Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies on Youth, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στον 1ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2015, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 4.000,00 €.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, από τις 21/7/2014 μέχρι τις 19/12/2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 891-416, 2310 891-454, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Έντυπη αίτηση

    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

    Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους)

    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)

    Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ

    Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται ως ακολούθως:

        FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

        BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

        INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations

        Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

        BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

        (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

        LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.

        CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

        CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR-και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)

        TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

        EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

        OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

        ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

        Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.

        Test of Interactive English, B2 + Level.

        Test of Interactive English, B2 Level.

        TOEFL, τουλάχιστον 87 (Internet-based test)

    Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

    Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται με αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.

Τα έντυπα (1) και (5) παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογία τους με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση τέλους 30 € στο λογαριασμό του ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Τράπεζα Πειραιώς 5202-039969-661). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Κ 124, τηλ.: 2310 891416, 2310 891 454, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γεώργιος Βοσκόπουλος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ