Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΕΛΜΕΠΑ: Οδηγίες προς φοιτητές & καθηγητές για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου

ΕΛΜΕΠΑ: Οδηγίες προς φοιτητές & καθηγητές για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4406/τ.Β'/24-09-2021) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).     

Την σελίδα ενημέρωσης των Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τα σημαντικότερα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διεξάγεται διά ζώσης με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.

Δείτε παρακάτω τις οδηγίες για φοιτητές και διδάσκοντες.

Οδηγίες για Φοιτητές

Σημαντικές οδηγίες για τους φοιτητές σχετικά με τη δια ζώσης λειτουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Απόφαση (ΦΕΚ 4406/τ.Β'/24-09-2021) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) που συνοψίζονται ως εξής:

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι(20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Έλεγχος θα διενεργείται στις εισόδους κτηρίων ή αιθουσών διδασκαλίας και παρακαλούμε οι φοιτητές όπως συνεργάζονται μ’ αυτόν.

Οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

4. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον τοπικό υπεύθυνο

διαχείρισης COVID-19 του Τμήματος που ανήκει (δείτε τη λίστα εδώ) προκειμένου να

αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

5. Φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία

Τα φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία λειτουργούν όπως κάθε άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή αποκλειστικά για όσους κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν φαγητό με τη μορφή πακέτου (take-away) που θα καταναλώνουν εκτός των εσωτερικών χώρων των εστιατορίων/ κυλικείων.

6. Γενικά μέτρα προστασίας

6.1. Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπόπροσωπικότωνΑ.Ε.Ι.οφείλουννατηρούνταμέτραατομικήςυγιεινήςκαισυνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση τωνχεριώντους.

6.2. Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στοΠανεπιστήμιο τοαργότερο15λεπτάπριντηνέναρξητουμαθήματος.

6.3. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσααπότιςαίθουσεςδιδασκαλίας.Οιαίθουσεςθαπαραμένουνάδειεςγιατουλάχιστον 15λεπτάμεταξύτωνμαθημάτων.

6.4. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούςχώρουςτου πανεπιστημίου.

Οδηγίες για Καθηγητές

Σημαντικές οδηγίες για τους διδάσκοντες σχετικά με τη δια ζώσης λειτουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Απόφαση (ΦΕΚ 4406/τ.Β'/24-09-2021) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) που συνοψίζονται ως εξής:

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτελείται υποχρεωτικά διά ζώσης. Οι διδάσκοντες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος θα έρθει σε επικοινωνία άμεσα με την Πρυτανεία για να διερευνηθεί η περίπτωσή τους. Ειδικά αυτό ισχύει για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

2. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.

3. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

5. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων (σημεία 3, 4 παραπάνω) για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

6. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

7. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων κατά το μέρος που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Πρόεδρο να ενεργοποιήσει τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, να επικουρήσουν τη διαδικασία τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίζονται στην ΚΥΑ.

8. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

9. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας. Ο διδάσκων παραμένει στην αίθουσα μέχρι να αδειάσει η αίθουσα από τους φοιτητές. Οι αίθουσες θα παραμένουν άδειες για τουλάχιστον 15 λεπτά μεταξύ των μαθημάτων.

10. Οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά καθ’όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα.

11. Συνιστάται τα μαθήματα των 2 ωρών να διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) και τα μαθήματα των 3 ωρών να διαρκούν 2 ώρες (χωρίς διάλειμμα).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών