Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΙΚΥ: Διδακτορικές Υποτροφίες στις εξειδικεύσεις: Θεωρητικά Μαθηματικά, Φυσική, Εξελικτική Βιολογία και Μοριακή Βιολογία

ΙΚΥ: Διδακτορικές Υποτροφίες στις εξειδικεύσεις: Θεωρητικά Μαθηματικά, Φυσική, Εξελικτική Βιολογία και Μοριακή Βιολογία

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 16-4-1952 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη του Νικολάου Χρυσοβέργη, όπου ορίζεται ότι: «…προς θεραπείαν των κατά νόμον σκοπών αυτού, οίτινες αποβλέπουσι να καταστήσωσιν οικονομικώς δυνατήν την εκπαίδευσιν νέων εχόντων πνευματικά και ηθικά προσόντα στερουμένων όμως των αναγκαίων διά τας σπουδάς των οικονομικών μέσων. Η τοιαύτη διάθεσις γίνεται υπό τους εξής δύο όρους: 1) Αι υποτροφίαι αι χορηγούμεναι εκ του περί ου πρόκειται ποσού θα φέρωσι το όνομα «υποτροφίαι Νικ. Δ. Χρυσοβέργη», κατά την ρητήν βούλησιν του διαθέτου. 2) Οσάκις διατίθενται υποτροφίαι δια σπουδάς ανωτάτης εκπαιδεύσεως, θα έδη να προτιμώνται σπουδασταί, οίτινες πρόκειται να ασχοληθώσι με σπουδάς επιστημών μη παρεχουσών την δυνατότητα επαγγελματικής χρησιμοποιήσεως των επιστημονικών γνώσεων, ως είναι ενδεικτικώς, η Ανατομία, Φυσιολογία, η παθολογική ανατομία, η αστρονομία, ζωολογία, Μαθηματικά κ.λπ.».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2/07/2019

Ειδικότερα, ακολουθεί πίνακας με τους επιστημονικούς τομείς και τις οριζόμενες θέσεις υποτροφιών για κάθε τομέα.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κατωτέρω:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

β) να μην υπερβαίνουν το 36ο έτος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (έτος γέννησης 1983 και μετά),

γ) να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

δ) να έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που δεν υπερβαίνει τα 12.000€,

ε) Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 2/07/2019,μόνο μία αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, ο επιστημονικός τομέας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.
  2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων μέχρι 36 ετών (έτος γέννησης 1983 και μετά),
  3. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)1.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών, είτε από το Ι.Κ.Υ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, γ) δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ.
1. Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βαθμολογικής αντιστοίχισης. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.
  1. Αντίγραφο της τελευταίας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017), για το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (όχι ανώτερο των: 12.000€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) ότι δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.
  2. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής2. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Εάν η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12- 2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής.
  4. Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις. Η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
  5. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20, στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Φορέα υποδοχής, η χώρα, η προβλεπόμενη ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα εργασίας. 
 • Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».
 • Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της αγγλικής και της γαλλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ή με κατάθεση στα  Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) μέχρι την 2/07/2019.

Την αίτηση υποψηφιότητας μπορείτε να την κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου.

Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-3726394 και -355 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και τους υποψηφίους που  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ή έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. Οι έχοντες ελλιπή δικαιολογητικά δύνανται έως τακτής ημερομηνίας να τα προσκομίσουν προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός τους.

2. Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να προσκομιστεί στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων, τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

1. Βαθμός βασικού πτυχίου [6,5 - 10 μόρια].

 1. Σε περίπτωση που στο πτυχίο/βεβαίωση δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Λίαν Καλώς ή Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας, ήτοι ο βαθμός 6,50 ή 8,50 αντιστοίχως.
 2. Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97) και η αίτηση είναι μη επιλέξιμη. 

2. Βιογραφικό σημείωμα [0- 10 μόρια].

Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής. 

3. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής [0 - 80 μόρια].

Η αξιολόγηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής αναλύεται ως ακολούθως:

  1. αρτιότητα [0 - 40]
  2. πρωτοτυπία [0 - 35]
  3. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα [0 - 5]

Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται και ανακοινώνεται πίνακας υποψηφίων υποτρόφων και πίνακας επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης. Εάν το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης είναι το ίδιο θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η ανώτατη διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 24 διαδοχικούς μήνες και μπορεί να συνεχιστεί για επιπλέον 12 μήνες μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον ο ίδιος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000 € συνολικά). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής τροφείων, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσκομίσει, βεβαίωση πρώτης εγγραφής από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20, στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Ιδρύματος της αλλοδαπής, η χώρα και η ημερομηνία εγγραφής Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους καταλαμβάνουν υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον τριετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας.

Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν πριν την έναρξη  των σπουδών τους και της υποτροφίας τους. 

Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ή του εξαμήνου της φοίτησης, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά αρχίζει από την ημερομηνία άφιξης του υποτρόφου και με την προϋπόθεση έναρξης της διδακτορικής διατριβής  που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή ή του προξένου της Ελλάδας στη χώρα σπουδών.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει διδακτορικό τίτλο σπουδών και ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, και το καταβληθέν κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000 € συνολικά), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος ή προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες στη λειτουργία του Ι.Κ.Υ. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

Αίτηση Χρυσοβέργης 2019

ΥΔ Χρυσοβέργης 2019

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ