Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τροπολογία: Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης σε σπουδαστές Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος

Τροπολογία: Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης σε σπουδαστές Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος

Σχολές Πυροσβεστικής: Υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης εργασίας, πέραν του πενθήμερου και ειδικής αποζημίωσης, ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης (νυχτερινά) στους φοιτητές των Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Την ενημερωτική σελίδα των Πυροσβεστικών Σχολών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 9

Ειδική αποζημίωση μαθητών σχολών Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Στην περ. δ΄ της παρ. Δ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ως προς την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, προστίθενται οι λέξεις «και του Πυροσβεστικού Σώματος» και η περ. δ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α΄ και β΄ καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν γιο το λοιπό ένστολο προσωπικό τους». 

2.  Η περ. α΄του άρθρου 3 της κοινής απόφασης υπό στοιχεία 80423 Φ.501.34/2.4.2018 (Β΄ 1198) των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καταργείται. 

Αναλυτικά τι αναφέρει το άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) όπου θα τροποποιηθεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας:

Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερ. β’ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.

δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α’ και β’ καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσής, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών