Ο Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρυτανικές Εκλογές: Διεξάχθηκε την, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, η επαναληπτική διαδικασία των Πρυτανικών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών.

Νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξελέγη ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Οι κάλπες έκλεισαν την Τρίτη (12/6) το απόγευμα και έδωσαν 287 ψήφους (54,56%) στον κ. Αλμπάνη και 239 στον έτερο υποψήφιο Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή της Ιατρικής.

Πιο αναλυτικά χθες ήταν η επαναληπτική διαδικασία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, της πρώτης ψηφοφορίας που έγινε τη Δευτέρα (11/6). Και οι δύο διαδικασίες έγιναν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, μετά την αναβολή των εκλογών με κανονική κάλπη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε κατάληψη από φοιτητές σε κτίριο που γινόταν εκλογές και δεν ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 


                     Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ (Τριαντάφυλλος Αλμπάνης)

Επαγγελματική Εξέλιξη

  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 31-3-1982 (Β2/2711/16-3-82).
  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1-11-1982 (Β2/2298/20-7-82).
  • Λέκτορας στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, 11-1-1988 (ΦΕΚ 238/11-12-1987).
  • Επίκουρος καθηγητής στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΦΕΚ 34/10-3-1992 Ν.Π.Δ.Δ.
  • Αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΦΕΚ 111/19-6-1998 τ Ν.Π.Δ.Δ.
  • Καθηγητής στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΦΕΚ 12/19-1-2004 τ Ν.Π.Δ.Δ.στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος»

Έρευνα και γνωστικό αντικείμενο, "Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος"

Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ενώσεων με την χρήση αέριας και υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας.

- Ανάλυση υπολειμμάτων οργανικών μικρορρυπαντών (φυτοφάρμακα, φαινόλες, PCBs, κ.α.) στο περιβάλλον (νερό, έδαφος, φυτά και ζώα).

- Φυσικοχημική συμπεριφορά οργανικών μικρορρυπαντών στο περιβάλλον.

- Φωτόλυση και φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών τοξικών ενώσεων (φυτοφάρμακα και φαινόλες)

- Φυσικές και χημικές διεργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης λυμάτων και νερού.

Σπουδές

1974-1979: Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία,  Χημείας Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στην Αγροχημεία Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Διαχείριση Αποβλήτων

1983        : Δίπλωμα του "Centre International De Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneenes", στην «Ενεργειακή Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων»,Σαραγόσα Ισπανίας (Υποτροφία του Συμβουλίου της ΕΟΚ)

1983-1987: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Χημεία, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1989-1989: Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Τμήμα Βιοχημείας, Κέντρου Επιστημών της Υγείας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, (Prof. D. Hanahan)

1990-1990: Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, (Prof. B. Thyagarajan)

1995        : Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Kuopio, Φινλανδία, "Course on Biomonitoring Methods", Υποτροφία: European Science Foundation (ESF), Research Fellowship in Toxicology (Prof. O. Hanninen)

Διδασκαλία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία,  Χημείας Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στην Αγροχημεία Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Διαχείριση Αποβλήτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

Βιομηχανική Χημείας Ι και ΙΙ, Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος

Βιβλία

- T. Αλμπάνης (1991), «Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ι.S.Β.Ν. 9670-233-016-3

- T. Αλμπάνης, (1996), «Φυτοφάρμακα: Χρήση, Επιπτώσεις και Νομοθεσία», Ε. Θεοδωρίδη,I.S.B.N. 960-7926-00-5

- Τ. Albanis and S. Galassi (1995), «Assessment of the State of Pollution of the Mediterranean Sea by Ηerbicides and proposed Measures», Mediterranean Action Plan MED POL Technical Report, United Nations Environment Program, Athens, 1995.

- Τ. Albanis (1998), «Assessment of the Pesticide Pollution and Mass Transportation in the Mediterranean Area», Mediterranean Action Plan MED POL Technical Report, United Nations Environment Program, Athens 

List of selected publications

1. Hela D.G., I.K.Konstantinou, T.M. Sakellarides, D. Lambropoulou and T.A. Albanis (2000), «Application of solid-phase extraction disks followed by gas chromatography with mass spectrometry and flame thermionic detector to the determination of pesticide residues in environmental waters» Fresenius Environ. Bulletin, 9, 535-543.

2. Konstantinou, T. Albanis, D. Petrakis and P. Pomonis (2000) «Removal of herbicides from aqueous solutions by adsorption on Al-pillared clays, Fe-Al-pillared clays mesoporous alumina aluminium phosphates»,Water Research, 34 (12),3123-3136.

3. Konstantinou I.K., T.M. Sakellarides, V.A. Sakkas and T.Albanis (2001), «Photocatalytic degradation of selected s-triazine herbicides and organophosphorus insecticides over TiO2 suspensions», Environ. Sci. Technol, 35, 398-405

4. Patakioutas G.I. and T.A. Albanis (2002) Pirimiphos –methyl and benalaxyl losses in surface runoff from plots cultivated with potatoes, Pest Management Science, 58, 1194-1204.

5. Lambropoulou D.A. and T.A. Albanis, (2002), Headspace solid phase microextraction applied to the analysis of organophosphorus insecticides in strawberry and cherry juices», J. Agric. Food Chemistry 50, 3359-3365

6. Sakkas V.A., I.K. Konstantinou, D.A. Lambropoulou and T.A. Albanis, (2002) «Survey for the occurrence of antifouling paint booster biocides in the aquatic environment ofGreece», Environ. Sci. Pollut. Research, 9(5), 327-332.

7. Konstantinou I.Κ. and Albanis T.A. (2003) «Photocatalytic transformation of pesticides in aqueous titanium dioxide suspensions using artificial and solar light: intermediates and degradation pathways. (a Revie)» Applied Catalysis B: Environmental, 42, 319-335.

8. Lambropoulou D.A., V.A. Sakkas and T.A. Albanis, (2003) «Determination of antifouling compounds in marine sediments by solid phase microextraction coupled on gas chromatography-mass spectrometry», J. Chromatogr A, 1010, 1-8.

9. I.K. Konstantinou and T.A. Albanis (2004) TiO2-assisted photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous solution: Kinetic and mechanistic investigations, submitted inApplied Catalysis B: Environmental, 49, 1-14

10. Ι.K. Konstantinou and T.A. Albanis (2004), Worldwide occurrence and effects of antifouling paint booster biocides in the aquatic environment, Environment International 30, 235-248.

11. V.A. Sakkas, I.M. Arabatzis, I.K. Konstantinou, A.D. Dimou, T.A. Albanis, and P. Falaras (2004) ΄΄Metolachlor photocatalytic degradation using TiO2 Photocatalysts΄΄ Applied Catalysis: B Environmental, 49, 195-205.

12. D.A. Lambropoulou and T.A. Albanis (2004) Determination of the fungicides vinclozolin and dicloram in soils using ultrasonic extraction coupled with solid-phase microextraction», Analytica Chimica Acta 514, 125-130. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr