Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Μηχανολογίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Προφίλ επαγγέλματος

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από: 

 • οικονομία χρόνου και πόρων, 
 • αποτελεσματικότητα, 
 • ασφάλεια,
 • διασφάλιση ποιότητας εργασίας και
 • προστασία περιβάλλοντος
 • Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.
 • Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων 
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες 
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας 
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Επαγγελματικά προσόντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να γνωρίζει: 

Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου

 • Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.
 • Τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου.
 • Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Τα κριτήρια επιλογής του ειδικού εξοπλισμού της ειδικότητάς του. 

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να είναι ικανός να:

Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου

 • Συσχετίζει τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.
 • Τη διαδικασία ενεργοποίησης της αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου.
 • Χειρίζεται ορθολογικά τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ένα κλιματιστικό σύστημα.
 • Απενεργοποιεί τον αερόσακο και τις ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα.
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

Από την Πρακτική Εφαρμογή

Να διαχειρίζεται με προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο τεχνικά και διοικητικά θέματα της ειδικότητάς του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

 • πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος 
 • πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του. 
 • πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων 
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες 
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Βασικές γενικές γνώσεις που κρίνονται ως απαραίτητες για την ειδικότητα είναι: 

Από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
 • Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.
 • Τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση.
 • Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.
 • Τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επιχείρησης.
 • Τα υλικά που πρέπει να κρατά για ανακύκλωση. Να εφαρμόζει και να τηρεί
 • την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.
 • Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στα συνεργεία αυτοκινήτων.
 • Τα μέτρα πυροπροστασίας και να χρησιμοποιούν σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
 • Τους κυριότερους ρυπαντές και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
 • Την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.

Από τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • Τις μορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
 • Τους δημόσιους φορείς και τις διαδικασίες ελέγχου του συνεργείου αυτοκινήτων.
 • Τους συνδικαλιστικούς φορείς που τον εκπροσωπούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντί τους.
 • Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενος ή εργοδότης.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

Ο Απόφοιτος της Ειδικότητας, πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει:

Από τη Δυναμική Οχήματος

 • Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
 • Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του.
 • Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο.

Από τα ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 • Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο.
 • Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 • Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 • Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

Από τη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων

 • Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
 • Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας. 
 • Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
 • Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου. 

Από τη Εφαρμοσμένη Μηχανολογία

 • Τα βασικά στοιχεία των μηχανών. 
 • Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών. 
 • Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών.
 • Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών.
 • Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα. 

Από την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΩΝ

 • Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. 
 • Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. 
 • Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. 

Από τα Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου

 • Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους. 

Από τα Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος

 • Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
 • Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου.
 • Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου.

Από το Μηχανολογικό Σχέδιο

 • Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου. 

Από τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του. 
 • Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων.
 • Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης. 
 • Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης. 
 • Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του. 
 • Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ