Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Παν. Ιωαννίνων: Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου

Παν. Ιωαννίνων: Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακ. έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων α πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», Κωδικό «82921» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σταύρο Νικολόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018 και την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 1075/14-10-2019), καθώς και την ΚΥΑ 1017/16-3-2021 ως κάτωθι:

  • Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας:

Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

  • Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας ορίζεται από την υπογραφή της έως την 30/09/2021.
  • Το συνολικό ποσό μιας πλήρους ανταποδοτικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600€. Μια πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο ισόποσες υποτροφίες των 1.300€.
  • Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου
  • Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 05-05-2021

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία ή ακολουθήστε  τον σχετικό σύνδεσμο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

  1.  0_2_ΑΙΤΗΣΗ (.xls)
  2.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (.doc)
  3.  6ΙΚΒ469Β7Η-ΕΥ3_82921_19820_ΣΤΟ_ΟΡΘΟ (.pdf)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ