Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Μηχανολογίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).

Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως:

Eγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση. 

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.

Μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη. 

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση. 

Τέλος, μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού.

Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα – εξειδικεύσεις και σε όλες τις αντίστοιχες ιεραρχικές βαθμίδες) εργάζονται περίπου 9-10 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά. Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Βιομηχανίας [δημιουργία ενεργειακών υλικών , φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές εγκαταστάσεις) και στο δημόσιο τομέα (Aνανεώσιμες Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ/Α) είναι για το 2012, 100 χιλιάδες περίπου, με ποσοστό 40-50% στη «Συντήρηση» και το υπόλοιπο ποσοστό εργάζονται στην εγκατάσταση και στα προϊόντα γύρω από τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (όπως software, όργανα ελέγχου κ.α.). 

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης είναι στους Κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες]) σε Βιομηχανίες [ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.]. Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και σε οικιακές εφαρμογές. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Επαγγελματικά προσόντα 

 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση 
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά, κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε ψύξη
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» συνίστανται στα ακόλουθα: 

Συνεργασία με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής &/ή έκτακτης εργασίας και συγκέντρωση στοιχείων, σύνταξη αναφορών πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και συμπλήρωση πινάκων τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης. 

 • Συνεργασία με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος και γενικότερα της επιχείρησης για την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας και ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των προβλεπόμενων μεθόδων &/ή εργαλείων για γεγονότα &/ή εγκαταστάσεις. 
 • Εξασφάλιση / συγκέντρωση στοιχείων από αρχεία της υπηρεσίας και ανάλυση, σύγκριση, κατάταξη, αξιολόγηση, σύνθεση αριθμητικών τιμών, εκθέσεων & αναφορές γεγονότων σε διαφορετικά πλαίσια. 
 • Επεξεργασία αριθμητικών πληροφοριών με χρήση προγραμματιζόμενης & μη αριθμομηχανής, PC και σχετικού λοιπού εξοπλισμού γραφειοτικής. 
 • Σύνταξη τακτικών ή/και έκτακτων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων & συμπλήρωση πινάκων τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων και συντήρησης &/ή εγκατάστασης.

2. Επιθεώρηση, έλεγχος & αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές και εξασφάλιση της επάρκειας και καταλληλότητας των εργαλείων, αναλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας & υγιεινής. Σύνταξη παραγγελιών τέτοιου εξοπλισμού και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών.

- Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις προδιαγραφές /κανονισμούς /οδηγίες και εξασφάλιση επάρκειας και καταλληλότητας των εργαλείων και των μέσων ατομικής ασφάλειας και υγιεινής εργασίας.

- Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις διαθέσιμες σε ισχύ προδιαγραφές /κανονισμούς/ οδηγίες.

 • Πρόταση σχετικών συμπληρώσεων ή σύνταξη παραγγελιών τέτοιου εξοπλισμού, στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών διαχείρισης των πόρων της εκάστοτε ενεργειακής εγκατάστασης.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών για την όποια ενεργειακή εγκατάσταση είτε για μονάδα παραγωγής είτε για οικιακή μονάδα έως και την τακτοποίηση του υλικού στους προβλεπόμενους χώρους.

3. Πρόταση τεχνικών λύσεων σε θέματα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Ασφαλείας & Υγιεινής. Αυστηρή τήρηση των κανονισμών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετοχή στα πλαίσια της συντήρησης, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας, α΄υλών & υλικών και του κόστους πραγματοποίησης των έργων και συνεισφορά στη σύνταξη του σχεδίου Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας και Προστασίας του περιβάλλοντος.

 • Αναγνώριση κάθε συνόλου των παραγωγικών εγκαταστάσεων -και επεξήγηση προς τρίτους– μεγέθη ή φαινόμενα & μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και σε αυτόνομες μονάδες ενέργειας (οικιακές). 
 • Εξασφάλιση, επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας ή/ βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας , τμηματικά ή ολοκληρωμένα τα οποία καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του πελάτη και αποκατάσταση των βλαβών του ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση. 
 • Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν λαθών στην ενεργειακή μελέτη για τη βέλτιστη λειτουργία της ενεργειακής μονάδας ή του ενεργειακού αυτόνομου συστήματος και τη σωστή εγκατάσταση συστήματος «ανάδρασης» δεδομένων όπου απαιτείται. 
 • Προγραμματισμός και έλεγχος της προγραμματισμένης εγκατάστασης των εκάστοτε ενεργειακών μονάδων παραγωγής ή των αντίστοιχων οικιακών μονάδων και την επίλυση προβλημάτων εγκαταστάσεων – συμβατότητας. Τελικός έλεγχος κατά πόσο αυτή η ενεργειακή εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του «πελάτη». 
 • Συμμετοχή στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας και υλικών και συνεισφορά στη διασφάλιση των Περιβαλλοντικών όρων και της Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους της εργασίας . 

4. Αναγνώριση, μέτρηση, έλεγχος και διορθωτικές επεμβάσεις στην εκάστοτε ενεργειακή εγκατάσταση βάση συγκεκριμένης σειράς και διαπίστωση μεθοδολογικών δυσλειτουργιών για τη σωστή λήψη ή πρόταση των ενδεικνυόμενων για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκατάσταση των βλαβών και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων και προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων &/ή αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμογή συγκεκριμένων, δεδομένων, προδιαγραφών, κανονισμών &/ή εντολών εργασίας, για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

 • Αναγνώριση, μέτρηση, ρύθμιση και έλεγχος μέρους ή ολόκληρης της ενεργειακής εγκατάστασης για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής και την σωστή επίβλεψη για την ενσωμάτωσης της ενεργειακής μονάδας ή του οικιακού πελάτη με τον εκάστοτε πάροχο ενέργειας
 • Μεθοδολογική διαπίστωση, εντοπισμός, λήψη ή πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους &/ή την αποκατάσταση της ομαλής, κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη εκκίνησης, επείγουσας ή μη κράτησης των εγκαταστάσεων και αποκατάσταση των βλαβών ή των αιτιών των βλαβών &/ή δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα πλαίσια της παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ. 
 • Έλεγχος του ρυθμού και της πορείας της ενεργειακής εγκατάστασης και της ποιότητας της παραγωγής & εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις ποιότητας των ρυθμίσεων και την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη 
 • Εφαρμογή, συγκεκριμένων, δεδομένων, καθορισμένων από την νομοθεσία &/ή υπηρεσία προδιαγραφών, κανονισμών &/ή εντολών εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα &/ή συσκευές &/ή υλικά &/ή διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας 

5. Ταυτοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών για την ενεργειακή εγκατάσταση, χρήση των όποιον συσκευών και οργάνων χωρίς λάθη, ανάλυση του συνόλου των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφάλιση αποκατάσταση λειτουργίας, συντήρηση, &/ή εγκατάσταση συσκευών οργάνων, βαθμονόμηση των παραπάνω οργάνων

 • Αναγνώριση των στοιχείων των παραγωγικών διαδικασιών 
 • Εγκατάσταση ρύθμιση και βαθμονόμηση του συνόλου των οργάνων εποπτείας των ενεργειακών εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα όργανα μετρήσεων και αυτομάτου ελέγχου και επεξήγηση προς τρίτους την φυσική ή τεχνική τους έννοια – μεγέθη ή φαινόμενα και μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και τα δομικά τους στοιχεία. 
 • Ανάλυση του συνόλου των βλαβών και εξασφάλιση, επισκευή /από κατάσταση λειτουργίας όσο & διορθωτική συντήρηση, &/ή εγκατάσταση ή/& βελτίωση συσκευών, οργάνων, τμηματικά ή ολοκληρωμένα τα οποία καλύπτουν τις εγκαταστάσεις του τομέα ευθύνης του, και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση &/ή το συνεργείο. 
 • Έλεγχος και αποκατάσταση στατικής &/ή δυναμικής συμπεριφοράς κάθε υποσυστήματος, μέλους βρόχων αυτόματου ελέγχου: μετρητικό σύστημα, ελεγκτές, επεξεργαστές / προσαρμοστές σημάτων και εντολών εξόδου προς όργανα εξόδου και επενεργητές επί των βοηθητικών μεταβλητών
 • Προγραμματισμός και έλεγχος προ-γραμμάτων βιομηχανικών PLC για την επίλυση προβλημάτων αυτοματισμού για την απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης (scada). 
 • Έλεγχος των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου της εγκατάστασης, παρεμβαίνοντας κατά τους κανόνες του επαγγέλματος
 • Αποκατάσταση της βέλτιστης κατάστασης του συστήματος

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Γενικές Γνώσεις 

 • Γλώσσας: ταυτοποίηση/χρήση αρχείων δεδομένων, εφαρμογή οδηγιών σχετικά με την σύνταξη αναφορών /εκθέσεων πάνω στη λειτουργία/ δυσλειτουργία οργάνων, μηχανών & εγκαταστάσεων και ακόμα ημερήσια αναφορά πεπραγμένων, δυσλειτουργιών & ατυχημάτων
 • Μαθηματικών: εφαρμογές αριθμητικής & άλγεβρας, γεωμετρίας, γραφικών απεικονίσεων, υπολογισμούς, μετατροπής μονάδων μέτρησης, προσδιορισμού συντελεστών σφάλματος, βαθμού απόδοσης, βασικά στοιχεία στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μετρήσεων, εφαρμογές συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής, δεκαδικού και δυαδικού συστήματος.
 • Μηχανικής: μηχανές & εργαλεία, όπου περιλαμβάνονται η απεικόνιση/σκαρίφημα κάθε τύπου, η χρήση, επισκευή, αντισκωρική προστασία, λίπανση & συντήρηση
 • Μηχανολογίας & Τεχνολογίας :πρακτικές εφαρμογές στους αντίστοιχους τομείς των βιομηχανικών μετρήσεων και ρυθμίσεων, δηλαδή εργασιών /δραστηριοτήτων για την εφαρμογή αρχών, τεχνικών, διεργασιών & εξοπλισμού στον σχεδιασμό /απεικόνιση & παράγωγη / εγκατάσταση/στερέωση διαφόρων κατασκευών (στηρίγματα οργάνων, συσκευών
 • Φυσικοχημείας: έννοιες, μονάδες και αρχές/εφαρμογές μηχανικής στερεών & ρευστών, μετάδοσης θερμότητας, πολύ καλές γνώσεις μεθοδολογιών και μονάδων μετρήσεων, καύσης, ισοζυγιών μάζας, νόμων Θ/Δ, συγκεντρώσεις διαλυμάτων, αραιώσεις /συμπυκνώσεις, ηλεκτρόλυσης, τηγμάτων, διαλυμάτων και οξύτητας νερού και συμπυκνωμάτων (μπαταρίες) 
 • Ηλεκτρολογίας:  βασικές  έννοιές  ενεργείας,  ηλεκτρισμού  και  ενεργειακών  ισοζυγιών,  θεωρία  τεχνολογικές εφαρμογές στο Σ & Ε, μόνο/-τριφασικό ρεύμα: προστασία ατόμων & συσκευών/οργάνων ,
 • Παραγωγής & Διεργασιών: ταυτοποίηση των μεταβλητών & παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος και το γενικό και επιμέρους λειτουργικό διάγραμμα, διαγράμματα φάσεων ή άλλους τρόπους αναπαράστασης της λειτουργίας & διαδοχής φάσεων, διαγραμματικές απεικονίσεις των ‘ανοικτών’ & ‘κλειστών’ βροχών ελέγχου, διαγραμματικά ισοζύγια μαζών, όγκων, παροχών & ενεργείας, τις βασικές ειδικές καταναλώσεις, το βασικό διάγραμμα σύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής & διανομής του συστήματος με την θέση/κατάσταση των διακοπτών ισχύος και κύριων φορτίων/καταναλώσεων, καθώς &τις διαδικασίες εντοπισμού /απαλοιφής σφαλμάτων & δυσλειτουργιών
 • Ηλεκτρονικά ισχύος: Βασικές εφαρμογές χρήσης προγραμματιζόμενων μηχανών και γνώσης χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων εξοπλισμών ηλεκτρονικών ισχύος με χρήση τελεστικών &/ή IC και κάρτες ΙΟ για την όποια εγκατάσταση scada 
 • Διοικητικών/υπαλληλικών καθηκόντων: καθημερινές εφαρμογές / χρήση του office, ταυτοποίηση κωδικοποίησης /προδιαγραφών /κανονισμών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, δεξαμενών, επαγγελματικά προφίλ, επαγγελματικών ενώσεων κλπ 
 • Προστασίας Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας: εφαρμογές κανόνων & κανονισμών για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, πρότυπα ασφάλειας και κανόνες αντιμετώπισης ατυχημάτων, ασφαλή/πιστή εφαρμογή κανόνων που συνδέονται με συσκευές εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης και τάσης.

Δεξιότητες

 • Λειτουργία και έλεγχος (Μέθοδοι & ενέργειες ελέγχου του εξοπλισμού η των συστημάτων) 
 • Επισκευές (μηχανών, οργάνων ή συστημάτων, με την χρήση των αναγκαίων εργαλείων, οργάνων & συσκευών)
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας των ενεργειακών μονάδων παραγωγής και των οικιακών μονάδων 
 • Συντήρηση εξοπλισμού (εκτέλεση τρέχουσας συντήρησης 1ου & 2ου κλιμακίου στην εγκατάσταση &/ή το εργαστήριο, καθορίζοντας ΠΟΤΕ & ΤΙ)
 • Οδήγηση της μετά την επέμβαση δοκιμής & λειτουργίας συσκευών και οργάνων 
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Επιλογή εξοπλισμού (επιλογή του είδους των εργαλείων και εξοπλισμού που απαιτούνται για μια εργασία) 
 • Χρήση οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων κάθε τύπου, μεγεθών (στιγμιαίων, μέσων , ενεργών τιμών) όπως Ι, V, P (απόλυτης /σχετικής πίεσης κενού έως άνω των 100bar και διαφορικής mmCE, kB), R, Z, Τ, f, W, μονώσεις /γειώσεις /διαρροές, μεγέθη Η/Μ πεδίου, ΑΗ, VΗ, VΑΗ, με χρήση αναλογικών, ψηφιακών οργάνων κάθε τύπου, παλμογράφων δύο τουλάχιστον δεσμών και μνήμης, καταγραφικά κάθε τύπου, χρονόμετρα / συχνόμετρα , λογικούς αναλυτές κ.α.
 • Χρήση πρότυπων οργάνων ελέγχου και βαθμονόμησης μετατροπέων κάθε τύπου: Θερμοζευγών Cu-Co, Fe-Co, NiCr-Ni, PtRh-Pt, θερμοαντιστάσεων, οπτικών πυρομέτρων, πυρηλιόμετρων, γεννήτριες κ.α. 
 • Έλεγχος λειτουργιών εξοπλισμού &/ή συστήματος 
 • Εκτέλεση ελέγχων, εντοπισμού βλαβών και επισκευών / αποκατάστασης λειτουργίας 
 • Ταυτοποίηση αιτίων δυσλειτουργίας συστήματος & σχετικών συνακόλουθων αποφάσεων για πρακτέο
 • Επιθεώρηση προϊόντων και εγκαταστάσεων
 • Εντοπισμός στοιχείων των παραγωγικών εγκαταστάσεων & παρελκόμενων, εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων στα όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου 
 • Επισκευή ενεργειακών μονάδων ή συστημάτων με την χρήση αναγκαίων εργαλείων & υλικών
 • Συγκέντρωση πληροφοριών
 • Γραπτή επικοινωνία-κείμενο
 • Αξιολόγηση λύσεων προβλημάτων
 • Ενεργητική παρακολούθηση και μάθηση 
 • Ταυτοποίηση συνεπειών 
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση διαθέσιμων υλικών πόρων
 • Προφορική επικοινωνία
 • Ανάλυση λειτουργιών
 • Προγραμματισμός των εργασιών σύμφωνα με προτεραιότητες της λειτουργίας των Τμημάτων
 • Τεχνικές προσαρμογής εξοπλισμών στις ανάγκες συγκεκριμένων επεμβάσεων
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων 
 • Παρατήρηση / αξιολόγηση ενδείξεων οργάνων για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας

Ικανότητες

 • Ταχεία & αποτελεσματική αντίληψη
 • Επιλεκτική συγκέντρωση της προσοχής
 • Γρήγορες κινήσεις με καρπό και δάχτυλα 
 • Συμπερασματική συλλογιστική 
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία σε –κατά επανάληψη- ελέγχους
 • Χειρονακτικές δεξιότητες
 • Καλή όραση σε /για παρατηρήσεις σε μικρές αποστάσεις
 • Κατανομή του χρόνου του
 • Υποθετική θεώρηση της εξέλιξης και συνεπειών 
 • Γραπτή έκφραση και αντίληψη περιεχομένου γραπτών μηνυμάτων/πληροφοριών 
 • Επιδεξιότητα χειρισμών ακρίβειας με τα δάχτυλα και των δυο χεριών
 • Προσανατολισμός στο χώρο
 • Ευελιξία κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης αντικειμένων και συμπεριφορών 
 • Κατανόηση προφορικών πληροφοριών και εξαγωγή γρήγορων & σωστών συμπερασμάτων
 • Συγκέντρωση της προσοχής σε μια (μεταξύ πολλών και ταυτόχρονων) πηγή πληροφοριών
 • Μαθηματική συλλογιστική
 • Ευστάθεια βραχίονα-χεριού 
 • Ευκολία υποβολής/εκφοράς προτάσεων για νέες καταστάσεις/λύσεις
 • Ευαισθησία ακοής
 • Σωματική ευλυγισία 
 • Ευκολία εκτέλεσης απλών μαθηματικών (αριθμητικών) πράξεων 
 • Ευκολία απομνημόνευσης 
 • «Φωτογραφική» όραση 
 • Ταχεία απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα – σήματα βλαβών
 • Ταυτόχρονη αποτελεσματική χρήση άνω & κάτω άκρων
 • Διάκριση χρωμάτων
 • Από απόσταση διάκριση κινήσεων/καταστάσεων
 • Άσκηση μυϊκής δύναμης (στατικά) 
 • Αντίληψη της έννοιας του βάθους/απόστασης στο χώρο 
 • Συντονισμός και κίνηση σωμάτων μεγάλης σχετικά μάζας 
 • Εντοπισμός πηγής ήχων
 • Σαφήνεια-καθαρότητα-ακρίβεια ομιλίας 
 • Αναγνώριση ομιλίας διαφορετικών ατόμων/συνομιλητών
 • «Πλάγια όραση» (χωρίς ‘στρίψιμο’ κεφαλής, ‘με την άκρη του ματιού’) 
 • Συγκέντρωση της προσπάθειας /δύναμης και εξισορρόπησης στο χρόνο /τόπο 
 • Όραση σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας 
 • Συγκέντρωση επί το αναγκαίο διάστημα των προσπαθειών σε ένα καθήκον, παρά τυχούσες παρεμβάσεις 
 • Υποθετική θεώρηση λειτουργίας-αποτελεσμάτων
 • Χρήση συσκευών και οργάνων ψηφιακής (προγραμματιζόμενης & μη) τεχνολογίας και για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά και για τις επεμβάσεις ελέγχου & επισκευών
 • Γρήγορη αντίληψη και ευκολία εργασίας σε προγραμματιζόμενους εξοπλισμούς και Η/Υ
 • Χρήση στατιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση αξιοπιστίας των οργάνων , συσκευών και μεθόδων 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκομίσει ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» είναι οι εξής : 

 • Γνώσεις βασικών αρχών ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας.
 • Γνώση τυπολογιών, κανονισμών και προτύπων εγκατάστασης και διασύνδεσης Φ/Β και λοιπών ενεργειακών συστημάτων (Ανεμογεννητριών, γεωθερμίας κ.α) σε κτίρια και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες
 • Γνώσεις ισχύουσας νομοθεσίας και ορθής εφαρμογής αυτής
 • Ικανότητα διασύνδεσης με μετατροπείς και βοηθητικές εγκαταστάσεις (πίνακες, μετρητές).
 • Γνώσεις στατικής και ικανότητα χρήσης υλικών στήριξης 
 • Κατανόηση κατασκευαστικών-ηλεκτρολογικών σχεδίων 
 • Προσδιορισμός λύσεων “out of the box”
 • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής προϊόντων
 • Γνώσεις βασικών κανονισμών ασφάλειας και υγείας 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ