Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Ανελκυστήρων (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Ανελκυστήρων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών». 

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)»

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας τεχνικός ανελκυστήρων

Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει ως αντικείμενο της εργασίας του την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή και την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων. Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εγκαθιστά με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία ανελκυστήρες. Η Συντήρηση και η Επισκευή- Εκσυγχρονισμός των Ανελκυστήρων είναι αντικείμενα της εργασίας του Τεχνικού Ανελκυστήρων. 

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος του διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» μπορεί να εργασθεί: 

 • Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη κατασκευή μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανελκυστήρων παντός τύπου
 • Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει εργολαβικά τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση ανελκυστήρων ή τμημάτων αυτών, μετά από προϋπηρεσία ως βοηθός σε έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου

Επαγγελματικά προσόντα

Ο κάτοχος του διπλώματος στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» των ΙΕΚ, θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 •  Εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και αναβαθμίζει τους ανελκυστήρες
 • Συμβουλεύεται και μελετά Ελληνική και ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία για να ερμηνεύσει κανονισμούς και προδιαγραφές σχετικά με τη μηχανή, το όργανο ή το σύστημα στο οποίο εργάζεται. 
 • Κατανοεί, ερμηνεύει και αξιοποιεί κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας και προτείνει βελτιώσεις και διορθώσεις σχετικές με μέρος ή λεπτομέρεια του έργου. 
 • Κατανοεί και ερμηνεύει, αναλύει και συγκρίνει, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους και τις μεταβλητές της εργασίας του, χρησιμοποιώντας ακόμα και Η/Υ. 
 • Παρακολουθεί τη πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει αναφορές με παρατηρήσεις πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας και διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων. 
 • Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και μετά θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση Τεχνικού Ανελκυστήρων όπου και θα εκτελεί αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα επαγγελματικά καθήκοντα. 
 • Εφαρμόζει χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των ατόμων και εγκαταστάσεων και τη πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας. 
 • Φροντίζει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη προστασία του περιβάλλοντος εργασίας, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα ή συσκευές, και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις για πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 • Εφαρμόζει γενικές ή ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί, καθώς και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτίωσής τους.
 • Ελέγχει τη πορεία εργασίας και τη ποιότητα κατασκευής και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών.
 • Ελέγχει τη τελική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια των διαθέσιμων μέσων.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Ο κάτοχος του διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ασφαλείας, ακρίβειας, πιστότητας και αξιοπιστίας, στη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. 
 • Εφαρμόζει τα σχέδια και τις γενικές ή ειδικές τεχνικές οδηγίες για τις εργασίες που αναφέρονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης με επισήμανση των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. 
 • Εφαρμόζει και χρησιμοποιεί χωρίς καμία παρέκκλιση όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Επιλέγει, προμηθεύεται και αποθηκεύει στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας, τα απαραίτητα υλικά εργασίας, όργανα, εργαλεία και συσκευές και φροντίζει να βρίσκονται αυτά σε καλή κατάσταση.
 • Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει προφορική και γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του. 
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των ανελκυστήρων (φάκελος άδειας, διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, προέγκριση, οριστική άδεια λειτουργίας κ.λ.π.). 
 • Υπολογίζει και κοστολογεί εργασίες και υλικά που αφορούν κατασκευές η μετατροπές εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και συντάσσει τις σχετικές προσφορές.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Με βάση τις γενικές ή και ειδικές τεχνικές οδηγίες, παίρνοντας υπόψη τους κανονισμούς που ισχύουν στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές υγιεινής, πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας, καθώς και αυτές για τη προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτελεί μόνος του ή σε συνεργεία με άλλους τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Συμβουλεύεται και μελετά Ελληνική και ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία για να ερμηνεύσει κανονισμούς και προδιαγραφές σχετικά με τη μηχανή, το όργανο ή το σύστημα στο οποίο εργάζεται. 
 2. Κατανοεί, ερμηνεύει και αξιοποιεί κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας και προτείνει βελτιώσεις και διορθώσεις σχετικές με μέρος ή λεπτομέρεια του έργου.
 3. Κατανοεί και ερμηνεύει, αναλύει και συγκρίνει, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους και τις μεταβλητές της εργασίας του, χρησιμοποιώντας και Η/Υ.
 4. Παρακολουθεί τη πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει αναφορές με παρατηρήσεις πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας και διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων.
 5. Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και μετά θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση Τεχνικού Ανελκυστήρων όπου και θα εκτελεί αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα επαγγελματικά καθήκοντα.
 6. Εφαρμόζει χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των ατόμων και εγκαταστάσεων και τη πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας.
 7. Φροντίζει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη προστασία του περιβάλλοντος εργασίας, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα ή συσκευές, και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις για πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
 8. Εφαρμόζει γενικές ή ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί, καθώς και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτίωσής τους.
 9. Ελέγχει τη πορεία εργασίας και τη ποιότητα κατασκευής και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών.
 10. Ελέγχει τη τελική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια των διαθέσιμων μέσων. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων των ΙΕΚ για να φέρει σε πέρας την εργασία του, πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί με επιτυχία και εμπρόθεσμα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών πινάκων χειρισμού

 • Αναγνωρίζει τα κυκλώματα ελέγχου ισχύος, σημάνσεων και φωτισμού, καθώς και τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις συνδεσμολογίες πινάκων.
 • Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια που χρησιμοποιούνται στους πίνακες.
 • Κατανοεί τη λειτουργία των ηλεκτρονικών / ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και των επιμέρους εξαρτημάτων των πινάκων. 
 • Συναρμολογεί με βάση τα σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες τους πίνακες χειρισμού.
 • Ελέγχει τη λειτουργία τους κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές.
 • Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στην αντικατάσταση εξαρτημάτων.
 • Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης.
 • Πραγματοποιεί τις αναγκαίες συνδέσεις των πινάκων με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του μηχανοστασίου.
 • Κυκλώματα παροχής ισχύος και φωτισμού. 
 • Αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα παροχής ισχύος, ελέγχου και φωτισμού του μηχανοστασίου.
 • Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια.
 • Συναρμολογεί με βάση τα σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες τους πίνακες παροχής ισχύος, που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και τον φωτισμό και που βρίσκονται στο χώρο του μηχανοστασίου.
 • Πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, εγκαταστάσεις καναλιών ή σωληνώσεων που απαιτούνται για τα παραπάνω κυκλώματα.
 • Κυκλώματα εξυπηρέτησης κινητήριων μηχανισμών.
 • Αναγνωρίζει τα κυκλώματα ισχύος, ελέγχου και προστασίας του κινητήριου μηχανισμού.
 • Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια. 
 • Πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, κατασκευές καναλιών κ.λπ. και τις συνδέσεις που απαιτούνται για το ηλεκτρικό κύκλωμα παροχής ισχύος στον κινητήριο μηχανισμό, το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου και προστασίας του ηλεκτρικού κινητήρα και το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου της βαλβίδας του κινητήριου υδραυλικού μηχανισμού (στον υδραυλικό ανελκυστήρα).
 • Εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης.
 • Ελέγχει τη λειτουργία των παραπάνω κυκλωμάτων κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές.
 • Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στην αντικατάσταση εξαρτημάτων.
 • Εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης στα παραπάνω κυκλώματα.

2. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του φρεατίου του ανελκυστήρα.

 • Αναγνωρίζει τα κυκλώματα:
  • ελέγχου και ασφάλειας των επαφών των θυρών
  • ελέγχου και ασφάλειας των κλειδαριών των θυρών
  • φωτισμού του φρεατίου 
  • αναγγελίας κινδύνου 
  • αισθητήριων οργάνων και διακοπτών (μηχανικών, επαγωγικών, μαγνητικών, φωτοηλεκτρικών κ.λπ.)
  • χειρισμού, ενδείξεων και ασφαλείας του θαλάμου
  • χειρισμού και ενδείξεων του φρεατίου
 • Διαβάζει τα σχέδια των παραπάνω κυκλωμάτων.
 • Κατανοεί τη λειτουργία των παραπάνω κυκλωμάτων και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτά. 
 • Με βάση σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, κατασκευές καναλιών και συνδεσμολογίες για τα παραπάνω κυκλώματα. 
 • Ελέγχει τη λειτουργία τους κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές. 
 • Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στη μεθοδική αντικατάστασή τους αντικαθιστώντας τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
 • Εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης.

3. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του συμβατικού ηλεκτρικού και του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα. 

 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά και συντηρεί τον κινητήριο μηχανισμό συμβατικού ηλεκτρικού ανελκυστήρα (βάση μηχανής, αντιδονητικά στηρίγματα, τροχαλίες παρέκκλισης). 
 • Αναγνωρίζει, επιλέγει, εγκαθιστά και συντηρεί, επισκευάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα του ανελκυστήρα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντικατάστασή του (παραγγελία, παραλαβή). 
 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί την τροχαλία τριβής.
 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί το ηλεκτρομαγνητικό φρένο.
 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τα συρματόσχοινα.
 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τον κινητήριο μηχανισμό του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα. 
 • Αναγνωρίζει, συντηρεί και αντικαθιστά τη βαλβίδα του υδραυλικού μηχανισμού.
 • Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά το σωλήνα παροχής λαδιού του υδραυλικού μηχανισμού.
 • Ελέγχει και ρυθμίζει εκτελώντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές στους κινητήριους μηχανισμούς.
 • Εντοπίζει βλάβες και δυσλειτουργίες και προβαίνει στη μεθοδική αποκατάστασή τους.

4. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού του φρεατίου. 

 • Εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τους οδηγούς του ανελκυστήρα και τα εξαρτήματά τους εκτελώντας τις αναγκαίες εργασίες ζυγίσματος και ορθογωνισμού του φρεατίου. 
 • Εγκαθιστά, ρυθμίζει, επισκευάζει, συντηρεί και αντικαθιστά το φέρον πλαίσιο (σασί) του ανελκυστήρα, καθώς και το ρυθμιστή ταχύτητας και τα άλλα παρελκόμενά τους. 
 • Εγκαθιστά το αντίβαρο. 
 • Εγκαθιστά το συγκρότημα του εμβόλου, κυλίνδρου, φέροντος πλαισίου και λοιπών εξαρτημάτων του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα.
 • Εγκαθιστά το θάλαμο και τα παρελκόμενά του.
 • Εγκαθιστά, ρυθμίζει, συντηρεί και αντικαθιστά τα αισθητήρια όργανα του φρεατίου.
 • Εγκαθιστά, ζυγίζει, συντηρεί, επισκευάζει και αντικαθιστά τις θύρες του φρεατίου και τα παρελκόμενά τους.
 • Εγκαθιστά, συντηρεί και αντικαθιστά τους κομβιοδόχους του φρεατίου.

5. Υπολογισμοί στοιχείων ανελκυστήρα 

 • Γνωρίζει τη σχετική με τους ανελκυστήρες νομοθεσία, που περιέχεται στον ΓΟΚ, στους κτιριοδομικούς κανονισμούς, στο ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπ. Βιομηχανίας. Με βάση τα παραπάνω: 
 • Εκπονεί τη μελέτη εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού ανελκυστήρα εκτελώντας τους αναγκαίους υπολογισμούς για τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης.
 • Εκπονεί τη μελέτη εγκατάστασης ενός ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα εκτελώντας τους αναγκαίους υπολογισμούς για τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης. 
 • Συντάσσει τον τεχνικό φάκελο για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα.
 • Υπολογίζει το κόστος υλικών και εργασίας που απαιτείται για όλες τις φάσεις εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω και υποβάλλει σχετικές προσφορές.

6. Αναφορές, εκθέσεις, συμπλήρωση εντύπων.

 • Συντάσσει η μελέτη εφαρμογής του ανελκυστήρα και τα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας λειτουργίας έντυπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Συμπληρώνει το βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα.

7. Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και πυροπροστασίας.

 •  Γνωρίζει και εφαρμόζει κατά την εκτέλεση των εργασιών, τους κανονισμούς προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους.
 • Χρησιμοποιεί τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες κ.λπ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
 • Χρησιμοποιεί κατά την εργασία του τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα ««Τεχνικός Ανελκυστήρων» είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ