Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»

Μεταπτυχιακά Πανεπιστημίου Αιγαίου | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»

Εστιάζουμε στο αναπτυσσόμενο περιβάλλον της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και επικοινωνίας. Συνδυάζουμε γνώσεις από τα πεδία της Πληροφορικής, της Σχεδίασης (Design) και των Πολιτισμικών Σπουδών, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αιχμής, για να δημιουργήσουμε σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που συνθέτουν τις ιδέες με την εφαρμογή, τη γνώση με τη δράση, τον πειραματισμό με τα καθιερωμένα πρότυπα. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας και το συνεργατικό περιβάλλον του προγράμματος, σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία των διδασκόντων, διασφαλίζουν την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αίτηση εισαγωγής: http://ci.aegean.gr/index.php/DE

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», όπως έχει τροποποιηθεί και λειτουργεί σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία αναμόρφωση του προγράμματός του (ΦΕΚ 591/07.03.2016, τ. Β΄). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με δύο (2) κατευθύνσεις:

Ι) «Μουσειολογία»

ΙΙ) «Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων»

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της πληροφορικής για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων. Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης αλλά και σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και σε επαγγελματίες, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού, οι οποίοι θα διδαχθούν τεχνολογίες υψηλής ειδίκευσης για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων και προϊόντων.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων που υλοποιείται με τεχνολογία σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών εβδομάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Κατά την έναρξη των δύο πρώτων εξαμήνων πραγματοποιείται ένας σύντομης διάρκειας κύκλος εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2018.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο.

Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας που καταθέτουν και μετά από προφορική συνέντευξη, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί εγκαίρως (ταυτόχρονα με την αίτηση) η συγκεκριμένη επιλογή των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2 / Lower) μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν επιτυχώς σε γραπτή δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα, που θα διενεργηθεί πριν από τη συνέντευξη στην έδρα του Τμήματος. Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης στα αγγλικά θα κοινοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψήφιου.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη το διάστημα 27-28 Σεπτεμβρίου 2016. Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη διατίθεται προτεινόμενη βιβλιογραφία σε θέματα πληροφορικής, πολιτισμού και μουσειολογίας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://ci.aegean.gr/index.php/DE

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 3.000 € και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΠΜΣ, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (έως 31/8/2017).

Το ΠΜΣ απονέμει μία υποτροφία επίδοσης ύψους 3.000 € στον/στη μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή του/της από το ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχουν ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Η ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των αιτήσεων είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»: Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. +30 22510 36605 και 36604, τις ημέρες Τρίτη-Παρασκευή και μέσω e-mail, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής και τα απαιτούμενα διακιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: http://ci.aegean.gr/index.php/DE, όπου είναι αναρτημένο το κείμενο της Πρόσκλησης, η αίτηση υποψηφιότητας και η ενδεικτική βιβλιογραφία.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ