Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δωρεάν Μεταπτυχιακό στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2017: Δωρεάν Μεταπτυχιακό στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Για την πλήρωση εικοσιπέντε (25) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2016-2017.

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 1/18.01.2017 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την Ειδική Σύνθεση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 926/9812 Υ.Α. (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/28-5-15) που αφορά την τροποποίηση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη εικοσιπέντε (25) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως κάτωθι:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

i. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

ii. Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

iii. Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

iv. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

v. Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας, Ιατρικής, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Επιστημών Παραγωγής, Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαιτείται η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, που θα αποδεικνύεται είτε από την κατοχή τουλάχιστον πτυχίου First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge (ή ισοδύναμου) ή με σχετική εξέταση από ειδική επιτροπή.

Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση του γενικού βαθμού του πτυχίου, της βαθμολογίας σε τρία μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τα οποία θα επιλέγονται από τα πέντε (5) μαθήματα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις αντίστοιχες Κατευθύνσεις, της επίδοσης σε διπλωματική εργασία, και όπως προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, της συνέντευξης (εκτίμηση της  προσωπικότητας, της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητας, δύο συστατικές επιστολές) του υποψήφιου από την Επιτροπή Επιλογής.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, για να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ή να εξεταστούν σε μαθήματα ή περιεχόμενα μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, ανά ειδίκευση, ως κάτωθι:

Α) Οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων AEI:

1. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων.

(α) Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων – Ι

(β) Ενόργανη Χημική Ανάλυση -2

(γ) Βιοχημεία -1

(δ) Βιοχημεία -2

(ε) Στοιχεία Γενικής Βιολογίας

2. Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά.

(α) Ανόργανη Χημεία 2

(β) Οργανική Χημεία 1 I (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)

(γ) Συνθετική Οργανική Χημεία

(δ) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

(ε) Επιστήμη Πολυμερών

3. Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας.

(α) Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Χημική Ισορροπία-Κινητική)

(β) Ενόργανη Ανάλυση Ι

(γ) Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

(δ) Χημική Τεχνολογία Ι

(ε) Χημική Τεχνολογία ΙΙ

4. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

(α) Αναλυτική Χημεία 1

(β) Αναλυτική Χημεία 2

(γ) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1

(δ) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2

(ε) Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

5. Πράσινη Χημεία και Νέες Τεχνολογίες.

(α) Αναλυτική Χημεία 1

(β) Ενόργανη Ανάλυση Ι

(γ) Οργανική Χημεία Ι (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)

(δ) Φυσικοχημεία 3

(ε) Χημική Τεχνολογία Ι 

Β) Οι Πτυχιούχοι των ΑΤΕΙ, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να εγγραφούν, θα εξετάζονται ανάλογα με τον κύκλο ειδίκευσης που θα δηλώσουν, σε όλα τα παραπάνω καθορισμένα μαθήματα. Επιπλέον θα εξετάζονται και στα μαθήματα:

1. Γενική Χημεία.

2. Αναλυτική Χημεία Ι.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα ως άνω αναφερόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα, οφείλουν για την εγγραφή τους να εξεταστούν σε αυτά. Η χρέωση των μαθημάτων, θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, για τις απαιτούμενες διευκρινήσεις σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm) από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).

8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610-997101 και 2610-996009.

Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν την 14-2-2017 ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας

Θεόδωρος Α. Τσεγενίδης, Καθηγητής

Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών