Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Απόφαση για τις μετεγγραφές φοιτητών δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών

Απόφαση υπέγραψε  στην οποία δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφών σε δημοσίους υπαλλήλους, που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, για στρατιωτικούς και αιρετούς που είναι ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών.  Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβάλλουν αίτηση κατά την έναρξη του εκάστου εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σχολή ή το Τμήμα υποδοχής.


Αναφέρεται ότι οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ καθώς και φοιτητές ΑΕΑ που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμοι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ ή ΑΕΑ της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί.


Οι ενδιαφερόμενοι στην περίπτωση των αιρετών οργάνων που έχουν εκλεγεί σε Περιφέρειες, δύνανται να επιλέξουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ που επιθυμούν, εντός της Περιφέρειας εκλογής τους.


Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς  θέσης φοίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την αντίστοιχη Σχολή υποδοχής ή Τμήμα υποδοχής του ΑΕΙ ή το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής της ΑΕΑ.


Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησής τους και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχουν εκλεγεί.


Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄2875) και 168761/Β1/7.11.2013 (Β΄ 2910) υπουργικές αποφάσεις και η πλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών προέλευσής του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης και η Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του.


Σύμφωνα με την απόφση οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), που ορίζει τα εξής:
Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ