Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές,υποτροφίες, τους φοιτητές, Πανεπιστημίου, Πατρών, 2015 Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Xορήγηση των υποτροφιών "ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

Υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 30 υποτροφίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους νέο-εισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τετραετής και το ποσό κάθε υποτροφίας είναι 5000 ευρώ ετησίως. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά το ήμισυ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας θα διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του/της υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική και έχει περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι και το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους της υποτροφίας. Εφόσον οι οικονομικές ανάγκες του/της υποτρόφου παραμένουν και η απόδοσή του/της στις σπουδές είναι πολύ καλή, η υποτροφία θα συνεχίζεται για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

 1. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
 2. Η επίδοσή του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 3. Η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απλή Έντυπη Αίτηση – Δήλωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του/της φοιτητή/-τριας (τμήμα σπουδών, βαθμολογία και σειρά εισαγωγής).
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη και συραμμένη στο έντυπο της αίτησης – δήλωσης.
 • Κείμενο το πολύ μιας σελίδας στο οποίο θα αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη.
 • Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ο/η υποψήφιος/-α άλλη οικονομική βοήθεια.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος/-η ο/η ίδιος/-α ή η οικογένειά του/της να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, προσκομίζει βεβαίωση της οικείας εφορίας.
 • Αντίγραφο Ε9
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 2 υποτροφίες για εκπόνηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) και μία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ). Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια των υποτροφιών είναι 2 χρόνια για το ΜΔΕ και 3 χρόνια για το ΔΔ. Το ποσό κάθε υποτροφίας για ΜΔΕ είναι 5.000 ευρώ ετησίως, ενώ για την Διδακτορική Διατριβή είναι 10.000 ετησίως. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απλή Έντυπη Αίτηση – Δήλωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του/της φοιτητή/-τριας.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη και συραμμένη στο έντυπο της αίτησης – δήλωσης
 • Κείμενο το πολύ μιας σελίδας στο οποίο θα αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη
 • Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ο/η υποψήφιος/-α άλλη οικονομική βοήθεια
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος/-η ο/η ίδιος/-α ή η οικογένειά του/της να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, προσκομίζει βεβαίωση της οικείας εφορίας
 • Αντίγραφο Ε9
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ
 • Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα παρακολουθήσουν το ΜΔΕ ή θα εκπονήσουν τη διδακτορική διατριβή
 • Υπόμνημα (σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος ΜΔΕ ή το προτεινόμενο θέμα της διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο αναλυτικών βαθμολογιών (πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχίου και ΜΔΕ για τους υποψήφιους διδάκτορες).

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr