Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Κατάταξη πρωτοετών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2022-2023) / Τα Δικαιολογητικά

Κατάταξη πρωτοετών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2022-2023) / Τα Δικαιολογητικά

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 7 Σεπτεμβρίου καλούνται να παρουσιαστούν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη, οι επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) για τους επιτυχόντες εισακτέους του 2022.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Οι επιτυχόντες-ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2022 καλούνται να παρουσιαστούν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, στις 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:30.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αναμένεται να εκδόσει τον ΟΔΗΓΟ κατάταξης πρωτοετών. Αν θέλετε να ενημερωθείτε ΠΡΩΤΟΙ μόλις εκδοθεί πατήστε εδώ.

Οι καλούμενοι-ες για κατάταξη στη Σχολή θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών. Παρουσιάζονται πιο κάτω όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη.

Επιπλέον οι επιτυχόντες-ουσες απαιτείται να:

α. Προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους αρνητικό PCR COVID19 test και

β. Επικοινωνήσουν με τη ΣΣΕ για λήψη οδηγιών:

- Αναφορικά με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του PCR COVID19 test

- Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του παραπάνω τεστ, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Την ενημερωτική σελίδα για τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα ορίζει η προκήρυξη για την υποβολή των δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή, το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων την επιμέλεια ή επιτροπεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία τους, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο.

γ. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για νόμιμη κατάταξη που προβλέπονται στην παρούσα, οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 19β.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

(Προσκομίζονται στη Σχολή την ημέρα κατατάξεως) 

1) Έλληνες/ιδες με ελληνική ιθαγένεια:

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ - ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου.

γ. Να φέρουν μαζί τους:

(1) Την αστυνομική ταυτότητα.

(2) Διαβατήριο (όσοι έχουν).

(3) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

(4) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

(5) Πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από το Λύκειο αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «"Ελληνες Εξωτερικού»).

(6) Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες.

(7) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

(8) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος Θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και το ΙΒΑΝ.

(9) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΕΦΚΑ).

(10) Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

2) Έλληνες/ιδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική ιθαγένεια:

α. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1. γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος «Ε».

3) Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις:

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο Ι Οστ του κυρίως μέρους της παρούσας εγκυκλίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr