Υποτροφία για πτυχιούχους της Νομικής Σχολής Αθηνών

Υποτροφία για πτυχιούχους της Νομικής Σχολής Αθηνών

Νομική Σχολή Αθηνών: Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής Αθηνών ενημερώνει καλεί όσους αριστούχους πτυχιούχους της Νομικής Σχολής των ακαδημαϊκών 2014 – 2015 έως και 2018 – 2019, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάτωθι προκήρυξη, όπως προσέλθουν να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής έως την Παρασκευή 20.09.2019.

Η προκήρυξη του ΠΜΣ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 Α. Περιγραφή

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον πέμπτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας. 

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακ. έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 794Β/6.5.2015) και επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 958/2-8-2018 απόφαση (ΦΕΚ 4112/20-9-2018), βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017. Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, των αμυντικών σπουδών και των σπουδών διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», απονεμόμενου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξ’ αυτών, η προβλεπόμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία για το τρίτο (Γ) ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Γαλλική και η Γερμανική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού τίτλου (τίτλου επιπέδου Γ1 βάσει των εν ισχύι διατάξεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) ή με εξέταση στην κατανόηση κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

Β. Δικαιούχοι - κριτήρια επιλογής

1. Στον πέμπτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων:

(α) Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Περιοχικών Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften, Études Régionales), μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι Ελληνικών Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών με αντίστοιχες σπουδές, όπως και απόφοιτοι Τμημάτων Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 34 του ν. 4485/17 και την παρ. 5 άρθρου 101 του ν. 4547/18).

(β) Απόφοιτοι ΑΣΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 34 του ν. 4485/17 και την παρ. 5 άρθρου 101 του ν. 4547/18).

(γ) Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

(δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί, χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις:

(ε) Επί πλέον του μέγιστου αριθμού εισακτέων, ένας υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, στο πεδίο του ΠΜΣ ή στο ευρύτερο αυτού επιστημονικό πεδίο κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΙΚΥ. 

2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

(α) Εισαγωγή και μεθοδολογία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής.

Βασική βιβλιογραφία: Μάζης, Ι.Θ. 2012. Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 55-329.

(β) Βασικές αρχές διεθνούς δικαίου.

Βασική βιβλιογραφία: Ρούκουνας, Ε. 2015 (2η έκδοση). ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. σ. 001-077, 138-149, 157-160, 161-187, 192-248, 259-307, 308-352, 367-

390, 432-466, 495- 510, 517-570 (ISBN: 978-960-562-438-5, Σελίδες: 648)

(γ) Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (εφ’ όσον δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας). 

Η εξέταση περιλαμβάνει περίληψη στην Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική (έκτασης περίπου 2.000 λέξεων), στο οικείο πεδίο και απάντηση σε έως 4 ερωτήσεις κατανόησης (στην Ελληνική).

3. Επί πλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

 Γ. Δίδακτρα 

 1. Για τον πέμπτο κύκλο σπουδών, τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 1.700 € ανά εξάμηνο (3 εξάμηνα φοίτησης) για τους αποφοίτους σχολών όλων των κατηγοριών υποψηφίων.
 2. Η ειδικότερη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων θα προσδιοριστεί εγκαίρως, με ανακοίνωση της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.

Δ. Υποτροφίες 

1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως 5.000 € σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του, σύμφωνα με την κατ’ ακαδημαϊκό έτος οικονομική δυνατότητά του και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες δωρεάν θέσεις φοίτησης (30% των εισακτέων) του αρθ. 35 του ν. 4485/2017. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανομής των υποτροφιών, που είναι δυνατό να χορηγούνται και υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απόφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται:

  • στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία εισαγωγής,
  • στην επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ, κατά εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, χορηγεί κατ’ έτος δύο (2) υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο (2) υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους του Τμή- ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ύστερα από πρότα- ση των αντίστοιχων Κοσμητειών των Σχολών τους.

Σημειώνεται ότι, οι υπότροφοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νόημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στο βαθμό του πτυχίου τους.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

 Ε. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών):

 • Αίτηση στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εφ' όσον ο φοιτητής δεν συμμετέχει στην εξέταση της Μετάφρασης από την Αγγλική γλώσσα, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 

Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα).

ΣΤ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων

 1. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν την 4η Οκτωβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ. Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα την 14η και 15η Οκτωβρίου 2019.
 2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την 18η Οκτωβρίου 2019 (θα αναρτηθούν αναλυτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 3. Οι εγγραφές των φοιτητών θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2019, στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ.
 4. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την 21η Οκτωβρίου 2019.

 Ζ. Συμπληρωματικά στοιχεία 

 1. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω ενότητες (Α-ΣΤ) έχουν διευκρινιστικό και συμπληρωματικό προς τον Κανονισμό Λειτουργίας ρόλο, σε ουδεμία δε περίπτωση δύνανται να ερμηνευθούν ότι λειτουργούν, εν όλω ή εν μέρει, σε αντικατάσταση των προβλεπομένων στον Κανονισμό. 

 Η. Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό 

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, ή να τροποποιήσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ενότητα (ΣΤ), εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι.
 2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (σε μορφή pdf). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30)210.368.9579 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών