Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Αστικό Δίκαιο - Civil Law

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Αστικό Δίκαιο - Civil Law

Μεταπτυχιακά 2019: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό Δίκαιο - Civil Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό Δίκαιο - Civil Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Αστικό Δίκαιο - Civil Law»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί, εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο τον Αστικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. Αστικό Δίκαιο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπονδών (Δ.Μ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law) β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technοlοgies) γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (Civil Law and Modern Financial Transactions) 

Διάρκεια σπουδών 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπονδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά ενότητες. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων το τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση τον Δ.Μ.Σ. ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, το οποία ο υποψήφιος επιλέγει υπό τον προτεινόμενο για κύβε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα υπό το προσφερόμενο σε άλλες ειδικεύσεις τον προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Στα Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: 

α) έχούν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ.5 του ν.4547/2018 και β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με υπόφυση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορούν να γίνούν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία υπό τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση σχετικέ με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται υπό μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά την διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, επί νομικού κειμένού. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό 

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση τον υποψηφίου σε γραπτή εξέτασή τον από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα υπό πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχούν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς)> ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοί τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2018 - 2019). 

Τέλος φοίτησης φοιτητών - Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος φοίτησης ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικώς με την εγγραφή και η δεύτερη με τη δήλωση των μαθημάτων επιλογής ταυ εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35 παρ. 2 τον Ν. 4485/2017 προϋποθέσεις. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ανά ειδίκευση όπως καθορίσθηκε με απόφυση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίσθηκε ότι μπορεί να γίνει επιπροσθέτως δεκτός ένας (1) δικαστικός λειτουργός ανά ειδίκευση, επιλεγόμενος με βάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλού και την προφορική συνέντευξη. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Κάδε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ' έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατ' ανώτατο όριο ειδικεύσεις, είτε του ίδιον , είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ., αλλά, εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπονδών της Νομικής Σχολής. Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Α' Ιδιωτικού Δικαίου , οδός Ακαδημίας 45 (υπόψη κ. Κ. Τζιβάρα τηλ. 2103688668), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 19 Ιουνίου 2019 έως και 8 Ιουλίου 2019, και ώρες 10:00 - 13:00.

Η ημέρα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων δα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και δα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ υπό 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση) 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση) 

3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπονδών (εν υπάρχει) 

4. Βεβαίωση ισοτιμίας υπό τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται υπό Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδού C1 (επικυρωμένα από το φορέα έκδοσής τους) 

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς) 

8. Οι υποψήφιοι πού επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και σε δεύτερη ειδίκευση δα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών για τη δεύτερη ειδίκευση. 

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ