Στοιχεία για τα συγγράμματα, φοιτητών, σημειώσεων, κόστος, νέα πρόταση Στοιχεία για τα συγγράμματα των φοιτητών: O ρόλος των σημειώσεων, το κόστος και νέα πρόταση

Στοιχεία για τα συγγράμματα των φοιτητών: O ρόλος των σημειώσεων, το κόστος και νέα πρόταση

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία παρουσιάζοντας μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διάθεσης Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων.

Βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών είναι:

(α) η υιοθέτηση/ενίσχυση/χρηματοδότηση, εκ μέρους της Πολιτείας, της δημιουργίας ηλεκτρονικών συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης ως εναλλακτικής μεθόδου για τη διάδοση της Γνώσης και

(β) ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διανομής έντυπων συγγραμμάτων με έμφαση στη βελτίωση του τρόπου επιλογής των συγγραμμάτων από τους Καθηγητές, της αξιολόγησης του βαθμού αξιοποίησής τους, καθώς και στην υιοθέτηση ενός μηχανισμού για την ενθάρρυνση της επανα-χρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές.

Η πρόταση αναφέρει ότι σε ποσοστό περίπου 60% (για όλα τα επιστημονικά πεδία) οι φοιτητές θεωρούν τις σημειώσεις του Καθηγητή ή τις δικές τους σημειώσεις ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στις εξετάσεις

ΚΟΣΤΟΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διανομής 2014-2015, μοιράστηκαν, κατά προσέγγιση, 2.120.000 έντυπα βιβλία σε περίπου 230.000 φοιτητές [σχεδόν πέντε (5) συγγράμματα ανά φοιτητή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο], με ένα ετήσιο κόστος που ανέρχεται σε, περίπου, πενήντα τέσσερα (54) εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο 84% των συνολικών δαπανών για την απόκτηση επιστημονικού υλικού από τα ΑΕΙ (το υπόλοιπο 16% επιμερίζεται στην απόκτηση πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά και στις προσκτήσεις υλικού από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες).

ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος διανομής συγγραμμάτων είναι η χαμηλή αξιοποίησή τους από τους φοιτητές, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους (μικρό όφελος σε σχέση με το κόστος).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ενδεικτικά, σε ποσοστό περίπου 60% (για όλα τα επιστημονικά πεδία) οι φοιτητές θεωρούν τις σημειώσεις του Καθηγητή ή τις δικές τους σημειώσεις ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στις εξετάσεις, σε αντίθεση με το διανεμόμενο διδακτικό σύγγραμμα, που το θεωρούν σημαντικό σε ποσοστό μόλις 26%. Επιπλέον, ένας στους δύο φοιτητές (46%) θα επαναχρησιμοποιήσει μόνο ένα (1) από τα δέκα (10) συγγράμματα που προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την εξεταστική του δοκιμασία.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στα αρνητικά συμπτώματα του συστήματος διανομής συγγραμμάτων συγκαταλέγονται, επίσης, η μονομέρεια στην εκπαίδευση (ένα και μοναδικό σύγγραμμα), η εισαγωγή αμφίβολης ποιότητας υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, η χαμηλή ανταπόκριση στις απαιτήσεις ανανέωσης του υλικού, η μη εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών, η απουσία κινήτρων για την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας / δεξιοτήτων Πληροφοριακού Γραμματισμού των φοιτητών, οι αρνητικές επιπτώσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τα φαινόμενα «ελεγχόμενης» αγοράς και η απόκλιση από την Ευρωπαϊκή Πολιτική για Ανοικτή Πρόσβαση του Επιστημονικού Περιεχομένου που χρηματοδοτείται με δημόσιες δαπάνες. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, προσαρμογές και, κυρίως, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr