Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΙΚΥ: Απόφαση για 601 νέες υποτροφίες

ΙΚΥ: Απόφαση για 601 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

ΥποτροφίεςΣυνολικά 601 θέσεις υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα θα προκηρύξει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών και όλα όσα ορίζει η απόφαση.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών - Β Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», θα προκηρύξει εξακόσιες μία (601) θέσεις υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση νέων ερευνητών και στην παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων και απευθύνεται σε μεταδιδάκτορες ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι 601 θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους εξής επτά (7) επιστημονικούς κλάδους:

1. Φυσικές Επιστήμες,

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,

3. Γεωργικές Επιστήμες,

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

6. Κοινωνικές Επιστήμες και

7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες, βάσει του τύπου:

(Χi/Υ) * 601, όπου:

Χi: το πλήθος των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 στον επιστημονικό κλάδο i,

Υ: το σύνολο των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 (όλων των επιστημονικών κλάδων).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και έναν Κλάδο από τον παρακάτω πίνακα ενώ οι δυνατές Εξειδικεύσεις θα περιλαμβάνονται σε Παράρτημα που θα συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

2. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η αναγόρευση τους σε διδάκτορα ή η επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση) έλαβε χώρα μετά την 31/12/2011.

3. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

4. Έχουν βεβαίωση από νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα ή μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμο καθηγητή, ή ερευνητή βαθμίδας Γ' και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.

5. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.

6. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Δεν θα εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:

α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου.

Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας η οποία περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της περίπτωσης iv της παρ 4 του κεφ. Ζ της παρούσας απόφασης.

9. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές σε

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α΄/2017).

• Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.) του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α΄/1992) και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/2008).

• Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003).

Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές στα ανωτέρω Ιδρύματα/Ινστιτούτα/Κέντρα, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας η οποία περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της περίπτωσης iv της παρ 4 του κεφ. Ζ της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ' αρχάς ηλεκτρονικά και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

2.1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:/applications.iky.gr/.

2. 2 Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.

2.3 Με την υποβολή των αιτήσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του ΙΚΥ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

2.4 Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

2.5 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

2.6 Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

- Βιογραφικό σημείωμα και Κατάλογος με επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις, οι ανακοινώσεις και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα και συμβάλλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.

- Πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας έως 4.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή,

(γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/ υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης - πρότασης (η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 διαδοχικούς μήνες, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης).

- Περίληψη (abstract) πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας (όπως στην πρόταση ανωτέρω).

- Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

- Έως δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με την μεταδιδακτορική έρευνα: Οι υποψήφιοι μπορούν, εναλλακτικά, να υποβάλουν τίτλο, περίληψη και στοιχεία δημοσίευσης, έως δύο (2) επιστημονικών δημοσιεύσεων τους (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες) που να είναι συναφείς με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας.

2.7 Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης,

γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,

δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ,

ε) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

στ) δεν θα εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή σε ΑΕΙ ως μέλη ΔΕΠ επί θητεία, ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

ζ) δεν έχει διοριστεί ως μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής σε Α.Ε.Ι. της Χώρας (όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017) ή σε Ε.Κ.-Ι. (του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 όπως ισχύει) ή Ε.Π.Ι. που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2083/1992 ή Α.Σ.Ε.Ι. (του ν. 3187/2003).

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

η) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς,

2.8 Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

2.9 Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητας τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή -Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, να την υποβάλουν υπογεγραμμένη και σε έντυπη (εκτυπωμένη) μορφή, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) ή ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

Ι. Πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

II. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

III. Βιογραφικό σημείωμα και Κατάλογο με επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκτυπωμένα από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

IV. Έως δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με τη μεταδιδακτορική έρευνα: Οι υποψήφιοι μπορούν, εναλλακτικά, να υποβάλουν τίτλο, ευρεία περίληψη και στοιχεία δημοσίευσης, έως δύο (2) επιστημονικών δημοσιεύσεων τους (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες) που να είναι συναφείς με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας.

V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

VI. Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωσης επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση.

VII. Σε περίπτωση που ο διδακτορικός τίτλος αποκτήθηκε στην αλλοδαπή: Βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση υποβολής φακέλου-αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ και υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν την βεβαίωση ισοτιμίας εντός εξαμήνου από την καταληκτική προθεσμία.

VIII. Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι πρόκειται να την ξεκινήσει εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, το θέμα αυτής, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

IX. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης σε μια ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

4. Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας.

4.1 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή/και είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

4.2 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β ή δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ' της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολόγηση αιτήσεων

1.1. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από ανεξάρτητους αξιολογητές, μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-2020.

1.2. Οι αξιολογητές επιλέγονται κατόπιν σχετικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ όλων των καθηγητικών βαθμίδων ή εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας και προκύπτουν από την Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

1.3. Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, βάσει ειδικού αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη συνάφεια της πρότασης διδακτορικής διατριβής με την επιστημονική κατάρτιση κάθε αξιολογητή στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.

1.4. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των αναθέσεων, παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, δικαιοδοσία και ευθύνη του ΔΣ του ΙΚΥ, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης

2.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Α. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας [0-50 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου].

[i] αρτιότητα [0-35 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου],

[i] πρωτοτυπία [0-10 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου],

[iii] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα [0 -5 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου].

Β. Συνάφεια δημοσιεύσεων με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας [0-15 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου]. Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως δύο τίτλους (2) επιστημονικών δημοσιεύσεων (επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες) συναφείς με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας, μαζί με την αντίστοιχη περίληψη.

Οι σχετικοί τίτλοι πιστοποιούνται είτε με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές ή/και με σχετική διεύθυνση στο διαδίκτυο. Αξιολογείται η συνάφεια των δημοσιεύσεων με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Γ. Βιογραφικό σημείωμα και Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων [0-35 μόρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου]. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, επιστημονικές διακρίσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα και συμβάλλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.

2.2 Αιτήσεις υποψηφιότητας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από πενήντα (50) απορρίπτονται και αναγράφονται σε σχετικό Πίνακα (εφεξής «Πίνακας Απορριφθέντων») που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

2.3 Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.

Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του βαθμού των δύο αξιολογητών. Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των είκοσι (20) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από τον μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.

3. Κατάταξη υποψηφίων -Έλεγχος επιλεξιμότητας - Επιλογή

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει τον Πίνακα Απορριφθέντων και κατατάσσει τις υπόλοιπες αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης, ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο). Στην συνέχεια υπολογίζεται η κατανομή των θέσεων υποτροφιών, ανά επιστημονικό κλάδο, βάσει του τύπου [(Xi/Y)*601] που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας Οι απαιτούμενες στρογγυλοποιήσεις σε ακέραιο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω), για την εφαρμογή του τύπου, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ το οποίο επικυρώνει την κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό κλάδο.

3.2. H αρμόδια Υπηρεσία του IKY διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης μέχρι να συμπληρωθούν οι πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων ανά επιστημονικό κλάδο. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις (κατά το εδάφιο 4.2 της παρ. 4, του κεφ. Γ της παρούσας απόφασης) τοποθετούνται σε πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων. Ο Πίνακας Απορριφθέντων και ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr.)

3.3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλεγέντων εκάστου επιστημονικού κλάδου, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: i) στην ποιοτική αξιολόγηση της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας, ii) στον κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων, iii) στη συνάφεια δημοσιεύσεων με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας iv) στο βιογραφικό σημείωμα και iv) στο μικρότερο μέσο όρο του εισοδήματος εισφοράς αλληλεγγύης. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

3.4. Η κατανομή των θέσεων υποτροφιών ανά επιστημονικό κλάδο, ο Πίνακας Απορριφθέντων και ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr.

3.5. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, κατατίθενται στο ΙΚΥ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.

3.6. Αιτήσεις επανεξέτασης/επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς τον βαθμό ή την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξετάζονται.

3.7. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά επιστημονικό κλάδο, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του (www.iky.gr).

3.8. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τηρούμενης της σειράς κατάταξης και του προβαδίσματος σε περίπτωση ισοβαθμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

2. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι πρωθύστερη από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα επιλεγέντων και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να εκτείνεται πέραν των τριών μηνών από αυτήν.

Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται ως η ημερομηνία του πίνακα επιλεγέντων.

3. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) διαδοχικώς μήνες και είναι αυτή που ανέγραψε έκαστος υπότροφος στην αίτηση υποψηφιότητας του. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιολογημένης αίτησης - πρότασης και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

4. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και πάντως το αργότερο με την εκπνοή της μέγιστης διάρκειας αυτής όπως αναγράφεται και στη Σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής απόφασης του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας απόφασης και της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο ΙΚΥ τα απαραίτητα κονδύλια και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος εκπονεί την εγκεκριμένη μεταδιδακτορική έρευνα και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρωνότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης ή της πρόσκλησης υποβολής ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο υπότροφος οφείλει:

i. να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας για την οποία έχει επιλεγεί και να ολοκληρώσει την έρευνα του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η τροποποίηση του τίτλου της μεταδιδακτορικής έρευνας επιτρέπεται, με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,

ii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στη μεταδιδακτορική του έρευνα τα εξής: «Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β' κύκλος» από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-2020».

iii. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr).

iv. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του ζητηθεί. Η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα παραδοτέα:

α) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 3η, 5η, 7η έκθεση προόδου κ.ο.κ.) που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ και

β) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου [2η, 4η έκθεση προόδου κ.ο.κ.) που συντάσσονται και υπογράφονται από τον επιβλέποντα και τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ,

v. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός τριμήνου από τη λήξη της υποτροφίας (διάστημα κατά το οποίο δεν χορηγούνται τροφεία) τα εξής τελικά παραδοτέα: βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας του υποτρόφου, συνοδευόμενη από τελική έκθεση πεπραγμένων της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση υπογεγραμμένη από τον υπότροφο και τον επιβλέποντα, καθώς, και,

- μία δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σε διεθνές ή ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας ή/και

- μία δημοσιευμένη μονογραφία ή/και

- μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο και μία δημοσίευση σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου ή σε συλλογικούς τόμους.

5. Τα τελικά παραδοτέα που περιέρχονται στο ΙΚΥ ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας.

6. Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής-μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε Τράπεζα της ημεδαπής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τα τροφεία καταβάλλονται κατόπιν έγκρισης του ενδιάμεσου παραδοτέου της αντίστοιχης περιόδου.

ii. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων, τον έλεγχο και την έγκριση τους από το ΙΚΥ.

7. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας (μερική ή/και ορισμένου χρόνου απασχόληση κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υποτρόφου.

8. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση ή καθυστέρηση στην υποβολή ενός ή περισσοτέρων παραδοτέων. Σε περίπτωση αιτιολογημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία τριμηνιαία έκθεση προόδου.

9. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή των περιπτώσεων που υφίσταται απρόβλεπτη κατάσταση, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ δεν γίνονται δεκτές.

2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ