Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης για την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης για την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης

Έγκριση επικαιροποιημένου Συστήματος Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγαση. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίζει και εγκρίνει το επικαιροποιημένο Σύστημα Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


ΣΙΤΙΣΗΣ /ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ / ΣΤΕΓΑΣΗΣ

i. Σύμφωνα με άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ5/68535/Β3/18.6.2012 ΦΕΚ 1965/τ.Β΄: δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών παροχών (σίτισης και στέγασης) έχει ο/η φοιτητής/τρια που η οικογένεια του/της έχει ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) όταν αυτή έχει ένα τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον (εξαρτώμενα μέλη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Για φοιτητές άνω των 25 ετών το ατομικό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €). Το παραπάνω εισόδημα αυξάνεται κατά τρείς χιλιάδες (3.000 €) για κάθε αδελφό/ή ενεργό φοιτητή (άρθρο 2 ν. 4485/2017) και μειώνεται κατά 10% για όσους κατοικούν στο Δήμο που έχει έδρα η Σχολή φοίτησης (αφορά μόνο τους αιτούντες για σίτιση).

ii. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σίτισης / στέγασης οι παρακάτω:

Κατ’ εξαίρεση θα εξετάζονται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν συμπληρώσει το 26ο, 30ο έτος αντίστοιχα για κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (οικονομική ή/και διαθεσιμότητα κλινών).

iii. Δεν δικαιούνται στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες Π.Κ. οι φοιτητές που η μόνιμη κατοικία τους, βρίσκεται στον ίδιο Δήμο με τον Δήμο που εδρεύει η Σχολή φοίτησής τους.

iv. Οι φοιτητές που εγγράφονται στο Ίδρυμα μεταγενέστερα από τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα ακολουθούν την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 2.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα: νοείται το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους Χ-1 (όπου Χ= έτος υποβολής αίτησης) του ιδίου του φοιτητή, των εξαρτώμενων μελών (αδέλφια), των γονέων ή κηδεμόνων ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση που η επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού, ακόμη και αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου του φοιτητή.

Κατά κεφαλήν εισόδημα: νοείται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας (Υπόχρεος και Σύζυγος και αριθμός εξαρτώμενων τέκνων από κωδ. 003 Υπόχρεου και 004 Συζύγου στη δήλωση Ε1 και στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε μια υποβληθείσα φορολογική δήλωση (αιτούντα, γονέων, συζύγου, τρίτων) και λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα -όπως αυτό προσδιορίστηκε ανωτέρω- του γονέα στον οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο φοιτητής δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή της ατομικής του δήλωσης.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α’229), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006. Η πολύτεκνη οικογένεια θα πρέπει να έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα -συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου- εξαρτώμενα κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.

Τέκνο τριμελούς οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι ανήκουν σε τρίτεκνη οικογένεια με τρία (3) τέκνα -συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου- τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δύο όψεων ακαδημαϊκής ταυτότητας (σε ισχύ).

2. Αντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή το ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής (εντός εξαμήνου).

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό που υποβάλλεται η αίτηση, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή κάτω των 25 ετών και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας (εφόσον ο φοιτητής ή/ και τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτεται μόνο η δική του Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό). Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

4. Φορολογική δήλωση (Ε1), του οικονομικού έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή κάτω των 25 ετών και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας (εφόσον ο φοιτητής ή/ και τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτεται μόνο το δικό του.

- Για τους Κύπριους φοιτητές Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του προηγούμενου έτους από το οποίο υποβάλλεται η αίτηση από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς, όσο και για τους ιδίους και τα ανήλικα αδέρφια τους. Αν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών.

Δικαιολογητικά που αφορούν στα κριτήρια επιπλέον μοριοδότησης (προαιρετικά):

Ειδικότερα για την μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι:

Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας: η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου (άρθρο 5 παρ. θ της υπουργικής απόφασης Φ5/68535/Β3/18.6.2012, ΦΕΚ 1965/Β΄/2012) και να είναι σε ισχύ.

Για την απόδειξη τριτεκνίας: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ε1 γονέων με 3 εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3454/2006, και του άρθρου 5 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ.24199/4.9.2013 (ΦΕΚ 2208/ Β΄/6.9.2013) «Την ιδιότητα τριτέκνου αποκτούν ο γονέας ή γονείς που έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης».

Για την απόδειξη αναπηρίας: σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. και της υπουργικής απόφασης Φ5/68535/Β3/18.6.2012, ΦΕΚ 1965/Β΄/2012 υποβάλλεται: «Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα». Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί συμπληρωματικά η ιατρική γνωμάτευση, ο φοιτητές δεν εντάσσεται στην ειδική κατηγορία, λαμβάνει όμως τα αντίστοιχα μόρια αναπηρίας.

Για την απόδειξη ακαδημαϊκού κριτηρίου: ελέγχεται αυτόματα από το φοιτητολόγιο.

Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:

α) σε περίπτωση χηρείας: ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αυτής, ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για την απόδειξη αδελφού/φής φοιτητή/τριας: απαιτείται βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή στην οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/ή του αιτούντος - κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- είναι προπτυχιακός φοιτητής/τρια α΄ κύκλου σπουδών στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 και άρθρο 2. β, ββ και γγ του ν. 4485/2017 και φοιτά: σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) καθώς και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός αδελφού φοιτητή, αποδίδεται 1 μόριο επιπλέον. Σημειώνεται ότι, με βάση τα παραπάνω δεν μοριοδοτούνται (σε αυτό το κριτήριο) οι αιτήσεις με βεβαιώσεις για αδέλφια που φοιτούν σε σχολές του εξωτερικού και στην Ελλάδα όσοι φοιτούν: σε Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Αστυνομίας, σε Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.

Κύπριοι, ομογενείς και αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν και οι φοιτητές των οποίων η οικογένεια έχει μόνιμη κατοικία εντός Ελλάδος. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί φοιτητές δεν μπορούν να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά, η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση ποια δικαιολογητικά απαιτούνται. Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ / ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή αίτηση παροχής σίτισης / στέγασης, μέσω της ειδικής εφαρμογής αιτήσεων που βρίσκεται στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.merimna.uoc.gr και μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται σε σχετικές ανακοινώσεις, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη. Οι αιτήσεις επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986).

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες συμπληρώνουν στο «όνομα χρήστη» το ακαδημαϊκό τους email και στο «κωδικός» τον κωδικό που έχουν δημιουργήσει για το ακαδημαϊκό email. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην εφαρμογή, θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να λάβουν σχετικές οδηγίες. Ο αιτών συμπληρώνει στην ηλεκτρονική αίτηση όσα προσωπικά στοιχεία δεν είναι προ συμπληρωμένα από το φοιτητολόγιο και υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί.

Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ για ένα ακαδημαϊκό έτος και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά δικαιολογητικά. Τα υπόλοιπα προαιρετικά δικαιολογητικά αξιολογούνται και προστίθενται στο σύνολο των μορίων του αιτούντα, μόνο εφόσον επισυνάπτονται εντός των αποκλειστικών προθεσμιών (περίοδος αιτήσεων θεραπείας - ενστάσεις) και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την λήξη προθεσμιών και της περιόδου ενστάσεων, δεν θα αξιολογούνται.

Η Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης που αξιολογεί τις αιτήσεις διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετο έγγραφο κρίνει σκόπιμο για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί, προκύψει ανακριβής καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας δύναται να αξιολογήσει υποβληθείσα αίτηση με επί πλέον μόρια για ειδικές περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων, όπως στην περίπτωση πληγέντων από φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι) που διαμένουν σε πρόχειρα καταλύματα (κοντέινερ) κτλ. μετά από έντυπη αιτιολογία.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις για δωρεάν σίτιση ή στέγαση δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις που υποβάλλονται με θολά ή ελλιπή αρχεία καταρχήν δεν αξιολογούνται. Εφόσον δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά μέχρι την λήξη της προθεσμίας ενστάσεων-αιτήσεων θεραπείας (όπως αυτές ορίζονται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) οι αιτήσεις απορρίπτονται. Η υποβολή ψευδών στοιχείων επιφέρει, πέρα από τις άλλες νόμιμες συνέπειες, αποκλεισμό από τις παροχές.

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με κατάθεση ένστασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου ή Ηρακλείου αντίστοιχα (ΦΕΚ 3297/20.9.2017, άρθρο 5. δ «Εσωτερικός Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Κρήτης»).

Τα βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης περιγράφονται στον Πίνακα 1 και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για σίτιση και στέγαση και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Σίτισης - Στέγασης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών