Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών» 

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέχρι την έκδοση του διπλώματος, λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση.
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο απόφοιτος IEK οι οποίος είναι κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε, ώστε να είναι σε θέση να εργάζεται ως ειδικευμένος εργαζόμενος σε κατασκευές εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Είναι ικανός να εκτελεί εργασίες όπως: εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών διαφόρων τύπων, σύνδεση ή αποσύνδεση συσκευών, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρήση διαφόρων οργάνων και εργαλείων. 

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, απασχολείται στους εξής τομείς: 

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες όλων των ειδών π.χ.: μεταλλευτικές, μεταλλουργικές, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, καυσίμων, τροφίμων ή ποτών, πλαστικών ειδών, χρωμάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας κ.λ.π.
 • Κατασκευαστικές εταιρίες όπως: τεχνικές, εργοληπτικές κ.λ.π.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές οι οποίες προμηθεύουν ηλεκτρολογικό υλικό και εξοπλισμό, κατασκευάζουν ή συντηρούν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τοποθετούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.λ.π. και 
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων » προσλαμβάνεται σε επιχειρήσεις όπου, μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής, εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος στον τομέα ηλεκτρολογίας. 

Επαγγελματικά προσόντα 

Με βάση γενικές ή ειδικές οδηγίες, από τους ισχύοντες κανονισμούς, τη μεθοδολογία και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές του επαγγέλματος, ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ή κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάσει σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπεύθυνου του έργου. 
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή και δυσλειτουργιών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων), κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 • Εκτελεί, εργασίες συντήρησης με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και των σχετικών εγκαταστάσεων.
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, τη μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των σχετικών συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών.
 • Εξασφαλίζει τόσο την πρόχειρη επισκευή ή αποκατάσταση λειτουργίας της συσκευής, όσο και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του.
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του.
 • Οργανώνει τη θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.).
 • Εφαρμόζει οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα.
 • Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής μηχανών και εργαλείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες.
 • Συμμετέχει-συνεργάζεται εποικοδομητικά, σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή και άλλων μελών της ιεραρχίας, για την παραγωγή, την εφαρμογή των κανονισμών και της αξιοποίησης του εξοπλισμού. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», προσλαμβάνεται από την επιχείρηση, όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοδηγό ή και προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή και τμήματος.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως τεχνικός, αναφέρεται στον αρμόδιο προϊστάμενο του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα : 

 • Υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται,
 • Κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Η αναφερόμενη εργασία του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντά τους.

Αναλυτικά, ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γνώσεις

 • Γλώσσας: ταυτοποίηση/χρήση αρχείων δεδομένων, εφαρμογή οδηγιών σχετικά με την σύνταξη αναφορών /εκθέσεων πάνω στη λειτουργία/ δυσλειτουργία οργάνων, μηχανών & εγκαταστάσεων και ακόμα ημερήσια αναφορά πεπραγμένων, δυσλειτουργιών & ατυχημάτων. 
 • Μαθηματικών: εφαρμογές αριθμητικής & άλγεβρας, γεωμετρίας, γραφικών απεικονίσεων, υπολογισμούς μετατροπής μονάδων μέτρησης, προσδιορισμού συντελεστών σφάλματος, βαθμού απόδοσης, βασικά στοιχεία στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μετρήσεων, εφαρμογές συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής, δεκαδικού και δυαδικού συστήματος.
 • Μηχανικής: μηχανές & εργαλεία, όπου περιλαμβάνονται η απεικόνιση/σκαρίφημα κάθε τύπου, η χρήση, επισκευή, αντισκωρική προστασία, λίπανση & συντήρηση. 
 • Μηχανολογίας & Τεχνολογίας :πρακτικές εφαρμογές στους αντίστοιχους τομείς των βιομηχανικών μετρήσεων και ρυθμίσεων, δηλαδή εργασιών /δραστηριοτήτων για την εφαρμογή αρχών, τεχνικών, διεργασιών & εξοπλισμού στον σχεδιασμό /απεικόνιση & παράγωγη / εγκατάσταση/στερέωση διαφόρων κατασκευών (στηρίγματα οργάνων, διατάξεις πρόσβασης, παρακαμπτήριες σωληνώσεις «δειγματοληψίας» &/ή προσαγωγής πεπιεσμένου αέρα και υπηρεσιών, τυποποιημένων πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων, υλικών & εξοπλισμού).
 • Φυσικοχημείας: έννοιες, μονάδες και αρχές/εφαρμογές μηχανικής στερεών & ρευστών, μετάδοσης θερμότητας, πολύ καλές γνώσεις μεθοδολογιών και μονάδων μετρήσεων, καύσης, ισοζυγιών μάζας & ενέργειας, νόμων Θ/Δ και ηλεκτρισμού και ενεργειακών ισοζυγιών, θεωρία & τεχνολογικές εφαρμογές στο Σ & Ε, μόνο/-τριφασικό ρεύμα: προστασία ατόμων & συσκευών/οργάνων 
 • Παραγωγής & Διεργασιών: ταυτοποίηση των μεταβλητών & παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος και το γενικό και επιμέρους λειτουργικό διάγραμμα, διαγράμματα φάσεων ή άλλους τρόπους αναπαράστασης της λειτουργίας & διαδοχής φάσεων, διαγραμματικές απεικονίσεις των ‘ανοικτών’ & ‘κλειστών’ βροχών ελέγχου, διαγραμματικά ισοζύγια μαζών, όγκων, παροχών & ενεργείας, τις βασικές ειδικές καταναλώσεις, το βασικό διάγραμμα σύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής & διανομής του συστήματος με την θέση/κατάσταση των διακοπτών ισχύος και κύριων φορτίων/καταναλώσεων, καθώς & τις διαδικασίες εντοπισμού /απαλοιφής σφαλμάτων & δυσλειτουργιών. 
 • Προγραμματιζόμενων Μηχανών και ηλεκτρονικών ισχύος: Βασικές και αναλυτικές εφαρμογές χρήσης προγραμματιζόμενων μηχανών και γνώσης χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων εξοπλισμών ηλεκτρονικών ισχύος με χρήση τελεστικών &/ή IC και μονάδων τυπικών κυκλωμάτων, όπως τροφοδοτικά, κεντρική μονάδα, κάρτες ΙΟ, ενισχυτές, τελεστικοί κ.α. προγραμματισμός, έλεγχος και τρέξιμο αλγορίθμων, κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση, καταμέτρηση κλπ , κατανόηση βασικών λειτουργιών scada
 • Διοικητικών/υπαλληλικών καθηκόντων: καθημερινές εφαρμογές / χρήση του office, ταυτοποίηση κωδικοποίησης /προδιαγραφών /κανονισμών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, δεξαμενών, επαγγελματικά προφίλ, επαγγελματικών ενώσεων κλπ 
 • Προστασίας Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας: εφαρμογές κανόνων & κανονισμών για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, πρότυπα ασφάλειας και κανόνες αντιμετώπισης ατυχημάτων, ασφαλή/πιστή εφαρμογή κανόνων που συνδέονται με συσκευές εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης και τάσης.

Δεξιότητες

 • Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
 • Λειτουργία και έλεγχος (Μέθοδοι & ενέργειες ελέγχου του εξοπλισμού ή των συστημάτων)
 • Επισκευές (μηχανών, οργάνων ή συστημάτων, με τη χρήση των αναγκαίων εργαλείων, οργάνων & συσκευών) 
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης ομαλής λειτουργίας του εργοστασίου (όσο αφορά το ηλεκτρολογικό κομμάτι)
 • Συντήρηση εξοπλισμού (εκτέλεση τρέχουσας συντήρησης 1ου & 2ου κλιμακίου στην εγκατάσταση &/ή το εργαστήριο, καθορίζοντας ΠΟΤΕ & ΤΙ) 
 • Ενέργειες δοκιμών & λειτουργίας συσκευών και οργάνων 
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων και ποιοτική ανάλυση αυτών 
 • Επιλογή εξοπλισμού (επιλογή του είδους των εργαλείων και εξοπλισμού που απαιτούνται για μια εργασία) 
 • Χρήση οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων κάθε τύπου, μεγεθών (στιγμιαίων, μέσων , ενεργών τιμών) όπως Ι, V, P (απόλυτης /σχετικής πίεσης κενού έως άνω των 100bar και διαφορικής mmCE, kB), R, Z, Τ, f, W, μονώσεις /γειώσεις /διαρροές, μεγέθη Η/Μ πεδίου, ΑΗ, VΗ, VΑΗ, με χρήση αναλογικών, ψηφιακών οργάνων κάθε τύπου, παλμογράφων δύο τουλάχιστον δεσμών και μνήμης, καταγραφικά κάθε τύπου, χρονόμετρα / συχνόμετρα , λογικοί αναλυτές κ.α. 
 • Χρήση πρότυπων οργάνων ελέγχου και βαθμονόμησης μετατροπέων κάθε τύπου: Θερμοζευγών Cu-Co, Fe-Co, NiCr-Ni, PtRh-Pt, θερμοαντιστάσεων, οπτικών πυρομέτρων, γεννήτριες μ & mA, μ & mV, R (μ, m, ΚOHM), συχνοτήτων, εξομοίωσης σημάτων Η/Μ παροχομέτρων κ.α. 
 • Έλεγχος λειτουργιών εξοπλισμού &/η συστήματος 
 • Εκτέλεση ελέγχων, εντοπισμού βλαβών και επισκευών / αποκατάστασης λειτουργίας στο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Ταυτοποίηση αιτίων δυσλειτουργίας συστήματος & σχετικών συνακόλουθων αποφάσεων για πρακτέο 
 • Επιθεώρηση προϊόντων και εγκαταστάσεων 
 • Εντοπισμός στοιχείων των παραγωγικών εγκαταστάσεων & παρελκόμενων, εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων στα όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου
 • Επισκευή μηχανών ή συστημάτων με τη χρήση αναγκαίων εργαλείων & υλικών 
 • Ταυτοποίηση συνεπειών
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση διαθέσιμων υλικών πόρων 
 • Ανάλυση λειτουργιών 
 • Προγραμματισμός των εργασιών σύμφωνα με προτεραιότητες της λειτουργίας των τμημάτων
 • Τεχνικές προσαρμογής εξοπλισμών στις ανάγκες συγκεκριμένων επεμβάσεων
 • Παρατήρηση / αξιολόγηση ενδείξεων οργάνων για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας 
 • Αναγνώριση λειτουργιών και διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε περιβάλλοντα SCADA
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και μεθοδικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
 • Παρατηρητικότητα και δεξιότητα στην χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Ικανότητες

 • Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης 
 • Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη
 • Επιλεκτική συγκέντρωση της προσοχής
 • Συμπερασματική συλλογιστική
 • Ικανότητα εργασίας σε περιορισμένες συνθήκες χρόνου
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία σε –κατά επανάληψη- ελέγχους 
 • Χειρωνακτικές δεξιότητες 
 • Καλή όραση σε /για παρατηρήσεις σε μικρές αποστάσεις
 • Κατανομή του χρόνου 
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών 
 • Άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Γραπτή έκφραση και αντίληψη περιεχομένου γραπτών μηνυμάτων/πληροφοριών
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα 
 • Συγκέντρωση της προσοχής σε μια (μεταξύ πολλών και ταυτόχρονων) πηγή πληροφοριών 
 • Μαθηματική συλλογιστική 
 • Ευκολία υποβολής/εκφοράς προτάσεων για νέες καταστάσεις/λύσεις
 • Διάκριση χρωμάτων 
 • Από απόσταση διάκριση κινήσεων/καταστάσεων
 • Άσκηση μυϊκής δύναμης (στατικά)
 • Αντίληψη της έννοιας του βάθους/απόστασης στο χώρο 
 • Σαφήνεια-καθαρότητα-ακρίβεια ομιλίας
 • Συγκέντρωση της προσπάθειας /δύναμης και εξισορρόπησης στο χρόνο /τόπο 
 • Συγκέντρωση, επί το αναγκαίο διάστημα, των προσπαθειών σε ένα καθήκον, παρά τυχούσες παρεμβάσεις
 • Υποθετική θεώρηση λειτουργίας-αποτελεσμάτων
 • Χρήση συσκευών και οργάνων ψηφιακής (προγραμματιζόμενης & μη) τεχνολογίας και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και για τις επεμβάσεις ελέγχου & επισκευών
 • Γρήγορη αντίληψη και ευκολία εργασίας σε προγραμματιζόμενους εξοπλισμούς και Η/Υ – Κατανόηση δομικού προγραμματισμού για τη συγγραφή προγραμμάτων προς εισαγωγή στα PLC 
 • Χρήση στατιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση αξιοπιστίας των οργάνων , συσκευών και μεθόδων 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Με βάση γενικές ή ειδικές οδηγίες, από τους ισχύοντες κανονισμούς, τη μεθοδολογία και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές καθώς και τους κανονισμούς ασφάλειας, πρόληψης ατυχημάτων και υγιεινής πρέπει ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, πρέπει να είναι σε θέση να: 

 • Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών, ασφαλείας, ακριβείας, πιστότητα και γενικά αξιοπιστία (στα πλαίσια των προδιαγραφών) λειτουργίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή και ειδικές τεχνικές οδηγίες, τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στα τμήματα της εγκατάστασης με επισήμανση των γνώσεων - ικανοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελουμένων εργασιών, στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας, τα απαραίτητα υλικά εργασίας, εργαλεία, όργανα, συσκευές και αναλώσιμα.
 • Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει προφορική και γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση τη συντήρηση και τη λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Διευθύνσεις Βιομηχανίας, φάκελος αδείας (ΕΝΒ1). Συμμετέχει στη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, προέγκριση, οριστική άδεια λειτουργίας κ.λ.π.).
 • Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν κατασκευές, συντήρηση ή μετατροπές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντάσσει τα σχετικά τεύχη προσφορών. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα ««Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ