ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Δημόσιο Δίκαιο - Public Law

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Δημόσιο Δίκαιο - Public Law

Μεταπτυχιακά 2019: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο - Public Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπονδών «Δημόσιο Δίκαιο - Public Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Δημόσιο Δίκαιο - Public Law»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου. Αναφέρεται, ειδικότερα, σε ζητήματα Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο), Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου καθώς και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο αποβλέπει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: 

α) Δημόσιο Δίκαιο (Public Law ) β) Εκκλησιαστικά Δίκαιο (Ecclesiastical Law) γ) Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (financίal regulation).

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται κατά ενότητες. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ενώ δύο {2} είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017, β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά την διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικά χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικά βαθμό.

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2018 -- 2019).

Συνδρομή φοιτητών - Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση μετην εγγραφή και η δεύτερη μετην έναρξη του εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός εισακτέων 

0 αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση. Γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική συνέντευξη. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ' έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατ' ανώτατο όριο ειδικεύσεις, είτε ταυ ίδιου , είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ., εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχο-λής.

Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ακαδημίας 45, υπόψη κυρίας Α. Διάκου τηλ 2103688673), Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, και ώρες 10:00 - 13:00.

Οι γραπτές και προφορικές αξιολογήσεις Θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2019 και 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση)

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση)

3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (επικυρωμένα από το φορέα έκδοσης)

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς)

8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και σε δεύτερη ειδίκευση Θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών για τη δεύτερη ειδίκευση. 

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr