Δωρεάν συγγράμματα για φοιτητές (Τι ισχύει)

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για τα συγγράμματα των φοιτητών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε ένα από τα άρθρα αναφέρεται:

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και 4 παρ. β’ του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3432/2006 (Α΄ 14), έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι αποφάσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και 4 παρ. β’ του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3432/2006 (Α΄ 14), έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) έχουν δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας μιας (1) εκ των προτεινόμενων σειρών ανά «θεματική ενότη- τα».

Διδακτικά συγγράμματα θεωρούνται έντυπα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβα- σης, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε.Ι. ή την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α. και του Ε.Α.Π.

2. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων ή, για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π., θεματικών ενοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Όσα Τμήματα των ανωτέρω Ιδρυμάτων χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS μονάδων, όπου για την λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 ECTS μονάδες, προκειμένου να υπολογιστεί ο ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, στον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων του προ- γράμματος σπουδών θα πρέπει να προστεθεί το πηλίκο του αριθμού των ECTS μονάδων που υπολείπονται μέχρι τις 240 δια το μέσο όρο του αριθμού ECTS μονάδων των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών.

Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα ή θεματικές ενότητες από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

3. Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στη συνέχεια «ΕΥΔΟΞΟΣ»), το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.», που συστάθηκε με το Π.δ. 29/1998 (Α’ 34), και λειτουργεί υπό την επο- πτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2

1. Εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσης του, οφείλουν να εγγράφονται στον «ΕΥΔΟΞΟ», προκειμένου να διανέμουν διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Με την εγγραφή των εκδοτών στον «ΕΥΔΟΞΟ», τους χορηγείται ένας Κωδικός Πρόσβασης και Υποβολής για την ταυτοποίηση τους στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύ- πος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Η εγγραφή αυτή ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, από τον ενδιαφερόμενο εκδότη. Το αυτό ισχύει και για τους αυτοεκδότες, δηλαδή τους καθηγητές που διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, χωρίς να υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στην έκδοση τιμολογίου, μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2016/2017.

2. Μετά την εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα. Οφείλει να παρέχει, σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθι- στούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος, δηλαδή τίτλο, συγγραφέα, ISBN, το έτος της πρώτης έκδοσης και της πρώτης ανάρτησης στον «ΕΥΔΟΞΟ», διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εξαμήνου ανάρτησής του στον «ΕΥΔΟΞΟ», τον συνολικό αριθμό σελίδων, τις σελίδες που περιέχουν διαγράμμα- τα, πίνακες, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, τις μονόχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες, τις διαστάσεις των σελίδων, ιστοσελίδα συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. Παράλειψη οιουδήποτε εκ των ανωτέρω, καθώς επίσης και του κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, καθιστά την καταχώριση αδύνατη.

3. Κατά την καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων, ο εκδότης αναρτά την τιμή κόστους για κάθε σύγγραμμα που καταχωρίζει στον «ΕΥΔΟΞΟ», έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει των οικείων διατάξεων.

4. Η καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων από τους εκδότες πραγματοποιείται μέχρι την 30η Μαΐου. Ειδικά για το πρώτο έτος απάτης δημοσιεύσεως της πα- ρούσας, καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου.

5. Κάθε εκδότης υποδεικνύει τα σημεία διανομής του διδακτικού συγγράμματος που έχει καταχωρίσει στο εν λόγω σύστημα. Τα σημεία διανομής πρέπει να βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμοποιήσει,  με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Άρθρο 3

1. Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και η Κοσμητεία του Ε.Α.Π. οφείλουν να εγγραφούν στον «ΕΥΔΟΞΟ» και το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, να δη- λώνουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό του Σύστημα (ΚΠΣ) τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα/θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών, τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στον συνταχθέντα συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α’ 14) όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. και τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία δικαιούται ο φοιτητής ή σπουδαστής να επιλέξει διδακτικά συγγράμματα, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, οφείλουν να δημοσιεύουν τον ανωτέρω κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον «ΕΥΔΟΞΟ», μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2. Ο συνολικός κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τα συγγράμματα που επελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η επιλογή αυτή γίνεται μέσα από τον γενικό κα- τάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Ο ανωτέρω κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Τομέων/Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εισηγήσεις άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τα οποία δεν είναι μέλη του οικείου Τομέα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μόνο προς συμπλήρωση των προ- τάσεων του Τομέα.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. οφείλουν να προτείνουν προς την αρμόδια Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή στην Κοσμητεία αντίστοιχα κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να διδαχθεί με ευθύνη του οικείου Τομέα/Προγράμματος Σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επιλογές αποτελούμενες από ένα (1) προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα/σειρά ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα, οι οποίες προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στον «ΕΥΔΟΞΟ», και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων/ Κοσμητεία του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία, που να καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου μαθήματος/θεματικής ενότητας, μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας του Ε.Α.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση του Τομέα/Προγράμματος Σπουδών, ξενόγλωσσα συγγράμματα και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με την προϋπόθεση να αιτιολογείται ειδικά η ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγραφεί στον «ΕΥΔΟΞΟ» και να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 5

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ» ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. επιλέγουν μια (1) σειρά συγγραμμάτων για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών.

2. Η διαδικασία της επιλογής διδακτικών συγγραμμά- των από τους φοιτητές ή σπουδαστές πραγματοποιείται μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται η είσοδος των φοιτητών ή σπουδαστών στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ», όπου πιστοποιούνται μέσω της ακαδημαϊκής ομοσπονδίας καταλόγων του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του προγράμματος σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα ή μίας (1) σειράς συγγραμμάτων. Ταυτόχρονα με την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι φοιτητές ή σπουδαστές οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ότι το διδακτικό σύγγραμμα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στη Γραμματεία των Α.Ε.Α. και στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.Α.Π. Όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτησης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει διδακτικά συγγράμματα. Οι δηλώσεις των φοιτητών ή σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν.  1599/1986 (75 Α’).

3. Η επιλογή διδακτικού συγγράμματος για κάθε υπο-χρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/ θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών γίνεται ξεχωριστά από τη δήλωση μαθήματος, η οποία γίνεται από τους φοιτητές ή σπουδαστές σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στο  διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστο- σελίδα του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής ή σπουδαστής λαμβάνει άμε- σα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) έναν κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποίου θα παραλαμβάνει από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά συγγράμματα.

5. Κάθε εκδότης διανέμει τα διδακτικά συγγράμματα στο δηλωθέν για κάθε διδακτικό σύγγραμμα σημείο διανομής από την 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 15η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής ή σπουδαστής παρέλειψε να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξετάστηκε επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα αυτό.

Άρθρο 6

1. Ένα μήνα μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων συντάσσονται βάσει των στοιχείων του «ΕΥΔΟΞΟΥ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις.

2. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ141/Β3/1402/20.3.1984 «Έκδοση και διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 159), Ε5/5878/ 1.11.1988 «Περί έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 838) και Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 «Παροχές και διευκολύνσεις στους φοιτητές των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» (Β’ 1994) αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Το αυτό ισχύει και για την υπ’ αριθμ. Φ1/76244/Β3/30.06.2010 (957 Β΄) υπουργική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καθίσταται δυνατή η κατ’ άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας ανάρτηση, με μόνη τη συμπλήρωση των πεδίων που επηρεάζουν την κοστολόγηση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr