ΚΥΠΡΟΣ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα φοιτητικά επιδόματα Ελλαδιτών φοιτητών

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, ενημερώνουν τους Ελλαδίτες φοιτητές ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, προκηρύσσεται από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016 διαδικασία υποβολής αιτήσεων για φοιτητικά επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

 • Την ΑΙΤΗΣΗ μπορείτε να την κατεβάστε ΕΔΩ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων με την παρούσα αίτηση έχουν:

α) Οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών, οι οποίες έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, και οι εν λόγω φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου,

β) Επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι, όσοι είχαν δικαίωμα να λάβουν φοιτητικά επιδόματα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 βάσει των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων μέσω της παρούσας αίτησης που αφορά σε νέα προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για φοιτητικά επιδόματα.

Αν είσαι Ελλαδίτης Φοιτητής και Σπουδάζεις στην Κύπρο και θέλεις να μείνεις ενημερωμένος για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους

Επαναπατρισθέντες.

2. Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται:

 • σε οικογένεια -

(α) που έχει τέκνο φοιτητή , για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3(i) α έως γ ή/και

(β) σε φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3(i) δ έως στ, για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

 • Εφόσον ο φοιτητής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσε τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών

για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:

(α) δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας ή

(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή

(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας ή

(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή

(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης από ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή

(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί, όπως τα (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας.

3. (i) Ορισμός Οικογένειας

(α) οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή 

(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, ή

(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή

(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.

(ii) Ορισμός Τέκνου

(α) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, ή/και

Αν είσαι Ελλαδίτης Φοιτητής και Σπουδάζεις στην Κύπρο και θέλεις να μείνεις ενημερωμένος για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

(β) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ή/και

(γ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία

(δ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητής, που λαμβάνει φοιτητική χορηγία σύμφωνα με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015).

(ε) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερείται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή του.

(iii) Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος

Σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από όλα τα μέλη της οικογένειας εντός του έτους που προηγείται κατά ένα έτος της 1ης Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλονται τα φοιτητικά επιδόματα και που προέρχεται από τις πηγές που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης (δηλαδή για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 λαμβάνονται υπόψη τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του 2015).

4. Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτητικά επιδόματα έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα του έτους 2015, δεν υπερβαίνει τις τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.

5. Περιουσιακά Στοιχεία Οικογένειας

Όσον αφορά στις επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων των μελών της οικογένειας στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 - Ν.203(Ι)/2015.

(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 01.01.2013, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Κρατικής

Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 - Ν.203(Ι)/2015. δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ

Όσον αφορά στους Ελλαδίτες φοιτητές, η αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας των φοιτητών, δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι, η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα μοριοδοτείται. Θα αποτελεί μόνο προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

6. Για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας, οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

7. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, δικαιούχος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ο γονιός ο οποίος ζει κάτω από την ίδια στέγη με τον φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα αίτηση.

8. Τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

9. Όσον αφορά στους Ελλαδίτες φοιτητές, τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η οικογένεια του φοιτητή έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα (συμπλήρωση σελίδας 8 στην αίτηση).

10. Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει, για την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών. Η περίοδος παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος για τους ακόλουθους λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φοιτητή:

(α) σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από Κρατικό Ιατρικό Λειτουργό, και

(β) μη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου λόγω μη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Νοείται ότι, οι εν λόγω εξεταστέες περίοδοι, όπου ο φοιτητής δεν συμμετείχε στις εξετάσεις πρέπει να εμπίπτουν στην κανονική διάρκεια σπουδών του φοιτητή.

11. Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον κλάδο που εγκατέλειψαν, θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών.

12. Σε περίπτωση που ο φοιτητής (μόνο για οικογένειες Κυπρίων επαναπατρισθέντων) υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων περιλαμβανομένης και της εναλλακτικής θητείας, για να δικαιούται φοιτητικά επιδόματα η οικογένεια, ο φοιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, προτού αρχίσει η φοίτησή του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξής του.

13. Τα φοιτητικά επιδόματα δεν παραχωρούνται στις οικογένειες, τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν:

(α) πρόγραμμα σπουδών το οποίο καταλήγει σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο,

(β) προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(γ) προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Αν είσαι Ελλαδίτης Φοιτητής και Σπουδάζεις στην Κύπρο και θέλεις να μείνεις ενημερωμένος για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

(δ) μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου,

(ε) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδίκευσης.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης για φοιτητικά επιδόματα, δεν εξυπακούεται κατ΄ ανάγκη την παραχώρηση οποιουδήποτε φοιτητικού επιδόματος, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ως εκ  τούτου, οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

14. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των φοιτητικών επιδομάτων, είναι η υποβολή αίτησης στο ειδικό έντυπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τον πατέρα ή τη μητέρα του φοιτητή ή τον ίδιο το/τη φοιτητή/τρια όταν αυτός/η είναι έγγαμος/η.

15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 24 Οκτωβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.

16. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται με ΟΛΑ τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την ώρα υποβολής της αίτησης στα διάφορα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού (συμπεριλαμβανομένων και όλων των πρωτότυπων ονομαστικών αποδείξεων για αγορά βιβλίων ή/και ηλεκτρονικού υπολογιστή (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα του φοιτητή), ενοικιαστήριο έγγραφο, κ.τ.λ.). Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων με ελλιπή δικαιολογητικά, η εκπρόθεσμη υποβολή οποιονδήποτε δικαιολογητικών/βεβαιώσεων η οποία αφορά σε παράλειψη του αιτητή και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις για επαναξιολόγηση των αιτήσεων.

17. Όσον αφορά στις επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών, το έντυπο εξουσιοδότησης για την αίτηση για φοιτητικά επιδόματα (σελίδες 12 και 13 στην αίτηση), πρέπει να συμπληρώνεται εις διπλούν από τους αιτητές, τόσο για το αρχείο της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας όσο και για τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα.

18. Τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.gov.cy.

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στα ελληνικά.

Οι αιτητές καλούνται πριν συμπληρώσουν την αίτηση να διαβάσουν προσεκτικά το σχετικό ενημερωτικό έντυπο που συνοδεύει την αίτηση.

Επισημάνεται ότι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις που ζητούνται. Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων με ελλιπή δικαιολογητικά, η εκπρόθεσμη υποβολή οποιονδήποτε δικαιολογητικών/βεβαιώσεων η οποία αφορά σε παράληψη του αιτητή και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις για επαναξιολόγηση των αιτήσεων.

Με την υποβολή της αίτησης πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα πιο κάτω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός από εκείνα που αναφέρεται ότι γίνονται δεκτά και αντίγραφα.

1. Πιστοποιητικό γέννησης (αντίγραφα γίνονται δεκτά).

2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν (αντίγραφα γίνονται δεκτά).

3. Για τους άρρενες φοιτητές (για οικογένειες Κυπρίων Επαναπατρισθέντων), πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της εναλλακτικής θητείας, ανάλογα με την περίπτωση, ή απαλλαγής/αναστολής από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές (αντίγραφα γίνονται δεκτά).

4. Βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα:

(α) όπου η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκά έτη, βεβαίωση για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση,

(β) όπου η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκά τρίμηνα/εξάμηνα, βεβαίωση για όλα τα τρίμηνα/εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.

5. Για τους φοιτητές που βρίσκονται σε παράταση σπουδών για τους λόγους που αναφέρονται στις γενικές πληροφορίες (παρ. 12), να προσκομίσουν ανάλογα με την περίπτωση:

(α) ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό ιατρικό λειτουργό, στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το φοιτητή σε παράταση σπουδών και η χρονική περίοδος που διήρκησε το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας ή

(β) βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις εξεταστικές περιόδους που δεν έχουν διεξαχθεί και βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα η οποία να φέρει ημερομηνία έκδοσης Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη για το χειμερινό εξάμηνο και Απριλίου ή μεταγενέστερη για το εαρινό εξάμηνο φοίτησης.

6. Για φοιτητές του εξωτερικού, πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω, ως απόδειξη διαμονής στη χώρα των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση (αντίγραφα γίνονται δεκτά):

(α) αποδείξεις πληρωμών με πιστωτική κάρτα στο όνομα του φοιτητή,

(β) συμβόλαιο ενοικίου κατοικίας ή αποδείξεις πληρωμής ενοικίου στο όνομα του φοιτητή,

(γ) αποδείξεις πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ., στο όνομα του φοιτητή.

7. Τραπεζικό Έμβασμα: 

Το ποσό των φοιτητικών επιδομάτων θα εμβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του/της αιτητή/τριας για να διασφαλίζεται η άμεση πληρωμή της χωρίς τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής της επιταγής. Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. της Κύπρου στην οποία ν’ αναγράφεται το ΙΒΑΝ και τα στοιχεία του/της αιτητή/τριας (αντίγραφα δεκτά).

Στις περιπτώσεις όπου ο/η αιτητής/τρια δεν διατηρεί προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο τότε μπορεί να εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας όπως καταβάλει τα φοιτητικά επιδόματα σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο φοιτητής στην Κύπρο (συμπλήρωση σελίδας 11 στην αίτηση).

8. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων: (α) αντίγραφο διαζυγίου και (β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη.

9. Για όλα τα άλλα τέκνα της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό νόμο (βλ. γενικές πληροφορίες – παρ. 3 (ii), εκτός από το τέκνο φοιτητή για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για φοιτητικά επιδόματα, να υποβληθούν τα ακόλουθα (όπου ισχύει). Αντίγραφα θα γίνονται δεκτά εκτός του ιατρικού πιστοποιητικού (σημείο ε):

(α) πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο (αντίγραφα δεκτά),

(β) βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία κατάταξής τους, ή η έναρξη της εναλλακτικής τους θητείας, ανάλογα, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια της θητείας τους,

(γ) βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση εφόσον το τέκνο λαμβάνει κρατική φοιτητική μέριμνα βάσει του παρόντος Νόμου,

(δ) βεβαίωση φοίτησης για τέκνα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους που αναφέρεται η αίτηση και εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης,

(ε) ιατρικό πιστοποιητικό για τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους.

10. Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από αρμόδια κρατική υπηρεσία (π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).

11. Για τα οικογενειακά εισοδήματα:

Οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους, αποδεικτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα εισοδήματα του κάθε μέλους της οικογένειας (όπου ισχύει) ξεχωριστά:

(α) για μισθωτό εργαζόμενο, ένα από τα ακόλουθα:

• βεβαίωση εργοδότη,

• πιστοποιητικό αποδοχών (Ε.Πρ. 63),

(β) για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, ένα από τα ακόλουθα:

• βεβαίωση μερίσματος,

• κατάσταση παρακρατήσεων έκτακτης αμυντικής εισφοράς από μερίσματα,

• πιστοποιητικό μερίσματος που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,

(γ) για αυτοτελώς εργαζόμενο:

• βεβαίωση εισοδήματος από λογιστή/ελεγκτή (ετήσιο λογιστικό κέρδος για το 2015),

• αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

(δ) σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό από εργασία, σύνταξη, ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή από άλλη πηγή, να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού κατά το τρέχον έτος,

(ε) για διαζευγμένες μητέρες διάταγμα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το ποσό της διατροφής που λαμβάνουν. 

Όσον αφορά στις οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, επιπρόσθετα των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων, υποχρεούνται να προσκομίσουν και Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2015. Σε περιπτώσεις άνεργου γονέα/γονέων φοιτητή/τριας υποχρεούνται να προσκομίσουν Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με μηδενικό εισόδημα ή δήλωση από την αρμόδια Εφορία της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι δεν είναι υπόχρεος να υποβάλει φορολογική δήλωση.

12. Όσον αφορά στις επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών, πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο που να επιβεβαιώνει την περίοδο παραμονή τους στο εξωτερικό, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια πρεσβεία/προξενείο της Κύπρου στη χώρα από την οποία έχουν επαναπατρισθεί.

13. Για την εξασφάλιση του επιδόματος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίζουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του διαμερίσματος/δωματίου που ενοικιάζουν πιστοποιημένο ή χαρτοσημασμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα που δεν έχουν χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

14. Βεβαίωση διεύθυνσης μόνιμης διαμονής από την τοπική αρχή (σημείο 11 στην αίτηση για επαναπατρισθείσες οικογένειες και σημείο 12 στην αίτηση για Ελλαδίτες).

15. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα/ων φοιτητή από το αρχείο θανάτων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για φοιτητές που είναι ορφανοί).

16. Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων (για φοιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων).

17. Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια).

18. Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας (για εκτοπισμένες οικογένειες)

19. Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων (για φοιτητές που είναι τέκνα εγκλωβισμένων).

20. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή από κρατικό ιατρικό λειτουργό (για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).

21. Πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή γονέα του φοιτητή) για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων ή/και αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

22. Στην περίπτωση οικογενειών Ελλαδιτών, βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 60% ή/και βεβαίωση για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (ισχύει για περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας γονέα).

23. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο, να ζητεί και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων τους, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Α. Εισοδήματα οικογένειας

Το οικογενειακό εισόδημα μοριοδοτείται ως ακολούθως: 

* Αφορά μόνο οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος (δηλ. το πενήντα εννέα χιλιάδες) αυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015). Για παράδειγμα σε οικογένεια με

3 εξαρτώμενα τέκνα, το ανώτατο όριο του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται σε εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ.

Β. Κοινωνική Κατάσταση Οικογένειας

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήματα, που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα μόρια βαθμολογίας το καθένα, σε κλίμακα 1-10 μορίων:

Σημειώσεις - Περιορισμοί:

 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, τότε δεν δίνεται η μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένη οικογένεια, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί του ο φοιτητής είναι ξανά παντρεμένος, τότε δεν δίνεται η μοριοδότηση για μονογονεϊκή οικογένεια ή διαζύγιο.
 • Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.
 • Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του φοιτητή, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά δικαιολογητικά από κρατικό ιατρικό λειτουργό, τα οποία δηλώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος. Δε λαμβάνονται υπόψη, σε καμία περίπτωση, προβλήματα υγείας των αδερφιών του φοιτητή.

Γ. Μορφή φοιτητικών επιδομάτων και ανώτατο ύψος για κάθε επίδομα

Η οικονομική στήριξη θα καλύπτει τα έξοδα του φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

Σημειώσεις - περιορισμοί:

 • Προτίμηση για Η/Υ μπορούν να σημειώσουν μόνο φοιτητές που βρίσκονταν στο πρώτο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
 • Ο αιτητής θα μπορεί να σημειώσει με √ σε από μία (1) έως τέσσερεις (4) προτιμήσεις για πρωτοετείς φοιτητές και από μία (1) έως τρεις (3) προτιμήσεις για φοιτητές άλλων ετών φοίτησης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
 • Το επίδομα στέγασης θα παραχωρείται μόνο για τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους για τους οποίους ο φοιτητής κατέβαλλε το σχετικό μηνιαίο ενοίκιο και οι οποίοι αναγράφονται και στο ενοικιαστήριο έγγραφο με μέγιστη επιχορήγηση 12 μηνών. Το επίδομα στέγασης υπολογίζεται ανά μήνα.
 • Το επίδομα στέγασης δεν παραχωρείται σε όσους διαμένουν στις εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.
 • Το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.
 • Όσον αφορά στο επίδομα στέγασης, αυτό θα παραχωρείται στους δικαιούχους χωρίς να γίνεται μοριοδότηση της απόστασης διαμονής για σπουδές από την μόνιμη κατοικία. Απαραίτητη προϋπόθεση διεκδίκησης του επιδόματος στέγασης θα είναι η απόσταση διαμονής του φοιτητή για σπουδές από την μόνιμη κατοικία του, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα. Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα θα επιβεβαιώνονται αποκλειστικά με βάση σχετικό οδηγό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Για την εξασφάλιση του επιδόματος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίζουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του διαμερίσματος/ δωματίου που ενοικιάζουν πιστοποιημένο ή χαρτοσημασμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα που δεν έχουν χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή.
 • Όσοι φοιτητές είχαν δικαίωμα να λάβουν κουπόνια σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του επιδόματος σίτισης.
 • Οι Ελλαδίτες φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έλαβαν υποτροφία από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (π.χ. πρωτεύσαντες ανά Σχολή), δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης των φοιτητικών επιδομάτων.».
 • Για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα γίνονται δεκτές πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2016, ενώ για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων θα γίνονται δεκτές πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2016. Νοείται ότι η συνολική δαπάνη δε θα ξεπερνά τα €500 για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν θα ξεπερνά τα €300 για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 24 Οκτωβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης στην πιο πάνω προθεσμία συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται:

(α) στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών), Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, τηλ. 22 804017,

(β) στα ακόλουθα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ):

 • Λευκωσίας: Γεωργίου Σεφέρη, στην Έγκωμη (πρώην γραφεία Αρχής Κρατικών Εκθέσεων) – τηλ. 22 446686,
 • Λεμεσού: Σπύρου Αραούζου 21 – τηλ. 25 829129,
 • Αμμοχώστου: Ελευθερίας 83, Δερύνεια – τηλ. 23 300300,
 • Λάρνακας: Σπύρου Κυπριανού 42 – τηλ. 24 815555,
 • Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 62 – τηλ. 26822400
 • Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1 – τηλ. 26 821888,
 • Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70 – τηλ. 25 813400.

(γ) Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

 • Την ΑΙΤΗΣΗ μπορείτε να την κατεβάστε ΕΔΩ

Αν είσαι Ελλαδίτης Φοιτητής και Σπουδάζεις στην Κύπρο και θέλεις να μείνεις ενημερωμένος για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ