Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ποια Τμήματα του ΔΠΘ θα παρέχουν στους αποφοίτους τους Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ποια Τμήματα του ΔΠΘ θα παρέχουν στους αποφοίτους τους Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ποια είναι τα δύο Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) που παρέχουν στους αποφοίτους τους Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία  δίνεται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα έχουν πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Τα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προσφέρεται δωρεάν από τα δύο Τμήματα στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς μία σειρά συγκεκριμένων μαθημάτων που περιγράφεται παρακάτω.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ανέρχεται στους σαράντα (40), ενώ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις για κάθε πρόγραμμα:

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους σαράντα (40), ενώ το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας επικεντρώνεται στο να παρέχει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του τομέα περιβάλλοντος τις επιστημονικές γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται, ώστε να συνδράμουν τα μέγιστα σε μια προσπάθεια για την προετοιμασία ενεργών πολιτών.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευσή τους πάνω σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών τους, οι οποίοι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα αποκτήσουν γνωσιακές, συναισθηματικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων απαιτείται η συγκέντρωση 32 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνονται σε τρεις θεματικές περιοχές:

  1. θέματα εκπαίδευσης και αγωγή
  2. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
  3. θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των οκτώ (8) εξαμήνων, ο τύπος τους, το ακαδημαϊκό εξάμηνο διδασκαλίας (1-8), οι Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) των μαθημάτων αντίστοιχα:

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δύνανται να παρακολουθήσουν όλες οι προπτυχιακές φοιτήτριες και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα επιλογής μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, ενώ το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μαζί με το πτυχίο τους, έχουν στη διάθεση τους και τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα των σπουδών τους για να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία αντιστοιχούν σε 48 ECTS σε σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Κάθε μάθημα λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα δεκαπέντε (15) προτεινόμενα μαθήματα για τη λήψη του Πιστοποιητικού είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται, σύμφωνα με τους Νόμους 3848/2010 και 4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

Α1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (υποχρεωτικό)
Α2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
A3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Α4. Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
Α5. Εκπαιδευτική Πολιτική
Α6. Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β1. Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία (υποχρεωτικό)
Β2. Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Β3. Κοινωνική Ψυχολογία

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ1. Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)
Γ2. Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ (υποχρεωτικό)
Γ3. Πολιτική Κοινωνιολογία
Γ4. Κοινωνιολογία
Γ5. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
Γ6. Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Για τη λήψη του Πιστοποιητικού, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα και από τις τρεις θεματικές ενότητες. Τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», «Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία», «Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση» και «Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ» είναι υποχρεωτικά για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής
Επάρκειας.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία ή πρακτική άσκηση και εξετάζεται είτε με εργασίες, προόδους, παρουσιάσεις και άλλες διδακτικές μεθόδους εντός του εξαμήνου διδασκαλίας του, είτε κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Τμήματος, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος. Η διδακτική διάρκεια εκάστου μαθήματος είναι 13 χ 3 = 39 ώρες τουλάχιστον.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ, καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς για την πραγματοποίηση των μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση (σχολικές μονάδες). Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος καθορίζεται από τις/τους διδάσκουσες/ντες, οι οποίες/οι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες, δραστηριότητες, εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει τη συνολική συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών σε κάθε μάθημα με βάση το 5 και άριστα το 10. Η σχετική επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των όποιων διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων, όπως είναι η παράδοση εργασιών, σχεδίων δράσης, εργαστηριακών ασκήσεων ή ενδεχόμενες γραπτές εξετάσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος.

Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της (προσωρινής) Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε άλλες μορφές προσωπικού, όπως διδάσκοντες στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» ή διδάσκοντες με βάσει το π.δ. 407/1980 ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στα μαθήματα του Προγράμματος έχουν συνεχή εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη. Δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, είτε διά ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Οι διδάσκοντες τις/τους καθοδηγούν σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναρτούν ανακοινώσεις, απαντούν σε απορίες σχετικές με τα μαθήματα, τις εργασίες και τις προτεινόμενες ασκήσεις αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες/δραστηριότητες.

Στον ιστοχώρο του Τμήματος (www.sp.duth.gr) ή/ και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (eclass, e-learning κ.λπ.) αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, το περιεχόμενό του, το διδακτικό υλικό, οι δραστηριότητες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι φοιτήτριες/φοιτητές και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία, σενάρια διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά. Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των φοιτητριών/φοιτητών στη μελέτη τους και αξιοποιώντας τα πολυμέσα, μελετώνται χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, παραδοχές και πρακτικές που τροφοδοτούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και κουλτούρες διδασκαλίας.

Η αναλυτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης του εκάστοτε μαθήματος και η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων του Προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ολοκλήρωση των Σπουδών - Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των οκτώ (8) μαθημάτων του Προγράμματος χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το Πιστοποιητικό απονέμεται στις φοιτήτριες/ φοιτητές του Τμήματος την ημέρα λήψης του πτυχίου τους, μετά από αίτησή τους.

Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Συντονισμός του Προγράμματος

Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει η/ο Συντονίστρια/Συντονιστής του, η/ο οποία/οποίος ορίζεται από την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών κατηγορίας προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωση αυτής. Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού της/του αντικειμένου και του εν γένει ερευνητικού της/ του έργου.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της/του Συντονίστριας/Συντονιστή του Προγράμματος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν την κατάρτιση εισηγήσεων προς την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες αφορούν σε θέματα λειτουργίας του Προγράμματος.

Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος υποβοηθείται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και από το λοιπό βοηθητικό προσωπικό του Τμήματος.

ΤΟ ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ