Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Μηχανολογίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών».

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η εργασία του αποφοίτου της ειδικότητας του «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό και βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των μεταφορών.

Τομείς απασχόλησης 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» των ΙΕΚ μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων αλλά και την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων
 • Ως τεχνίτης συντηρητής σε δημόσιες υπηρεσίες 
 • Σε τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης-κλιματισμού και σχετικών εφαρμογών
 • Σε συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων (κατοικιών, βιοτεχνιών, βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, αθλητικών κέντρων, εκπαιδευτηρίων, κτιρίων διοίκησης, κέντρων ψυχαγωγίας κ.λπ.) 
 • Σε εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ειδών εξοπλισμού ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, ως προσωπικό παραγωγής (μονάδες κατασκευής ψυκτικών στοιχείων, συμπυκνωτών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Επαγγελματικά προσόντα 

Ειδικά επαγγελματικά προσόντα 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού»:

 • Πληροφορείται για τις εξελίξεις στην ειδικότητά του και εκπαιδεύεται κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία (ενδοεπιχειρησιακά ή μη σεμινάρια, γενικές και κλαδικές εκθέσεις, τεχνικά έντυπα και φυλλάδια, κλαδικά περιοδικά, ηλεκτρονική ενημέρωση).
 • Επικοινωνεί με τον πελάτη (ενημερώνει, συμβουλεύει, ειδοποιεί, πληροφορεί, προτρέπει, αναφέρει, προστατεύει, εκμαιεύει).
 • Αντιμετωπίζει έναν δυσαρεστημένο πελάτη.
 • Υποστηρίζει τον πελάτη μετά την εξυπηρέτηση.
 • Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

 Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 • Μελετά τα μηχανολογικά σχέδια και σημειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα.
 • Μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των συσκευών πριν κάνει μια εγκατάσταση.
 • Συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας μεταξύ τους,
 • Ελέγχει για τη στεγανότητα της εγκατάστασης, πληρώνει με το ψυκτικό μέσο, ελέγχει και δοκιμάζει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια.
 • Συντηρεί, επισκευάζει και επιθεωρεί τα ψυγεία, τις καταψύξεις, τα κλιματιστικά και γενικότερα κάθε είδους ψυκτικές εγκαταστάσεις.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας πρέπει να έχει γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πραγματοποιεί:

 • Εγκατάσταση μικρών επαγγελματικών ψυγείων
 • Ρυθμίσεις μικρών επαγγελματικών ψυγείων
 • Συντήρηση οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
 • Επισκευή οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
 • Εγκατάσταση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα)
 • Συντήρηση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
 • Επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
 • Εγκατάσταση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων Συντήρηση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων Επισκευή μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
 • Ρυθμίσεις μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων αερισμού
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμού
 • Επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού
 • Ρυθμίσεις εγκαταστάσεων αερισμού
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, αυτοκίνητα, τραίνα)
 • Ρυθμίσεις μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
 • Επισκευή μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
 • Συντήρηση μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
 • Εγκατάσταση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) σε μεγάλους χώρους
 • Συντήρηση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
 • Επισκευή μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
 • Ρυθμίσεις μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

Η ειδικότητα του βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού και στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που ενυπάρχουν στις παραπάνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις.

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Τη δυνατότητα να διαβάζει με ευχέρεια ένα πλήρες μηχανολογικό σχέδιο ή μεμονωμένα εξαρτήματα.
 • Τη γνώση για τα μέσα και υλικά σχεδίασης. 
 • Τη δυνατότητα να σχεδιάζει σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων.
 • Τη δυνατότητα να διαβάζει ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια από τεχνικά εγχειρίδια.
 • Τις βασικές γνώσεις των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου. 
 • Τη δυνατότητα να σχεδιάζει απλό ή σύνθετο κύκλο ψύξης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας.
 • Τη δυνατότητα να σχεδιάζει υδρόψυκτες ψυκτικές εγκαταστάσεις με πύργο ψύξης με σύνδεση από την ΕΥΔΑΠ και αποχέτευση. 
 • Τη δυνατότητα να σχεδιάζει κατόψεις λεβητοστασίου, μηχανοστασίου, δικτύου αεραγωγών μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού. 
 • Τη λειτουργία των βασικών ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
 •  Τα διάφορα ηλεκτρικά φαινόμενα.
 • Τους ορισμούς των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και εννοιών.
 • Τα όργανα και τους τρόπους για τη διεξαγωγή ηλεκτρικών μετρήσεων.
 • Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά κυκλώματα.
 • Τη λειτουργία βασικών συστημάτων αυτοματισμού.
 • Τα όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων.
 • Τις χρήσεις των βασικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
 • Τα απαραίτητα εργαλεία χειρός για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων.
 • Τα απαραίτητα όργανα μέτρησης κατά την κατασκευή αυτών.
 • Τη χρήση των εργαλείων συγκράτησης, κρούσης, κοπής, σύσφιξης κλπ.
 • Την κατασκευή εξαρτημάτων με διάφορες εργαλειομηχανές για την κατεργασία και διαμόρφωση υλικών.
 • Τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση των εργαλείων και εργαλειομηχανών.
 • Τη συντήρηση και έλεγχο των εργαλειομηχανών.
 • Τη φυσική και τεχνική σημασία βασικών μεγεθών και εννοιών όπως η δύναμη, η ροπή, το ζεύγος δυνάμεων, τα μέτρα αντοχής των υλικών, κλπ.
 • Τις καταπονήσεις που παρουσιάζονται στις διάφορες κατασκευές.
 • Τους βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση μεγεθών σε απλές εφαρμογές.
 • Τον καθορισμό του είδους του υλικού και τις διαστάσεις του.
 • Τα διάφορα εξαρτήματα των μηχανών.
 • Τη χρήση και το σκοπό χρήσης των διαφόρων εξαρτημάτων.
 • Την εκτέλεση υπολογισμών απλών εφαρμογών.
 • Το 1ο Θερμοδυναμικό Αξίωμα (θερμοδυναμικές μεταβολές, αδιαβατική, ισόχωρη, ισοβαρή, ισόθερμη).
 • Το 2ο Θερμοδυναμικό Αξίωμα (κυκλικές μεταβολές, θερμικές μηχανές, ΜΕΚ, κύκλοι, Otto και Diesel, κύκλος Carnot, εντροπία, ισεντροπικές μεταβολές).
 • Θερμοδυναμικές διαδικασίες και μεταβολές, διαγράμματα p-V.
 • Κλίμακες θερμοκρασίας, θερμόμετρα, απόλυτη θερμοκρασία.
 • Καταστατικά μεγέθη, πίεση, θερμοκρασία, εξίσωση ιδανικών αερίων.
 • Βασικές έννοιες της Υδροστατικής και της Υδροδυναμικής.
 • Είδη όλων των τύπων των συμπιεστών (φυγοκεντρικοί, περιστροφικοί, ελικοειδής, SCROLL, διβάθμιοι) και πιθανές βλάβες αυτών.
 • Τον εντοπισμό βλαβών, επισκευή και συντήρηση αυτών.
 • Τα στοιχεία επιλογής ενός συμπιεστή.
 • Τα συστήματα ελέγχου ικανότητας των συμπιεστών (αποφόρτισης “capacity control”).
 • Τις μεθόδους παραγωγής ψύξης με συμπίεση ατμών, με απορρόφηση.
 • Τα διαγράμματα P-h με υπερθέρμανση και υπόψυξη.
 • Βασικές έννοιες κορεσμένων ρευστών, υπέρθερμου ατμού και υπόψυκτου υγρού.
 • Τα είδη συμπυκνωτών
 • Τη συντήρηση των διαφόρων ειδών συμπυκνωτών.
 • Την επιλογή συμπυκνωτών.
 • Τις κατηγορίες διαφόρων ψυκτικών ρευστών και τις ιδιότητες χρήσης αυτών.
 • Τις σύγχρονες τάσεις χρήσης ψυκτικών ρευστών (για την προστασία του περιβάλλοντος).
 • Χρησιμοποίηση ψυχρομετρικού χάρτη.
 • Τον υπολογισμό διαφόρων ψυκτικών φορτίων. 
 • Τον υπολογισμό διατομών αεραγωγών.
 • Κατανόηση βασικών μεγεθών και εννοιών (αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα, ειδική και σχετική υγρασία).
 • Τη θέρμανση με ύγρανση-υγραντήρες. 
 • Υλικά κατασκευής, είδη στομίων, προσαγωγής νωπού και επιστροφής νωπού αέρα.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ