. 2. Αρμόδια Όργανα

2.α Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι οι Συνελεύσεις των Τμημάτων υποδοχής και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2.β Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος υποδοχής, βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε συναφή επιστημονικό χώρο με αυτόν, στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

3. Διαδικασίες Έγκρισης και Αξιολόγησης

3.α Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν (κατά τη διάρκεια όλου του έτους) οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

3.β Οι αιτήσεις κατατίθενται και πρωτοκολλώνται στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής και συνοδεύονται από:

α. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

β. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

γ. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

δ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

στ. Δύο (2) συστατικές επιστολές, από μέλος Δ.Ε.Π. ή από ερευνητή βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ κατόχου διδακτορικού διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ζ. Συνοπτικό σχέδιο εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία συνυπογράφεται από το μέλος Δ.Ε.Π. που προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη της έρευνας.

3.γ Η αίτηση προωθείται στη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, η οποία εγκρίνει την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας, αφού πρώτα αξιολογήσει τη συνάφεια, τη σκοπιμότητα υλοποίησης και τη διαθεσιμότητα των υποδομών και προβαίνει ταυτόχρονα και στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. 

3.δ Υποδείγματα αίτησης και πρότασης της περιγραφής της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορούν να ανακτηθούν από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων υποδοχής.

4. Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

4.α Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή τους, καθώς και για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου.

4.β Η Γραμματεία του Τμήματος εγγράφει τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές σε ειδικό Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

5. Χρονική διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

5.α Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από τρία

(3) έτη.

5.β Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές να αιτούνται παράταση, με σχετική τεκμηρίωση.

6. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

6.α Ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή για τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

6.β Ο Επιβλέπων, εφόσον η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας υπερβαίνει το ένα (1) έτος, καταθέτει στο οικείο Τμήμα ετησίως, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση την οποία αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.

6.γ Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο Επιβλέπων υποβάλλει στο οικείο Τμήμα τελική Έκθεση Πεπραγμένων.

7. Προνόμια και παροχές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

7.α Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές χρησιμοποιούν τον τίτλο: «Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής» του Τμήματος...(υποδοχής)... του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τον τίτλο αυτόν μπορούν επίσης, να χρησιμοποιούν όταν συμμετέχουν σε υποβολή ερευνητικής πρότασης.

7.β Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους Κανόνες Δεοντολογίας. 

7.γ Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, μπορούν όμως να λαμβάνουν χορηγίες και υποτροφίες από άλλες πηγές και να συμμετέχουν έμμισθα σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα.

7.δ Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές έχουν πρόσβαση στα Εργαστήρια και τον εξοπλισμό του Τμήματος, στη Βιβλιοθήκη και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

7.ε Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις.

8. Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

8.α Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα, συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος, προς ενημέρωση των μελών της.

8.β Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα).

8.γ Σε κάθε δημοσίευσή τους, αναφέρουν υποχρεωτικά το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν την μεταδιδακτορική έρευνα (academic affiliation). Επίσης, οφείλουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν.

8.δ Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

9. Διαδικασίες Περάτωσης και Πιστοποίησης

9.α Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές συντάσσουν και υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος «Έκθεση Περάτωσης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας», η οποία συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα.

9.β Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα.

9.γ Μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, χορηγείται βεβαίωση μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναγράφεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του Ερευνητή, το όνομα πατρός, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής, το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

10. Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

(α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόν άρθρο.

(β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων άλλων ερευνητών, χωρίς αναφορά σε αυτούς.

(γ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο.

11. Τηρούμενα αρχεία

Στη γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, στο οποίο (α) καταγράφονται το θέμα και το χρονικό διάστημα της μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., και (β) αρχειοθετούνται η Έκθεση Περάτωσης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας και η Έκθεση Αξιολόγησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 59

Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών

1. Κυρίαρχα δικαιώματα των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης και των απόψεών τους στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας αλλά και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Οι φοιτητές ασκούν ελεύθερα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Για την προβολή των απόψεων των φοιτητικών συλλόγων διατίθεται συγκεκριμένοι χώροι του Ιδρύματος. Για την πραγματοποίηση φοιτητικών εκδηλώσεων σε χώρους του Ιδρύματος, η διάθεση των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του Πρύτανη ή του Κοσμήτορα ή του Προέδρου Τμήματος, απαιτείται προηγουμένως έγκριση του αντίστοιχου οργάνου.

2. Οι φοιτητές δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της ιδιαίτερης μερίδας ή του ατομικού τους φακέλου που τηρούν οι Γραμματείες των Τμημάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και περιέχουν: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν κατά την εγγραφή τους, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που τους έχουν χορηγηθεί, γ) τις υποτροφίες ή τα βραβεία που τους έχουν απονεμηθεί, δ) τις πειθαρχικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί και ε) κάθε σχετικό έγγραφο, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. ΟιφοιτητέςδικαιούνταιναζητούνμεαίτησηπουυποβάλλουνστηΓραμματείατου οικείου Τμήματος, πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.λπ. ή να υποβάλουν άλλα αιτήματα, η απάντηση επί των οποίων οφείλεται να δίνεται σε εύλογο χρόνο. Οι Γραμματείες των Τμημάτων δέχονται τους φοιτητές και το κοινό τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται, προκειμένου να δέχονται αιτήσεις και να παρέχουν σχετικέςπληροφορίες.

4. Οι φοιτητές δικαιούνται και υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους Καθηγητές και το εν γένει διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους αναγκών και υποχρεώσεων, στις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μπορούν επίσης, να απευθύνονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και στους Προέδρους των Τμημάτων για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

5. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά δια των νομίμως εκλεγμένων εκπροσώπων τους στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, δικαιούνται μέσω των εκπροσώπων τους, να ενημερώνονται σχετικά με τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και διοικητικά θέματα του Ιδρύματος που τους αφορούν.

6. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό που παρέδωσαν στις εξετάσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται απλώς με την ανάγνωση του γραπτού μαζί με τον διδάσκοντα/εξεταστή του μαθήματος, ο οποίος επεξηγεί στο φοιτητή την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του γραπτού του.

7. Το ΠΑ.Δ.Α. λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την άσκηση των δικαιωμάτων των φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος, ρυθμίζει θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Εξασφαλίζει την αναγκαία υποδομή και υποστήριξη, καθώς και τις αναγκαίες συνθήκες, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων αλλά και στις εξετάσεις. Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ, αναρτώνται στον ιστότοπο του Ιδρύματος και απευθύνονται προς όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτηση των ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο. Οι Οδηγίες αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις χωρίς να παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία ή να επηρεάζει την ακαδημαϊκή ελευθερία των διδασκόντων.

8. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε αμειβόμενες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν σχετικές διατάξεις του νόμου. 

9. Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητούν με αναφορά τους στο Συνήγορο του Φοιτητή, τη διαλεύκανση υπόθεσης σχετικά με την κατά την άποψή τους μη τήρηση των διατάξεων του νόμου ή των κανονισμών τουΙδρύματος.

10. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus studies, Erasmus placement), σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία η οποία ορίζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

11. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της.

12. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα και λοιπά βοηθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

13. Οι φοιτητές δικαιούνται κοινωνικές παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αναλύονται στα επόμενα άρθρα.

14. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οφείλουν όμως, παράλληλα, να σέβονται και να προστατεύουν τους χώρους του Ιδρύματος και να αποτρέπουν τη χρήση τους από τρίτους που προσβάλλουν την εικόνα του Ιδρύματος.

15. Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού αλλά και τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

16. Οι φοιτητές υποχρεούνται να αποδέχονται την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας στους εξεταστές/επιτηρητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτές. Επίσης, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος και στις λοιπές λειτουργικές μονάδες και υπηρεσίες του Ιδρύματος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

17. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προβάλλουν και να προάγουν το Πανεπιστήμιο με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.

18. Οι φοιτητές που προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής και εγγράφονται στο ΠΑ.Δ.Α. ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους κανονικούς φοιτητές για όσο διαρκεί η φοίτησή τους στο Ίδρυμα. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα κατάταξης ή απόκτησης τίτλου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το Πρόγραμμα Συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι.

19. Οι φοιτητές δικαιούνται μεταγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 60

Κοινωνικές Παροχές

1. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΑ.Δ.Α. δικαιούνται συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές υπό τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα:

1.α Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

i. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Oι ανασφάλιστοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

ii. Το Ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό του μέσω της λειτουργίας δύο πλήρως οργανωμένων ιατρείων στις εγκαταστάσεις του.

1.β Δωρεάν Σίτιση

i. Οι   φοιτητές   του   Πανεπιστημίου   Δυτικής   Αττικής   έχουν   τη   δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Πανεπιστημίου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της οικογένειας του φοιτητή, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια, υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Σίτισης – Στέγασης.

ii. Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα βάσει των σχετικών διατάξεων και στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση.

iii. Η σίτιση για τους δικαιούχους σπουδαστές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.  Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για το Τμήμα τους, προσαυξανόμενων κατά δύο χρόνια.

1.γ Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές

i. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής στον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

ii. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και ο οποίος εμφανίζει τον φοιτητή ως προστατευόμενο μέλος.

iii. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα δικαιολογητικά προωθούνται στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.

1.δ Διευκολύνσεις στις Μετακινήσεις

i. Στους φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, στους φοιτητές χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στην οποία ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπεται η χρήση της από τον δικαιούχο φοιτητή και μόνο. Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής και χρήσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

ii. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται και στους αλλοδαπούς φοιτητές που εγγράφονται και φοιτούν στο Ίδρυμα ή εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

1.ε Συγγράμματα

i. Οι δηλώσεις επιλογής συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση των Τομέων, εγκρίνει τον σχετικό κατάλογο συγγραμμάτων ανά μάθημα, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές και καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ii. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τηνεπιλογήσυγγραμμάτωνστηνηλεκτρονικήυπηρεσίαολοκληρωμένηςδιαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ότι δικαιούνται να επιλέγουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχουν επιλέξει στη δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων (βλ. άρθρο 52 και 53 τουπαρόντος).

iii. Συγγράμματα που επιλέγονται σε μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση μαθημάτων του φοιτητή πρέπει να επιστρέφονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

1.στ Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Το Ίδρυμα διαθέτει υποδομές και τα αναγκαία μέσα για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και την πολιτιστική καλλιέργεια των φοιτητών.

Αθλητικές Δραστηριότητες

α) Το ΠΑ.Δ.Α. παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η φυσική αγωγή των φοιτητών του Ιδρύματος εποπτεύεται και κατευθύνεται από την Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και υποστηρίζεται από την ανάλογη υποδομή, με άμεσο στόχο τη λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου. Οι φοιτητές που είναι μέλη αθλητικών συλλόγων μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του ΠΑ.Δ.Α. και να λαμβάνουν μέρος σε διαπανεπιστημιακούς αγώνες.

β) Οι υπόλοιποι φοιτητές διευκολύνονται να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, τόσο στις εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α όσο και σε εξωπανεπιστημιακούς χώρους άθλησης και σε αθλήματα. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι κατ’ αρχάς δωρεάν, με εξαιρέσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση.

γ) Κάθε χρόνο οργανώνονται εσωτερικά διατμηματικά πρωταθλήματα μεταξύ των ομάδων των Τμημάτων του Ιδρύματος με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της παράδοσης, σύμφωνα με την οποία οι αντιπροσωπευτικές αθλητικές ομάδες των φοιτητών του Ιδρύματος έχουν διακριθεί και βραβευθεί πολλές φορές τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες Σχολών όσο και σε αγώνες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Τμήμα Μουσικής

α) Με την ευρύτερη αρχαιοελληνική έννοια του όρου «Μουσική» (δημιουργίες τέχνης και λόγου, υπό την προστασία των Μουσών), δίνονται οι δυνατότητες στους φοιτητές να χαράξουν δρόμους προσωπικής έκφρασης μέσα από την τέχνη, ολοκληρώνοντας την προσωπικότητά τους και συμβάλλοντας στην πολιτιστική αναβάθμιση της Κοινότητας.

β) Το Τμήμα Μουσικής του ΠΑ.Δ.Α., με μακρόχρονη παρουσία της μουσικής παιδείας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, παρέχει υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του  Ιδρύματος που έχουν αντικείμενο τη μουσική παιδεία των φοιτητών, και διοργανώνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

Παράλληλες Πολιτιστικές δραστηριότητες: Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία -

Κινηματογράφος, Λογοτεχνία

α) Χορευτικός Τομέας: Απαρτίζεται από φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. που ενδιαφέρονται για ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς.

β) Θεατρικός Τομέας: Λειτουργεί με σκηνοθέτες, σκηνογράφους και ηθοποιούς φοιτητές, που επιλέγουν τα έργα και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν. Πρόβες και συναντήσεις γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα και σε αυτές μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους στο χώρο του θεάτρου και την επιθυμία ή δυνατότητά τους να εμφανιστούν στη σκηνή ως ηθοποιοί. Η Ομάδα συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Τομέας Φωτογραφίας και Κινηματογράφου: Αντικείμενό του είναι η εκμάθηση της φωτογραφικής τέχνης μέσα από θεωρία και εργαστήρια, και η προβολή κινηματογραφικών ταινιών με συζητήσεις μετά το πέρας της προβολής.

Άρθρο 61

Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητών του, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους (Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ), φοιτητές προερχόμενοι από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα) δυσκολεύονται να συμμετάσχουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους.

2. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές-Συμβούλους ΦμΕΑ και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

 • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και ειδικών αναγκών τους
 • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
 • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμος ιδρυματικός ιστότοπος
 • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
 • Προσβασιμότητα χώρων
 • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψηςσπουδών
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.

3. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης αποστολή του οποίου είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο προς την Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και προς τις επιχειρήσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συλλογικούς Φορείς για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών: α) της διασύνδεσης, διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιδρύματος και φορέων εκπαίδευσης, έρευνας, παραγωγής και υπηρεσιών, επικοινωνίας με τους φοιτητές/αποφοίτους του Ιδρύματος και β) της προαγωγής της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Άρθρο 62

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

 1. Κάθε Μάιο η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα.
 2. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.
 3. Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 4. Ο κατάλογος όλων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 63

Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λειτουργεί ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή σύμφωνα με τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 64

Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Δ.Ε.Π.

 1. Η εκλογή και η εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Οι θέσεις μελών Δ.Ε.Π. προκηρύσσονται, βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, από τον Πρύτανη ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα του Τμήματος, εφόσον υπάρχει. Στην ανωτέρω εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, περιλαμβάνεται το γνωστικό αντικείμενο με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης. Το γνωστικό αντικείμενο και η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης πρέπει να καλύπτουν ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται και εντάσσονται στον Τομέα ή εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς, στο οικείο Τμήμα. Στην περίπτωση εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π., το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη, σύμφωνα με την αίτηση του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γνωστικό του αντικείμενο, το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο και τις ανάγκες του Τμήματος.
 3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθμίδα, ο Τομέας και το γνωστικό αντικείμενο με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης.
 4. Στην περίπτωση νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. οι οποίες έχουν εγκριθεί και δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα, οι θέσεις με απόφαση της Συγκλήτου, κατανέμονται στα Τμήματα, τα οποία οφείλουν να αποστείλουν εντός δύο (2) μηνών την εισήγηση της Συνέλευσής τους για την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
 5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση στο Πανεπιστήμιο του αριθμού φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη, ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο η δημοσίευση της προκήρυξης, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο κωδικός αριθμός της θέσης και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η οποία καθορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου και κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παραλαβής) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε όλα τα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας. Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), καθώς και η αίτηση για ανανέωση ή μονιμοποίηση αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» από την Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».
 6. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ««ΑΠΕΛΛΑ»» και υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται στο πλαίσιο της προκήρυξης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή και οι υπηρετούντες επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης ή μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο της προκήρυξης, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο και δεν χρήζουν επικαιροποίησης. Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας ή εξέλιξης ή ανανέωσης ή μονιμοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
 7. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερόμενου για την εκλογή έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της κατατεθείσης αίτησης του υποψηφίου προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών. Πέραν των αναγκαίων, για την κρίση, δικαιολογητικών, τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη και υποβάλλονται υποχρεωτικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι απαιτούμενες χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις, για την εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση, πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο της κρίσης. Όσον αφορά τα λοιπά προσόντα διορισμού (κτήση ελληνικής ιθαγένειας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, υγεία, έλλειψη ποινικής καταδίκης κ.λπ.), για τα οποία απαιτείται η έκδοση των οικείων  πιστοποιητικών, αυτά πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Άρθρο 65

Προσόντα Επιλογής και Εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π.

Η εκλογή και η εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

Άρθρο 66

Διαδικασία Εκλογής, Εξέλιξης, Μονιμοποίησης Μελών Δ.Ε.Π.

1. Μητρώα Εκλεκτόρων.

Τα Μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων (εσωτερικοί και εξωτερικοί εκλέκτορες) τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π., καταρτίζονται και επικαιροποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από τη Συνέλευση του Τμήματος και υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή καθώς και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές. Τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν άμεσα μετά το διορισμό τους να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη διορισμού τους, όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντικείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από μεταγενέστερη δημοσιευθείσα πράξη στο Φ.Ε.Κ., αναρτούν και αυτή.

2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος.

2.1. Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής: (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν έως και σαράντα (40) Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, από πέντε (5) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση  θέσης  και (β) για  όσα από τα  Τμήματα  αριθμούν άνω  των σαράντα (40)  καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Στο πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος αναφέρεται ρητά ότι κατά τη συζήτηση συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος δεν μετέχουν στη συνεδρίαση τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και οι εκπρόσωποι των φοιτητών. Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από μέλη ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συγκρότηση του Ε.Σ. θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η αιτιολογία της επιλογής των μελών του Ε.Σ. (και της Εισηγητικής Επιτροπής) περιλαμβάνει οπωσδήποτε το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται.

2.2. Στηνπερίπτωσημηύπαρξηςικανούαριθμούεκλεκτόρωνπουπροέρχονταιαπότο Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Ε.Σ. πραγματοποιείται από Καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στην παρ. 3.α του άρθρου 19 του ν. 4009/11 αριθμητική αναλογία. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του Ε.Σ. που προέρχονται από το Τμήμα (εσωτερικοί εκλέκτορες) ορίζονται κατά προτεραιότητα ως τακτικά μέλη έναντι των εκλεκτόρων που δεν προέρχονται από το Τμήμα (εξωτερικοί εκλέκτορες). Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού πουαπαιτείταιγιατησυμπλήρωσητουΕκλεκτορικούΣώματος,διενεργείταικλήρωση γιατιςωςάνωκατηγορίεςαπότηΣυνέλευσητουΤμήματοςμεευθύνητουΠροέδρου του Τμήματος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία, και για τις δύο κατηγορίες εκλεκτόρων (εσωτερικούς και εξωτερικούς), αν ο αριθμός των υποψηφίων εκλεκτόρων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης είναι:

(i) μεγαλύτερος ή ίσος από τον αριθμό των εκλεκτόρων (τακτικών και αναπληρωματικών) τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών από τη Συνέλευση του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, προκειμένου να προσδιορισθούν οι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκλέκτορες, 

(ii) μικρότερος από τον αριθμό των τακτικών εκλεκτόρων τότε το σύνολο αυτών ορίζονται ως τακτικοί εκλέκτορες και για τον ορισμό των εκλεκτόρων, που υπολείπονται (τακτικών και αναπληρωματικών), διενεργείται κλήρωση, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μεταξύ των υποψηφίων εκλεκτόρων με συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωσηθέσης, 

(iii) μικρότερος από τον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων (τακτικών και αναπληρωματικών) αλλά μεγαλύτερος από τον αριθμό των τακτικών εκλεκτόρων, τότε διενεργείται κλήρωση, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μεταξύ αυτών προκειμένου να προσδιορισθούν οι τακτικοί εκλέκτορες. Οι εναπομείναντες υποψήφιοι εκλέκτορες με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ορίζονται αναπληρωματικοί εκλέκτορες και για τον ορισμό των λοιπών αναπληρωματικών εκλεκτόρων διενεργείται κλήρωση, μεταξύ των υποψηφίων εκλεκτόρων με συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

2.3. Κατά την επιλογή των μελών του Ε.Σ. (και της Εισηγητικής Επιτροπής) θα πρέπει να επιλέγονται μέλη του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, μπορούν να επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η απόφαση για την συγκρότηση του Ε.Σ. (και της Eισηγητικής Eπιτροπής) από μέλη του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο διότι περιέχει κρίση τεχνικού/επιστημονικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως τόσο η αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του Ε.Σ. (ή της Εισηγητικής Επιτροπής) ως προς τη συνάφεια του γνωστικού του αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης, όσο και ο παραμερισμός μέλους χωρίς επαρκή δικαιολογία του οποίου το γνωστικό του αντικείμενο εμφανίζεται συγγενέστερο με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Επομένως, η κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να φέρει πλήρη αιτιολογία, ιδίως όταν οι εκλέκτορες που επιλέγονται θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίνονται συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

2.4. Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. (και σε Εισηγητική Επιτροπή) καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο. Επισημαίνεται ότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου και σύμφωνα με νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα μέλη των διοικητικών συλλογικών οργάνων οφείλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους να παρέχουν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης. Για τον λόγο αυτό, όταν υφίστανται ιδιαίτεροι δεσμοί ή ιδιάζουσες σχέσεις φιλίας ή έχθρας κάποιου μέλους προς κρινόμενο υποψήφιο, το μέλος αυτό πρέπει να απέχει από το συλλογικό όργανο, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο κλονίζεται η γενική πεποίθηση για το αδιάβλητο της διενεργουμένης κρίσεως. Τέτοιο κώλυμα συμμετοχής δεν υφίσταται όταν τα πραγματικά περιστατικά των οποίων γίνεται επίκληση αναφέρονται σε έμμεση σχέση του μέλους προς τον κρινόμενο και δεν δημιουργείται, κατ’ αντικειμενική εκτίμηση, κίνδυνος επηρεασμού του μέλους αυτού. Εξάλλου η αρχή αυτή, που αναφέρεται σε ιδιαίτερους δεσμούς ή ιδιάζουσες σχέσεις δεν αφορά και στις σχέσεις επιστημονικής συνεργασίας ισότιμης ή μη που είναι απαραίτητη με τις σημερινές συνθήκες για την εξέλιξη της επιστήμης. Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στην Εισηγητική Επιτροπή μελών που έχουν συνεργαστεί με υποψήφιο σε κρινόμενες επιστημονικές εργασίες του, αρκεί να μην επεκτείνονται σε αξιολόγηση των εργασιών αυτών, αλλά να περιορίζονται απλώς στην αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής συμβολής του υποψηφίου στις εργασίες αυτές. Η μη ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση από μέλος της εισηγητικής της προσωπικής συμβολής του υποψηφίου στις εργασίες που είχαν συγγράψει από κοινού και είχε υποβάλει ο υποψήφιος προς κρίση, έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ακυρότητα της εκλογής του υποψηφίου. Επομένως, δεν επιτρέπεται η επέκταση στην ουσιαστική αξιολόγηση της εργασίας.

2.5. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Συνέλευση του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας, απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ., η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνον εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση μέλους Ε.Σ. για λόγο διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο. Στις περιπτώσεις αυτές, τακτικό μέλος του Ε.Σ. που προέρχεται από την κατηγορία των εσωτερικών εκλεκτόρων αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του καταλόγου των εσωτερικών εκλεκτόρων. Ομοίως, τακτικό μέλος του Ε.Σ. που προέρχεται από την κατηγορία των εξωτερικών εκλεκτόρων αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του καταλόγου των εξωτερικών εκλεκτόρων.

3. Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής

3.1. Σύμφωνα με την παρ. 4.α’ του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Ε.Σ. για τηνπρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του, προκειμένου να ορισθεί η τριμελής ΕισηγητικήΕπιτροπή.ΣτησυνεδρίασηπροεδρεύειοΠρόεδροςΤμήματος.ΤοΕ.Σ.στην πρώτησυνεδρίασήτουβρίσκεταισεαπαρτίαότανείναιπαρόντατοήμισυπλέονενός του αριθμού των μελών του Ε.Σ. (δηλαδή έξι (6) ή οκτώ (8) μέλη αντίστοιχα). Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικήςπροθεσμίαςμίας(1)εβδομάδαςμετησυμμετοχήτουενόςτρίτου(1/3) του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος δηλαδή τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέληαντίστοιχα.

3.2. Τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής επιλέγονται από τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ. Τα  μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης. Ως μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής επιλέγονται Καθηγητές του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και, μόνον αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη του Ε.Σ. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αιτιολογία της επιλογής των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής περιλαμβάνει οπωσδήποτε το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται.

3.3. Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1.α της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 υπουργικής απόφασης, οι προθεσμίες που τάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 μεταξύ των οποίων και η προθεσμία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης, αποτελούν έντονη υπόδειξη προς το σκοπό της ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και όχι γνήσια ανατρεπτική προθεσμία. Ωστόσο τυχόν καθυστέρηση θα πρέπει να δικαιολογείται με έγγραφο της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και να μην ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας των 40 ημερών, προκειμένου η διαδικασία εκλογής να μην καθίσταται πλημμελής. Το έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο θα καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους θα καθυστερήσει η κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης, θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την πάροδο της προθεσμίας των 40 ημερών, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης κατά την έννοια την παρ. 5.α’ του άρθρου 19 του ν. 4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.4. Στην Εισηγητική Έκθεση η Εισηγητική Επιτροπήοφείλει:

(i) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

(ii) να διατυπώσει την άποψή της, εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα, για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, του επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,

(iii) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η Επιτροπή, για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου, οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από Καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

3.5. Ηδιδακτικήικανότητατωνυποψηφίωνδύναταινααξιολογείται,προκειμένουγια υποψηφίουςπουδενυπηρετούνστοΤμήμαωςμέληΔ.Ε.Π.,στοοποίοανήκειηπρος πλήρωση θέση, με δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο καλούνται να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, και παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Το δοκιμαστικό μάθημα δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προκειμένου να αξιολογηθεί η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων προς εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., λαμβάνονταιυπόψητααποτελέσματαπουπροκύπτουναπόταερωτηματολόγιατων φοιτητών σχετικά με τη διδακτική ικανότητα τωνυποψηφίων.

3.6. Εάν μέλος της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας υπομνήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση εισηγητικής έκθεσης και επομένως, οι εκλέκτορες δεν μπορούν να ψηφίζουν και να αιτιολογούν την ψήφο τους στηριζόμενοι σε αυτά τα υπομνήματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης και τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής υποβάλλουν υπομνήματα θα πρέπει να προκύπτει από το σώμα των υπομνημάτων, ότι έχει προηγηθεί συνεδρίαση και διάσκεψη των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής και διαπιστώθηκε αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, προκειμένου η σύνταξη χωριστών υπομνημάτων (και όχι εισηγητικής έκθεσης) να μην καθιστά πλημμελή τη διαδικασία εκλογής. Η εισηγητική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής με τις τυχόν συνημμένες συστατικές επιστολές ή τα υπομνήματα αυτής αναρτώνται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα ««ΑΠΕΛΛΑ»» με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

4. Σύγκληση Εκλεκτορικού Σώματος και Διενέργεια Εκλογής.

4.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται, ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος, το Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων, καθώς και με τα κριτήρια και προϋποθέσεις της παρ. 4.γ’ του άρθρου 19 του ν. 4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν παρέλθουν άπρακτες, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι παραπάνω προθεσμίες, τότε το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.

4.2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συντάσσει και γνωστοποιεί στα μέλη του Ε.Σ. και της Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους τη σχετική ημερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τη διενέργεια της εκλογής ή μονιμοποίησης. Η πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Ε.Σ., για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας συμμετοχής τακτικών μελών. Η πρόσκληση και η περιεχόμενη σε αυτήν ημερήσια διάταξη με θέμα την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π., αποστέλλεται στους αποδέκτες (μέλη Ε.Σ., υποψηφίους, μέλη Συνέλευσης) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). H Γραμματεία του Τμήματος τηρεί έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο, από το οποίο προκύπτει η έγκαιρη αποστολή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καθίσταται αδύνατη η αποστολή της πρόσκλησης με τον ως άνω τρόπο, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999, (άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 Υ.Α.). Η πρόσκληση και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

4.3. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε(5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ., το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Ε.Σ. Οι υποψήφιοι καλούνται να παραστούν (με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις τηλεδιασκέψεις) εφόσον το επιθυμούν, στην αρχή της συνεδρίασης, αναπτύσσουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών του Ε.Σ. και αποχωρούν.

4.4. Κατά τη συνεδρίαση του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος. Το Ε.Σ.νομίμωςσυνεδριάζειστιςπεριπτώσειςκατάτιςοποίεςηΣυνέλευσητουΤμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, τα οποία δεν είναι μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ή του Ε.Σ., καλούνται να παραστούν κατά τη συνεδρίαση, εφόσον το επιθυμούν (με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις τηλεδιασκέψεις), προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά την έκθεσή τους και να παράσχουν διευκρινίσεις. Σύμφωνα με νεότερη νομολογία του ΣυμβουλίουτηςΕπικρατείαςταμέλητηςΣυνέλευσηςτουΤμήματοςκαθώςκαιταμέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που δεν είναι μέλη της Συνέλευσης ή του Ε.Σ., δεν απαιτείται να αποχωρούν πριν τη λήψη της απόφασης για την εκλογή. Τα μέλη του Ε.Σ. θα πρέπει να εξετάζουν και να αποφαίνονται για τα υποβληθέντα από τους υποψήφιους υπομνήματα και να τροποποιούν αναλόγως την εισηγητική έκθεση (για παράδειγμα, ως προς τα προσόντα ή την προϋπηρεσία των υποψηφίων) ή να τα απορρίπτουνμεαιτιολόγηση.ΤαμέλητουΕ.Σ.διαβουλεύονταικαιαξιολογούνόλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά ή ψηφίζουν λευκό, αιτιολογώντας ειδικά την ψήφο τους και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της προς πλήρωση θέσης.Η κρίση βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των υποψηφίων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Κατά πάγια νομολογία, αιτιολόγηση ψήφου μπορεί να γίνει είτε ευθέως είτε εμμέσως, με αναφορά στην εισηγητική έκθεση ή στις γνώμες άλλων εκλεκτόρων ονομαστικά ή και ακόμα με αναφορά στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική και φανερή.

4.5. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης και τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής έχουν υποβάλει υπομνήματα ή στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης (κατά την οποία σύμφωνα με την παρ. 5.α’ του άρθρου 19 του ν. 4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας), τότε το Ε.Σ. θα πρέπει να προβεί σε κρίση με βάση τους φακέλους των υποψηφίων και συγκεκριμένα: (i) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, (ii) να διατυπώσει την άποψή του, εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής  διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, του επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, (iii) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Επίσης, για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Eάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλέσει το Ε.Σ. ακόμη και εάν στη συνέχεια κατατεθεί εισηγητική έκθεση από την Εισηγητική Επιτροπή, η εισηγητική έκθεση επέχει θέση υπομνήματος και επομένως, οι εκλέκτορες δεν μπορούν να ψηφίζουν και να αιτιολογούν την ψήφο τους στηριζόμενοι σε αυτήν.

4.6. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα καθηγητή καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στην περίπτωση μοναδικού υποψηφίου, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

4.7. Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, ή μονιμοποίησης καταγράφεται σεπρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα, ποια συγκεκριμένα μέλη συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, τα απόντα μέλημεαιτιολόγησητηςαπουσίαςτους,ηύπαρξηήμηαπαρτίαςκατάτηνέναρξητης συνεδρίασης, τα άτομα που προσκλήθηκαν να παραστούν. Καταγράφεται ότι έγινε ενημέρωση του Σώματος για τις διατάξεις και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία, τα υπομνήματα των υποψηφίων, περιγραφή της συζήτησης που έλαβε μέρος, οι απόψεις, οι τοποθετήσεις και οι ειδικές αιτιολογήσεις ψήφου των μελών του Ε.Σ. και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τυχόν γενόμενη προφορική παρουσίαση της εισηγητικής έκθεσης, όσο και οι παρασχεθείσες διευκρινίσεις από τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των υποψηφίων καθώς και οι απόψεις τους για την εισηγητική έκθεση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης. Το πρακτικό εκλογής αναρτάται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα ««ΑΠΕΛΛΑ»». Ο Πρόεδρος τουΤμήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωσητης διαδικασίας εκλογής, διαβιβάζει το πρακτικό του Ε.Σ., μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητή στον Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας. Το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος προς τον Πρύτανη κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψηφίους και στα μέλη του Τμήματος και αναρτάται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ». Μετά την κοινοποίηση αυτή, οι υποψήφιοι και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου της διαδικασίας.

5. Ανάρτηση εγγράφων στο Πληροφοριακό Σύστημα ««ΑΠΕΛΛΑ»»

5.1. Με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος αναρτώνται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα ««ΑΠΕΛΛΑ»» οι παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και έγγραφα:

α) οι αποφάσεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, με τη συνδρομή του υπευθύνου του Ιδρύματος,

β) οι αποφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του νόμιμου Αναπληρωτή του, σχετικά με τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, αναστολής καθηκόντων σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν δύναται να μετέχει σε Ε.Σ. Από την ως άνω καταχώριση προκύπτει ο αριθμός της απόφασης και η διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο καθηγητής κωλύεται να συμμετέχει σε Ε.Σ.,

γ) η πρόσκληση και η περιεχόμενη σε αυτήν ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος για τη συγκρότηση του Ε.Σ.,

δ) η απόφαση συγκρότησης του Ε.Σ. από τη Συνέλευση του Τμήματος,

ε) η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Ε.Σ. για τη συγκρότηση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

στ) το πρακτικό συγκρότησης της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής από το Ε.Σ.,

ζ) η εισηγητική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής με τις τυχόν συνημμένες συστατικές επιστολές ή το/τα υπόμνημα/-τα αυτής,

η) η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για τη διενέργεια της εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης,

θ) το πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ. ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση,

ι) το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος προς τον Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας.

5.2. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος αναρτώνται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» οι παρακάτω πράξεις, αποφάσεις καιέγγραφα: 

α) η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),

β) η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης,

γ) η απόφαση του Πρύτανη για απόρριψη υπομνήματος υποψηφίου, το οποίο τίθεται υπόψη του Πρύτανη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας,

δ) η πρυτανική πράξη για την αναστολή της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας, με την οποία διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η πλήρωση των λόγων αναστολής,

ε) η πράξη διορισμού ή μονιμοποίησης, είτε η πράξη άγονης εκλογής, ανανέωσης ή μονιμοποίησης, είτε η απόφαση αναπομπής του φακέλου της διαδικασίας στο οικείο Τμήμα, με τη συνδρομή του υπευθύνου του Ιδρύματος.

Άρθρο 67

Καθήκοντα, Υποχρεώσεις, Δικαιώματα και Επιβραβεύσεις Μελών Δ.Ε.Π.

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, μπορούν μετά από αίτησή τους, να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσίας.
 2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, φροντιστηριακών μαθημάτων και σεμιναρίων, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, επίβλεψη εργασιών, αξιολόγηση φοιτητών, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. Το ερευνητικό- επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια, κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Διευθυντή Εργαστηρίου, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, καθώς και συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο Πανεπιστήμιο δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστον, πέραν των ωρών παροχής διδακτικού έργου, κατανεμόμενες στον ελάχιστο αριθμό εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και να παρέχουν πάσης κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. Επίσης, υποχρεούνται να δέχονται τους φοιτητές τρεις (3) τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και την ερευνητική τους δραστηριότητα. Οι ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανακοινώνονται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών. Οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και να συμβάλλουν στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος και της Σχολής που ανήκουν, καθώς και του Ιδρύματος. Δύνανται να ορίζονται ως μέλη επιτροπών ή συμβουλίων του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, κατά αναλογική συμμετοχή του συνόλου των μελών, εφόσον η συμμετοχή τους δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων τους.
 5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να αναφέρουν το όνομα του Πανεπιστημίου σε όλες τις επιστημονικές του παρουσίες σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. καθώς και να αναγράφουν το όνομα του Πανεπιστημίου στα δημοσιευμένα άρθρα, εργασίες, κ.λπ.
 6. Η εξωπανεπιστημιακή απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. (π.χ. κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, ανάθεση εντολής διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι., κ.λπ.), επιτρέπεται μόνο βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διάκριση του νόμου σε μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης
 7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο με οποιονδήποτε τρόπο, αποδίδουν τους χώρους που τους είχαν παραχωρηθεί καθώς και το πάσης φύσεως μη αναλώσιμο υλικό που τους είχε χρεωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ. 9 του Κεφαλαίου 21 του παρόντος.
 8. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Το δικαίωμά τους αυτό ασκείται ύστερα από σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο του οικείου οργάνου.
 9. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων, των υλικοτεχνικών υποδομών και των υπηρεσιών (βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου οφείλουν να εξασφαλίζουν την εγκατάσταση και τις απαραίτητες υποδομές (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.λπ.) για όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα.
 10. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των πανεπιστημιακών οργάνων. Το δικαίωμά τους αυτό ασκείται ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του οικείου οργάνου.
 11. Εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου, μπορούν να δίνονται επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις με τη μορφή βραβείων και πρόσθετων παροχών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος σε μέλη Δ.Ε.Π που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές επιδόσεις, όπως:

α) «Βραβείο Έρευνας» σε μέλη Δ.Ε.Π που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του Ιδρύματος,

β) «Βραβείο Διδασκαλίας» σε μέλη Δ.Ε.Π που σύμφωνα με την αξιολόγηση της διδακτικής τους ικανότητας, διακρίθηκαν και έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία,

γ) δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια,

δ) κίνητρα σε νεοδιοριζόμενα μέλη Δ.Ε.Π για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.

Για την απονομή των ανωτέρω αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και εισήγηση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής. Το Βραβείο Έρευνας και το Βραβείο Διδασκαλίας απονέμονται από τον Πρύτανη σε ειδική τελετή με την παρουσία των μελών του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. 

Άρθρο 68

Άδειες Μελών Δ.Ε.Π.

 1. Οι Καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια. Η εισήγηση του Κοσμήτορα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο αιτών.
 2. Οι Καθηγητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προσαύξηση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης τηςΣυγκλήτου.
 3. Στους Καθηγητές μπορεί να χορηγείται άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την άδεια.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος ή της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια στα μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων. Η απόφαση του αρμόδιου – σύμφωνα με τα ανωτέρω – οργάνου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και στην περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών να αναφέρει τον τρόπο αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και σε μέλη Δ.Ε.Π. καλλιτεχνικών Τμημάτων για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό καλλιτεχνικό τους αντικείμενο. Το σύνολο των ημερών άδειας που λαμβάνονται για τους παραπάνω λόγους από τα μέλη Δ.Ε.Π. κατά την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες.
 5. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).
 6. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους και διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015 και στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου. Επομένως, οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των εξήντα (60) ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.
 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται σε μέλος ΔΕΠ άδεια με αποδοχές για προσωπικούς λόγους, μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος από την  Κοσμητεία της Σχολής, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Μεγαλύτερη άδεια για προσωπικούς λόγους τελεί υπό την έγκριση της Συγκλήτου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και κοινοποιείται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.
 8. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλη Δ.Ε.Π., εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του οικείου Τμήματος και της Σχολής, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας κατόπιν εισήγησης του Κοσμήτορα. Η εισήγηση του Κοσμήτορα σε ό,τι αφορά στον τρόπο κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο αιτών. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον Καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στα μέλη Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλος Δ.Ε.Π. αμέσως μετά τη λήξη της επιστημονικής άδειας.
 9. Στα μέλη Δ.Ε.Π. χορηγούνται, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας, ανατροφής τέκνου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τα μέλη Δ.Ε.Π. όπως εκάστοτε ισχύουν.
 10. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της άδειας, θα πρέπει να προηγείται της έναρξης του αιτούμενου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 69

Μετακίνηση Μελών Δ.Ε.Π.

 1. Η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου και η αντίστοιχη μεταφορά πίστωσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται, καθίσταται δυνατή σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 ως εκάστοτε ισχύουν.
 2. Η διαδικασία μετακίνησης στο πρώτο στάδιο, απαιτεί αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα προέλευσης και έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. Η γνώμη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώμη του Τμήματος δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, την αναπέμπει στο Τμήμα προκειμένου να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσμητεία αναπέμπει τη γνώμη στο Τμήμα μία (1) μόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Κοσμητεία διαβιβάζοντας τη γνώμη του Τμήματος στη Σύγκλητο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις. Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος. Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται.
 3. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος προέλευσης, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο Τμήμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Τα μέλη της είναι της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου τη μετακίνηση. Η επιτροπή συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυμα υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 4. Η διαδικασία μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. μεταξύ Τμημάτων του Πανεπιστημίου είναι ίδια με την ανωτέρω που αφορά στη μετακίνηση από άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο, η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση, αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.

Άρθρο 70

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.

 1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό  προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.
 2. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών, ως μέλη τριμελών επιτροπών καθώς και στην επίβλεψη άλλων εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος.
 3. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. είναι τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Οι θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποδοχή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Τμήματος, εφόσον ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα Πανεπιστήμια. Αν οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.
 6. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στον πανεπιστημιακούς χώρο είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και κάθε μορφής έργο σύμφωνα με την κατηγορία προσωπικού που ανήκουν και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή των Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη και στις κατά νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Η κατοχή θέσης Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. συνιστά αποκλειστική απασχόληση, εκτός των εξαιρούμενων περιπτώσεων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Έγκριση για άδεια άσκησης έργου σε μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του στο Πανεπιστήμιο, μπορεί να δοθεί μετά από αίτησή του ενδιαφερομένου και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., και έκδοση σχετικής πράξης από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη.
 9. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να απασχολούνται με αμοιβή σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα που υλοποιούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι όροι παροχής υπηρεσιών, αμοιβής κ.λπ., καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση έργου. Η απασχόληση θα παρέχεται πέραν των καθορισθέντων υποχρεωτικών ωρών απασχόλησής τους ως μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
 10. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.
 11. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δύναται να φοιτούν σε Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας τους, στα οποία μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και απαλλασσόμενοι από την καταβολή διδάκτρων, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ. Για την εγγραφή τους σε Π.Μ.Σ. απαιτείται το έργο που επιτελούν να είναι συναφές με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.
 12. Για τα θέματα πειθαρχικής διαδικασίας των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικά παραπτώματα κ.λπ.) εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 13. Το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. την εγκατάσταση τους (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ.) και την χρήση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, ψηφιακές υπηρεσίες κ.λπ.).
 14. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. κρίνονται ακαδημαϊκά κατά τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.118/2002 (Α΄ 99) όπως ισχύουν με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, με βάση το παρεχόμενο έργο τους, το οποίο αντιστοιχεί στη θέση που κατέχουν.
 15. Τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους τον καθορισμό ή τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, για τα οποία λαμβάνονται υπόψη το διδακτικό, το επιστημονικό - ερευνητικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί και η οποία αποφασίζει σχετικά για το γνωστικό αντικείμενο. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν Τομείς στους οποίους είναι κατανεμημένο το προσωπικό αυτό, η αίτηση υποβάλλεται στον Τομέα ο οποίος εισηγείται σχετικά στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος.
 16. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του οικείου Τμήματος,τηςΣχολήςκαιτουΙδρύματος,σύμφωναμετιςοικείεςδιατάξεις.Οφείλουν νασυμμετέχουνμεβάσητηνειδικότητάτους,σεεπιτροπέςήσυμβούλιατουοικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος κατά αναλογική συμμετοχή του συνόλου των μελών, εφόσον η συμμετοχή τους δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπώνυποχρεώσεωντους,καινασυμβάλουνστηνανάπτυξητουΙδρύματοςκαιστην υποστήριξη γενικότερα του έργουαυτού. 
 17. Για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από Συνέλευση Σχολής ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.
 18. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα. Στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν κλινικό−εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 19. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 4386/2016, για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάταξης των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν.

Άρθρο 71

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου κατ’ ελάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως.
 2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποδοχή του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Τμήματος, εφόσον ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα Πανεπιστήμια. Αν οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.
 3. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. είναι τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Οι θέσεις των Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς και στα Εργαστήρια, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.
 5. Για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.
 6. Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη και στις κατά νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Η κατοχή θέσης Ε.Τ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική απασχόληση. Έγκριση για άδεια άσκησης έργου σε μέλος Ε.Τ.Ε.Π. πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του στο Πανεπιστήμιο, μπορεί να δοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του κατά νόμο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και έκδοση απόφασης από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη.
 8. Στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε διευκόλυνση για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση που συνάδει με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Ειδικά, για τη συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, οι διευκολύνσεις θα παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφού ληφθεί υπ’ όψη η μη παρακώληση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και η συνάφεια της μετεκπαίδευσης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 9. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δύναται να φοιτούν σε Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας τους, στα οποία μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και απαλλασσόμενοι από την καταβολή διδάκτρων, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ. Για την εγγραφή τους σε Π.Μ.Σ. απαιτείται το έργο που επιτελούν να είναι συναφές με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.
 10. Τα πειθαρχικά ζητήματα των μελών Ε.Τ.Ε.Π. διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. κρίνονται ακαδημαϊκά κατά τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) όπως ισχύουν με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, με βάση το παρεχόμενο έργο τους, το οποίο αντιστοιχεί στη θέση που κατέχουν.
 12. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δύναται να απασχολούνται με αμοιβή σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα που υλοποιούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι όροι παροχής υπηρεσιών, αμοιβής κ.λπ., θα καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση έργου. Η απασχόληση θα παρέχεται πέραν των καθορισθέντων υποχρεωτικών ωρών απασχόλησής τους ως μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
 13. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.
 14. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οφείλουν να συμμετέχουν με βάση την ειδικότητά τους, σε επιτροπές ή συμβούλια του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος κατά αναλογική συμμετοχή του συνόλου των μελών, εφόσον η συμμετοχή τους δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων τους, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και στην υποστήριξη γενικότερα του έργου αυτού.
 15. Το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. την εγκατάσταση τους (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ.) και την χρήση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, ψηφιακές υπηρεσίες κ.λπ.).
 16. Η διοίκηση του Ιδρύματος οφείλει να διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των μελών Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διοίκηση του Ιδρύματος οφείλει να λαμβάνει μέτρα, ώστε οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των χώρων εργασίας να είναι ασφαλείς και ακίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Ομοίως, το Ίδρυμα λαμβάνει μέτρα για την ασφαλή και ακίνδυνη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση επικίνδυνων ειδών και ουσιών, και παρέχει προστατευτικά μέσα και ένδυση, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μελών Ε.Τ.Ε.Π. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το αντικείμενο της εργασίας είναι από τη φύση του ανθυγιεινό και επικίνδυνο, εφαρμόζονται οι κανόνες της νομοθεσίας για τα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα.
 17. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση μελών Ε.Τ.Ε.Π., είναι δυνατόν να διοργανώνονται προγράμματα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης των μελών Ε.Τ.Ε.Π,. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 18. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα συλλογικά όργανα Ιδρύματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  Επίσης, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του οικείου οργάνου.
 19. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 4386/2016, για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάταξης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν.

Άρθρο 72

Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων και Επιλογής Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

1. Ο διορισμός σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται προσωρινά μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, με την κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου της 16.07.2020 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3372/τ.Β’/12-08-2020).

Άρθρο 73

Άδειες Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου καθώς και συμμετοχής σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα επ' αμοιβή, κατ’ αναλογία των διατάξεων με τα οριζόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 31, ν. 3528/2007) όπως εκάστοτε ισχύει. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν.
 2. Στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγούνται με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, οι προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας, ανατροφής τέκνου, άδειες αιμοδοσίας σχολικής παρακολούθησης τέκνου, άδειες για επιμορφωτικούς λόγους, άδειες εξετάσεων, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης και λοιπές άδειες που δεν προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις για τα μέλη αυτά.
 3. Για τις εκπαιδευτικές άδειες των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι κατά την κρίση των αρμοδίων για τη χορήγηση οργάνων, καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του οικείου Τμήματος ή Σχολής και πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις που καθορίζει με απόφαση της η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου, είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων. Η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να αναφέρει ότι δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της απουσίας του μέλους Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και στην περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών να αναφέρεται ο τρόπος αναπλήρωσής τους. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καλλιτεχνικών Τμημάτων, στα οποία έχει καθορισθεί καλλιτεχνικό γνωστικό αντικείμενο, για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό τους αντικείμενο. Το σύνολο των ημερών άδειας που λαμβάνονται για τους παραπάνω λόγους από τα μέλη Δ.Ε.Π. κατά την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες.
 5. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).
 6. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους και διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015 και στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου. Επομένως, οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των εξήντα (60) ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.
 7. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται άδεια κατά το διάστημα διακοπής των εκπαιδευτικών, διδακτικών και εξεταστικών διαδικασιών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη διάρκεια του θέρους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής όπου υπηρετεί το ενδιαφερόμενο μέλος και επιπρόσθετη άδεια μέχρι είκοσι (20) ημέρες από τη Σύγκλητο για προσωπικούς λόγους, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και κοινοποιείται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.
 9. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται θα πρέπει να προηγείται της έναρξης του αιτούμενου χρονικού διαστήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Άρθρο 74

Εντεταλμένοι Διδασκαλίας

 1. Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού έργου, μπορούν να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε Εντεταλμένους Διδασκαλίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
 2. Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας κατανέμονται στα Τμήματα από τη Σύγκλητο, μετά από πρόταση της αντίστοιχης Κοσμητείας και μετά από εισήγηση των Τμημάτων.
 3. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των Εντεταλμένων Διδασκαλίας ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος, όπως καθορίζεται στην σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Εντεταλμένου Διδασκαλίας και του Πρύτανη του Ιδρύματος.
 4. Στους Εντεταλμένους Διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος και η διαδικασία χορήγησης της οποίας καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα προκηρύσσει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης Εντεταλμένων Διδασκαλίας με πλήρη τεκμηρίωση ως προς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν, τη βαθμίδα, τη διάρκεια της σύμβασης και τη διάρκεια της προς σύναψη σύμβασης που καθορίζει την πλήρη ή μερική απασχόληση. Όλα τα ανωτέρω θα  πρέπει να περιλαμβάνονται και στη σχετική προκήρυξη η οποία θα πρέπει να αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος ή του Ιδρύματος καθώς και σε άλλους προβλεπόμενους από τις οικείες διατάξεις, ιστοτόπους.
 6. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη.
 7. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.
 8. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. Για την επιλογή απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών δημοσιευμάτων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αίτηση.
 9. Όσον αφορά τα προσόντα πρόσληψης, αντίστοιχα των προσόντων διορισμού μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., για τα οποία απαιτείται η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, αυτά πρέπει να υφίστανται κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
 10. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη συγκρότηση της οικείας τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ίσης ή ανώτερης βαθμίδας προς αυτή στην οποία αντιστοιχεί η θέση. Η Τριμελής Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό της, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ειδικά αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο έργο, την ικανότητα και την εν γένει επιστημονική προσφορά των υποψηφίων, και ειδικότερα περιλαμβάνει: α) γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και β) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση της έκθεσης προκειμένου να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης σε αυτούς.
 11. Η επιλογή διενεργείται με απόφαση τη Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από σχετικήσυζήτησηκαιψηφοφορία.ΤηδιαδικασίακινείοΠρόεδροςτηςσυνεδρίασης. ΤαμέλητηςΣυνέλευσηςμετάαπόσχετικήσυζήτησηψηφίζουναιτιολογώνταςειδικά την ψήφο τους. Οι υποψήφιοι μπορούν στην αρχή της συνεδρίασης να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς επιτροπής, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών της Συνέλευσης και αποχωρούν.
 12. Η απόφαση και τα πρακτικά επιλογής της Συνέλευσης του Τμήματος διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου προς τον Πρύτανη, ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να συνάψει την αντίστοιχη ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του εντεταλμένου.
 13. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Εντεταλμένων Διδασκαλίας ορίζονται στη συναφθείσα σύμβαση. Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος. 

Άρθρο 75

Επισκέπτες Καθηγητές

 1. Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, δύναται να προσκαλούνται και να μπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 6 του ν. 4009/2011 όπως αυτές ισχύουν. Η παραμονή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να είναι τεκμηριωμένη ως προς τις ειδικές ακαδημαϊκές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν, καθώς και ως προς το έργο, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά του προτεινόμενου. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται η παρεχόμενη υποστήριξη στον Επισκέπτη Καθηγητή για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού του έργου.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση το Τμήμα μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον επισκέπτη καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για τη διδασκαλία αυτή ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του Ιδρύματος, μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων, ή μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικό έργο ή από χορηγία για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο Τμήμα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Σε περίπτωση Επισκέπτη Καθηγητή ο οποίος παρέχει εκπαιδευτικό έργο εθελοντικά, χωρίς αμοιβή ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, τα θέματα ασφάλισής του ρυθμίζονται με μέριμνα του ιδίου.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτησή τους με τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία του οικείου Tμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των πτυχίων, οι τίτλοι σπουδών, η διδακτορική διατριβή και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με απόφαση του Τμήματος και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα.
 4. Οι Επισκέπτες Καθηγητές ασκούν το ακαδημαϊκό τους έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος και έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του Επισκέπτη Καθηγητή, του Προέδρου του Τμήματος και του Πρύτανη. Δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τους κανονισμούς του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.
 5. Επιπλέον, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως Επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. οι οποίες αφορούν την ανάθεση διδασκαλίας σε μέλη Δ.Ε.Π. 

Άρθρο 76

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

 1. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύνανται να απασχολούνται ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου και του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7 του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τα ειδικότερα προσόντα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και περιλαμβάνονται στο Σώμα της προκήρυξης και στη σύμβαση του προσλαμβανομένου. Συνεκτιμώνται τυχόν πρόσθετα προσόντα.

  Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α', Β' και Γ' του ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280).

 2. Ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι δεν μπορούν να απασχοληθούν αφυπηρετήσαντα μέλη του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 3. Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Το διδακτικό έργο στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.
 4. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν στο Τμήμα λειτουργούν Τομείς και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρις ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης της σύμβασης καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής και την επιλογή των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, οι οποίες ισχύουν για τους Εντεταλμένους Διδασκαλίας.
 6. Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι προσλαμβάνονται για την παροχή σε συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, διδακτικού έργου και τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία των εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που στο Τμήμα δεν υπηρετεί μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο, είναι δυνατή η ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε Ακαδημαϊκό Υπότροφο κάτοχο διδακτορικού διπλώματος
 7. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη διακριτική ευχέρεια της πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιοι διδάκτορες, αλλά είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξαιρετική τεχνική εμπειρία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον διαπιστώνεται ότι πρόκειται για εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του έργου ή/και αδυναμία πλήρωσης της θέσης.
 8. Η συναφθείσα σύμβαση καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, υποχρεούνται δε να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.
 9. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα και το Ίδρυμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Άρθρο 77

Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

 1. Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. διδάσκουν σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό των οικείων Π.Μ.Σ.
 2. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν χρέη Επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχαν αναλάβει πριν τη συνταξιοδότησή τους.
 3. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη Δ.Ε.Π. είχαν ορισθεί Επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση του Τμήματος όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών στην εξέταση της επταμελούς επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δύνανται να διατηρούν τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως Καθηγητές πριν την αποχώρησή τους και να συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 5. Στα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται όσο αυτό είναι δυνατόν, η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου έτσι ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των οικείων Τμημάτων και του Πανεπιστημίου.
 6. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν μπορούν να απασχοληθούν ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι.

Άρθρο 78

Λοιπές Κατηγορίες διδασκόντων

Είναι δυνατόν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο και άλλες κατηγορίες διδασκόντων οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 79

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα

 1. Το Διοικητικό Προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (A΄ 26) και στις ειδικές διατάξεις της Πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων και των μελών του Διοικητικού Προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες των Μονάδων στις οποίες τοποθετούνται. Οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσιακής μονάδας, ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Οι αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται στον Οργανισμό, όπως προκύπτουν από τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από τεκμηριωμένες εισηγήσεις του Πρύτανη ή/και του αρμόδιου Αντιπρύτανη. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μελών του Διοικητικού Προσωπικού ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Το Διοικητικό Προσωπικό οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος και να παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Το Διοικητικό Προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, κ.λπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού καλύπτεται από τα προγράμματα εφόσον αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους και προσφέρεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού δύνανται να ορίζονται ως μέλη επιτροπών για τη διεξαγωγή έργων του Πανεπιστημίου, κατά αναλογική συμμετοχή του συνόλου των μελών, όταν δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων τους.
 5. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού δύνανται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (ψηφιακές υπηρεσίες, Βιβλιοθήκη, κ.λπ.) και να συμμετέχουν ενεργά σε διοργανώσεις, εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 6. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού δύναται να φοιτούν σε Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας τους, στα οποία μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και απαλλασσόμενοι από την καταβολή διδάκτρων, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ. Για την εγγραφή τους σε Π.Μ.Σ. απαιτείται το έργο που επιτελούν να είναι συναφές με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.
 7. Για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου καταρτίζεται έντυπο ημερήσιο Δελτίο Παρουσίας (παρουσιολόγιο) το οποίο, αφού συμπληρωθεί δεόντως και υπογραφεί από τους υπαλλήλους και τον Προϊστάμενο της οικείας οργανικής μονάδας, κατά τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό του Ιδρύματος, τηρείται στο αρχείο της οικείας υπηρεσίας. Το Δελτίο Παρουσίας φέρει υποχρεωτικά τα ονόματα των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Προϊσταμένου, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και ειδική σημείωση για τους λόγους απουσίας των απόντων. 

Άρθρο 80

Επιμόρφωση

 1. Στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, παρέχεται κάθε διευκόλυνση για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας. Κατόπιν αιτήματος προς τη Διεύθυνση Διοικητικού, οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν είτε ατομικά είτε ομαδικά σε προγράμματα επιμόρφωσης, εισαγωγικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. Για την έγκριση της συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα αυτά, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του άμεσου διοικητικού προϊσταμένου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παρακωλύεται το παρεχόμενο έργο και οι εν γένει λειτουργίες του Ιδρύματος.
 2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη μπορούν να οργανώνονται προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή με άλλους φορείς, στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιουΑντιπρύτανηκαιύστερααπόπρότασημελώντουΔιοικητικούΠροσωπικού μπορούν να οργανώνονται σεμινάρια, επιδοτούμενα ή όχι. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εισηγητές και η Οργανωτική Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στα σεμινάρια αυτά, αναλόγως του αντικειμένου, μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακήςκοινότητας.
 3. Το Διοικητικό Προσωπικό οφείλει να παρακολουθεί τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα, οριζόμενα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.
 4. Με πρωτοβουλία μελών του Διοικητικού Προσωπικού με κοινό ή συναφές υπηρεσιακό αντικείμενο μπορούν να οργανώνονται συναντήσεις κατά τη διάρκεια του νόμιμου ωραρίου για ενημέρωση και συζήτηση θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό τους ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Πρυτανεία, εφόσον δεν παρακωλύεται το παρεχόμενο έργο και οι εν γένει λειτουργίες του Ιδρύματος. 

Άρθρο 81

Άδειες

Στο Διοικητικό Προσωπικό χορηγείται κανονική και αναρρωτική άδεια, καθώς και οι λοιπές άδειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 82

Αξιολόγηση

Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου υπάγονται στις διατάξεις του συστήματος ετήσιας αξιολόγησης του ν. 4369/2016 όπως ισχύουν, με βάση τη διάρθρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και τις οικείες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Άρθρο 83

Απονομή Τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΑ.Δ.Α.

1. Η απόδοση του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή (Emeritus Professor) είναι μια ακαδημαϊκή διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες Καθηγητές Τμημάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό ίχνος, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξαιρετική προσφορά προς το Τμήμα, τη Σχολή, το Πανεπιστήμιο, την επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα. Σκοπός του τίτλου, πέραν της αναγνώρισης, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον αποχωρούντα Καθηγητή να συνεχίσει την ερευνητική ή διδακτική του δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο και την προσφορά της εμπειρίας και των γνώσεών του στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται. 

2. Προϋποθέσεις απονομής του τίτλου.

Βασικές προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος σε μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή χρόνου εργασίας μετά από ευδόκιμη θητεία, ή λόγω ανωτέρας βίας, είναι οι εξής:

 • να έχει επιτελέσει μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στο Πανεπιστήμιο σε ό,τι αφορά την προσωπική του συμβολή στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, η οποία υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις,
 • να ήταν υπόδειγμα ήθους και άψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις και
 • να μην έχει αποδεδειγμένα εμπλακεί σε ατασθαλίες ή ενέργειες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού δασκάλου.
 • να έχει τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολική υπηρεσία στο Ίδρυμα στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή από την οποία τουλάχιστον τρία (3) έτη πραγματική υπηρεσία στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα. Στον χρόνο συνολικής υπηρεσίας προσμετρούνται οι διακοπές της παρουσίας λόγω ανωτέρας βίας. 

3. Διαδικασίες και κριτήρια απονομής του τίτλου.

3.1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προταθεί για τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή από τουλάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το οποίο αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Με την πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να συνυποβάλλεται επικαιροποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου. Με δεδομένα τα ανωτέρω, η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Ειδική Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από Καθηγητές (Επιτροπή), η οποία εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή. Στην περίπτωση κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπάρχουν τρεις (3) Καθηγητές, η Επιτροπή συμπληρώνεται από Αναπληρωτές Καθηγητές. Κριτήριο επιλογής των μελών της Επιτροπής αποτελεί η εγγύτητα του γνωστικού τους αντικειμένου με αυτό του υποψήφιου Ομότιμου Καθηγητή.

3. 2. Η Επιτροπή εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και ειδικότερες δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τον προτεινόμενο ως προς (i) την παραγωγή και μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία (ii) τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και (iii) την προσφορά του στη λειτουργία, αλλά και στην προβολή του Τμήματος, και ευρύτερα του Ιδρύματος. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολογεί τον προτεινόμενο για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή και εισηγείται την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, εφόσον, έχει διαπρέψει αθροιστικά στα περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • διδακτικό έργο και αναβάθμιση της διδασκόμενης ύλης
 • ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
 • επίβλεψη διδακτορικών διατριβών ως επιβλέπων ή μέλος Τριμελούς Επιτροπής
 • συγγραφή ποιοτικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με έμφαση σε αυτά υψηλής απήχησης
 • συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή μονογραφιών
 • συμμετοχή ως μέλος της συντακτικής επιτροπής ή ως κριτής άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • διεθνής αναγνώριση, όπως αυτή τεκμηριώνεται με βάση τις ετεροαναφορές σε έγκριτες διεθνείς βάσεις δεδομένων·
 • διεθνείς βραβεύσεις ή εργασίες που έχουν υιοθετηθεί ως συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης
 • τεχνολογικό ή καλλιτεχνικό έργο υψηλής αναγνωρισιμότητας
 • επιτυχής απόκτηση επιχορηγήσεων για έρευνα και καθοδήγηση ερευνητικών προγραμμάτων
 • συμμετοχή και εξαιρετική συνεισφορά σε επιστημονικούς συλλόγους
 • διοικητικό έργο στο Τμήμα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο
 • δραστηριότητες/συνεργασίες που προβάλλουν το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο
 • συνέχεια των ως άνω δραστηριοτήτων στη συνολική θητεία του μέχρι την αποχώρησήτου.

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με τη στενή αριθμητική έννοια, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του υποψηφίου, στα πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης, που αρμόζει να γίνεται κατά την εκλογή στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. 3. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαμορφώνει και υποβάλλει πλήρη και τεκμηριωμένη έγγραφη Εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για την απονομή ή όχι στον προτεινόμενο του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή. Εφόσον η Εισήγηση είναι θετική, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει και συνοπτική διατύπωση της συμβολής για την οποία απονέμεται ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή. Η διατύπωση θα συγκεφαλαιώνει επιγραμματικά την ιδιαίτερη προσφορά του προτεινομένου.

Η θετική για την απονομή του τίτλου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οριζόμενη από τη θετική ψήφο άνω του 50% των παρόντων μελών, αποτελεί Εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για την απονομή του Ομότιμου Καθηγητή στον προτεινόμενο. Αν η Σύγκλητος αποφασίσει θετικά τότε σε ειδική εκδήλωση παρουσία μελών της Συγκλήτου και μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, απονέμεται από τον Πρύτανη στον Ομότιμο Καθηγητή το διαπιστευτήριο της ομοτιμοποίησής του. 

Άρθρο 84

Απονομή Τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά και της Ε.Σ.Δ.Υ.

 1. Στους Ομότιμους Καθηγητές καθώς και σε αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας δύναται να απονεμηθεί ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ύστερα από αίτησή τους προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (άρθρο 123 του Ν. 4692/2020, Φ.Ε.Κ. 111/12-06- 2020, τ. Α΄) μέσω της Γραμματείας του Τμήματος προέλευσής τους, η οποία περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα. Η αίτηση (μαζί με τα συνημμένα) διαβιβάζεται από το Τμήμα στη Σύγκλητο, συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος για τη συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής. Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τρεις (3) Καθηγητές του Τμήματος προέλευσης του αιτούντος μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Τμήματος, εφόσον ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή. Κριτήριο επιλογής των μελών της Επιτροπής αποτελεί η εγγύτητα του γνωστικού τους αντικειμένου με αυτό του αιτούντος.
 2. Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή διαπιστώνει τη συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντωνστηνυποπερίπτωσηiiiτηςυποπερίπτωσηςγγ΄τηςπερίπτωσηςβ΄τηςπαρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄), σύμφωνα με την οποία απαιτείται: Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι.τηςχώραςήτηςαλλοδαπήςήεπίβλεψη,μετηνιδιότητατουεπιβλέποντος,μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξημέχριτηνπεραίωσήτηςήσυμμετοχήσεΤριμελείςΣυμβουλευτικέςΕπιτροπές δύοτουλάχιστονδιδακτορικώνδιατριβώνπουέχουνολοκληρωθείεπιτυχώς,απότην έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψήφιων Καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή συνεκτιμά το έργο και την προσφορά του αιτούντος και υποβάλλει Εισήγηση στη Σύγκλητο για την απονομή ή όχι του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με βάση τα κριτήρια του Άρθρου 1 του παρόντοςΚεφαλαίου.

Άρθρο 85

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ομότιμων Καθηγητών

 1. Οι Ομότιμοι Καθηγητές αναγνωρίζονται ως Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις του, καθώς και στις εκδηλώσεις της οικείας Σχολής και Τμήματος, λαμβάνουν δωρεάν τις εκδόσεις του οικείου Τμήματος και Σχολής, καθώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή με ομιλίες και διαλέξεις και έχουν, εν γένει, όλα τα ακαδημαϊκά δικαιώματα που αναγνωρίζονται υπέρ των Καθηγητών των Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύνανται να αμείβονται για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, αποκλειστικά από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών όχι ανώτερο των πέντε (5) εβδομαδιαίων ωρών. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
 3. Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να στελεχώνουν τις ερευνητικές ομάδες των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Διευθυντή. Σε περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διευθύνονται από Ομότιμο Καθηγητή, προϋποθέτουν απασχόληση προσωπικού ή χρήση χώρων ή εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, απαιτείται έγκριση των αρμόδιων οργάνων (του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου - εφόσον υπάρχει - ή της Συνέλευσης Τμήματος), ύστερα από σχετικό αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και δεν έχει ακόμη εγκριθεί ή απορριφθεί το αίτημα, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας περιέρχεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να διατίθεται στους Ομότιμους Καθηγητές γραφείο και να παρέχονται διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηρίζεται η επιστημονική τους δραστηριότητα.
 4. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και υποχρεούνται να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου.
 5. Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.

Άρθρο 86

Απονομή Τίτλου Επίτιμου Καθηγητή και Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα

 1. Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) απονέμεται με Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από Εισήγηση κατόπιν Απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του 50% των παρόντων μελών. Για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή, αυτός που λαμβάνει τον τίτλο πρέπει να έχει διατελέσει Καθηγητής άλλου Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπο, Έλληνας ή αλλοδαπός, που διέπρεψε στην επιστήμη, στην τέχνη ή στα γράμματα.
 2. Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από εισήγηση κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των παρόντων μελών. Για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο δραστηριότητάς του και να έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία.
 3. Οι τίτλοι του Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικοί και δεν δημιουργούνδικαιώματακαιυποχρεώσειςσεσχέσημετηδιδασκαλίαήτηδιοίκηση του Πανεπιστημίου ΔυτικήςΑττικής.
 4. Η απονομή του τιμητικού τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή, καθώς και του Επίτιμου Διδάκτορα πραγματοποιείται σε ειδική τελετή που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος.
 5. Οι τίτλοι του Επίτιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Διδάκτορα αφαιρούνται μόνο για σοβαρούς λόγους και με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 87

 1. Το ΠΑ.Δ.Α. θεωρεί την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ως απαραίτητο συμπλήρωμα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Για τον σκοπό αυτό οργανώνει ή ενθαρρύνει τους φοιτητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να οργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις, εορταστικές εκδηλώσεις κ.λπ. με σκοπό την πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του.
 2. Το ΠΑ.Δ.Α. μετέχει ενεργώς σε όλες τις εορτές και εκδηλώσεις που έχουν εθνικό ή τοπικό ενδιαφέρον. Ο τρόπος συμμετοχής, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις που εφαρμόζει ο διοργανωτής, αποφασίζεται από τον Πρύτανη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 3. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε συνεργασία με τους οικείους φοιτητικούς συλλόγους λαμβάνει χώρα εκδήλωση υποδοχής και διαβεβαίωσης των πρωτοετών φοιτητών και ακολουθεί ενημέρωσή τους για την αποστολή και τους σκοπούς του Ιδρύματος και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 4. Μετά την περάτωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α. καθομολογούν σχετικό όρκο και τους απονέμονται τα πτυχία τους σε ειδική τελετή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφαλαίου 3 του παρόντος.
 5. Την ευθύνη της οργάνωσης των ανωτέρω εκδηλώσεων έχει το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και αποφασίζονται από τη Σύγκλητο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 88

 1. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΑ.Δ.Α. συγκροτείται από τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., τους λοιπούς διδάσκοντες, τους φοιτητές, τους ερευνητές και το Διοικητικό Προσωπικό. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου και τη διαφύλαξη του κύρους του, απαιτείται ακαδημαϊκό ήθος, το οποίο συνεπάγεται υποχρεώσεις που υπερβαίνουν την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης των διατάξεων κείμενης νομοθεσίας. Γνωρίσματα του ακαδημαϊκού ήθους το οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι: η εντιμότητα, η ακεραιότητα, η αμεροληψία, η διαφάνεια, το αίσθημα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των άλλων, η προαγωγή του διαλόγου με σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία, η καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε είδους, το αίσθημα του καθήκοντος και της προσφοράς, η σεμνότητα, ή και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφύλαξη του κύρους της ακαδημαϊκής ιδιότητας, στην προάσπιση και προώθηση του κύρους του Πανεπιστημίου.
 2. Οι δραστηριότητες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό στις αρχές και τους κανόνες της επιστήμης και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο σεβασμό στο περιβάλλον, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στην πνευματική ιδιοκτησία.
 3. Κατά την επιτέλεση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση των συνεργατών ή/και των αποδεκτών του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου, με βάση την καταγωγή, την εθνικότητα, το φύλο, τη γλώσσα, τη σωματική ικανότητα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.
 4. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους με τον δέοντα σεβασμό. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της ιδιότητάς τους, της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή του θεσμικού τους ρόλου, για να εξαναγκάσουν άλλα μέλη της κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, παράλειψη ή κρίση.
 5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν στους φοιτητές σεβασμό και μέριμνα. Ο εξαναγκασμός φοιτητών σε έργα μη συναφή προς τα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς προσπορισμού οποιασδήποτε ωφέλειας, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 6. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν κατά την εκτός Πανεπιστημίου δημόσια ζωή τους να μη χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή ιδιότητά τους κατά τρόπο ο οποίος μπορεί δυνητικά να εκθέσει το Πανεπιστήμιο.
 7. Στο πλαίσιο του δικαιώματος στη γνώση, οι φοιτητές απολαύουν πλήρους ελευθερίας έκφρασης, διατύπωσης απόψεων και διακίνησης ιδεών, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Η άσκηση της ελευθερίας αυτής δεν πρέπει να θίγει ή να παρακωλύει το διδακτικό έργο.
 8. Οι φοιτητές οφείλουν να συμπεριφέρονται στους Καθηγητές τους και σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου με τον προσήκοντα σεβασμό και τη δέουσα αξιοπρέπεια.
 9. Βασικό κανόνα δεοντολογίας για τους φοιτητές συνιστά η μη προσφυγή στη λογοκλοπή κατά την εκπόνηση των εργασιών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Απαγορεύεται: α) η χρήση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων και η εμφάνισή τους από τους φοιτητές ως δικών τους, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους β) η παρουσίαση εργασιών που έχουν εκπονηθεί συνεργατικά με άλλους φοιτητές, ως ατομικές εργασίες γ) η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάθε είδους σημειώσεων, βοηθημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ο διδάσκων επιτρέπει τη χρήση τους.
 10. Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου από κάθε είδους φθορά ή ζημιά και να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 11. Οι φοιτητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν και να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ο χώρος του Πανεπιστημίου για έκνομες πράξεις ή πράξεις που το ζημιώνουν και να απέχουν από πράξεις που δεν συνάδουν με την αποστολή του Ιδρύματος, το ακαδημαϊκό ήθος και την ακαδημαϊκή ελευθερία.
 12. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει κανόνες δεοντολογίας που καθιερώνουν πρότυπα ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του περιβάλλοντος εκτός του Πανεπιστημίου. Αποτελεί ένα κείμενο αρχών που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του ακαδημαϊκού ήθους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή στους επιστημονικούς συνεργάτες, στο έκτακτο βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος (ενδεικτικώς, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, Εντεταλμένους Διδασκαλίας), φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές. Το παρόν Κεφάλαιο έχει δηλαδή, εφαρμογή σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού, τα πειθαρχικά θέματα των οποίων ρυθμίζονται με ειδική νομοθεσία.

Άρθρο 90

Πειθαρχικά παραπτώματα

 1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη που μπορεί να καταλογισθεί.
 2. Α. Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του άρθρου 89 του παρόντος Κεφαλαίου πλην των φοιτητών είναι τα εξής:

α) κάθε παράβαση καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, των αποφάσεων, εντολών και οδηγιών των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος,

β) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, και ιδίως η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του Πανεπιστημίου και των λειτουργών του,

γ) η διάπραξη των αδικημάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ή αδικημάτων σχετικών με την υπηρεσία ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

δ) η μη τήρηση των υπό του νόμου προβλεπόμενων εν γένει όρων απασχόλησης,

ε) η παράλειψη δήλωσης οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με την τελική έκβαση συγκεκριμένης έρευνας στην οποία συμμετέχουν,

στ) η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικής και λοιπής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων εμβλημάτων, λογοτύπων του Ιδρύματος με τρόπο αντίθετο από τον προορισμό τους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους ή χωρίς τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος,

ζ) η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας,

η) η υπόθαλψη ή συγκάλυψη πράξεων και συμπεριφορών που συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα,

θ) η επίδειξη μεροληψίας στους φοιτητές με βάση το φύλο τους, την εθνική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

Β. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες είναι:

α) η παραβίαση αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος ή/και των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι.,

β) η παραβίαση των υποχρεώσεων τους, όπως ορίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό,

γ) η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος,

δ) η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Ιδρύματος με τρόπο αντίθετο από τον προορισμό τους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους ή χωρίς τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος,

ε) η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων,

στ) οι ενέργειες προσχεδιασμένης αντιγραφής, πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας, κατά τις διαδικασίες των εξετάσεων και της αξιολόγησης,

ζ) η υπόθαλψη ή συγκάλυψη πράξεων και συμπεριφορών που συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα,

η) η λογοκλοπή και η εν γένει κάθε παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας,

θ)η ανάρμοστη συμπεριφορά εντός του Πανεπιστημιακού χώρου ή σε άλλους χώρους τους οποίους οι φοιτητές επισκέπτονται υπό την ιδιότητά τους ως φοιτητές του Πανεπιστημίου,

ι) η εξύβριση ή βιαιοπραγία καθ’ οιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας, ια) η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του.

Άρθρο 91

Πειθαρχικές ποινές

1. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό της υπαιτιότητας.

2. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του άρθρου 89 του παρόντος Κεφαλαίου πλην των φοιτητών, μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθεςποινές:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) πρόστιμο όχι κατώτερο του ενός δεκάτου ούτε ανώτερο ολοκλήρου του μηνιαίου μισθού.

3. Πειθαρχική ποινή επιβάλλεται, εφόσον δεν δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, που ενδεικτικά, πέρα από τις διατάξεις του άρθρου 672 Α.Κ., σπουδαίο λόγο συνιστούν η αδικαιολόγητη απουσία, η επαγγελματική ανεπάρκεια, η επίδειξη αδιαφορίας για την πρόοδο των εργασιών, η πρόκληση συχνών – έστω και από αμέλεια– βλαβών σε εργαλεία ή υλικά του Ιδρύματος, η απρεπής συμπεριφορά προς τους προϊσταμένους, συναδέλφους, λοιπό προσωπικό ή φοιτητές, η μη συμμόρφωση στις εντολές των προϊσταμένων, καθώς και η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης δίχως την προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου.

4. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) βαθμολογικές ποινές για παραπτώματα σχετιζόμενα με εξετάσεις ή εργασίες γ) απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,

δ) στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων ή της συμμετοχής σε μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

ε) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας για διάρκεια από ένα μήνα έως δύο εξάμηνα, στ) επιβολή προστίμου προς μερική ή ολική αποζημίωση, για παραπτώματα σχετιζόμενα με ζημιές σε εγκαταστάσεις ή υποδομές του Ιδρύματος.

Άρθρο 92

Πειθαρχικά όργανα

1. α) Πειθαρχικά όργανα για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του άρθρου 89 του παρόντος Κεφαλαίου πλην των φοιτητών είναι:

αα) ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις για όλο το προσωπικό του Α.Ε.Ι., ββ) ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής για το προσωπικό της Σχολής,

γγ) ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος για το προσωπικό του Τμήματος.

β) Συλλογικό πειθαρχικό όργανο είναι το κατά περίπτωση ανώτερο συλλογικό όργανο της οικείας μονάδας, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών και του πειθαρχικού προϊσταμένου που επέβαλε ποινή σε πρώτο βαθμό. 

2.α) Πειθαρχικό όργανο για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες είναι ο Πρόεδρος του οικείουΤμήματος.

β) Συλλογικό πειθαρχικό όργανο είναι η Κοσμητεία, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών και του Προέδρου του Τμήματος που επέβαλε την ποινή σε πρώτο βαθμό ως πειθαρχικός προϊστάμενος.

3. Οι πειθαρχικά προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη καταγγελία, και εφόσον δεν έχει επιληφθεί ανώτερος ιεραρχικά πειθαρχικώς προϊστάμενος.

4. Ως προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου πλην των φοιτητών, όλοι οι πειθαρχικά προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης. Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν οι εξής με τις ακόλουθες διακρίσεις: α) ο Πρύτανης έως και τις αποδοχές ενός μήνα, β) ο Αντιπρύτανης έως και τα τρία τέταρτα των μηνιαίων αποδοχών, γ) ο Κοσμήτορας έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών και δ) ο Πρόεδρος Τμήματος έως και το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών.

Άρθρο 93

Πειθαρχική Διαδικασία

 1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την κλήση σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο. Αφού ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ο Πρύτανης μπορεί να αποφασίσει ότι ο παραπεμπόμενος οφείλει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. Μέλος βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του, εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή την υπηρεσία ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή είναι προσωρινά κρατούμενο για οποιοδήποτε έγκλημα και για όσο χρόνο κρατείται. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει στην περίπτωση αυτή με την έκδοση της αθωωτικής απόφασης ή του βουλεύματος που αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αφορμή για κατηγορία. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
 2. Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, στο βαθμό που προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα. 

Άρθρο 94

Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων

1. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως και υπογράφεται από το όργανο που την εκδίδει. Η πειθαρχική απόφαση επιδίδεται στο διωκόμενο μέλος προσωπικά ή στην Γραμματεία της Σχολής του, αν δεν ευρίσκεται ή δεν προσέρχεται εντός τριημέρου ή αρνείται να την παραλάβει.

2. Οι αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊσταμένων υπόκεινται σε ένσταση από αυτόν που τιμωρήθηκε ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) για το έκτακτο βοηθητικό και διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό στις περιπτώσεις προστίμου ανώτερου των τριών δεκάτων του μηνιαίου μισθού και

β) για τους φοιτητές στις περιπτώσεις στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις δύο ή περισσοτέρων μαθημάτων ή συμμετοχής σε εξεταστική περίοδο, αναστολής της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας για περισσότερο από δύο μήνες ή επιβολής προστίμου για ζημιές σε εγκαταστάσεις ή υποδομές του Ιδρύματος.

3. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον ενδιαφερόμενο. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

4. Η τελεσίδικη απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, εκτός εάν με αυτή έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αναστολής της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας.

5. Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει περικοπή μηνιαίων αποδοχών εκτελείται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών του διωκόμενου μέλους και υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνει κατά το χρόνο έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης. Όταν αυτή ορίζεται έως το ένα τέταρτο των αποδοχών του, παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου μήνα, μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Όταν είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται σε τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 95

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τα πειθαρχικά παραπτώματα του Κανονισμού αυτού παραγράφονται μετά πενταετία από την τέλεσή τους, εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε δεν παραγράφονται πριν από τη συμπλήρωση της παραγραφής που ισχύει για αυτές. 

Η παραγραφή αναστέλλεται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί αναστολής της παραγραφής αξιόποινων πράξεων.

Άρθρο 96

Για ουσιαστικά και διαδικαστικά πειθαρχικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Κεφάλαιο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), εφόσον συμβιβάζονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 97

Χρήση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

 1. Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ευρύτερων λειτουργιών και αναπτυξιακών αναγκών του Ιδρύματος.
 2. Το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται στον χώρο και στον χρόνο που προβλέπεται από το ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος.
 3. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων Πανεπιστημιακών οργάνων. Το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, εργαστηριακού χώρο κ.λπ.) σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού.
 4. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των Τμημάτων αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν, κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των διδασκόντων.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να κάνουν χρήση των εργαστηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν. Οι επιβλέποντες Καθηγητές και επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα για την ανάγκη χρήσης του σχετικού εξοπλισμού. Τα αρμόδια όργανα των Ακαδημαϊκών Μονάδων ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.
 6. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος από φοιτητικούς συλλόγους, από ομάδεςφοιτητώνγιασυνελεύσειςήσυγκεντρώσειςαποτελείδικαίωματωνφοιτητών εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ενημερωθεί και έχει δώσει την έγκρισή του ο Πρόεδρος του Τμήματος στο οποίο έχει διατεθεί ο χώρος. ΣτηνπερίπτωσηχώρωνπουαρμόδιοςείναιοΚοσμήτοραςήοΠρύτανηςαπαιτείταιη έγκρισητουΚοσμήτοραήτουΠρύτανη,αντίστοιχα.Οιχώροιπουδιατίθενταιπρέπει να παραδίδονται μετά την χρήση τους στην κατάσταση πουπαρελήφθησαν. 
 7. Μη πανεπιστημιακοί φορείς μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει ο χώρος και απόφαση του Πρύτανη.
 8. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που διατίθενται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, πρέπει να παραδίδονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν.
 9. Μετά την συνταξιοδότηση ή παραίτησή τους, τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν να αποδεσμεύουν τους χώρους που τους είχαν διατεθεί και να παραδίδουν το μη αναλώσιμο εξοπλισμό μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.
 10. Η προστασία της αισθητικής του Πανεπιστημιακού χώρου και των εγκαταστάσεων καθώς και η τήρηση του σχετικών κανονισμών και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των Ακαδημαϊκών Μονάδων αποτελεί υποχρέωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Άρθρο 98

Θέματα Υγείας και Ασφάλειας

 1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού, κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους στον χώρο και στις εγκαταστάσεις του. Διασφαλίζει επίσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, την ασφάλεια και την υγεία του κοινού που έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, λαμβάνοντας μέτρα έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και ο κάθε είδους εξοπλισμός να είναι ακίνδυνοι και πρακτικώς ασφαλείς για την υγεία σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.
 2. Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του Ιδρύματος υποστηρίζονται από το αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. και αφορούν στον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων διαδικασιών και δράσεων για τη μείωση της τρωτότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντός του και στην ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης που προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης εντοπίζονται οι περιοχές μεγαλύτερου κινδύνου για καταστροφές από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, σχεδιάζονται τρόποι αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων, ορίζονται διαδικασίες εκκένωσης, οργανώνονται και εκπαιδεύονται ομάδες πυροπροστασίας και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.
 3. Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές σχετικά με τη μεταφορά και αποθήκευση και χρήση ειδών και ουσιών.
 4. Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μέτρα, ώστε να παρέχει και να συντηρεί προστατευτικά μέσα και ένδυση όπου απαιτείται, προς διασφάλιση κατά το δυνατόν της υγείας και της ασφάλειας των φοιτητών και του προσωπικού.
 5. Για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το Πανεπιστήμιο ορίζει αρμόδιες επιτροπές με σκοπό την εποπτεία/εκπαίδευση/ενημέρωση των μελών τις ακαδημαϊκής κοινότητας.
 6. Σε όλα τα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π.) παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Στους φοιτητές παρέχεται υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Για τη διασφάλιση της υγείας, στους χώρους του Πανεπιστημίου στεγάζονται δύο (2) ιατρεία (ένα στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και ένα στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) τα οποία είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνάπτει συμβάσεις για την καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεών και για κάθε άλλο θέμα που συνάδει με τις πιο ειδικές του ανάγκες. Οι διαδικασίες γίνονται με διαφάνεια από επιτροπές εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 10. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τα μέσα εκπαίδευσης και έρευνας, τα κτίρια και γενικά, το σύνολο των πόρων και την περιουσία του Πανεπιστημίου ώστε να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Άρθρο 99

Θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), τον ν. 4624/2019 και το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εφαρμόζει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.

Άρθρο 100

Τήρηση Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας

 1. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν υποχρέωση να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, τις αποφάσεις των οργάνων και τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Η Σύγκλητος και τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Σχολών και των Τμημάτων επιλαμβάνονται της τήρησης των διατάξεων.
 2. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφύλαξη των αρχών της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο σύνολο των αποφάσεων, οι οποίες λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται από τα διάφορα όργανα του ΠΑ.Δ.Α., πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και να κατατείνουν στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς λόγω προσωπικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Επίσης, οι αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να καταγράφεται η άποψη των μειοψηφούντων μελών και να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά του όργανα και τις αποφάσεις αυτών.
 4. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με βασικό έργο τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας και της χρηστής οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 101

Σύνδεση με Κοινωνία και Όμορες Δομές/Φορείς

 1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί ενεργό σύνδεσμο της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
 2. Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες επισφραγίζονται μέσα από την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, τα οποία έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και της αμοιβαίας ωφέλειας των εμπλεκόμενων μερών.
 3. Η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και στην ουσιαστικότερη αναβάθμιση της εικόνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διεθνούς ερευνητικού και συμβουλευτικού κέντρου.
 4. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του διεθνούς προσανατολισμού του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση διακρατικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού. Με τις συνεργασίες αυτές, το Ίδρυμα αποσκοπεί στην προσφορά Προγραμμάτων Σπουδών από κοινού με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προάγοντας την επιστημονική έρευνα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων, καθώς επίσης, και την προώθηση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών.
 5. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δραστηριοποιείται σε συνεργασίες με παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο, για την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Οι συνεργασίες αυτές οδηγούν στην ευρύτερη προώθηση ζητημάτων κοινωνικής ευημερίας προάγοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς.
 6. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει καθιερώσει την Ημέρα «Ανοικτών Πυλών- Open day» για την επίσκεψη μαθητών και μαθητριών Λυκείου στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και τη ξενάγησή τους στους πανεπιστημιακούς χώρους. 

Άρθρο 102

Διαδικασίες Αποδοχής Δωρεών-Κληροδοτημάτων

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθώς και οι μονάδες του, έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεές κινητής και ακίνητης περιουσίας, κληροδοτημάτων ή χορηγίες, δωρεές σε χρήμα ή είδος, από ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς, ιδρύματα κ.λπ. για τους σκοπούς που προάγουν την λειτουργία και την αποστολή του Πανεπιστημίου και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του. Για την αποδοχή ή αποποίηση αποφασίζει η Σύγκλητος.

2. Η διαδικασία αποδοχής ή μη από τη Σύγκλητο έχει ως εξής:

i. Το μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας υποβάλλει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα την πρόταση που αφορά στην δωρεά και η οποία συνοδεύεται από το αίτημα της δωρεάς, όπου με σαφήνεια γίνεται περιγραφή του είδους/αντικειμένου, των σκοπών του δωρητή και των όρων και προϋποθέσεων της αποδοχής της δωρεάς.

ii. Το αρμόδιο όργανο της ακαδημαϊκής μονάδας οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τους σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούνται με την αποδοχή της δωρεάς, τους τυχόν όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον δωρητή, καθώς και τις υποχρεώσεις οι οποίες μπορεί να προκύπτουν για το Πανεπιστήμιο.

iii. Η ακαδημαϊκή μονάδα προωθεί την σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο προς έγκριση, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής εφόσον αφορά σε Τμήμα της Σχολής.

iv. Η απόφαση της Συγκλήτου για την αποδοχή ή μη της δωρεάς, εκδίδεται μετά από σχετικό έλεγχο και μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ρυθμίζονται όσα θέματα δεν ρυθμίζει ο παρών Κανονισμός σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής δωρεών – κληροδοτημάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 103

Διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης συμφωνών προγραμματικού σχεδιασμού

1. Το ΠΑ.Δ.Α. συντάσσει ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζει τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, τη στρατηγική δομή και λειτουργία του, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, στο πλαίσιο της αποστολής του και το οποίο κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

2. Ο Προγραμματικός Σχεδιασμός του ΠΑ.Δ.Α περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα σε τομείς που αναφέρονται και αποβλέπουν στη βέλτιστη εκπαιδευτική λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων του, στην αποτελεσματική διοικητική του οργάνωση, στην ερευνητική του πολιτική με στόχο την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του, στη βελτίωση των υποδομών και του εν γένει εξοπλισμού του, στη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης των φοιτητών, στη σύνδεσή του με την κοινωνία και την οικονομία, στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίησή του και στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΑ.Δ.Α. καταρτίζει προσχέδιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού που πρόκειται να συναφθεί με το Υπουργείο, με βάση το Ακαδημαϊκό – Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος και ζητώντας και λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές εισηγήσεις των Κοσμητειών των Σχολών. Το προσχέδιο τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης, καταρτίζει το τελικό σχέδιο της Συμφωνίας Προγραμματικού Σχεδιασμού, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση, προκειμένου να υποβληθεί στην ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 6.

4. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία Προγραμματικού Σχεδιασμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΑ.Δ.Α. και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του ΠΑ.Δ.Α., τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του ΠΑ.Δ.Α. και των Ακαδημαϊκών

Μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,

γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού, δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ε) στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

5. Ως προς το οικονομικό σκέλος, η συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος εξειδικεύεται: α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) στις επενδύσεις και γ) στο προσωπικό κάθε κατηγορίας.

6. Η εισήγηση του ΠΑ.Δ.Α. για την Προγραμματική Συμφωνία, αφού εγκριθεί από τη Σύγκλητο, υποβάλλεται από τον Πρύτανη στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης Προγραμματικής Συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το ΠΑ.Δ.Α., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 4, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνον ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις Συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού του ΠΑ.Δ.Α. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισηγείται την τροποποίησή της στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΠΑ.Δ.Α., δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του Απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 104

Διακίνηση Εγγράφων

 1. Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων υπό την εποπτεία του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διακίνηση των εγγράφων και διαχείριση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος και η απρόσκοπτη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Ιδρύματος.
 2. Τα εισερχόμενα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών), τα οποία απευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο, καταχωρούνται πριν την εσωτερική τους διάταξη, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο Τμήμα. Εξαίρεση αποτελούν τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται προς τα Τμήματα ή τις Σχολές καθώς και προς τα Συλλογικά Όργανα ή Υπηρεσίες, που εκ του νόμου έχουν το δικαίωμα της απ’ ευθείας επικοινωνίας. Η πρωτοκόλληση κάθε εγγράφου αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέτασή του. Τα εξερχόμενα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρύτανη ή τα εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα του Πανεπιστημίου και πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια υπηρεσία.
 3. Η διακίνηση των εγγράφων του Πανεπιστημίου μεταξύ των Σχολών, των Τμημάτων και λοιπών Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών του, καθώς και του προσωπικού του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται υπό τους όρους και περιορισμούς των διατάξεων και Κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν.
 4. Τα όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία ασκούν το εκ του νόμου δικαίωμα της απευθείας εξωτερικής αλληλογραφίας, έχουν την ευθύνη της αποφυγής δέσμευσης του Πανεπιστημίου ή ανάληψης οιασδήποτε υποχρέωσης άνευ σχετικής απόφασης της Συγκλήτου ή άλλου αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση δε ενημερώνουν τον ιεραρχικώς Προϊστάμενο, τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 105

Με απόφαση της Συγκλήτου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία

«Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». Η Εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α. Διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α' 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 4009/2011 ή στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται με το παρόν διάταγμα. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4009/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 106

 1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για την τροποποίηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και για την επίλυση τυχόν ερμηνευτικών ζητημάτων.
 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού καταργείται κάθε ειδική/γενική διάταξη ή απόφαση ή κανονισμός του Πανεπιστημίου, που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) λειτουργεί κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο

«Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΕ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η απόκτηση τεκμηρίων, η επεξεργασία τους καθώς και η διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και τη σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης. Η Βιβλιοθήκη προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Ο εμπλουτισμός της συλλογής με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την κάλυψη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου.
 • Η συγκέντρωση της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου στα ψηφιακά αποθετήρια που αναπτύσσει (Ιδρυματικό Αποθετήριο και Ερευνητικό Ψηφιακό Αποθετήριο).
 • Η προβολή, ανάπτυξη και αξιολόγηση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου.
 • Η οργάνωση της συλλογής σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα τεκμηρίωσης.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με Βιβλιοθήκες και Αρχεία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας για τα μέλη της.
 • Η στελέχωση των Τμημάτων της με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της.
 • Η εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία της.
 • Η προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. 

2. ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλύπτει θεματικά κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Το υλικό της συλλογής αποτελείται από πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κ.λπ.), πανεπιστημιακά συγγράμματα, μονογραφίες (ελληνικές και ξενόγλωσσες), περιοδικές εκδόσεις καθώς και ψηφιακό υλικό.

Τα ψηφιακά αποθετήρια που αναπτύσσει η Βιβλιοθήκη είναι:

 • Το Ιδρυματικό Αποθετήριο στο οποίο συγκεντρώνεται μέσω αυτοαρχειοθέτησης το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου (διδακτορικές εργασίες, μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες, κ.λπ.). Η πολιτική πρόσβασης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση.
 • Το Ερευνητικό Ψηφιακό Αποθετήριο αποτελεί τμήμα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο οποίο καταχωρείται το σύνολο της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.

Πολιτική ανάπτυξης της συλλογής

Η συλλογή εμπλουτίζεται με αγορές (από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κονδυλίων του Υ.ΠAI.Θ.) και δωρεές.

Δυνατότητα προτάσεων για αγορά υλικού έχει το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η επιλογή των εκδόσεων που θα εμπλουτίσουν τη συλλογή γίνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές της ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της.

Οι δωρεές γίνονται αποδεκτές εφόσον το περιεχόμενο τους εμπλουτίζει τη συλλογή, ανταποκρίνεται στο σκοπό της Βιβλιοθήκης και υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα του Πανεπιστημίου. Η διαχείριση των δωρεών είναι αρμοδιότητα της Βιβλιοθήκης, η οποία ορίζει τους όρους και τη διαδικασία αποδοχής των δωρεών. 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΒΙ.ΚΕ.Π. είναι:

 • Πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία, τις συλλογές, τις προσκτήσεις υλικού, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους κανόνες δανεισμού και διαδανεισμού, δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών, κανόνες χρήσης του εξοπλισμού και του χώρου.
 • Πληροφόρηση για τη διάθεση του έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού προς χρήση.
 • Δανεισμός του υλικού.
 • Αυτόματος σταθμός δανεισμού και επιστροφής βιβλίων.
 • Διαδανεισμός βιβλίων από και προς άλλες βιβλιοθήκες.
 • Πρόσβαση στον online κατάλογο (OPAC) της ΒΙ.ΚΕ.Π., ο οποίος είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑ.Δ.Α.
 • Παραλαβή και διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.
 • Πληροφόρηση για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχεται όπως Η/Υ, αυτόματοι σταθμοί δανεισμού και επιστροφής βιβλίων, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσα ανάγνωσης πολυμέσων, κ.ά.
 • Πληροφόρηση για την πρόσβαση σε συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης μέσω Διαδικτύου.
 • Παροχή πληροφόρησης από καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών.
 • Πληροφόρηση για επιστημονικά άρθρα και βιβλία, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων των επιστημονικών βιβλιοθηκών.
 • Εμπλουτισμός και ανάπτυξη συλλογής με αγορές και δωρεές.
 • Παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και chat (στιγμιαία ηλεκτρονική συνομιλία).
 • Παρουσίαση στην ιστοσελίδα της ΒΙ.ΚΕ.Π. του νεοαποκτηθέντος υλικού.
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με οδηγίες χρήσης της ΒΙ.ΚΕ.Π.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες της για τις υπηρεσίες και τις παρεχόμενες πηγές πληροφόρησης.
 • Μαθήματα πληροφοριακής παιδείας με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Ανοικτή πρόσβαση στις πηγές και τα αποθετήρια της ΒΙ.ΚΕ.Π.
 • Ξεναγήσεις στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και βιβλιοπαρουσιάσεων. 

Αποτίμηση υπηρεσιών

Η ΒΙ.ΚΕ.Π. για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και για την εύρυθμη

λειτουργία της, καθιερώνει και εφαρμόζει διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης, όπως:

 • Έκδοση και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Προώθηση ερωτηματολογίων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μελέτες που αφορούν τις απαιτήσεις των χρηστών σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συντάσσεται απολογισμός δραστηριοτήτων και αξιολόγησης των υπηρεσιών.

4. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΑ.Δ.Α. Ως χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τη συλλογή και τις υπηρεσίες της, ενώ ως μέλη της ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί σε αυτήν. Η Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες σε μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρούνται το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι Καθηγητές και φοιτητές του προγράμματος ERASMUS καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνονται μέλη της ΒΙ.ΚΕ.Π. έπειτα από αίτημά τους, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που τους υποδεικνύεται.

Η κάθε μονάδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ακολουθεί τη διαδικασία ένταξης των μελών που υποστηρίζει το αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθηκών που χρησιμοποιεί. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την αποδοχή τόσο του κανονισμού της ΒΙ.ΚΕ.Π. όσο και των όρων και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων που ακολουθείται.

Τα μέλη της ΒΙ.ΚΕ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χάνουν την ιδιότητά τους με τη λήξη της οποιαδήποτε σχέσης τους με το Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, η ιδιότητα του μέλους μπορεί να αφαιρεθεί από τα άτομα που δεν τηρούν τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Η παραπάνω διαδικασία είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης.

5.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Η ΒΙ.ΚΕ.Π. είναι δανειστική για όλα τα μέλη της με τη χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή την έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός υλικού εξαρτάται από το είδος της συλλογής και από την ιδιότητα του μέλους. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εντός του χώρου της. Ο δανεισμός του υλικού γίνεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της ΒΙ.ΚΕ.Π., με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της κάρτας μέλους του δανειζόμενου.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Η ΒΙ.ΚΕ.Π. διατηρεί τουλάχιστον ένα αντίτυπο στη συλλογή της, με σκοπό την επιτόπια χρήση σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του υλικού, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Γραφείο Παροχής Πληροφοριών. Σε περίπτωση μεγάλης ή επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης επιστροφής, γίνεται αφαίρεση του δικαιώματος δανεισμού. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Αν η έκδοση είναι εξαντλημένη στο εμπόριο, η αντικατάσταση γίνεται με βιβλίο ίσης αξίας και ίδιου θέματος που θα του υποδείξει η Βιβλιοθήκη.

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού μπορεί να γίνεται μέσω των αυτόματων σταθμών δανεισμού και επιστροφής βιβλίων. Η επιστροφή των βιβλίων θεωρείται οριστική όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Γραφείο Παροχής Πληροφοριών. Όλα τα βιβλία της συλλογής δανείζονται, εκτός από:

α) Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, ευρετήρια, βιβλιογραφίες, επετηρίδες, κατάλογοι, άτλαντες).

β) Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών. γ) Σπάνια και πολύτιμα βιβλία και αρχειακό υλικό.

δ) Τεύχη και δεμένοι τόμοι περιοδικών, περιλήψεων και ευρετηρίων.

ε) Βιβλία, τα οποία προτείνονται από τους διδάσκοντες και υπάρχουν σε ένα μόνο αντίτυπο (εκτός Σαββατοκύριακου και των περιόδων των διακοπών).

στ) Οπτικοακουστικό υλικό της αίθουσας Multimedia.

ζ) Υλικό το οποίο έχει φθαρεί, ώστε με το δανεισμό να απειλείται η ακεραιότητά του.

Το υλικό που δεν δανείζεται διατίθεται μόνο για επιτόπια μελέτη στο χώρο του αναγνωστηρίου. Ανάλογα με τις περιόδους ζήτησης των εκάστοτε βιβλίων οι όροι δανεισμού μπορεί να αλλάζουν, ιδιαίτερα για τα βιβλία με δύο (2) μόνο αντίτυπα. Η κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Με την παραλαβή της κάρτας ο χρήστης αυτομάτως αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Κανόνες δανεισμού και διαδανεισμού

Ο δανεισμός και η διάρκεια του καθορίζεται από το είδος του χρήστη:

 1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για επτά (7) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον επτά (7) ημέρες.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι και οι υποψήφιοι διδάκτορες δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για επτά (7) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον επτά (7) ημέρες.
 3. Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για επτά (7) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον επτά (7) ημέρες.
  Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα να δανειστούν μέχρι δύο (2) βιβλία για τριάντα (30) ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης επιπλέον για τριάντα (30) ημέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα.
 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό, δανείζονται έως οκτώ (8) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον δεκαπέντε (15) μέρες.
 5. Το Διοικητικό Προσωπικό του ΠΑ.Δ.Α. δανείζεται έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) μέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η Βιβλιοθήκη δύναται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα δανεισμού. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμου υλικού, ανανέωση δεν μπορεί να γίνει. Η διάρκεια του δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορεί να αλλάξει σε περιόδους θερινών διακοπών και εορτών.

Σε μονάδες της ΒΙ.ΚΕ.Π. η μελέτη του υλικού στο χώρο του αναγνωστηρίου επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου (π.χ. δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο).

Για την έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης απαιτούνται:

α) μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

β) αριθμός μητρώου Σχολής (Α.Μ.) για τους φοιτητές ή αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) για το διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

γ) η συμπλήρωση της αίτησης κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης.

Για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτείται αντίγραφο σύμβασης εργασίας. Μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας τους, η ιδιότητα του μέλους παύει να ισχύει.

Ο δανεισμός είναι λειτουργία που προβλέπεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης και όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από αυτό. Κρατούνται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, υπηρεσία ή σχολή και τμήμα του ΠΑ.Δ.Α., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email), στοιχεία του τεκμηρίου προς δανεισμό (τίτλος, συγγραφέας, αριθμός τόμου, αριθμός εισαγωγής, κωδικός εγγραφής στο σύστημα, γραμμοκώδικας), καθώς επίσης και ημερομηνίες δανεισμού και επιστροφής του.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους και αλλαγής των στοιχείων του, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο Παροχής Πληροφοριών. Μετά το πέρας των ακαδημαϊκών σπουδών για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), η ιδιότητα του μέλους παύει αυτόματα να ισχύει. Οι φοιτητές οφείλουν να ζητήσουν βεβαίωση μη οφειλής βιβλίου για την έκδοση Πτυχίου/Διπλώματος. Επειδή μπορεί να υπάρξει υλικό το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί για κάποιο λόγο στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (π.χ. σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος), ο δανεισμός μπορεί να γίνει με έντυπα δελτία δανεισμού, στα οποία θα σημειώνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες. Απαγορεύεται η έξοδος υλικού από τη Βιβλιοθήκη πριν την καταγραφή του δανεισμού του. Υλικό δανεισμένο σε κάποιον χρήστη δεν πρέπει να μεταφέρεται σε άλλον. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και να το δανειστεί ο επόμενος χρήστης.

Το προσωπικό έχει την εποπτεία της κυκλοφορίας χρηστών και του υλικού. Σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητο από το προσωπικό, μπορεί να γίνει έλεγχος στα προσωπικά αντικείμενα του χρήστη. Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης υπάρχει αντικλεπτικό σύστημα και γραφείο δανεισμού.

Με την επιστροφή του υλικού ακυρώνεται αυτόματα ο δανεισμός και διαγράφεται από το σύστημα, ο χρήστης ξεχρεώνεται και έχει δικαίωμα νέου δανεισμού. Οι χρήστες που επιστρέφουν υλικό το παραδίδουν στη βιβλιοθήκη που το δανείστηκαν.

Ο δανειζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί και οφείλει να το επιστρέψει στην προβλεπόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί τον χρήστη τηλεφωνικά ή με email, ο οποίος οφείλει να το επιστρέψει άμεσα. Αν ο χρήστης δεν ανταποκριθεί σε επανειλημμένες ενημερώσεις, η Βιβλιοθήκη ενημερώνει το Τμήμα που ανήκει. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του χρήστη, η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να αναστείλει το δικαίωμα δανεισμού για ορισμένο χρονικό διάστημα ή να τον διαγράψει οριστικά από μέλος της ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης του δανεισμένου υλικού.

Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες θέσεις εργασίας. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι υπολογιστές. Επίσης υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής για τα άτομα με προβλήματα όρασης, εξοπλισμένος με πληκτρολόγιο και οθόνη Braille, ειδικό ποντίκι και ακουστικά με φωνητικές οδηγίες χρήσης. Τα ΑμεΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Στο Γραφείο Παροχής Πληροφοριών υπάγεται και ο διαδανεισμός. Ο διαδανεισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δανειστεί υλικό, το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΠΑ.Δ.Α., από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες. Επίσης, είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι από άλλα Πανεπιστήμια μπορούν να δανειστούν βιβλία από τη συλλογή της ΒΙ.ΚΕ.Π. του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τους. Δικαίωμα διαδανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες που είναι μέλη της ΒΙ.ΚΕ.Π. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης επιστροφής του υλικού, οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα διαδανεισμού. Οι κανόνες διαδανεισμού και ο αριθμός διαδανειζόμενων βιβλίων ποικίλουν ανάλογα με τον κανονισμό της εκάστοτε βιβλιοθήκης - δανειστή. Η διαδικασία διαδανεισμού καθορίζεται κατά περίπτωση από τη βιβλιοθήκη που διαθέτει το υλικό. Τα έξοδα αποστολής και οποιαδήποτε άλλη χρέωση βαρύνουν τον χρήστη.

Η ΒΙ.ΚΕ.Π. για τη διαδικασία του διαδανεισμού παρέχει τη δυνατότητα διαδανεισμού έως τρία (3) βιβλία ανά χρήστη, με μέγιστη διάρκεια διαδανεισμού δέκα (10) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον δέκα (10) ημέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Ο κάθε δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί μέχρι την επιστροφή του. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα στη βιβλιοθήκη από την οποία το δανείστηκε και να ενημερώσει τη ΒΙ.ΚΕ.Π.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Μελών και Εχεμύθεια

Η ΒΙ.ΚΕ.Π. τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων για όλα τα μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται από τη ΒΙ.ΚΕ.Π. στο αρχείο μελών της μόνο για δική της χρήση και δεν κοινοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους. Η ΒΙ.ΚΕ.Π. τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα των μελών της καθώς και για το υλικό που έχουν δανειστεί. 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μετά το στάδιο των προσκτήσεων, ακολουθεί η τεχνική και θεματική επεξεργασία των τεκμηρίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και θεματικής ευρετηρίασης. Ακολουθεί η εισαγωγή των δεδομένων στο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΒΙ.ΚΕ.Π. Η αναζήτηση του υλικού γίνεται μέσω του online καταλόγου (OPAC) της ΒΙ.ΚΕ.Π., ο οποίος είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑ.Δ.Α.

Το έντυπο υλικό το οποίο παρουσιάζει φθορές μετά τη χρήση του, αποσύρεται για συντήρηση και βιβλιοδεσία. Γίνεται αντικατάσταση του υλικού το οποίο έχει καταστραφεί ή χαθεί.

Η απόσυρση του υλικού γίνεται με στόχο την αναβάθμιση της συλλογής και περιλαμβάνει υλικό που δεν χρησιμοποιείται επί σειρά ετών, δεν παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον, υπάρχει σε πολλαπλά αντίτυπα και σε περιπτώσεις όπου το κόστος συντήρησης του υλικού είναι πολύ υψηλό.

Σε προκαθορισμένο χρόνο πραγματοποιείται απογραφή του υλικού των συλλογών της ΒΙ.ΚΕ.Π. προκειμένου να εντοπισθεί το υλικό που έχει υποστεί φθορές ή έχει χαθεί. Στο διάστημα αυτό όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν το υλικό που έχουν δανειστεί. Υλικό το οποίο δεν εντοπίζεται κατά την απογραφή, θεωρείται χαμένο μετά από δύο έτη και ενημερώνεται ο κατάλογος της συλλογής. 

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία της ΒΙ.ΚΕ.Π., την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την εκπλήρωση των στόχων του Κανονισμού, θεωρείται απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες χρήσης αναγνωστηρίου, υλικού και εξοπλισμού της ΒΙ.ΚΕ.Π. Η εγγραφή στη ΒΙ.ΚΕ.Π. δηλώνει ότι οι χρήστες - μέλη γνωρίζουν και αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΚΕ.Π.

Οι χρήστες της ΒΙ.ΚΕ.Π. οφείλουν να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες, ώστε να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της:

 • Στους χώρους της ΒΙ.ΚΕ.Π. δεν επιτρέπονται τα τρόφιμα και τα ποτά (με εξαίρεση το εμφιαλωμένο νερό), το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου), η χρήση εύφλεκτων υλικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τους χώρους της Βιβλιοθήκης και τους συναδέλφους τους που διαβάζουν, να τηρούν ησυχία, να διατηρούν το χώρο καθαρό, απενεργοποιώντας τον ήχο στα κινητά τους τηλέφωνα.
 • Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων και η μετακίνηση επίπλων στο αναγνωστήριο.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στη ΒΙ.ΚΕ.Π. με την εξαίρεση σκύλων οδηγών για άτομα με οπτική αναπηρία.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού προβλήματος πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
 • Η χρήση των τεκμηρίων της ΒΙ.ΚΕ.Π. υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή βιβλίων, περιοδικών, εντύπων ή άλλου υλικού. Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις στα βιβλία, το τσάκισμα των σελίδων, καθώς επίσης το γράψιμο και οποιαδήποτε φθορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στο κτίριο.
 • Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού της ΒΙ.ΚΕ.Π. Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού και εξοπλισμού των Βιβλιοθηκών αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.
 • Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και τις παρατηρήσεις και συστάσεις του προσωπικού, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει το συγκεκριμένο χρήστη από το χώρο της και μπορεί να άρει το δικαίωμα δανεισμού του χρήστη, που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά από επανειλημμένες επιπλήξεις η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον εν λόγω χρήστη από μέλος της.

Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών πηγών

 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του αναγνωστηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για την αναζήτηση του υλικού της Βιβλιοθήκης. Για τη χρήση Internet, USB μνήμης, διαχείριση αρχείων και χρήση λοιπών προγραμμάτων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους ειδικούς υπολογιστές της Αίθουσας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση οποιουδήποτε εξαρτήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο, καλώδιο δικτύου) για προσωπική χρήση σε φορητούς υπολογιστές.
 • Επιτρέπεται η χρήση προσωπικών φορητών υπολογιστών μέσα στους χώρους της ΒΙ.ΚΕ.Π.
 • Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών ότι δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη νομοθεσία.
 • Κάθε απόπειρα παραβίασης των ρυθμίσεων / διατάξεων ασφαλείας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή κάθε απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου της ΒΙ.ΚΕ.Π., του δικτύου του ΠΑ.Δ.Α. ή κάθε άλλου δικτύου με τη χρήση των υπολογιστικών πόρων της ΒΙ.ΚΕ.Π. θεωρείται αθέμιτη και κακόβουλη πράξη και επισύρει τις αντίστοιχες κυρώσεις.
 • Απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού για μη νόμιμες ενέργειες, όπως αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβαση σε επικίνδυνο ηλεκτρονικό υλικό που θίγει τη δημόσια αιδώ και εγκατάσταση προγραμμάτων που δεν συνάδουν με τον σκοπό της ΒΙ.ΚΕ.Π.
 • Οι χρήστες δεσμεύονται ότι οι αντλούμενες μέσω του δικτυακού τόπου της ΒΙ.ΚΕ.Π. πληροφορίες ή τα οποιασδήποτε μορφής αντλούμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ανεξάρτητα αν για την πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της ΒΙ.ΚΕ.Π., του Πανεπιστημίου ή τον προσωπικό τους υπολογιστή με απομακρυσμένη πρόσβαση.
 • Δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των ψηφιακών περιοδικών και βιβλίων. Η κατάχρηση και η παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης θέτει σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη πρόσβαση των χρηστών της ΒΙ.ΚΕ.Π. στις ηλεκτρονικές πηγές.
 • Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή την άδεια χρήσης για την ισχύουσα ηλεκτρονική πηγή, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε εκδότη (πάροχο). 

8. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ωράριο λειτουργίας της ΒΙ.ΚΕ.Π. διαμορφώνεται από τον Διευθυντή της, ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό της, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών. Καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΒΙ.ΚΕ.Π. Μπορεί να τροποποιηθεί εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. έλλειψη προσωπικού κ.λπ.).

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς ή τμηματικά μετά από απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του ΠΑ.Δ.Α. 

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Θέματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, επιλύονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και της Επιτροπής της ΒΙ.ΚΕ.Π. του ΠΑ.Δ.Α.

11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΑ.Δ.Α. ορίζεται από τη Σύγκλητο για να υποστηρίζει το έργο της ΒΙ.ΚΕ.Π., να εξασφαλίζει τη διασύνδεση της ΒΙ.ΚΕ.Π. με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές και να εισηγείται στη Σύγκλητο όσα θέματα της ΒΙΚΕΠ χρειάζονται την έγκρισή της. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, μια φορά ανά δίμηνο ή εκτάκτως, εάν χρειαστεί, μετά από αίτημα του Διευθυντή της ΒΙ.ΚΕ.Π.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr