Τι είναι το Erasmus Mundus - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Erasmus Mundus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ λαών και πολιτισμών, μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η πρώτη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004. Η δεύτερη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus II, 2009 - 2013) υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2008 (απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus παρέχει υποστήριξη σε:

 • Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών (Δράση 1) ή να διαμορφώσουν συμπράξεις συνεργασίας με αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές και συγκεκριμένες τρίτες χώρες (Δράση 2)
 • φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό που επιθυμούν να διανύσουν περίοδο σπουδών / έρευνας / διδασκαλίας στο πλαίσιο των ως άνω αναφερόμενων κοινών προγραμμάτων ή συμπράξεων συνεργασίας (Δράση 1 και Δράση 2)
 • οποιοδήποτε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιθυμεί να αναπτύξει και να υλοποιήσει σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση της ελκυστικότητας, του προφίλ, της προβολής και της εικόνας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Δράση 3).

Οι στόχοι του Προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος Erasmus Mundus ΙΙ 2009-2013 είναι:

 • Η βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κέντρου αριστείας μάθησης ανά τον κόσμο
 • Η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με Τρίτες Χώρες, όπως επίσης και η ανάπτυξη των Τρίτων Χωρών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι δράσεις του Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Δράση 1 - Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιών:

Προσφέρεται υποστήριξη σε υψηλής ποιότητας κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που παρέχονται από συμπράξεις Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμπράξεις περιλαμβάνουν ενδεχομένως και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρίτες χώρες. Παρέχονται, ακόμα, υποτροφίες πλήρους διάρκειας σε Ευρωπαίους φοιτητές και φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτά τα κοινά προγράμματα, καθώς επίσης και υποτροφίες μικρής διάρκειας σε Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και ακαδημαϊκούς προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να διεξάγουν ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των κοινών αυτών προγραμμάτων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές περιόδους φοίτησης σε τουλάχιστο δύο Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καταλήγουν στην απονομή ενός διπλού, πολλαπλού ή κοινού τίτλου, αναγνωρισμένου από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών που συμμετέχουν στην σύμπραξη.

Προγράμματα που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση με τη συμμετοχή Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης:

 • Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management - MESPOM (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology - MEEES (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Master/Laurea Magistrale en Cultures Litteraires Europeennes - CLE (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • International Masters in Service Engineering - IMSE (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • International Master in Advanced Clay Science - IMACS (Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Master's Course in TurbomacHinery aeRomechanic UniverSity Training - THRUST (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • European Masters in Sport and Exercise Psychology - EMSEP (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Network and e-Business Centred  Computing (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – Δεν χρηματοδοτείται πλέον από το Πρόγραμμα

Δράση 2 - Συμπράξεις Erasmus Mundus:

Στο πλαίσιο της Δράσης 2, παρέχεται χρηματοδότηση:

για συμπράξεις συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από την Ευρώπη και από συγκεκριμένες τρίτες χώρες, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ατομικής κινητικότητας.

για υποτροφίες ποικίλης διάρκειας φοιτητών (από προπτυχιακό έως και μεταδιδακτορικό επίπεδο) με σκοπό τις σπουδές και ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, την πρακτική άσκηση και την έρευνα.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης 2 προέρχεται από διάφορα μέσα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας της ποικιλομορφίας των πολιτικών που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής συνεργασίας και τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των συγκεκριμένων Τρίτων Χωρών, οι κανόνες υλοποίησης της Δράσης 2 μπορεί να διαφέρουν ανά έτος και ανά χώρα εταίρο.

Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να είναι ευρωπαϊκά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που προτείνουν σχήματα συνεργασίας έως και 20 εταιρικών ιδρυμάτων. Τα σχήματα συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που κατέχουν Erasmus Charter, καθώς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τρίτων χωρών αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες κρατικές αρχές.

Δράση 3 - Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης:

Η Δράση 3 προωθεί την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση διαμέσου μέτρων βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισμού και ως κέντρου αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης 3 στοχεύουν:

Στην προώθηση και την ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς επίσης και των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας και σχεδίων χρηματοδότησης.

Στη διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και των καλών πρακτικών

Την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ιδρύματος ή σε ατομικό επίπεδο.

Παρέχεται υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως προβολή, προσβασιμότητα, διασφάλιση ποιότητας, αναγνώριση πιστωτικών μονάδων, αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, κινητικότητα, διεύρυνση διδακτέας ύλης (curriculum development), κλπ.

Διάρκεια του Προγράμματος - Προϋπολογισμός

Η δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus Mundus II τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2009 και έχει διάρκεια 5 έτη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τις δράσεις 1 και 3 ανέρχεται σε 493,69 εκ ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τη δράση 2 προέρχεται από όργανα εξωτερικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU external cooperation instruments).

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr