Εκτός του προγράμματος ενίσχυσης των Νέων οι Φοιτητές

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών.

Σύμφωνα με τη Διευκρινιστική εγκύκλιο που δημοσιεύουν τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ισχύουν τα εξής: 

1. Φοιτητές: Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι  ενίσχυσης  οι  σπουδάστριες-  σπουδαστές  και  φοιτήτριες-  φοιτητές  από  την  έναρξη  της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Δικαιούχοι προγράμματος ενίσχυσης των Νέων

Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού:

  • Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).
  • Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα υφίστανται στο πρόσωπο του δικαιούχου εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Κατέχει Τίτλο Σπουδών / Πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) επιπέδου ανώτερου ή ίσου με το επίπεδο 5 του εθνικού πλαισίου προσόντων, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3879/2010.

Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει είτε να υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας είτε να αποκτηθούν μέσα σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση ενίσχυσης.