Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Θέσεις πρακτικής άσκησης για υποψήφιους δικηγόρους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Θέσεις πρακτικής άσκησης για υποψήφιους δικηγόρους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.

Υποβολή αιτήσεων: εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης της ανακοίνωσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
25-11-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
05-12-2022

Αναλυτικά η πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.

Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

1) Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η δωδεκάμηνη άσκηση των ασκούμενων στη Νομική Υπηρεσία άρχεται από τον Ιανουάριο του έτους 2023 και λήγει τον Ιανουάριο του έτους 2024.

2) Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3) Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4) Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α) Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποβάλλεται από τον ίδιο των ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Δημητσάνης στο Αιγάλεω) εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uniwa.gr) (δηλαδή μέχρι 5/12/2022), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 15:00.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τους ήδη ασκούμενους δικηγόρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Β) Οι υποψήφιοι υποβάλουν:

1. Αίτηση για την πραγματοποίηση της άσκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία: α) του Αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, β) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, γ) λοιπά δικαιολογητικά (πχ πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών κλπ) καθώς και δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς και ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν το τέλος της δωδεκάμηνης άσκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς και ότι εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν στο Δικηγορικό Σύλλογο ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Επίσης , στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώσουν και ότι αποδέχονται τη θέση εφόσον επιλεγούν και ότι καθ’όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί με τους υποψηφίους ασκούμενους δικηγόρους και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας της διεξαγωγής της συνέντευξης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Νομική υπηρεσία.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr