Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ, Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών Κρίσεων Μεταπτυχιακό, Μεταπτυχιακά ΕΚΠΑ, metaptyxiaka ekpa Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων

Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης» [M.Sc] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις:

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση

- Στρατηγικές Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Διοίκηση των Σχολικών Συγκροτημάτων

- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα

- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες – Επιχειρήσεις

- Στρατηγικές και Τεχνικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

- Τεχνικές Διαχείρισης, Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

- Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος

- Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

- Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

- Οικονομία και Ανάπτυξη

- Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός

1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης ισότιμων με ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, κ.ά. με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016.

Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κεντρικές υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας), Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Προστασίας του πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

2. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στους 100 ανά Κατεύθυνση.

3. Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» α. την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, και β. την έντυπη αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή και των δύο αιτήσεων.

Α. Υποβολή Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφιότητας.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr.

Στο πλαίσιο της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν:

• Να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

• Να συμπληρώσουν στοιχεία για την τρέχουσα απασχόλησή τους

• Να συμπληρώσουν στοιχεία για τα ακαδημαϊκά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών)

• Να δηλώσουν την Κατεύθυνση Φοίτησης που τους ενδιαφέρει (η επιλογή δεν είναι δεσμευτική)

• Να υποβάλουν προσωπική φωτογραφία

Β. Υποβολή Έντυπης Αίτησης.

Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την έντυπη αίτησης υποψηφιότητας.

Ακολούθως οι υποψήφιοι θα πρέπει, είτε να την καταθέσουν ιδιοχείρως, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Μαζί με την έντυπη υπογεγραμμένη αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία ταυτότητας

• Φωτοτυπία τίτλων σπουδών

• Βιογραφικό Σημείωμα

• Λοιπά αποδεικτικά γνώσεων (πχ. πτυχία ξένων γλωσσών, γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών σπουδών, επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τα αντικείμενα σπουδών, κλπ)

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι για να θεωρείται πλήρης μια υποψηφιότητα πρέπει να έχει υποβληθεί τόσο η ηλεκτρονική όσο και η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση η αίτηση λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου.

5. Επιλογή Υποψηφίων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξετάζονται από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ με σειρά προτεραιότητας (με βάση τον Αριθμό Πρωτοκόλλου).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) του ΠΜΣ ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων τους και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 

6. Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται σε 4.800 € για το σύνολο της φοίτησης, η καταβολή των οποίων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πακέτα που ορίζει η ΕΣΕ και κοινοποιεί στους επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του ΠΜΣ, η Αίτηση, ο Οδηγός Σπουδών, ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, κ.α. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.edcm.edu.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του ΠΜΣ, στα τηλέφωνα: 210 7274825, 210 7274783, 210 7274377, 694 0000567.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τηλ: 210 7274825, 4783, 4377, Fax: 210 7274414

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Website: www.edcm.edu.gr

Επισυνάψεις:

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ