Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακό ΠΑΠΕΙ: Σπουδές στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:

  • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
  • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
  • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το σύνολο των διδάκτρων είναι 6.000,00 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις και στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 9/05/2016 έως τις 01/07/2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Γραφείο 114, καθημερινά 9:00 - 16:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και να την εκτυπώσουν (από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.tex.unipi.gr/master/).
  2. Να προσκομίσουν στην Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας τους ο οποίος θα πρέπει να περιέχει υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

i. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει αποφοιτήσει.

ii. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

iii. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).

iv. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.

v. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).

vi. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.

vii. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή τους θα πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή ύψους 250,00 ευρώ, η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα του α΄εξαμήνου και δεν επιστρέφεται.

Υποτροφίες Αριστείας

Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2016-17 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. Σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.

ή/και

  • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative) να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πληροφορίες και παραλαβή δικαιολογητικών από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210 4142111 - 210 4142095 – 210 4142096 - 210 4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://www.tex.unipi.gr/master/).

Μεταπτυχιακό ΠΑΠΕΙ: Σπουδές στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ