Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Επιστολή διαμαρτυρίας Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ προς την Υπ. Παιδείας και τον Πρωθυπουργό

Επιστολή διαμαρτυρίας Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ προς την Υπ. Παιδείας και τον Πρωθυπουργό

ΠΡΟΣ:

  1. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος αξιότιμο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
  2. Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως
  3. Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Βουλευτή κ. Γεώργιο Στύλιο
  4. Την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κα Ιωάννα Λυτρίβη
  5. Τους Επικεφαλής τομέα Παιδείας των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοποίηση:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


  1. Τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Γεώργιο Βούτσινο
  2. Μέσα Ενημέρωσης

Θέμα: «ΑΝΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.»

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1/104717 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ αρ. φύλλου 3393/13.08.2020) της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως με θέμα «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», η Πιστοποιημένη Επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 3879/2010, Α΄ 163) μοριοδοτείται με 2 μόρια (από σύνολο 100) στα κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

  1. Όμως στο άρ. 19 παρ. 2 (Διασφάλιση Ποιότητας) του νόμου 3879/2010 (Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις) που αναφέρεται στην Υ.Α. αναγράφει: «Από 1.1.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.». Σχεδόν κάθε χρόνο από τότε, δίνεται παράταση με νομοθετική διάταξη στον όρο της προϋπόθεσης γιατί δεν επαρκούν οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές αλλά υπήρχε πρόβλεψη ότι οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Η προϋπόθεση του νόμου και η προτεραιότητα της ετήσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντικαθίστανται με την Υ.Α. με 2 μόρια σε σύνολο 100.
  2. Στο άρ. 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α΄ 193 (Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις) αναγράφεται: «14. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να ανήκουν: ……….. γ) Εκπαιδευτές ενηλίκων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. ………. 15. α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή. ………. γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό−Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ………» Και πάλι η προϋπόθεση του νόμου αντικαθίστανται με την Υ.Α. με 2 μόρια σε σύνολο 100.
  3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ αρ. φύλλου 1807/02.07.2014) στο Άρθρο 8 με Τίτλο «Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μέσων» αναγράφεται: «1. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή. 2. Η επάρκεια, η διαρκής ανανέωση και η επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.»

Με βάση όλα τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η Υπουργική Απόφαση Κ1/104717 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ αρ. φύλλου 3393/13.08.2020) της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως με θέμα «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», δεν έχει λάβει υπόψη της ότι, σειρά νόμων αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ θέτουν ως προϋπόθεση την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως Εκπαιδευτή Ενηλίκων ώστε να είναι κάποιος εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η έμμεση προσπάθεια αντικατάστασης του όρου «Εκπαιδευτής Ενηλίκων» με τον όρο «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» που προωθείται με την προαναφερόμενη Υ.Α. και την ίδρυση του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο άρθρο 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), αντιτίθεται στην ουσιαστική πρόθεση του νομοθέτη, ο οποίος και στα τρία προαναφερόμενα νομοθετήματα θέτει ως προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές στις Δομές Δια Βίου Μάθησης την Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια, η οποία αποδεικνύεται από την ένταξη τους στο σχετικό Μητρώο που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι με την μοριοδότηση μόλις με 2 μόρια στα 100 της Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, υποβαθμίζεται ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον από τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων να πιστοποιούν την Εκπαιδευτική τους επάρκεια και επιπλέον, οι όποιες αλλαγές έγιναν στη μοριοδότηση, έγιναν χωρίς καμία διαβούλευση με τους εκπαιδευτές, παρά την διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Βούτσινου, ότι θα έκανε διαβούλευση με το Σωματείο μας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης Κ1/104717 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ αρ. φύλλου 3393/13.08.2020) της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως με θέμα «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» και την επανέκδοση της ακολουθώντας την νομοθεσία και θέτοντας ως προαπαιτούμενη την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

Με την ευκαιρία της ανάκλησης και επανέκδοσης της Υ.Α.,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές που επιχειρούνται στα Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. οι οποίες βρίσκουν μεγάλες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτές. Αναφέρουμε ενδεικτικά την υπέρμετρη κατά τη γνώμη μας μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας από το 18,5% της μοριοδότησης στο 43%! (το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. είχε τοποθετηθεί υπέρ της αύξησης αλλά θεωρεί υπερβολική τη συγκεκριμένη), την κατάργηση της επαυξημένης μοριοδότησης σε Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Εκπαίδευση και την κατάργηση της επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας για την Ορθή Επανάληψη της εν λόγω Υ.Α. ώστε να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»

Αρ. Απόφ. Μον. Πρωτ. Πειρ. 5581/2011

Α.Φ.Μ. 997036289

Τ.Θ. 91760 / Τ.Κ. 18102 Κορυδαλλός, τηλ.  6937202392, 6945753054

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η  Πρόεδρος                                                           Η  Γενική  Γραμματέας          

Αικατερίνη Βασιλείου                                               Θεοδώρα Παπαλάμπρου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών