Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Προκηρύχθηκαν (23) θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΑΙΤΗΣΗ

Προκηρύχθηκαν (23) θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΑΙΤΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου: «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ». 

ΤΑ «ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ 1:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ 

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σε Διοικητική /Οικονομική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής

Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος

 

10 max

 

ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της θέσης

 

 

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η

αποτελεσματικότητα και η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα. 

ΘΕΣΗ 2:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος. 

Α2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο

της αλλοδαπής

 

On/Off

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός

 

10 max

 

Τίτλος Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο

αντικείμενο της θέσης

 

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το

αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως

εκπαίδευση σε φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής

γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα

και η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

85 MAX

 

Γ2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 3:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος. 

Α3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 4:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Eμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο: Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα. 

ΘΕΣΗ 5:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ 

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕI ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα. 

ΘΕΣΗ 6:

1 Απόφοιτος ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική/Οικονομική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

 

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης ΑΤΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός Τίτλος Ελληνικών ΑΕΙ ή

ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX 


Γ6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.400,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 7:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού, με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α7. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 8:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α8. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής Εμπειρία σε Διοικητική /Οικονομική θέση
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών AEI ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με συνάφεια/συγγένεια στο

αντικείμενο της θέσης

 

10 max

3

Αποδεδειγμένη

Επαγγελματική εμπειρία

(συναφή με το αντικείμενο της

θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη

Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης

Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση

αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η

αποτελεσματικότητα και η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

85 MAX

 

 

Γ8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 9:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ 

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α9. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής Εμπειρία σε Διοικητική /Οικονομική θέση
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης ή

ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός Τίτλος Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο

αντικείμενο της θέσης

 

10 max

3

Αποδεδειγμένη

Επαγγελματική εμπειρία

(συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη

Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης

Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση

αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η

αποτελεσματικότητα     και    η

κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

85 MAX

 

Γ9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 10:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α10. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η

αποτελεσματικότητα και η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα. 

ΘΕΣΗ 11:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ 

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α11. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική /Οικονομική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής

Κατεύθυνσης Ελληνικών Α.Ε.Ι. Ελληνικών

ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 12:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού, με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ 

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος. 

Α12. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ13:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος. 

Α13. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 14:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α14. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 15:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α15. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Οικονομικής ή/και Διοικητικής

Κατεύθυνσης Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ16:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α16. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε Διοικητική θέση
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο: Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕI ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο

εργασίας)

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

6

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

7

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

 Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ17:

1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού με έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τον συντονισμό του γραφείου προμηθειών του ΕΑΠ, τον σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση των διαδικασιών προμηθειών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΑΠ και συμβουλευτική του γραφείου προμηθειών του ΕΑΠ (δυνατότητα απασχόλησης με τηλεργασία).

Α17. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σεπρομήθειες
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) . 

Β17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της

αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης

0-60 μήνες (0,5 μόρια/μήνα)

 

30 max

3

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

 

 

 

 

 

 

4

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 max

ΣΥΝΟΛΟ

50 MAX

 

Γ17. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά μήνα. (Ύπαρξη δυνατότητας κάλυψης της παρούσας θέσης με μερική απασχόληση και αντίστοιχη προσαρμογή της αμοιβής) 

ΘΕΣΗ 18:

1 Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα/Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με την Τεχνική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος

Α18. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικών Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, Γνώση εργαλείων ανάπτυξης συστημάτων και σχεδίασης web-based εφαρμογών
 • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός Τίτλος στην Πληροφορική ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα. 

Β18. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σημαντικότητα

κριτηρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

1

Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικών

Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής στην

Πληροφορική ή σε συναφή/συγγενή

ειδικότητα

 

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού

και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

και σε σχεδίαση web-based εφαρμογών

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

 

 

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

On/Off

6

Συνέντευξη

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ:

85 max

 

Γ18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 19:

1 Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Τεχνική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α19. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων λογισμικού-web-based εφαρμογών
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός Τίτλος στην Πληροφορική ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β19. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1

Πτυχίο Πληροφορικής Ελληνικών ΑΕΙ ή

ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής

στην Πληροφορική ή σε συναφή/συγγενή

ειδικότητα

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχετικά με ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών

και συστημάτων λογισμικού-web-based

εφαρμογών

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

6

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 20:

1 Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Τεχνική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α20. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β20. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(σε αριθμό μονάδων)

 

1

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της

θέσης)

 

10 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχετικά με ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ

αποστάσεως εκπαίδευση

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

5

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

6

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση

αντικειμένου.

 

15 max

ΣΥΝΟΛΟ

85 MAX

 

Γ20. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 21:

1 Απόφοιτος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με την Τεχνική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος

Α21. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία (Σε επίβλεψη έργων κτιριακών εγκαταστάσεων - Σε μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων - Σε επίβλεψη συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων)
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β21. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

1

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

On/Off

 

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο της θέσης)

 

10 max

3

Αποδεδειγμένη Εμπειρία

σε επίβλεψη έργων, μελέτες και επίβλεψης συντήρησης

κτιριακών εγκαταστάσεων

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

4

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

 

5

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

On/Off

6

Συνέντευξη

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η

αποτελεσματικότητα  και  η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

 

ΣΥΝΟΛΟ

  85 MAX

 

Γ21. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 22:

1 Απόφοιτος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με την Τεχνική Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος

Α22. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία σε επίβλεψη έργων και μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β22. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

1

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμο της αλλοδαπής

 

 

 

On/Off

 

 

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικών ΑΕΙ ή/και Διδακτορικός Τίτλος ή ισότιμο της αλλοδαπής με

συνάφεια/συγγένεια στο αντικείμενο

της θέσης)

 

10 max

 

 

2

Αποδεδειγμένη Εμπειρία

σε επίβλεψη έργων, μελέτες και επίβλεψης συντήρησης

κτιριακών εγκαταστάσεων

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

 

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε

φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

 

4

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

(τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

 

On/Off

5

Συνέντευξη
Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.
Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση αντικειμένου.
  

15 max

 

 ΣΥΝΟΛΟ:  85 max

 

Γ22. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά μήνα.

ΘΕΣΗ 23:

1 Απόφοιτος ΔΕ Γραμματέων με έδρα την Πάτρα/ Έδρα ΕΑΠ

Υπό ανάθεση έργο: θα ασχοληθεί με τη Γραμματειακή Υποστήριξη των δομών του Ιδρύματος.

Α23. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο ΔΕ
 • Εμπειρία σε Γραμματειακή θέση
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα.

Β23. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1

Απολυτήριο ΔΕ

 

On/Off

2

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική

εμπειρία (συναφή με το αντικείμενο

της θέσης)

0 - 24 μήνες (1 μόριο/μήνα)

24 max

3

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως

εκπαίδευση σε φορέα

0 - 24 μήνες (1,5 μόρια/ανά μήνα)

36 max

4

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

 

On/Off

5

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής

γλώσσας

 

On/Off

6

Συνέντευξη.

Απολύτως αναγκαία για το υπό ανάθεση έργο.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν με τρόπο αντικειμενικό, το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η αποτελεσματικότητα και η κατανόηση αντικειμένου.

 

15 max

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

75 MAX

 

Γ23. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: έως 31-12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και θα ανέρχεται σε 1.200,00 ευρώ ανά μήνα. (23:59).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke (διαδικασία: 70048/8 η διαδικασία/2020/23 θέσεις) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: ΚΥΡΙΑΚΗ 23/08/2020 (23:59).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν δικαίωμα υποβολής σε διαφορετικές θέσεις, αρκεί να περιορίζονται ως προς την κατηγορία, δηλαδή, μόνο ΠΕ ή μόνο ΤΕ ή μόνο ΔΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Η αίτηση συμπληρώνεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε μορφή pdf, με την εξής σειρά:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)
 3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα Προσόντα του υποψηφίου:

(Α) Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση που στους τίτλους σπουδών δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου σε αριθμητική κλίμακα, χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση του τμήματός τους ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, με σχετική αναγραφή αυτού).

(Β) Έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά), τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση ανά σελίδα ως εξής - σύμφωνα με το ν.4250/2014:

- Για όσα έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών»

- Για τα ιδιωτικά έγγραφα: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση». Είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του φορέα να κάνει δεκτά ιδιωτικά έγγραφα σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

- Για αλλοδαπά έγγραφα: «ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο»

Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή: χρειάζεται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ

-   Για αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς: «δεν απαιτείται άδεια εργασίας», από 26.10.2016 και εξής, υπό τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη με ΑΔΑ:7Τ8Ο4691Ω3-Δ26 αναρτημένη στη Δι@ύγεια εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε.

- Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986: «καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων»

-  Για τα παραποιημένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα: «στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά».

Σχετικά δε με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν υπόψη τους τα εξής:

1. Για πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Προκήρυξης του ΑΣΕΠ περί Απόδειξης Γλωσσομάθειας.

2. Για πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Προκήρυξης του ΑΣΕΠ περί Απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.

Η πιστοποιημένη γνώση να αφορά στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Για απόδειξη εμπειρίας, ισχύουν τα εξής:

 • Για τους μεν μισθωτούς η απόδειξη της εμπειρίας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα συνοδευόμενη από βεβαίωση εργοδότη αναφορικά με το είδος της απασχόλησης και τα καθήκοντα του εργαζομένου και από τις συμβάσεις.
 • Για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες η απόδειξη της εμπειρίας προκύπτει από την έναρξη δραστηριότητας, και από τυχόν συναφθείσες συμβάσεις.

4. Για απόδειξη «εμπειρίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε φορέα», προσκομίζουν Bεβαίωση από φορέα που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Σχετικά με την υποβολή αίτησης, διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης από τον εκάστοτε υποψήφιο
 2. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η μη παράλειψη όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου
 3. Οι εκπρόθεσμες αιτήσει δε θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΛΚΕ
 4. Ο ΕΛΚΕ δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των κατατεθέντων φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου και ως προς την έγκριση των συμβάσεων ανάθεσης έργου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του επιλεγέντος υποψηφίου ή πρόωρης λύσης της σύμβασης, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Η προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε συνέντευξη θα κληθούν οι 3 πρώτοι σε κάθε θέση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που υπέβαλαν αίτηση έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών, η προθεσμία της οποίας ξεκινά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ.

Η ένσταση θα αφορά μόνο τη θέση, για την οποία υπέβαλαν αίτηση, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Η παρούσα θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

  1. www.eap.gr =>Ανακοινώσεις =>Για το κοινό
  2. elke.eap.gr =>Νέα,

στον οποίο οι υποψήφιοι χρειάζεται να ανατρέχουν, προκειμένου για την παρακολούθηση των αναρτήσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας:

 • πρόσκληση ΕΛΚΕ για την υποβολή αιτήσεων
 • απόφαση Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του πρακτικού επιλογής
 • απόφαση Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του πρακτικού επιλογής κατόπιν ενστάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ