Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» θα εφαρμόσει η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο Πρόγραμμα όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου είναι δύο εξάμηνα, ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίστηκε κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι υποψηφίους.

Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα υποβάλουν αίτηση θα γίνει με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.

Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"

1. Αντικείµενο-Σκοπός

Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733/13-10-2014 και συγκεκριµένα η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Στα αντικείµενα του Π.Μ.Σ. περιλαµβάνονται και τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης εντάσσεται ο ορυκτός πλούτος που διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, όπως είναι τα βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα καθώς και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται µε την παραγωγή και εκµετάλλευση ενέργειας. 

2. Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη ∆.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει ένα εκ των µελών της Σ.Ε. ως ∆ιευθυντή της Σ.Ε. Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής και του ∆ιευθυντή είναι διετής µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ιευθυντής ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή προεδρεύει της Σ.Ε., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος και ο εσωτερικός κανονισµός του Ιδρύµατος. Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ., µε βάση τις αποφάσεις της Σ.Ε. Η Σ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) µέλη της, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν εισήγηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής. Εφόσον κριθεί απαραίτητο Σ.Ε. µπορεί να συνεδριάσει και µε τηλεδιάσκεψη.

Η Σ.Ε. εισηγείται για θέµατα όπως:

- Τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά µε τα κριτήρια εγγραφής τους στο ΠΜΣ, και τους προτεινόµενους προς επιλογήν υποψηφίους.

- Τον έλεγχο της παρακολούθησης των µαθηµάτων από τους εγγραφέντες µεταπτυχιακούς φοιτητές και της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συνέχισης των σπουδών τους.

- Την αναγνώριση µαθηµάτων άλλων που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος σε άλλα Τµήµατα / Σχολές. Και γενικότερα για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

3. Κριτήρια Αποδοχής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου προς την επιστηµονική περιοχή του Προγράµµατος, µετά από κρίση των προσόντων τους. Ο αριθµός εισακτέων στο Πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) κατά έτος ενώ η προκήρυξη για επιλογή γίνεται έως δύο φορές κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 

Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των ακόλουθων κριτηρίων: Γενικός βαθµός πτυχίου, Βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., Επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και συστατικές επιστολές, ενώ απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση µιας εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής. Τέλος, η ΣΕ του Προγράµµατος µπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. να ζητήσει από τους υποψήφιους µεταπτυχιακούς φοιτητές προσωπική συνέντευξη ή και εξετάσεις των υποψηφίων.

Όλα τα νέα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά μπορείτε να δείτε εδώ.

Για ορισµένους υποψηφίους µπορεί να οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένας επιπρόσθετος αριθµός προπτυχιακών µαθηµάτων (από 1 µέχρι 4), ώστε ο µεταπτυχιακός φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες προαπαιτούµενες γνώσεις για το συγκεκριµένο Π.Μ.Σ.

Επίσηµες επιστολές αποδοχής αποστέλλονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και ισχύουν µόνο για τις ηµεροµηνίες εγγραφής που αναφέρονται στην επιστολή αυτή. Σε περίπτωση µη εγγραφής µεταπτυχιακών φοιτητών είναι δυνατή µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η αποδοχή αντίστοιχου αριθµού επιλαχόντων φοιτητών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

4. Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ.∆.Ε. είναι δύο (2) εξάµηνα. Η διάρκεια των σπουδών λογίζεται από την ηµέρα εγγραφής του φοιτητή στο ΠΜΣ. Η συνολική διάρκεια σπουδών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό έτος επιπλέον της καθοριζόµενης διάρκειας του αντίστοιχου ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών. Για φοιτητές µερικής φοίτησης η διάρκεια σπουδών µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στη µέγιστη διάρκεια δεν λογίζεται τυχόν χρόνος αναστολής φοίτησης.

5. Μεταπτυχιακά µαθήµατα - Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα επιλέγονται από αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733/13-10-2014 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτό. Το ακαδηµαϊκό έτος υποδιαιρείται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα µε 13 διδακτικές εβδοµάδες το καθένα. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες για κάθε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα είναι 39 ανά εξάµηνο.

Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου οι διδάσκοντες φροντίζουν να επικαιροποιούν και να αναρτούν στην ιστοσελίδα της Σχολής το περιεχόµενο των µαθηµάτων. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του Προγράµµατος των Μαθηµάτων και ανακατανοµής των µεταξύ των εξαµήνων, µετά σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων που εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., καθώς και σε εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60). Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει µαθήµατα που αντιστοιχούν συνολικά σε 45 πιστωτικές µονάδες (ECTS) και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές µονάδες.

Τα µαθήµατα του ΠΜΣ είναι εξαµηνιαία. Έχουν τη µορφή διαλέξεων ή σεµιναρίων και µπορεί να περιλαµβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζητήσεις κατά την κρίση των διδασκόντων. Η εγγραφή στα µεταπτυχιακά µαθήµατα γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου στη Γραµµατεία του Τµήµατος εντός της προθεσµίας που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων στα οποία µπορεί να εγγραφεί κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο είναι τέσσερα (4).

Όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα, δεσµεύονται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του µαθήµατος εντός 3 µηνών από την ολοκλήρωσή του. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται κατά κανόνα η ελληνική. Είναι όµως δυνατή και η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα µετά από σχετική έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να ανακαλέσουν την εγγραφή σε κάποιο µεταπτυχιακό µάθηµα µέσα στις τέσσερις πρώτες εβδοµάδες από την έναρξη του µεταπτυχιακού εξαµήνου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοσή τους σε αυτό το µάθηµα δεν προσµετράται στον µέσο όρο του βαθµού τους.

Ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να έχει επιτυχή επίδοση στο σύνολο των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση ενός µεταπτυχιακού φοιτητή στο υπό εξέταση µάθηµα, θα πρέπει αυτός να επιτύχει βαθµό τουλάχιστον επτά (7) στην κλίµακα µηδέν έως δέκα Η βαθµολογία των µαθηµάτων στρογγυλεύεται σε ακέραιη ή στο ήµισυ της ακέραιης (0,5) µονάδας. Σε περίπτωση που φοιτητής εγγραφεί σε µεταπτυχιακό µάθηµα του Προγράµµατος και λάβει βαθµό µικρότερο του επτά (7), θεωρείται ότι απέτυχε και οφείλει να επαναλάβει το ίδιο µάθηµα σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Σε περίπτωση που αποτύχει και για δεύτερη φορά, τότε ο µεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο τρόπος εξέτασης ενός µαθήµατος περιλαµβάνει είτε τελική εξέταση είτε παράδοση εργασίας, είτε και τα δύο, κατά την κρίση του διδάσκοντος..

Η ΣΕ του Προγράµµατος σε συνεννόηση µε τους επιβλέποντες καθηγητές ελέγχει κατ’ έτος εάν οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα παρακολούθησαν τα προτεινόµενα µαθήµατα και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

6. Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα από τα οποία µπορεί να γίνει η επιλογή είναι εξαµηνιαία, αντιστοιχούν όλα σε 7,5 πιστωτικές µονάδες (ECTS) και είναι τα ακόλουθα: 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • Τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής από τον κάτωθι Πίνακα (Σύνολο ECTS: 4x7,5 = 30)
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Ανίχνευση και Εντοπισµός Ορυκτών Πόρων
 • Ασφάλεια Βιοµηχανικών Συστηµάτων και ∆ιαχείριση του Κινδύνου
 • Βιοµηχανική Οικολογία
 • Βιώσιµη Ανάπτυξη στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Βιοµηχανία
 • Γεωλογία Πετρελαίου
 • Γεωυλικά και Περιβάλλον
 • ∆ιανυσµατική Ανάλυση και Τανυστές
 • ∆ορυφορικά Συστήµατα Εντοπισµού
 • Επεξεργασία Σεισµικού Σήµατος
 • Μικροσκοπία Μεταλλικών Ορυκτών
 • Μηχανική Γεωτρήσεων
 • Μηχανική Ταµιευτήρων
 • Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας
 • Πολιτική Οικονοµία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
 • Σχεδιασµός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων
 • Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης
 • Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας
 • Χηµεία−Γεωχηµεία Πετρελαίου

2° ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ∆ύο (2) µαθήµατα επιλογής από τον κάτωθι Πίνακα (Σύνολο ECTS: 2x7,5=15)
 • Ανάλυση ∆εδοµένων και Προτυποποίηση στη Μηχανική Πετρελαίου
 • Βιοµάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον
 • Βραχοµηχανική στην Μηχανική Πετρελαίου
 • Ειδικά Θέµατα Χηµικής Ανάλυσης
 • Ειδικά Κεφάλαια Γεωµηχανικής
 • Ειδικά Κεφάλαια Γεωστατιστικής
 • Ειδικά Κεφάλαια Εκµετάλλευσης Κοιτασµάτων
 • Ειδικά Κεφάλαια Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
 • Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής Πετρελαίου
 • Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήµες
 • Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής και Χηµικής Ανάλυσης
 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Εφαρµοσµένη Γεωχηµεία
 • Νέες Τεχνολογίες Αργίλων στην Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Οικονοµική Γεωλογία Βιοµηχανικών Ορυκτών και Πετρωµάτων
 • Προχωρηµένα θέµατα Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής
 • Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρισδιάστατη Γεωλογική Μοντελοποίηση
 • Χωρικά Πληροφοριακά Συστήµατα
 • Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία (ECTS: 15)

7. Αναγνώριση Μαθηµάτων

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι πριν την εγγραφή τους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς µεταπτυχιακά µαθήµατα σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τµήµατα ή Σχολές δύνανται να αναγνωρίσουν έως και δύο από αυτά τα µαθήµατα στο ΠΜΣ «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» µετά από αίτησή τους και εφόσον είναι αντίστοιχης ύλης. Η ΣΕ, αφού εξετάσει και αξιολογήσει τις αιτήσεις, το περιεχόµενο των µαθηµάτων και όλα τα συναφή στοιχεία, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά µε την αναγνώριση ή µη, των µαθηµάτων αυτών. 

8. Μαθήµατα άλλων Τµηµάτων/Σχολών

Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει έως δύο µαθήµατα από άλλα ΠΜΣ, του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, µετά από αίτησή του και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή. Η εγγραφή στα µαθήµατα αυτά, πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Αν δοθεί η έγκριση, προσµετράται το µάθηµα του µεταπτυχιακού φοιτητή ως µέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου. Το άθροισµα των µαθηµάτων από άλλα Τµήµατα/Σχολές και των αναγνωρισµένων µαθηµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) µαθήµατα. Με ειδική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί σε τρία (3).

9. Προσκλήσεις διακεκριµένων καθηγητών και ερευνητών

Όταν υπάρχει η δυνατότητα προσκαλούνται διακεκριµένοι καθηγητές ή ερευνητές, εξειδικευµένοι στα αντικείµενα του ΠΜΣ από την αλλοδαπή ή την ηµεδαπή, για διαλέξεις, σεµινάρια και ταχύρρυθµα µαθήµατα.

10. Επίβλεψη

Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή του Μ.∆.Ε. ορίζεται ένας επιβλέπων καθηγητής. Ο ορισµός τού επιβλέποντος γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της ΣΕ. Ο επιβλέπων θα πρέπει να είναι µέλος ∆ΕΠ της Σχολής. Η ΣΕ και ο επιβλέπων καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί µαθήµατα µε τη σύµφωνη γνώµη και καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή και ανάλογα µε τις προπτυχιακές του σπουδές και την κατεύθυνση ειδίκευσης που ακολουθεί.

11. Ενεργή παρουσία των µεταπτυχιακών φοιτητών στο Ίδρυµα

Κατά κανόνα, η τακτική παρουσία των µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεχή βάση θεωρείται επιβεβληµένη συµµετέχοντας παράλληλα µε τις σπουδές τους στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος

Ο επιβλέπων καθηγητής συντονίζει και µεριµνά για τη διάρκεια παραµονής και τον χώρο εργασίας του µεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς επίσης και τις αρµοδιότητές του, που αφορούν στο ερευνητικό του έργο.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να συνεργάζονται µε Εργαστήρια άλλων Ιδρυµάτων ή Ερευνητικών Φορέων, όταν το ερευνητικό τους έργο το απαιτεί. Μετά από αιτιολογηµένη αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος, η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να εγκρίνει στον µεταπτυχιακό φοιτητή δυνατότητα µετάβασης για εκπόνηση µέρους της ερευνητικής του εργασίας σε άλλο ΑΕΙ, ερευνητικό κέντρο ή βιοµηχανία, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια µπορεί να είναι έως ένα εξάµηνο µε δυνατότητα ανανέωσης για έως και ένα ακόµη εξάµηνο. 

12. Ετήσια παρακολούθηση της επίδοσης των φοιτητών

Όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται κάθε έτος για την επίδοσή τους στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εκπληρώσει όλες τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις τους και κρίνονται ικανοί για συνέχιση του µεταπτυχιακού τους έργου εγκρίνονται για την περαιτέρω συνέχιση των µεταπτυχιακών τους σπουδών κάθε Ιούνιο. Στην ετήσια αξιολόγηση συµπεριλαµβάνονται και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που ευρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Η ικανοποιητική ακαδηµαϊκή πρόοδος αξιολογείται σύµφωνα µε τον κανονισµό από το Τµήµα. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει την υψηλής στάθµης ολοκλήρωση του έργου τους στα µεταπτυχιακά µαθήµατα και σεµινάρια, την ενεργή παρουσία τους στο Ίδρυµα και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

13. Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εκπονήσει Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία. Το θέµα της θα πρέπει να υποβληθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την προφορική παρουσίαση και την αξιολόγηση της εργασίας.

Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία πρέπει να απηχεί την ικανότητα του υποψηφίου του Μ.∆.Ε. να αναλάβει ανεξάρτητο και αυτόνοµο ερευνητικό έργο και να αποτελεί συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο που έχει αναλάβει ο υποψήφιος. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία θα πρέπει να δείχνει ότι ο υποψήφιος είναι ενήµερος της σχετικής βιβλιογραφίας. Για την αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ορίζεται τριµελής Εξεταστική

Επιτροπή. Ο ορισµός της γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή. Απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δυο ακόµη µέλη ∆ΕΠ, Ε.Π ή ερευνητών των βαθµίδων Α΄, Β΄ Γ΄ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος σπουδών.

Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία υποβάλλεται από τον υποψήφιο στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Ακολούθως, το περιεχόµενό της κρίνεται µε δηµόσια παρουσίαση (υποστήριξη) του υποψηφίου και οπωσδήποτε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Εφόσον υπάρχει δυσκολία µετακίνησης, είναι δυνατή η συµµετοχή ενός µέλους της Εξεταστικής Επιτροπής µέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία αξιολογείται ως προς την ερευνητική της συνεισφορά, την επιστηµονική µεθοδολογία απόκτησης των αποτελεσµάτων, την παρουσίαση βιβλιογραφικής επισκόπησης και τη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων. Επίσης αξιολογείται ο τρόπος της γραπτής και προφορικής παρουσίασης. Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία κρίνεται ως «Αποδεκτή» ή «Μη Αποδεκτή» από την Εξεταστική Επιτροπή µε πλειοψηφία. 

Εάν η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία κριθεί «Μη αποδεκτή», ο µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την ολοκληρώσει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής και να την επαναϋποβάλλει για δεύτερη και τελική κρίση. Εφόσον γίνουν οι τυχόν προτεινόµενες από την Εξεταστική Επιτροπή διορθώσεις, και εφόσον η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία κριθεί «αποδεκτή», τότε ο µεταπτυχιακός φοιτητής ανακηρύσσεται κάτοχος του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται από το ΠΜΣ µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

14. ∆ιακοπή φοίτησης

Η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να προβεί σε διαγραφή µεταπτυχιακού φοιτητή µετά από εισήγηση της ΣΕ, αν ο φοιτητής δεν πληροί τους κανόνες της ακαδηµαϊκής επίδοσης όπως αυτές ορίζονται στους κανονισµούς

15. Επιλογή γλώσσας συγγραφής Μεταπτυχιακής Εργασίας

∆ίδεται η δυνατότητα συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Μ.∆.Ε.) σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής µετά από σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος καθηγητή και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι η ελληνική ο υποψήφιος υποχρεούται στη σύνταξη εκτενούς περίληψης στα ελληνικά.

16. Αναστολή φοίτησης

Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο Π.Μ.Σ. υπάρχει δυνατότητα αναστολής φοίτησης συνολικά µέχρι 12 µήνες, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµά τους για σοβαρούς λόγους (όπως εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, λόγοι υγείας, εγκυµοσύνης κλπ.) Εφόσον η αναστολή εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τότε ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται στον χρόνο διάρκειας των σπουδών. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι σε αναστολή φοίτησης δεν απολαµβάνουν των προνοµίων των µεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

17. Απονοµή τίτλων

Η απονοµή των µεταπτυχιακών τίτλων γίνεται κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης δεν φέρουν χαρακτηρισµό ή βαθµολογία. Πριν από την επίσηµη απονοµή των µεταπτυχιακών τίτλων και µε την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης των µεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος που απονέµεται.

18. Άλλα Θέµατα

Οι εισαχθέντες µεταπτυχιακοί φοιτητές µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. (ΦΕΚ Β 2003 11- 11-1999). Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το ΦΕΚ Β 2733/13-10-2014 και τον παρόντα κανονισµό, θα ρυθµίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. καθώς και από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Πληροφορίες - Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.mred.tuc.gr/5614.html).

Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλλουν την αίτηση, καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Στο πρόγραμμα δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Όλες οι προκηρύξεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακά ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ