Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 16 υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ύψους 416,66 ευρώ/μήνα εκάστη

16 υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ύψους 416,66 ευρώ/μήνα εκάστη

Υποτροφίες: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη».

Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Αναφορικά με τις υποτροφίες της  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 2η/28-02-2019 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Χημείας, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και  Βιολογίας.

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2016-17, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2017 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν' όλω έτη. 

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής (μέχρι και την 24η Ιουνίου 2019) αίτηση (καταβάστε την παρακάτω) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.

5. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το κάθε Τμήμα. 

Ειδικότερα: 

Για την Ιατρική Σχολή

1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Αναλυτικές βαθμολογίες (για τον βασικό και για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αν υπάρχει).

3. 2 συστατικές επιστολές σφραγισμένες.

4. Αντίγραφα Βραβεύσεων - Διακρίσεων (αν υπάρχουν). 

Για το Τμήμα Βιολογίας

Για τους υποιψήφιους διδάκτορες:  

1. Βεβαίωση Σπουδών.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και αναλυτική βαθμολογία.

3. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών σπουδών.

4. Περιληπτική έκθεση με περιγραφή του αντικειμένου το οποίο προτίθενται να ερευνήσουν ή ερευνούν κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής τους.

5. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά.

6. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά.

7. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποιψηφιότητα τους. 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

1. Βεβαίωση Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

2. Βεβαίωση για σειρά εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών σπουδών.

4. Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας Πανελληνίων Εξετάσεων.

5. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά.

6. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά.

7. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα τους. 

Για το Τμήμα Φυσικής 

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

3. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων (αν υπάρχει).

4. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

5. Αντίγραφα Βραβεύσεων - Διακρίσεων (αν υπάρχουν). 

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

α) Οι υποιψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές/τριες καταθέτουν: 

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Εκθεση προόδου στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που έχει γίνει στα πλαίσια του Διδακτορικού τους Διπλώματος, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου. 

β) Οι υπο ήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταθέτουν: 

1. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης μεταπτυχιακών σπουδών,

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. 'Εκθεση προόδου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι δημοσιεύσεις, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου. 

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις)  

1. Βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες του Τμήματος 4. 'Εγγραφη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή (αφορά τους υποψήφιους Διδάκτορες) 

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

Δεν ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά από το Τμήμα. 

Για το Τμήμα Χημείας

1. Βαθμός βασικού πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

2. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

3. Βιογραφικό σημείωμα με τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια. 

4. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία από τον επιβλέποντα καθηγητή.

5. Μεταπτυχιακός τίτλος αν υπάρχει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 Κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων. 

Αίτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την υποτροφία

Υπεύθυνη Δήλωση

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ