Τι απαντά ο υπουργός Παιδείας για την αναστολή πληρωμών για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα Νεολαίας

Τι ξεκαθάρισε το Υπουργείο Παιδείας για το Erasmus+!

Ο Αριστείδης Μπαλτάς ενημερώνει ότι το 2014 το Υπουργείο Παιδείας ως Εθνική Αρχή του προγράμματος Erasmus+, όρισε Εθνικές Ομάδες Συντονισμού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, για τον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τον τομέα της Νεολαίας. 

Με την Ares (2014) 2612283-07/08/2014, ΕΕ ενημέρωσε την Εθνική Αρχή ότι αποδέχεται τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το πρόγραμμα Erasmus + στον τομέα της Νεολαίας υπό όρους (conditionally accepted), ότι επεσήμανε ζητήματα μη συμμόρφωσης για τα οποία πρέπει να ληφθεί σχετικά μέριμνα και ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει προληπτικά μέτρα στη συμβατική της σχέση με την εν λόγω Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

Με την Ares (2014)4069984-04/12/2014, η ΕΕ έθεσε την ως άνω αναφερθείσα Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας σε αναστολή πληρωμών. Οι λόγοι για την αναστολή πληρωμών αφορούν:

1. Το γεγονός ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» είχε μερική διασφάλιση ( partial assurance) κατά τα τελευταία 4 έτη

2.  Τη μη υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Διασφάλισης του 2013 για το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση (2013 Yearly Declaration of Assurance for the Youth in Action Programme) από την Εθνική Αρχή εντός της τασσόμενης προθεσμίας (10.11.2014)

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφερθείσα Δήλωση Διασφάλισης παρέχει την απαραίτητη διασφάλιση στην ΕΕ ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο χρηστής διαχείρισης από τα επιμέρους κράτη – μέλη. Μετά την υποβολή της από την Εθνική Αρχή υπόκειται σε αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.7 και 8 του υπ’ αριθμ. 1288/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επίσης σημειώνεται ότι, έως σήμερα, δεν έχει τεθεί εκ μέρους της ΕΕ κάποιο ζήτημα που θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία του ΙΚΥ ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+. 

Τέλος, αναφορικά με τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ευρώπη με προγράμματα ανταλλαγών, σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΥ γνωστοποιείται ότι το εν λόγω Ίδρυμα ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Erasmus + για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, είναι σε συνεργασία με το ΥΠΟΠΑΙΘ, ως Εθνική Αρχή του ΠρογράμματοςErasmus+, για την υλοποίηση αυτού στην Ελλάδα και το οποίο μέχρι σήμερα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)