πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ,  χρηματοδότηση πτυχιούχων

Ανοίγει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των πτυχιούχων

Στις 8 Μαρτίου ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων για την έναρξη και υποστήριξη της άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους  καθώς και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

  • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Χρηματοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά

  • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
  • έως 000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
  • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Βασικές επιλέξιμες δαπάνες

Λειτουργικά έξοδα (Ενοίκιο, ηλεκτρισμός, δαπάνες φιλοξενιας σε θερμοκοιτίδες κ.α.).

Αμοιβές Τρίτων (νομική, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.).

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου/χων.

Μισθολογικό κόστος για νεα/ες θέσεις εργασίας έως 12.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τις  8 Μαρτίου 201 6 ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής της αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.