Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΑΠΟΦΑΣΗ: Πώς θα γίνει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα ΑΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Πώς θα γίνει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα ΑΕΙ

Εξεταστική Φοιτητών: Με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη, καθορίστηκε το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα ΑΕΙ δύνανται να επαναλάβουν μέσα εξέτασης όπως οι τηλε-εξετάσεις (εξ αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση), γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις κ.α που προτάθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και αποφυγής συνωστισμού. 


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Σε κάθε περίπτωση, αν προτιμηθεί η εξέταση με φυσική παρουσία (εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών) θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 59181/ Ζ1/19.5.2020 (αναλυτικά εδώ).

Να αναφερθεί πως ήδη Πανεπιστημιακά Ιδρύματα προχώρησαν στην έκδοση σχετικών αποφάσεων για το πως θα γίνει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τις σχετικές αποφάσεις θα σας τις παρουσιάζουν τα «Φοιτητικά Νέα» μέσα από την κατηγορία "Εξεταστική Φοιτητών".

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τι ορίζει η απόφαση:

1. Η επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/ Ζ1/19.5.2020 (το κείμενο των άρθρων παρουσιάζεται παρακάτω) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935).

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της παρ. 1, τα Α.Ε.Ι. δύνανται είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι. που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης (το κείμενο των άρθρων παρουσιάζεται παρακάτω) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935), είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφασης (το κείμενο των άρθρων παρουσιάζεται παρακάτω) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935).

Αναλυτικά τι ορίζουν τα σχετικά άρθρα:

Άρθρο 6

Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναταινα πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατάτη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητοκαι η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα σημαντικότερα νέα πατήστε εδώ.

Αποφάσεις Πανεπιστημίων:

Το άρθρο θα ενημερώνεται με κάθε νέα απόφαση ΑΕΙ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr