Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία ΕιδικότηταςΤεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» 

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Χημικών Εφαρμογών» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: « Τεχνολογικών Εφαρμογών». 

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων » των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων » μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ, είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός που έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια και τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και των προϊόντων που παράγει. 

Τομείς απασχόλησης 

 • απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ μπορεί να εργαστεί σε:
 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών 
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων
 • Σε χημικά εργαστήρια
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου
 • Σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών 
 • Σε Ιδιωτικές Κλινικές 
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα: 

 • χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
 • ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
 • αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
 • τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα 
 • διενεργεί απογραφή αποθήκης 
 • συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα: 

 • Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας 
 • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
 • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες – συνταγολόγια για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων 
 • Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος
 • Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων (φυσικοχημικές σταθερές, ταυτοποιήσεις, μετρήσεις κλπ.) 
 • Συσκευάζει, αποθηκεύει, φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις)
 • Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό
 • Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη -αναλωσίμων υλικών. 
 • Προωθεί την πώληση καλλυντικών και προϊόντων ( ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή και συμπληρωμάτων διατροφής). 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Γνώση συνταγών φαρμακευτικών, καλλυντικών προϊόντων και γαληνικών σκευασμάτων 
 • Ποιοτική εξέταση, έλεγχος καθαρότητας πρώτων υλών - υπολογισμοί
 • Αναλυτικές μέθοδοι ποσοτικών προσδιορισμών 
 • Ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος 
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συνεργασία με τον Υπεύθυνο (αρμόδιο)
 • Συμπλήρωση τεχνικών δελτίων πρώτων υλών και τεχνικών προϊόντων 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι ακόλουθες:

Δεξιότητες 

 • Επικοινωνία
 • Κριτική ικανότητα 
 • Αρχές προώθησης και πώλησης προϊόντων
 • Διαχείριση χρόνου 
 • Ομαδική εργασία
 • Ευγένεια
 • Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού και βασικών αναλυτικών μεθόδων 

Ικανότητες

 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση
 • Καλή μνήμη
 • Δημιουργικότητα 
 • Υπευθυνότητα 
 • Οργανωτικότητα 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Αλληλεπιδράσεις χημικών ενώσεων στη σύσταση 
 • Επίσημες μέθοδοι Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
 • Μικροβιολογικός Έλεγχος – Μέθοδοι
 • Γνώσεις Φαρμακολογίας – Τοξικολογίας

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Επίσημες μέθοδοι Αναλυτικής Χημείας για τα φάρμακα και τα καλλυντικά 
 • Ιδιότητες πρώτων υλών και δραστικότητα αυτών
 • Τρόποι παρασκευής φαρμάκων και καλλυντικών 
 • Ποιοτικός έλεγχος φαρμάκων και καλλυντικών
 • Έλεγχος βαθμονόμησης και αξιοπιστίας οργάνων και σκευών

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ