Κατατέθηκαν διατάξεις για τα Κολλέγια

Κατατέθηκαν διατάξεις για τα Κολλέγια

Κολλέγια: Διατάξεις και για τα Κολλέγια συμπεριλαμβάνει το Νομοσχέδιο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε σήμερα από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στη Βουλή προς ψήφιση.

Με το άρθρο 103 καθορίζεται το πλαίσιο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης από τους σπουδαστές των Κολλεγίων με στόχο την ενίσχυση των θεωρητικών σπουδών τους με βάση την εργασία και εξασφαλίζεται η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλισης ποιότητας και η αξιολόγησης της διεξαγωγής της.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Την ενημερωτική σελίδα των σπουδαστών των Κολλεγίων μπορείτε να την δείτε εδώ.

Με το άρθρο 104 παρέχεται, ως συνέπεια του άρθρου 168 του ν. 4635/2019 (Α" 167), στους κατόχους τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή τρίτης χώρας με επαγγελματική ισοδυναμία από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση διδάσκοντος σε Κολλέγιο.

Με το άρθρο 105 διευρύνονται τα καθήκοντα του συντονιστή (εθνικού εκπροσώπου) ή των συντονιστών, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνδρομή τους στην υιοθέτηση μέτρων και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εύρυθμης εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Αναλυτικά οι διατάξεις:

Άρθρο 103
Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Οι σπουδαστές των Κολλεγίων δύνανται να πραγματοποιούν την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητάς τους πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται από το συμπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό "Ίδρυμα της αλλοδαπής, σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ α' και β" βαθμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος σπουδών, με ευθύνη του Κολλεγίου στο οποίο φοιτούν. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση ποιότητας και η αξιολόγηση πραγματοποιούνται με ευθύνη του Κολλεγίου.

Άρθρο 104
Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 (Α 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α" 78) και των δικηγόρων βάσει του π.δ. 122/2010 (Α" 200).

(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(γ) Βεβαίωση του συμπράττοντoς ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του στοιχείου β' της παρ. 2 του άρθρου 10, εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου όπου δών τρ ιτο βάθ μιας εκπαίδευσης του στοιχείου α ».

(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) περί μη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. ».

Άρθρο 105
Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του Π.Δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010

Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 (Α 178) προστίθεται περ. στ' και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων ορίζεται τουλάχιστον ένας συντονιστής (εθνικός εκπρόσωπος) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Ο συντονιστής ή οι συντονιστές που ορίζονται αναλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει,

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους πρόσβασης στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στα κράτη μέλη,

γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης,

δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα κράτη μέλη,

ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 14.

στ) να εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, μέτρα και δράσεις για την εύρυθμη εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με ζητήματα που εντάσσονται σε διαδικασία παράβασης του ενωσιακού δικαίου που έχει εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και ως προς τα οποία υφίσταται το ενδεχόμενο παραπομπής της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που ορίζεται στο στοιχείο β), ο συντονιστής ή οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59δ».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr