Χορήγηση υποτροφίας σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών

Χορήγηση υποτροφίας σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών

Χορήγησης υποτροφίας από το Κληροδότημα ‘'ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ” σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών πανεπιστημίου εσωτερικού ή εξωτερικού και σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών των ειδικοτήτων πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ή επιστημών. 

Η υποτροφία θα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 20/09/2018.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος 'ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ”, να προβεί στην έγκριση προκήρυξης για χορήγηση υποτροφίας Ο Πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ» έχοντας υπόψη: 

Α. Την με αριθ. 4731 πράξη δωρεάς της Μαρίας χήρα Νικολάου Δάλλα που συντάχθηκε από συμβολαιογράφο Νίκαιας την 13η Ιουλίου 1992 

Β.Τις διατάξεις του ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολάζουσων κληρονομιών και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Γ. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛα» ο οποίος εγκρίθηκε αρμοδίως και το ότι η αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 

Δ. Την με αρ. 55 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση έκδοσης και όρων προκήρυξης - πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας από το Κληροδότημα ‘'ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ” σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών… 

Ε. Την με αρ. πρωτ: Φ. 15/4581/11-6-2018 έγκριση νομιμότητας του σχεδίου πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας του Κληροδοτήματος ¨ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ» της Περιφερειακής Δ/νσης Π.& Δ. Εκπ/σης Ηπείρου –Τμήμα Διοικητικών 

1. Η υποτροφία θα είναι διάρκειας δυο ετών και θα ανέρχεται στο ποσό του ετήσιου τόκου του κεφαλαίου της εν λόγω Δωρεάς Εάν συνεχιστεί και για δεύτερο έτος θα απαιτηθεί η καταβολή του νέου ετήσιου τόκου του ίδιου κεφαλαίου Το ίδιο θα γίνει εάν θα συνεχιστεί για ένα επιπλέον εξάμηνο , οπότε θα καταβληθούν οι τόκοι ενός εξαμήνου του παραπάνω κεφαλαίο. 

2.Ο υποψήφιος θα κατάγεται από γονείς ή γονέα Δελβινακιώτη ή θα πρέπει ο ίδιος να είναι δημότης Δελβινακίου από ένα τουλάχιστον χρόνο πριν από τη χορήγηση της υποτροφίας. 

3 . Αρμόδιο όργανο προς επιλογή του υποψηφίου είναι η οικονομική επιτροπή ως διαχειριστική επιτροπή του εν λόγω κληροδοτήματος με τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δελβινακίου 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών συμπληρωμένων. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον γλώσσα από τις εξής: Αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική και η επάρκεια στη γλώσσα θα προκύπτει από πτυχίο LOWER ή ανάλογο άλλης γλώσσας ή από πιστοποιητικό επισήμου φροντιστηρίου ξένης γλώσσας . 

6. Χώρα σπουδών θα είναι μια από τις παρακάτω: Αγγλία, Γ αλλία, Γ ερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ , ανάλογα και από τη γλώσσα που γνωρίζει ο υποψήφιος. 

7. Επί πολλών υποψηφιοτήτων η Οικονομική Επιτροπή επιλέγει αυτόν που έχει καλύτερη βαθμολογία, σε περίπτωση δε ίδιας βαθμολογίας πρέπει να επιλέγεται ο πτωχότερος. 

8. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης-υποτροφίας, ανέρχεται σε διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (218,33€) όπως αυτό είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2017 του εν λόγω κληροδοτήματος και θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό έτους 2018 και θα καταβληθεί εφάπαξ στους δικαιούχους.

9. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους στοιχεία της πορείας των σπουδών του (βαθμολογία κ.λ.π.) από το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζει. 

10. Η επιλογή και η διαδικασία χορήγησης θα γίνει αρχικά από το τοπικό συμβούλιο της Τ.Κ. Δελβινακίου, το οποίο μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων , ,εξετάζει αυτές και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μαζί και προτείνει τον υποψήφιο με σχετικό πρακτικό του και καταθέτει τον φάκελο με όλα τα σχετικά έγγραφα στην οικονομική επιτροπή του Δήμου ως η Δια Επιτροπή του Κληρο «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ’», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για να συνεδριάσει και να εγκρίνει αρμοδίως τον δικαιούχο που θα ενισχυθεί οικονομικά με την ανωτέρω υποτροφία. Τέλος ο φάκελος μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και τις σχετικές αποφάσεις μεταβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Τμήμα Κληροδοτημάτων και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π&Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για να ελεγθεί και εγκριθεί αρμοδίως 

11. Αιτήσεις εκπρόθεσμες και χωρίς να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. 

12. Η απόφαση επιλογήςανακήρυξης του δικαιούχου θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου , στο Δημοτικό κατάστημα Δελβινακίου και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.pogoni.gr. 

Σχετική ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλληση αυτής. Η ένσταση αυτή κατατίθεται με απόδειξη στη γραμματεία του Κληροδοτήματος «’ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ”»- στο Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ. 

13. Η παρούσα θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καλπάκι και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.pogoni.gr. 

14. Περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. 

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν και να προσκομίσουν στη γραμματεία του Κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ”» στο Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α. Αντίγραφο πτυχίου 

β. Αίτηση, με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, διεύθυνση και τηλέφωνο 

γ. Βεβαίωση της σχολής στην οποία θα ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές 

δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων. 

ε. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) των αιτούντων - εφόσον υποβάλλουν δηλώσεις- και των γονέων τους οικονομικού έτους 2017. 

στ. Έντυπο Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτων η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο υποψήφιος να δηλώσει: ότι δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει για τις μεταπτυχιακές σπουδές υποτροφία από άλλη πηγή για το σκοπό αυτό. 

Λήξη υποβολής 20/09/2018 

Ιδιότητα δικαιούχων Φοιτητές, Απόφοιτοι

Τόπος καταγωγής Δελβινάκι

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr