Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας » της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας» ανήκει στον Τομέα:

«Ένδυσης και Υπόδησης» της Ομάδας προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών» .

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας » είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Σχεδιαστής Μόδας – Eνδυματολόγος ή Fashion Designer–Stylist, όπως έχει διεθνώς επικρατήσει, είναι ο ειδικός για να δημιουργήσει με τις γνώσεις και την υψηλή αισθητική του αντίληψη, από το σχεδιασμό ενδυμάτων έως την κατασκευή τους, τη συνολική εικόνα τους που θα αναδείξει την κάθε προσωπικότητα με την οποία θα ασχοληθεί. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτά στις μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής, του επιτρέπουν όχι μόνο να σχεδιάζει, αλλά και να επιβλέπει την παραγωγή στη «βιομηχανία της μόδας» (υψηλή ραπτική ή έτοιμο ένδυμα).

Απαραίτητα κριτήρια για την υλοποίηση του σκοπού αυτού είναι: καλλιτεχνικές, τεχνικές και εμπορικές γνώσεις, καθώς και ευρύτερη παιδεία και αισθητική αντίληψη επάνω στο αντικείμενο. 

Οι γνώσεις του συμπεριλαμβάνουν το συντονισμό και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής του για την τελική εικόνα της πρότασής του. 

Οι γνώσεις του επιτρέπουν να κάνει κατάλληλες επιλογές αντλώντας και συνδυάζοντας πληροφορίες σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις της μόδας, το κόστος συσχετιζόμενο με το επίπεδο αγοράς, το profil της εταιρείας, τις διεθνείς τεχνολογίες και τις αρχές της αισθητικής. 

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται) είτε ως υπεύθυνος δημιουργίας, οργάνωσης και εκτέλεσης συλλογών για τη βιομηχανία της μόδας.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος –Σχεδιαστής Μόδας» μπορεί να εργαστεί: 

 • Σε βιοτεχνίες – βιομηχανίες ενδυμάτων
 • Σε οίκους υψηλής ραπτικής
 • Σε εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών
 • Στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο ως ενδυματολόγοι-στυλίστες
 • Στο χώρο της διαφήμισης και της μουσικής βιομηχανίας
 • Στον Τύπο (κυρίως στον περιοδικό)

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση συλλογών 
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και ραφή ενδυμάτων
 • σύμβουλος ένδυσης 
 • συμμετέχει σε παραστάσεις (θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές) ως ενδυματολόγος
 • κατέχει τεχνικές πώλησης και προώθησης 
 • διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων και επικοινωνίας

- εφαρμογή πρακτικών δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους του ως επαγγελματίας

 • συμμετέχει ως ενδυματολόγος στη διαφήμιση και στη βιομηχανία του θεάματος. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός ενδύματος ή συλλογής ενδυμάτων 
 • Κατασκευή τεχνικών σχεδίων ενδυμάτων 
 • Κατασκευή πατρόν ενδυμάτων 
 • Επιλογή υφασμάτων, βοηθητικών υλικών κ.ά. για την παραγωγή ενδυμάτων
 • Επιλογή και σχεδιοποίηση γραμμών ενδυμάτων
 • Κατασκευή και ραφή των πατρόν στα προτεινόμενα υλικά (δείγμα)
 • Διαβάθμιση πατρόν σύμφωνα με το διεθνές βιομηχανικό νουμερολόγιο
 • Οδηγίες ραφής ενδυμάτων
 • Οργάνωση μαζικής παραγωγής ενδυμάτων
 • Επίβλεψη και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
 • Επιλογή των αξεσουάρ που θα συμπληρώσουν τα ενδύματα 
 • Επιμέλεια τελικής εικόνας ενδυμάτων (Styling) 
 • Επιμέλεια φωτογράφησης (Styling) 
 • Συντονισμένη παρασκηνιακή οργάνωση στην περίπτωση δημόσιας παρουσίασης
 • Συντονισμός εκτελεστικής ομάδας για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής και παρουσίασης

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γνώσεις 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση και γραφή). 

Βασικές γνώσεις μαθηματικών ειδικά αριθμητικής και γεωμετρίας 

Βασικές γνώσεις ελεύθερου σχεδίου. 

Βασικές γνώσεις Η/Υ. 

Βασικές γνώσεις τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 

Δεξιότητες 

Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων

Χειρισμός Η/Υ (Διαχείριση αρχείων, καταχώριση, λήψη δεδομένων, Office με έμφαση στα εργαλεία παρουσιάσεων)

Συνεργατικότητα και καλή απόδοση σε ομάδα

Πρωτοβουλία 

Πρωτοτυπία 

Ικανότητες 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Διαμορφωμένη αισθητική άποψη

Αίσθηση της λεπτομέρειας για τη διαμόρφωση του σχεδίου. Ικανότητα καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης. Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

Ικανότητα συγκέντρωσης

Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

Γνώσεις:

 • Εξοικείωση με τη διαδικασία της έρευνας του ενδύματος: ανάλυση και σύνθεση
 • Εξοικείωση με το μηχανισμό των τάσεων της μόδας και γνώσεις επεξεργασίας των δεδομένων τους 
 • Γνώσεις χρώματος-χρωματολογίας 
 • Γνώσεις νημάτων, υφασμάτων και υφασματολογίας
 • Γνώσεις σχεδίου ενδύματος και τεχνικού σχεδιασμού
 • Γνώσεις ελεύθερου σχεδίου (εξοικείωση με το σχέδιο, τη χρήση του χρώματος, τις υφές των υφασμάτων, των πτυχώσεων και των αξεσουάρ.
 • Γνώσεις τεχνικής διαδικασίας κατασκευής πατρόν με γεωμετρία και εφαρμογή σε όλα τα είδη των ενδυμάτων.
 • Γνώσεις τεχνικής διαδικασίας συναρμολόγησης ενδυμάτων (βασικές βελονιές στο χέρι και μηχανών ραφής).
 • Γνώσεις τεχνικής διαδικασίας διαβαθμίσεων (σμίκρυνση-μεγέθυνση) πατρόν. Τεχνική διαδικασία διαβάθμισης πατρόν (βασικού και σχεδίου) αρχικό μέγεθος σε πολλαπλά νούμερα σύμφωνα με το διεθνές νουμερολόγιο διατηρώντας την πιστότητα ως προς το αρχικό σχέδιο και το πατρόν. 
 • Κοπή πατρόν υφάσματος. Ακριβής κοπή χάρτινων πατρόν και υφασμάτων με τα ανάλογα εργαλεία.
 • Γνώσεις styling: κατάλληλη επιλογή υφασμάτων, ανάλογα με τη χρήση και το σχέδιο, εναλλακτικά υλικά, 
 • Γνώσεις σχεδίου υφάσματος και εφαρμογή σε όλα τα είδη ενδυμάτων: μοτίβα, επαναλήψεις, συνδυασμοί, χρωματικές παραλλαγές, τυπώματα και διαδικασία τύπωσης υφασμάτων.
 • Βασικές γνώσεις κοστολόγησης και προϋπολογισμού
 • Βασικές γνώσεις προώθησης και προσδιορισμού της αγοράς – στόχου 
 • Γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης, Ενδυμασίας και κοινωνιολογίας της μόδας. 
 • Γνώσεις οργάνωσης και παρουσίασης συλλογής: σύνθεση της ολοκληρωμένης τελικής εικόνας της συλλογής με τα απαραίτητα αξεσουάρ και τη συντονισμένη παρασκηνιακή οργάνωση, όταν πρόκειται για δημόσια παρουσίαση 
 • Γνώσεις συνολικής εφαρμογής μέσω προσομοίωσης των σταθμών διαδικασίας δημιουργίας και κατασκευής ενός ενδύματος. 

Από τις ανωτέρω γνώσεις αναπτύσσει τις δεξιότητες να:

 • δημιουργεί πρωτότυπα σχέδια και να αποδίδει άρτια, το ύφος και το στυλ του κάθε ενδύματος σύμφωνα με την τρέχουσα μόδα (Καλλιτεχνία) 
 • συνδυάζει τα χρώματα για την δημιουργία και αποτύπωση χρωματικών αποχρώσεων και σχεδίων, προσαρμοσμένα στο κοινό στόχο που απευθύνεται η συλλογή (Αισθητική καλαισθησία)
 • διακρίνει και να απεικονίζει τους βασικούς τύπους υφασμάτων και τις ιδιότητες αυτών
 • χειρίζεται τα βασικά μηχανήματα κοπής υφασμάτων 
 • εφαρμόζει την αποτύπωση, την κοπή των τμημάτων του πατρόν και τη διευθέτηση τους και κωδικοποιεί την συναρμολόγηση του ενδύματος ( διάγραμμα συναρμολόγησης) 
 • πειραματίζεται στη γραμμή, το στυλ και την εικόνα του ενδύματος
 • κατασκευάζει ολοκληρωμένα σχέδια ενδυμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
 • χειρίζεται σωστά τις κυριότερες – βασικές μηχανές ραφής ενδυμάτων
 • εφαρμόζει τις μεθόδους κατασκευής πατρόν όλων των γραμμών ενδυμάτων και να σχεδιοποιεί , να βελτιώνει και να μετατρέπει. 
 • προετοιμάζει με ακρίβεια, τις μεθόδους στρωσίματος των υφασμάτων με το χέρι 
 • τοποθετεί σωστά το πατρόν στο ύφασμα, με την μεγαλύτερη οικονομία (μετράζ) 
 • εφαρμόζει τον έλεγχο ποιότητας (κοπής και συναρμολόγησης) ανά στάδιο παραγωγής

Απαραίτητες ικανότητες οι οποίες καλλιεργούνται: 

 • Καλλιτεχνία - ικανότητα ανάπτυξης πρωτότυπων σχεδίων. 
 • Αισθητική καλαισθησία - ικανότητα δημιουργίας κατάλληλων συνδυασμών γραμμών και χρωμάτων.
 • Δημιουργικότητα και φαντασία
 • Επικοινωνία και ελευθερία στην έκφραση - ικανότητα άριστης επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία και προώθηση των προϊόντων ένδυσης. 
 • Προώθηση και πώληση - ικανότητα προώθησης και πώλησης προϊόντων ένδυσης. 
 • Κοινωνική αντίληψη - ικανότητα αναγνώρισης των αναγκών της αγοράς , αντίληψης του πνεύματος της εποχής και αναπροσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας στόχου.
 • Οργάνωση διαδικασιών και διαχείριση χρόνου - ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου σε όλες τις φάσεις παραγωγικής διαδικασίας
 • Ομαδική εργασία ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομαδική εργασία 
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών 
 • Πειθαρχία - ικανότητα αυτοπειθαρχίας και εφαρμογής των κανόνων του χώρου εργασίας. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ