Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων: Η άμισθη πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι αντίθετη με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο

Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων: Η άμισθη πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι αντίθετη με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο

Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών έκδοσε ψήφισμα κοινοποιούμενο προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, Ν. Δένδια σχετικά με την αγγελία πρακτικής άσκησης του Υπουργείο Εξωτερικών που ζητά δύο ασκούμενους από τον κλάδο της Νομικής για άμισθη πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά το ψήφισμα της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α):

"Κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, ο Στυλιανουδάκης Χρήστος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, επικοινώνησε με τον υπεύθυνο του προγράμματος για την αμισθί πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και διευκρινίστηκε ότι το εν λόγω πρόγραμμα αφορά εν ενεργεία προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής. 

Ωστόσο, επειδή είναι δυνατόν ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στη Νομική Σχολή να έχει παράλληλα και την ιδιότητα του δικηγόρου ή του ασκούμενου δικηγόρου πρέπει σας καταστήσουμε σαφές τα κάτωθι: 

1.- Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπεται ότι: «…Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα…». 

1.1. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ένας ασκούμενος δικηγόρος δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει την αμισθί εργασία για την οποία αναρτήσατε την ανωτέρω αγγελία καθώς κάτι τέτοιο θα προϋπόθετε την αναστολή της ιδιότητας του ως ασκ. Δικηγόρου αφ’ ης στιγμής που το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο για την πραγματοποίηση, το καθεστώς και την αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

2.- Παράλληλα, θέλουμε να σας καταστήσουμε σαφές ότι σε κάθε περίπτωση καταδικάζουμε το γεγονός ότι Υπουργείο της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας προβαίνει σε αναζήτηση νέων ανθρώπων για την εκ μέρους τους παροχή εργασίας δίχως μισθό καθώς είναι εντελώς απαράδεκτο άνθρωποι να παρέχουν εργασία σε πλήρες καθεστώς και υποκείμενοι στις αντίστοιχες υποχρεώσεις δίχως αμοιβή. 

2.1. Στην περίπτωση δε, που οι υπηρεσίες σας, ερμηνεύσουν το ανωτέρω καθεστώς ως σύμβαση μαθητείας και όχι εργασίας, Σας γνωστοποιούμε ότι  με βάση την πολύ πρόσφατη με αριθμό 1063/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου προβλέφθηκε ότι: «…Η γνησία σύµβαση μαθητείας αποβλέπει κυρίως στην παροχή εκπαιδεύσεως και ειδικεύσεως στον μαθητευόμενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται µε σκοπό την εκτέλεση παραγωγικού έργου, αλλά εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως και της εξοικειώσεως αυτού µε το αντικείμενο του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της τέχνης, ενώ στην σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου τα μέρη αποβλέπουν κυρίως στην παροχή της εργασίας έναντι αμοιβής και κατά δεύτερον λόγο στην παροχή εκπαιδεύσεως και εξειδικεύσεως…Επί της συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, ενώ επί της γνησίας συμβάσεως μαθητείας δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις, αλλά αναλογικώς οι διατάξεις της συμβάσεως εργασίας του Αστικού Κώδικος. …».

3.- Με βάση τα ανωτέρω, ζητούμε να ανακαλέσετε την ως άνω ενέργεια άλλως να την τροποποιήσετε σύμφωνα με τις προβλεπόμενα τυπικές διαδικασίες και έναντι παροχής αμοιβής."

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr