πρόγραμμα Erasmus+, αριθμούς, Infographic, στατιστικά Τo πρόγραμμα Erasmus+ σε αριθμούς (Infographic)

Τo πρόγραμμα Erasmus+ σε αριθμούς (Infographic)

Το 2014 στο πλαίσιο του Erasmus+ σχεδόν 12.000 άτομα είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Και η τάση είναι αυξητική. Συγκεκριμένα, 4.470 Ελληνες φοιτητές μετείχαν στο Erasmus+, με τους περισσότερους από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (τα δύο μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας) και κατόπιν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Αθηνών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τρεις εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


  • Μια έκθεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus +, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, για τη νεολαία και τον αθλητισμό μεταξύ 2014 με 2.020.
  • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών και τη κινητικότητα του προσωπικού κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Ακολούθως μελέτη επιπτώσεων Erasmus - έμφαση στην περιφερειακή ανάλυση των οφελών του προγράμματος Erasmus.

Erasmus+: Το πρώτο έτος

Το πρόγραμμα Erasmus + είναι το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό μεταξύ 2014 και 2020. Συνδυάζει επτά προηγούμενα προγράμματα σε ένα ενιαίο, μεγαλύτερο και σε μια πιο συνεκτική δομή του προγράμματος. Με προϋπολογισμό 14,7 δις € σε διάστημα 7 ετών, το πρόγραμμα έχει δει μια αύξηση 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Κατά το πρώτο έτος (2014), το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ήδη αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Περισσότερα από 2 δις € διατέθηκαν το 2014 για την υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (69% του προϋπολογισμού), για τη νεολαία (10%) και τον αθλητισμό (1%), καθώς και τις άλλες δράσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Το 2014, το πρόγραμμα προσφέρει ήδη περίπου 650.000 ατομικές υποτροφίες κινητικότητας για τους ανθρώπους για σπουδές, κατάρτιση, απασχόληση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Αυτές περιλάμβαναν 400.000 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική ανταλλαγή φοιτητών, 100.000 εθελοντές και νέοι αναλαμβάνουν εργασία στο εξωτερικό, καθώς και 150.000 εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές νεολαίας και του λοιπού προσωπικού που κέρδισαν υποτροφίες κινητικότητας για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, 11 νέα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν συσταθεί με τις χώρες μη μέλη της ΕΕ κατά το πρώτο έτος του προγράμματος Erasmus+, και προστέθηκαν περίπου 180 κοινά μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα όπου ήδη ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus.

Το πρόγραμμα συνεχίζει επίσης να βελτιώσει την εμπειρία των δικαιούχων του αφού: περισσότεροι φοιτητές μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό θα πρέπει να αναγνωριστούν στις χώρες καταγωγής τους (85% το 2014, έναντι 76% το 2013). Για να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς, περισσότεροι από 10.000 μαθητές και 50.000 νέοι με λιγότερα οικονομικά μέσα ή/και με ειδικές ανάγκες έχουν ήδη λάβει πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για να συμμετάσχουν σε κοινές δράσεις κινητικότητας. Επιπλέον, για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των δικαιούχων του Erasmus, ένα νέο εργαλείο γλωσσικής υποστήριξης έχει επίσης διατεθεί στο τέλος του 2014 και επωφελήθηκαν πάνω από 120.000 συμμετέχοντες το πρώτο έτος.

Το Erasmus + παρέχει επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για πάνω από 1700 σχέδια συνεργασίας σε όλη την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων, όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την ανάγκη να εξοπλιστούν οι νέες γενιές με τις ψηφιακές δεξιότητες, και την προώθηση της ανεκτικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το πρόγραμμα στήριξε επίσης, έργα συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων («συμμαχίες γνώσης»), την κατάρτιση των σπουδών επαγγελματικά με τις επιχειρήσεις («συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων») και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες ("έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων").

Ως καινοτομία, το Erasmus+ εισήγαγε επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης της πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις βασικές προκλήσεις στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας της Ευρώπης με καινοτόμους τρόπους. Το 2014, αρκετά έργα συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, των διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, καθώς και τις πλατφόρμες και τα δίκτυα των ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς αυτούς για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αγωγή του πολίτη, τη συμμετοχή των νέων, την κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων, καθώς και τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και μαθητείας.

Επιπλέον, το Erasmus+, για πρώτη φορά χρηματοδότησε δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού, υποστηρίζοντας περίπου 50 μη κερδοσκοπικές αθλητικές εκδηλώσεις, συνεργασίες μεταξύ αθλητικών φορέων και οργανώσεων, καθώς και το πρώτο φόρουμ για τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα συνέχισε να χρηματοδοτεί επίσης δράσεις (Jean Monnet Actions), με 212 έργα που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της αριστείας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών.

Το τελευταίο έτος για το πρώην Erasmus: κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού το 2013/14

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ως ξεχωριστή έκθεση νέα στοιχεία για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013/14) του προηγούμενου προγράμματος Erasmus, που κάλυπτε την κινητικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (2007-2013 ), το οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί στο Erasmus+.

Η έρευνα δείχνει ότι κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των ατόμων που επωφελήθηκαν από μια υποτροφία Erasmus είναι: 272.497 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 60.000 εκπαιδευόμενους, και 57.488 του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι λάμβαναν χρηματοδότηση για σπουδές - κατάρτιση - τοποθετήσεις σε εργασία, διδασκαλία ή κατάρτιση στο εξωτερικό. Τα νούμερα αυτά αντιπροσωπεύουν επίσης μια αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους φοιτητές παρέμειναν η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία (39.277, 30.964 φοιτητές και 29 621 εισερχόμενες αντίστοιχα). Οι ίδιες χώρες έστειλαν επίσης περισσότερους φοιτητές στο εξωτερικό, με την Ισπανία 37.235 φοιτητές. Η Γαλλία και η Γερμανία 36,759 και 36,257 φοιτητές αντίστοιχα.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και του προσωπικού που πρόκειται για εκπαιδευτικές ανταλλαγές αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό περιλαμβάνει μια αύξηση του αριθμού των ατόμων από τις εταιρείες που καλούνται να αναλάβουν διδακτικό έργο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η οποία αυξήθηκε σε δημοτικότητα κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι κορυφαίες χώρες αποστολής ήταν η Πολωνία (7.178), ακολουθεί η Τουρκία με (5838) και η Ισπανία με (5.727). Ο κορυφαίος προορισμός για την κινητικότητα του προσωπικού ήταν η Ισπανία (5.701), ακολουθεί η Γερμανία με (5101) και η Ιταλία με (4.860).

Εκτός από τις υποτροφίες κινητικότητας, το πρόγραμμα Erasmus (2007-13) υποστήριξαν επίσης σχέδια συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πολιτικής για την εκπαίδευση. Επιπλέον, το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους έργα συνεργασίας αυξήθηκε από έτος σε έτος, με 311 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2013 (έναντι 250 το 2012). Η Φινλανδία υπέβαλε το υψηλότερο μερίδιο όλων των προτάσεων με (13%), ακολουθεί το Βέλγιο με (12%), η Ισπανία με (11%) και το Ηνωμένο Βασίλειο με (10%). Το Βέλγιο ήταν επίσης η πιο επιτυχημένη από πλευράς των αιτήσεων αφού εγκρίθηκαν με 15 έργα - ποσοστό 19% από τα 79 έργα που χρηματοδοτούνται συνολικά.

Erasmus Μελέτη Επιπτώσεων - Περιφερειακή Ανάλυση

Η Περιφερειακή Ανάλυση των επιπτώσεων του προγράμματος Erasmus ακολουθεί και βασίζεται στη μελέτη Erasmus του αντίκτυπου που δημοσιεύεται το 2014, η οποία εξέτασε τον αντίκτυπο της κινητικότητας φοιτητών Erasmus για τις δεξιότητες των συμμετεχόντων, τις προοπτικές απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Η νέα περιφερειακή μελέτη φέρνει μια πρόσθετη περιφερειακή επικέντρωση στα ίδια δεδομένα.

Αν και η μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι οι φοιτητές του Erasmus έχουν τις μισές πιθανότητες να βιώσουν τη μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν πηγαίνουν στο εξωτερικό, η νέα Περιφερειακή ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι φοιτητές από την Ανατολική Ευρώπη είναι κατά 83% λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν μακροχρόνια ανεργία, εφόσον έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus. Ομοίως, η πρακτική άσκηση έχουν θετικό αντίκτυπο στην εύρεση εργασίας - αλλά αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για τους φοιτητές από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου στους μισούς από αυτούς που έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό τους έχει προσφερθεί μία μόνιμη θέση εργασίας από την εταιρεία.

Συνολικά, οι φοιτητές του Erasmus δεν είναι μόνο πιο πιθανό να βρούν μια θέση εργασίας, αλλά επίσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν διευθυντικές θέσεις. Κατά μέσο όρο, το 64% των φοιτητών του Erasmus, σε σύγκριση με το 55% των μη-κινητά τους συνομηλίκους τους κατέχουν τέτοιες θέσεις εντός 5-10 ετών από την αποφοίτηση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους φοιτητές Erasmus από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου περίπου το 70% από αυτούς καταλήγουν σε διευθυντικές θέσεις.

Infographic

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr