Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Υπουργείο Παιδείας: Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»

Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας τo πρόγραμμα σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας», ως ακολούθως:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα. Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και

β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας».

Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης. Λοιπά θέματα διαδικασιών εφαρμογής του θεσμού της μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την Κ.Υ.Α. του Φ.Ε.Κ.2859/τ.Β'/21-8-2017.

1.1.Σκοπός: Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»  αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. μέσα από την ομαλή ένταξη και συνεισφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον του Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκάφους. Η μετάβαση των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν τη βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή.

1.2.Στόχοι: Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:

 1. διασύνδεση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που αποκτά ο μαθητευόμενος στο σχολικό περιβάλλον με τις πραγματικές επαγγελματικές εργασίες του Τεχνικού ΜηχανοσυνθέτηΑεροσκάφους,
 2. παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την ομαλή εισαγωγή στην επαγγελματική σταδιοδρομία,
 3. διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (νομοθεσία, δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία),
 4. καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας,
 5. προαγωγή και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης,
 6. ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων,
 7. ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση στην κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας των επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
 8. ενθάρρυνση χρήσης εργαλείων ΤΠΕ και εξειδικευμένων λογισμικών,
 9. υποστήριξη και ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης.

1.3.Δομή-Διάρκεια: Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους μαθησιακά πεδία/ενότητες/ δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units /modules), που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων. Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποτελεί η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο).

Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» προστίθεται με σκοπό να δώσει στο Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκειά της να μην υπερβαίνει το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα εννέα επιμέρους μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος τους και 42 ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί -κατά την κρίση τους και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/-τριών- καλούνται να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για την πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο των εν λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών.

Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και όχι στο γνωστικό αντικείμενο/περιεχόμενο. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1

Επαγγελματικό περιβάλλον-Δεοντολογία επαγγέλματος-Τεχνικές

επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος

7

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία, αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης

και ανάπτυξης

14

5

Μελέτη, Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση αεροπορικού

εμβολοφόρου Κινητήρα

28

6

Μελέτη, Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση Αεροπορικού Κινητήρα

Turbojet

28

7

Επιθεώρηση αεριοστρόβιλων (Turbojet) αεροπορικών κινητήρων και

συστημάτων τους

21

8

Είδη συντήρησης – Ώρες συντήρησης – Εγχειρίδια συντήρησης

7

9

Συντήρηση αεροπορικού κινητήρα

28

10

Ευέλικτη ζώνη

42

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

203


1.4. Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία:
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι.

Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: μελέτη περίπτωσης, εργαστηριακή άσκηση, επίλυση προβλήματος, διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων με το χειρισμό κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και δια βίου μάθησης.

1.5. Υλικά και μέσα: Εξοπλισμός εργαστηρίου ειδικότητας, Η/Υ, φυλλομετρητής περιήγησης στο διαδίκτυο, λογισμικό ανοιχτού κώδικα εφαρμογών γραφείου και εξειδικευμένα για την ειδικότητα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών και συντήρησης, επαγγελματικά έντυπα, μητρώα συντήρησης κ.ά..

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΣΦΩΝ»

2. 1. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) : Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:

Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε πραγματικά προβλήματα.

Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων. Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» για το δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, έχουν ως εξής:

Γνώσεις:

-Ερμηνεύει ένα τεχνικό σχέδιο και να σχεδιάσει μία διαδικασία ή ένα εξάρτημα κινητήρα αεροσκάφους σε σκαρίφημα.

-Εξηγεί τα είδη των εμβολοφόρων και αεριωθούμενων κινητήρων αεροσκαφών και να αναγνωρίζει τα μέρη με τα παρελκόμενά τους και τις λειτουργίες τους

 • Παρουσιάζει τη λειτουργία βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων αυτοματισμών.
 • Περιγράφει τη λειτουργία των αεροπορικών κινητήρων, αναγνωρίζει τα είδη και αναφέρει τη λειτουργία των συμπιεστών και των στροβίλων.
 • Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα απαραίτητα εργαλεία (χειρός, ηλεκτρικά και επίγεια).

-Εκφράζει με σαφήνεια και με τη χρήση παραδειγμάτων, τις αρχές της θερμοδυναμικής και τις βασικές της έννοιες, τις αρχές και τα συστήματα του αεριώθησης.

-Αναγνωρίζει βασικές έννοιες του επαγγέλματός του από την αγγλική και την ελληνική βιβλιογραφία.

-Αναφέρει βασικές λειτουργίες λογισμικού Η/Υ σχετικές με τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του.

 • Απαριθμεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών.

Δεξιότητες:

-Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρο, ελεγκτές πιέσεων κλπ.).

-Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).

-Εντοπίζει τις βλάβες σε έναν κινητήρα (οπτικά, με υπέρυθρες, με δεινορεύματα) καθώς και στα παρελκόμενα στοιχεία του και να τις επισκευάζει.

-Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και να τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.

-Παρέχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.

–Συντάσσει εγχειρίδιο απλής συντήρησης.

-Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές

εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κ.λπ.) και εντοπίζει βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.

-Συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί κινητήρες πριν και μετά την συντήρηση.

-Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (προϊόντα καύσης σε δοκιμαστήριο κινητήρων).

-Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.

Ικανότητες:

-Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού (υπόλογου) όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Αξιολογεί τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.

-Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

-Τηρεί με υπευθυνότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

2.2. Συναφές/ή Επαγγελματικό/ά Περίγραμμα/Περιγράμματα: πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ (https://proson.eoppep.gr/el/Qualifications/Details/730) . Με βάση τα υφιστάμενα

-Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται συναφές με την ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» Επαγγελματικό Περίγραμμα. Μετά από μελέτη και διερεύνηση των απαραίτητων επαγγελματικών αναγκών και λειτουργιών (για το επίπεδο 5 του Ε.Π.Π.), προκύπτει το ακόλουθο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος Προγράμματος Σπουδών:

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών ελέγχει και παρακολουθεί τη λειτουργία του κινητήρα, των υδραυλικών, των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων και οργάνων του αεροσκάφους. Μεταξύ των επαγγελματικών του υποχρεώσεων είναι ο έλεγχος του εσωτερικού χώρου των αεροσκαφών, ο θάλαμος του κυβερνήτη και των επιβατών, ο χώρος των αποσκευών, το σύστημα τροχοπέδησης κ.λπ. Τέλος, κάνει διάφορες εργασίες συντήρησης, ειδικευόμενος σε ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών. Πάντοτε εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του μηχανικού αεροσκαφών (υπόλογος). Ο Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών ασχολείται με τον τακτικό έλεγχο, επιδιόρθωση και συντήρηση των αεροσκαφών. Οι κυριότερες δραστηριότητές του είναι η επιθεώρηση-συντήρηση του

αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου και η περιοδική επιθεώρηση του αεροσκάφους στο υπόστεγο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Ο έλεγχος  γίνεται πριν συμπληρωθεί συγκεκριμένος αριθμός ωρών πτήσης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης ή επισκευής, ο Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών υπογράφει σε συγκεκριμένα έντυπα για την καταλληλότητα πτήσης του αεροσκάφους.

Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι να εκπαιδεύονται Τεχνικοί Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών, ώστε να μπορούν να ασχολούνται με τον έλεγχο, συντήρηση, μετασκευή και επισκευή αεροσκαφών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μαθητευόμενοι/ες αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν αρχικά ως βοηθοί ή και να αναλαμβάνουν στη συνέχεια μετά την απόκτηση της ευρωπαϊκής άδειας Τύπου Β1/Β2:-τον έλεγχο, τη συντήρηση και επισκευή των δομικών τμημάτων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών και-τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εγκαταστάσεων των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών αποκτά γνώσεις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη συντήρηση των αεροσκαφών:

 • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
 • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
 • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και την ασφαλή λειτουργία τους.

Ο Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών μπορεί να εργαστεί σε αεροπορικές εταιρείες και βιομηχανίες κατασκευής ή επισκευής αεροσκαφών. Πάντοτε εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του Μηχανικού αεροσκαφών και αντικείμενο της εργασίας του είναι:

 • ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας: του κινητήρα, των υδραυλικών, των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων και οργάνων του αεροσκάφους.
 • ο έλεγχος του εσωτερικού χώρου των αεροσκαφών: ο θάλαμος του κυβερνήτη και των επιβατών, ο χώρος των αποσκευών, το σύστημα τροχοπέδησης κ.λπ.
 • οι διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων και υποσυστημάτων αεροσκαφών
 • η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών
 • η εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων στα συστήματα του αεροσκάφους
 • η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας των αεροσκαφών
 • η εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Γνώσεις:

 1. Περιγράφει τα συστήματα του αεροσκάφους και την όλη λειτουργία τους.

Δεξιότητες:

 1. Χειρίζεται τα ειδικά εργαλεία και όργανα.
 2. Εκτελεί ελέγχους και μετρήσεις.
 3. Διαβάζει και εκτελεί τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής από τα τεχνικά εγχειρίδια.
 4. Αναγνωρίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του αεροσκάφους και των συστημάτωντου.
 5. Εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει τα συστήματα ισχύος αεροσκαφών, προσγείωσης, πτήσης, υδραυλικών, λίπανσης και γενικότερα όλα τα συστήματα του αεροσκάφους.
 6. Παρατηρεί τις ενδείξεις των οργάνων λειτουργίας και εντοπίζει τυχόν δυσλειτουργίες.
 7. Εξετάζει δείγματα από φθαρμένα τμήματα ή εξαρτήματα και καθορίζει τις διαδικασίες αποκατάστασης της βλάβης.
 8. Ρυθμίζει τα συστήματα του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, ειδικές μετρητικές συσκευές και εξοπλισμό δοκιμών.
 9. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της συναφούς ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» των ΕΠΑ.Λ. έχουν καθοριστεί σύμφωνα με α) το Ν.1575, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207/Α’/11-12-1985, β) την Κ.Υ.Α. Ε/6742 των Υπουργών Παιδείας και Μεταφορών (ΦΕΚ 416/Β’/19-4-1999), γ) το άρθρο 18 του Ν. 3185 (ΦΕΚ229/Α΄/26-9-2003) και δ) την ΥΑ Φ23/35437/Δ4/01-03-2018 (ΦΕΚ 771/Β’/5-3- 2018).

3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ):

Στη βάση της σύνθεσης των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών», μετά την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους μαθητείας, θα είναι σε θέση να:

 • εξασκούν το επάγγελμα του Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη αεροσκαφών σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • εφαρμόζουν επαγγελματικές πρακτικές με γνώμονα την επαγγελματική δεοντολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • επικοινωνούν αποτελεσματικά κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνικής ορολογίας.
 • συνεργάζονται αρμονικά με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.
 • εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria).

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας και στις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

2. Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης: Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται σε και έχουν διατυπωθεί με βάση τους ακόλουθους πυλώνες: α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις, β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών, γ) χρήση εργαλείων και υλικών, δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης.

4.2. Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης: Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων, οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες και κριτήρια και έχουν ως εξής: 1) άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης, 2)επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/ παραλείψεις, 3) επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/ παραλείψεις, 4) ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του Άρθρου 1 ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Υ.Α. καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς, των οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών