Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί φυσική συνέχεια, αλλά και ουσιαστική διεύρυνση του χαρακτήρα του προπτυχιακού προγράμματος, των εξειδικεύσεων των διδασκόντων, των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΙΑΚΑ στοχεύουν στην  προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) την ανάπτυξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών οργανώνεται με σεμινάρια που προσφέρονται από τους τρεις επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος, προωθώντας τη συνομιλία των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια του κάθε κλάδου.

Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων προκύπτει από το είδος των σεμιναρίων που παρακολούθησαν και, κυρίως, από το πεδίο στο οποίο ανήκει η μεταπτυχιακή εργασία που εκπόνησαν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, διεθνή συμπόσια και επιστημονικές συναντήσεις.

Διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει στον τύπο και στην ιστοσελίδα του πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις εισαγωγής.

Η υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθεί, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, η οποία θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση έως τη 10η Φεβρουαρίου 2015 (για τους επί πτυχίω).
  • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Επικυρωμένα πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε μια από τις τρεις Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ημερομηνία και χώρο που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι προσέρχονται τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την εξέταση και φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια ημέρα και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και στον ηλεκτρονικό του κόμβο.

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται στις γραπτές εξετάσεις τουλάχιστον με το βαθμό έξι (6), καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

Όλα τα νέα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά μπορείτε να δείτε εδώ.

Στον κόμβο είναι αναρτημένες αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης και τη βιβλιογραφία σε κάθε μια από τις τρεις Κατευθύνσεις.

Σημείωση: Οι επιτυχόντες-εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. δεν υποχρεούνται να ενταχθούν σε Κατεύθυνση. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, στην πορεία των σπουδών τους, να αλλάξουν την ειδίκευση που επέλεξαν στις εισαγωγικές. εξετάσεις.

Ξένες γλώσσες

Για τις κατευθύνσεις της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση μιας βασικής ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας από τις τέσσερεις που αναφέρονται παραπάνω.

Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

Στον κόμβο είναι αναρτημένες πληροφορίες για τα πτυχία – πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, για την απόδειξη άριστης γνώσης (επιπέδου Γ2/C2) της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας.

Στους υποψηφίους και των τριών κατευθύνσεων που δε διαθέτουν πτυχίο στη βασική γλώσσα σε επίπεδο Γ2/C2, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτήν αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό κάτω από τη βάση, δε γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., έστω και αν έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που δε γνωρίζουν επαρκώς μια δεύτερη ξένη γλώσσα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συστηματικά μαθήματα μιας βασικής ξένης γλώσσας εντός του Πανεπιστημίου για τέσσερα εξάμηνα και να λάβουν βεβαίωση ότι επέτυχαν στις εξετάσεις. Η επιλογή άλλης γλώσσας είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη ειδίκευση που προτίθενται να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατανέμονται στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία), σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών που ακολουθεί.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εισακτέων σε μια Κατεύθυνση δεν κρίνεται επαρκής, η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την κάλυψη των κενών θέσεων είτε με τους επιλαχόντες των άλλων Κατευθύνσεων, είτε με την επανάληψη των εξετάσεων για τη συγκεκριμένη Κατεύθυνση.

Καθ’ υπέρβαση δύνανται να εισαχθούν υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και άλλες κατηγορίες υποτρόφων με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Διεύθυνση

Τμήμα ΙΑΚΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

38221 Βόλος

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται α) η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις επί της εξεταστέας ύλης, β) η επίδοση στην προφορική εξέταση όσων επιτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις και γ) τα στοιχεία που προκύπτουν από το φάκελο υποψηφιότητας. Τα κριτήρια αυτά μοριοδοτούνται ως εξής:

Γραπτές εξετάσεις: 0-10 (βάση: ο βαθμός 6)

Προφορική συνέντευξη: 0-10 (βάση: ο βαθμός 5)

Γραπτή πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. (βαθμολογείται μετά τη συνέντευξη): 0-3

Βαθμός πτυχίου: 0-2

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (και πτυχιακή εργασία), επαγγελματική εμπειρία: 0-2

Σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης, ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 27 (άριστα) και η βάση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι 14 μόρια. Το σύστημα μοριοδότησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ιστορική Ανθρωπολογία της Μεσαιωνικής Δύσης    Ρίκα Μπενβενίστε    ΙΣ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Πολιτική βία και υποκειμενικότητα    Πολυμέρης Βόγλης    ΙΣ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Αρχιτεκτονική, ιδεολογία και κοινωνία στην εποχή του Χαλκού    Ιφιγένεια Τουρναβίτου    ΑΡ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Χρήσεις και προσλήψεις των αρχαίων ελληνικών αγγείων    Δημήτρης Παλαιοθόδωρος    ΑΡ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Κοινωνικά κινήματα από την οπτική της ανθρωπολογίας    Ελευθερία Δέλτσου    ΚΑ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Τελετουργίες: η διάβαση των ορίων    Ευάγγελος Αυδίκος    ΚΑ    Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Εικονογραφίες της Εξουσίας    Δημήτρης Παλαιοθόδωρος        Διεπιστημονικό σεμινάριο

Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ