Φορολογική δήλωση φοιτητών,φόρος για φοιτητές,2015

Πως δηλώνονται τα εισοδήματα (δείτε συγκεκριμένα παρακάτω και για αμοιβή από πρακτική άσκηση)

Ο πίνακας 4Α περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, μισθούς και συντάξεις που αποκτώνται στο εξωτερικό, εισόδημα από "τα μπλοκάκια", αμοιβές μελών Δ.Σ., παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, αμοιβές από πρακτική άσκηση φοιτητών, από συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, αμοιβές των περιστασιακά απασχολούμενων, αμοιβές με εργόσημο, αμοιβές από οικοδομικά ένσημα κλπ. 

Επίσης θα διαχωρίσουμε από τα εισοδήματα που καταχωρούνται στον πίνακα και συνεπώς φορολογούνται,  όλα τα άλλα εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών, που απαλλάσσονται αλλά πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 6

Θα δούμε όμως και όλα τα "μυστικά" του πίνακα 4Β με το εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου  πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού. 

Νέος ΚΦΕ: Ο ΚΦΕ-Ν.2238/94 καταργήθηκε και τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά φορολογούνται πλέον με τον ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013).

Με τον νέο ΚΦΕ, καθιερώνεται το σύστημα των χωριστών κατηγοριών εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη εισηγητική έκθεση του νόμου "διευκρινίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται μόνον τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του παραπάνω ΚΦΕ και συνεπώς, ότι δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα αναφερόμενα εισοδήματα δεν υπόκειται σε φόρο.

Έτσι από 1-1-2014 οι χωριστές κατηγορίες (πηγές) εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα είναι πλέον οι εξής: (στον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα, όπου δίπλα παραθέτουμε τις αντίστοιχες 7 πηγές με τον προηγούμενο ΚΦΕ-ν.2238/94).

Όπως θα δούμε στους παρακάτω αναλυτικούς χρηστικούς πίνακες, κάθε κατηγορία εισοδήματος υπόκειται σε χωριστό φορολογικό συντελεστή και κατά τούτο παύει να ισχύει πλέον η έννοια του συνολικού εισοδήματος.

Έτσι το φετινό έντυπο Ε1 ακολούθησε την νέα παραπάνω κατηγοριοποίηση εισοδημάτων.

Σε κάθε πίνακα του εντύπου, εντάχθηκαν και τα εισοδήματα της κάθε επί μέρους κατηγορίας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και συμπληρώνεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε από την κάθε κατηγορία. Συνεπώς, η κάθε κατηγορία θα βγάζει δικό της "αποτέλεσμα".

1. Μισθοί-ημερομίσθια- συντάξεις.

Πως φορολογείται ως εισόδημα. Σχετικές διατάξεις: Εκκαθάριση με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο.

Μείωση φόρου κατά 2.100 ευρώ (μόνο το εισόδημα από μισθωτή εργασία)

Ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, στον παραπάνω πίνακα μειώνεται κατά το ποσό 2.100 ευρώ, μέχρι το φορολογητέο εισόδημα των 21 000 ευρώ.

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται (περιορίζεται) κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Αύξηση φορολογητέου εισοδήματος πρώτου κλιμακίου σε κατοίκους μικρών νησιών

Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της περίπτωσης μισθωτών και συνταξιούχων αυξάνεται κατά 50%, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.

Η περίπτωση αυτή ισχύει μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015. Συνεπώς με την αύξηση του πρώτου κλιμακίου, η κλίμακα φορολογίας για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στα παραπάνω νησιά διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Προσοχή: η αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου, ισχύει και για το νησί της Κεφαλλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 έως 31/12/2015 (παρ 31, άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με τον νόμο 4254/2014.

2. Αμοιβές ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας: Εκκαθάριση με την παραπάνω κλίμακα και τις μειώσεις.

3. Αμοιβές δικηγόρου με  πάγια αντιμισθία: Εκκαθάριση με την παραπάνω κλίμακα και τις μειώσεις. 

4. Αμοιβές παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει έγγραφων συμβάσεων ή συμβάσεων έργου. ("μπολκάκια"): Εκκαθάριση με την παραπάνω κλίμακα και τις μειώσεις, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

5. Αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης: Αυτοτελής φορολόγηση με την παρακάτω κλίμακα και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 15, παρ. 3. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. Άρθρα 59,60.πολ.1104/9.4.2014,πολ. 1049/11.2.2014, πολ. 1051/19.2.2015). 

Υπενθύμιση: Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικό ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου, απαλλάσσεται της φορολογίας (παρ. 1 άρθρο 14 στ ΚΦΕ)

6. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.    Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές.  Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ.    Άρθρα 15 παρ. 4, 61, 62 παρ.1ε και 64, παρ.1ε. πολ.1104/9.4.2014).

7. Παροχές σε είδος που υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος: Με την κλίμακα και τις μειώσεις. Όμως για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζεται στην πολ 1072/31.3.2015,δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. (Άρθρα 13,15,16,59,60 και 72 παρ. 22.σχ. βλ. και τις πολ.1072/31-3-2015,1219/6.10.2014,  1079/6.4.2015, 1051/19.2.2015).

8. α) οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού: με συντελεστή 15%

    β) το κατώτερο πλήρωμα:  με συντελεστή 10%    

Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. Προσοχή: η δήλωση στη ΔΟΥ. (Σχ. βλ. άρθρο15 παρ.2, 59,60. πολ.1104/9.4.2014,1049/11.2.2014, 1084/8.4.2015, 1051/19.2.2015).

9. α. Εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά. 

β. Καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα.

γ. Πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές.

Εκκαθάριση με την κλίμακα και τις μειώσεις, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. (άρθρα 12,15,16). Ο φόρος όμως παρακρατείταιμε συντελεστή 20% και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. (άρθρα 59,60). Σχ. βλ. και τις πολ.1104/9.4.2014,1049/11.2.2014, 1072/31.3.2015, 1051/19.2.2015.

10. Ανείσπρακτες  δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος από μισθωτή εργασία σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο.

Εκκαθάριση με την κλίμακα και τις μειώσεις, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων     (άρθρα 8,12,15,16). Ο φόρος όμως παρακρατείταιμε συντελεστή 20% και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ.     (άρθρα 59,60). Σχ. βλ. και τις πολ.1104/9.4.2014,1049/11.2.2014, 1072/31.3.2015, 1051/19.2.2015.

11. Θεωρείται ότι συντρέχει  εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών τους και στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, 

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος "επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας" (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

Διευκρίνιση: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, η εκκαθάριση γίνεται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15  και τις μειώσεις του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο. Όμως διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013.Σχ. βλ. πολ 1047/12.2.2015 και πολ.1051/19.2.2015.

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των δαπανών επιστημονικής έρευνας, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. (άρθρο 21). Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως "επιχειρηματική συναλλαγή" θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. 

Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (άρθρο 47, παρ.2).

Πως φορολογείται ως εισόδημα - Πότε γίνεται παρακράτηση στην πηγή - Σχετικές διατάξεις

1. Tα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων  φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα (άρθρο 29):

2. Όμως σε ορισμένα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές που διαχωρίζουμε παρακάτω γίνεται παρακράτηση στην πηγή: 

Έτσι με συντελεστή 20% μόνο στις:

αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, 

αμοιβές διοίκησης,

αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες,

ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. (Σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014, 1047/12.2.2015, 1051/19.2.2015. 088/17.4.2015).

Με συντελεστή 3% στις αμοιβές που εισπράττουν εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων: ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής (σημ. ο εισπράττων την αμοιβή) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.     (Σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014, 1051/19.2.2015). 

3. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης,  (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές: 

α) 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, β) 4% για τα λοιπά αγαθά και γ) 8% για την παροχή υπηρεσιών.(σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014,1051/19.2.2015.

pinax

pinax

pinax

Έτσι το φετινό έντυπο Ε1 ακολούθησε την νέα παραπάνω κατηγοριοποίηση εισοδημάτων.

Στον πίνακα 4 όπως βλέπουμε στον παρακάτω, υπάρχουν επτά επιμέρους υποπίνακες ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματος.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.

pinax

Σήμερα όπως προαναγγείλαμε θα δούμε τους πίνακες 4Α και 4Β:

pinax

Σχετικά με την προσυμπλήρωση κωδικών που θα δούμε στη δήλωση μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας μερικές πολύ χρήσιμες λεπτομέρειες, που προκρίναμε και παραθέτουμε:

* Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία  βεβαιώσεων (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., προσυμπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης.

* Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.

* Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα - φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους.

pinax

4α:  (μισθωτή εργασία, συντάξεις και παρακρατηθέντες φόροι), 

4β:  (εισόδημα ναυτικών ε.ν. και παρακρατηθέντες φόροι), 

4γ2: (επιχειρηματική δραστηριότητα και παρακρατηθέντες φόροι), 

6: (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη)

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

1ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Α, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί 

(301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394) που προσυμπληρώνονται:

pinax

2ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Β, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί (255-256, 257-258) που προσυμπληρώνονται:

pinax

3ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Γ, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί (403-404, 405-406, 601-602, 605-606) που προσυμπληρώνονται:

pinax

4ον Παραθέτουμε τον πίνακα 6, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί (619-620, 617-618, 613-614, 335-336) που προσυμπληρώνονται:

pinax

Σημαντικές διευκρινίσεις

* Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

* Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

- Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

- Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

- Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.

- Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις). 

* Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

- Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

- Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

- Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης  Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515. 

Σημείωση: Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1), ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στις σχετικές οδηγίες της ΓΓΔΕ,

Σχετικά βλ. τις πολ.1067/20.3.2015, 1088/17-4-2015, 1097/28.4.2015. 

Επίσης την πολ. 1112/ 2. 6. 2015για την εκχώρηση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας.

Επισημάνσεις

Πίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις)

α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις (3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.. 

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Κωδικοί 301-302: Kαθαρά εισοδήματα απο μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κλπ από μισθωτή εργασία για τα οποία προσυμληρώνονται ηλεκρονικά. 

Αποδοχές που αφορά η ηλεκτρονική πληροφόρηση:

- Τακτικές αποδοχές     (κωδ. 1)

- Πρόσθετες αποδοχές  (κωδ. 2)

- Λοιπά αποδοχών        (κωδ. 3)

- Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά   απασχολούμενοι κτλ. (κωδ. 4)

- Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές εντός του φορολογικού  έτους    (κωδ. 6)

- Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.  (κωδ. 15)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται.

Εάν συντρέχει περίπτωση, μεταβάλλονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι.

Σημαντική αναφορά

Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε μεταγενέστερο έτος από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας ή ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος είσπραξης με την προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αναγράφονται διακεκριμένα στη βεβαίωση αποδοχών (παρ. 11, του άρθρου 4, ν.4038/2012).

Συνεπώς η χορηγούμενη σε αυτούς τους μισθωτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του φορολογικού έτους 2014 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, πρέπει να  αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά. 

Έτσι κατά την υποβολή της βεβαίωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), δεν θα δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 

Ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών του φορολογικού έτους 2014  (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) πρέπει να επιμερίζεται αναλόγως και να αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές του ανωτέρω φορολογικού έτους. 

Κατά την υποβολή της βεβαίωσης αυτής από τον εργοδότη με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), θα δηλωθούνστους αντίστοιχους κωδικούς μόνο οι εισπραχθείσες αποδοχές του φορολογικού έτους αυτού, καθώς και ο αναλογών  και παρακρατηθέίς φόρος που αντιστοιχεί σε αυτές.

Σημαντική  σημείωση

Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2014 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν.

pinax

(βλ. πρόσφατες οδηγίες της ΓΓΔΕ με το έγγραφο αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015):

"Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απώλειας του εισοδήματός τους και αντί του μισθού που θα κατέβαλαν οι εργοδότες τους ή τους δίδονται ως αμοιβή για παροχή εργασίας, χαρακτηρίζονται ως κανονικές αποδοχές και θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4Α, για υπόχρεο-σύζυγο αντίστοιχα, αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1051/19.2.2015, ή θα συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 343-344 του πίνακα 4Α, αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. 

Τέτοια ποσά είναι:

1. Παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, που είναι η πληρωμή μέρους ανεξόφλητων αποδοχών, όταν οι εργοδότες περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως εργασιών ή αναστολής πληρωμών, ή έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση, ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

2. Επίδομα διαθεσιμότητας, το οποίο είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όταν ο εργοδότης θέσει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα.

3. Αποδοχές ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δίδονται έναντι παρασχεθείσας εργασίας".

Κωδικοί 303-304: καθαρά εισοδήματα από κύριες συντάξεις τα οποία προσυμληρώνονται ηλεκρονικά, με κωδ. 23 "κύρια σύνταξη".

Συμπληρώνεται το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων. 

Στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπληρωθεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο συμπληρώνεται στους κωδικούς 335-336 (ή 305-306 για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση) του ΠΙΝΑΚΑ 6. 

Τα ποσά των συντάξεων κ.λπ. συμπληρώνονται βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων από το ασφαλιστικό σας ταμείο. 

Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρώνεται μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης συμπληρώνεται στους κωδικούς 321-322.

Κωδικοί 321-322:προσυμληρώνονται ηλεκρονικά απο τους ασφαλιστικούς φορείς.

Αφορούν  το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχος από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοηθείας και Επικουρικά.

Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς υποβάλλονται   ηλεκτρονικά:

- Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 24)

- Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 25)

-Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 26)

Κωδικοί 325-326: Έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ. 1051/2015).

Οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία που από το φορολογικό έτος 2014 και εξής φορολογούνται σαν μισθοί:

Προσοχή: μεταφέρετε το ακαθάριστο ποσό πριν την αφαίρεση των εισφορών  στον ΟΑΕΕ.  

Οι εισφορές γράφονται στους ΚΩΔ. 351-352.

 

Προσοχή: στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται από διανομή κερδών.

Κωδικοί  307-308: Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Εδώ θα γραφεί το εισόδημα απο "τα μπλοκάκια"

Όμως προσοχή:

Για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου το εισόδημα των αμειβόμενων με μπλοκάκι να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα εισοδήματα του άρθρου 12, ώστε να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών), πρέπει να πληροί σωρρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 

α) να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία, 

β) σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,

γ) να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα, 

δ) να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους και

ε) να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί  307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες  και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους 3, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον  το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

Κωδικοί 309-310: προσυμπλήρωση ηλεκρονικά

Συμπληρώνετε το καθαρό ποσό που προκύπτει αφού αθροίσετε τα πληρωτέα ποσά (ονομαστική αξία μείον ασφαλιστικές εισφορές) που αναγράφονται σε όλα τα εργόσημα έτους 2014, τα οποία σας μεταβιβάστηκαν εξαιτίας της παροχής εργασίας σας σε διάφορους εργοδότες.

Κατά την ηλεκρονική προσυμπλήρωση  η καταχώρηση γίνεται με κωδ. 14. 

(πολ. 1051/19-2-2015)

Κωδικοί 311-312

Συμπληρώνετε το εισόδημα που προέρχεται από οικοδομικά ένσημα. Προσδιορίζεται από τις αναλυτικές καταστάσεις (οικοδομικών ενσήμων,  αυτασφάλισης κ.τ.λ.) του ασφαλιστικού    φορέα (Ι.Κ.Α.)

Κωδικοί 343-344: Αναγράφονται εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση 

Εδώ καταχωρείται το εισόδημα μισθών ή συντάξεων των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4, 6, του πίνακα 4Α, για το οποίο σας έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και το οποίο δεν είναι ήδη προ-συμπληρωμένο στους αντίστοιχους κωδικούς του ίδιου πίνακα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ.343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

Συνεπώς οι κωδικοί 343-344 για εισόδημα από μισθωτές και οι αντίστοιχοι οι κωδικοί 345,350 για την παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης μπορούν να συμπληρωθούν ΜΟΝΟ σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν έχει στείλει στην Γ.Γ.Π.Σ. βεβαίωση αποδοχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν επιτρέπεται να συμπληρώνονται για διαφωνία σε ποσά που οι εργοδότες ήδη έχουν στείλει βεβαιώσεις. 

Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνεται το εισόδημα που αποκτήσατε από τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (παρ.4 άρθρου 13 ν.4172/2013) στις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα ασκείται σε περίοδο που έχετε ήδη αποχωρήσει από την επιχείρηση που σας χορήγησε τη συγκεκριμένη παροχή.

Κωδικοί 351-352

Αφορά τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. (προσοχή: μειώνουν μόνο το εισόδημα απο μισθωτή εργασία)

Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από το φορολογούμενο και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης όπως  χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που αποδίδουν τα ίδια τα μέλη Δ.Σ. εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αυτοί αποκτούν (περ.δ΄ παρ.2 άρθ.12 ν.4172/2013).

Η έκπτωση αυτή γίνεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και όχι κατά τη διενέργεια παρακράτησης. Σχετική η πολ 1072/31-3-2015.

 

Οι εισφορές αυτές αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση. (Δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του φορέα  στον οποίο καταβλήθηκαν).

Κωδικοί 313-314

Συμπληρώνεται το σύνολο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που δηλώνονται στους κωδικούς 301-326 (περ.1,2,3 και 4 του πίνακα 4Α), όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών (φόρος που αναλογεί).

Κωδικοί 315-316

Συμπληρώνεται το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα που δηλώνονται στους κωδικούς 301-326 (περ.1,2,3 και 4 του πίνακα 4Α), όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών (φόρος που παρακρατήθηκε).

Κωδικοί 333-334

Συμπληρώνεται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε.

Κωδικοί 345-346

Συμπληρώνεται το σύνολο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα (από μισθωτή εργασία κ.λπ.) που δηλώσατε στους κωδικούς 343-344 της περίπτωσης 8 του πίνακα 4Α.

Κωδικοί 347-348

Συμπληρώνεται το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα (από μισθωτή εργασία κ.λπ.) που δηλώσατε στους κωδικούς 343-344 της περίπτωσης 8 του πίνακα 4Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς (345-346, 347-348) αναλογούντες - παρακρατηθέντες φόροι που είναι ήδη προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 313-314, 315-316 του πίνακα 4Α, σύμφωνα με την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών.

Κωδικοί 349-350

Συμπληρώνεται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε για εισοδήματα που δηλώσατε στους κωδικούς 343-344 της περίπτωσης 8 του πίνακα 4Α όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορηγήθηκαν.

Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς παρακρατηθέντα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που είναι ήδη προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 333-334.

Κωδικοί 389-390: Μισθοί και συντάξεις που αποκτώνται στο εξωτερικό

Οι μισθοί και συντάξεις που αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς φορολογούνται στην Ελλάδα. 

Κατά την συμπλήρωση της δήλωσης για να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε μία σύνταξη, προκειμένου να τύχει της ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο της εκάστοτε Σύμβασης και να εξετάζουμε με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.

Επίσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με: 

α) τον φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη, 

β) τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο συνταξιούχος και 

γ) το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης. 

Προσοχή: με την απόφαση (πολ. 1026/22-1-2014) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα  δικαιολογητικά εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

1. Εάν προβλέπεται φορολόγηση και στα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη:

Όταν από τη σχετική σύμβαση προβλέπεται φορολόγηση και στα δύο κράτη, δηλαδή στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) και στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στο Κράτος Πηγής (με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) συμψηφίζεται από το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου (Ελλάδα), μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα (πολ. 1128/2006). 

Ο φόρος γράφεται στους κωδικούς 651-652.

2. Εάν προβλέπεται φορολόγηση μόνο στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα):

Προκειμένου να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης και να μην παρακρατηθεί φόρος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (Κράτος Πηγής), θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει στις φορολογικές αρχές του άλλου Κράτους το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, μέσω των υπηρεσιών του Υπ. Οικ. (βλ. πολ. 1130/01.06.1999).

Εάν το Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο;

Εάν το Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Σ.Α.Δ.Φ., ο εν λόγω φόρος δεν συμψηφίζεται έναντι του ελληνικού φόρου. 

Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του φόρου από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, στην οποία θα πρέπει να υποβάλει το ως άνω Πιστοποιητικό.

Για παράδειγμα, στη Σύμβαση Ελλάδας-Γαλλίας, δικαίωμα φορολόγησης της σύνταξης έχουν και τα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη.

Ωστόσο, η σύνταξη φορολογείται μόνο στο Κράτος Κατοικίας, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού, χωρίς όμως να είναι υπήκοος του άλλου Κράτους. 

Έτσι η σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας από το Κράτος της Γαλλίας, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. 

Εάν, όμως, ο εν λόγω κάτοικος έχει και την γαλλική υπηκοότητα, η σύνταξή του θα φορολογηθεί και στα δυο Κράτη.

Σε αυτή την περίπτωση ο φόρος που αποδεδειγμένα έχει καταβληθεί στο εξωτερικό θα γραφεί στους κωδικούς 651-652.

3. Εάν προβλέπεται φορολόγηση μόνο στο Κράτος  Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη): Τότε το Κράτος κατοικίας (δηλαδή η Ελλάδα) δεν θα επιβάλλει φόρο, οπότε το ποσό της σύνταξης θα γραφτεί μόνο στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6.

Οι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από το φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης. 

Δεν συμπληρώνεται τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης.

Οι κωδικοί 393-394 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1051/2015) και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. 

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν  στην Ελλάδα.

pinax

Πίνακας 6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:

α. κωδικοί 657-658 και 659-660:

συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται  ανάλογα με την προέλευσή τους.

β.  κωδικοί 781-782: 

συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους. 

γ. κωδικοί 655-656: 

Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. 

Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

Ειδικότερα:

Κωδικοί 655-656:

Οι κωδικοί αυτοί είναι ανενεργοί στην ηλεκτρονική υποβολή.

Συνεπώς κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2014 ΔΕΝ θα συμπληρώνονται αυτοί οι κωδικοί.

Κωδικοί 659-660: χωρίς ηλεκtρονική πληροφόρηση.

Αναγράφονται από τον φορολογούμενο τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται  ανάλογα με την προέλευσή τους:

O φόρος που παρακρατήθηκε στους κωδ. 433-434

α) τα εισοδήματα που αποκτούνται από φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, διπλωματικές αποστολές, προξενεία ή αποστολές αλλοδαπού κράτους για την διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων και είναι πολίτες του εν λόγω κράτους και κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου (περ. α' της παρ.2 του άρθρου 14 ΚΦΕ-Ν. 4172/2013), 

β) η διατροφή συζύγων και τέκνων που λαμβάνει δικαιούχος με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 14). Θα αναγράφεται και  ο Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τη διατροφή. 

γ) οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους (περ. γ' της παρ.2 του άρθρου 14).

Οι δηλώσεις αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό μήνυμα, 

δ) το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 14)

ε) οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%(περ. ε' της παρ.2 άρθρου 14). Αφορά πρόσωπα που δεν είναι κινητικά ανάπηροι. 

στ) τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων (περ. η' της παρ.2 του άρθρου 14),

ζ) τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας (περ. θ' της παρ.2 του άρθρου 14), 

η) τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10KW του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων (παρ. 6 του άρθρου 29),

θ) οι τόκοι ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (παρ. 2 του άρθρου 37), 

ι) τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζον (πωλητής) συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 0,5% (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 42), 

ια) τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.,

ιβ) κέρδη από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών εφόσον αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, 

ιγ) τα κέρδη από αγοραπωλησία μεριδίων ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων κεφαλαίων κράτους μέλους της Ε.Ε.- ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, 

ιδ) τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, 

ιε) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 

ιστ) κέρδος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ (παρ. 8 άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.), 

ιζ) το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων της παρ. 4 του άρθ. 15 του Κ.Φ.Ε. και 

ιη) οι λοιπές περιπτώσεις εισοδημάτων για τις οποίες ο φορολογούμενος συμπληρώνει την προέλευση του ποσού.

Προσοχή: στον επόμενο κωδικό 619-620 με ηλεκτρονική πληροφόρηση εμφανίζονται συμπληρωμένα απο τη φορολογική διοίκηση τα εισοδήματα αυτά.

Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στη ΔΟΥ μετά την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης.

Κωδικοί 619-620: με ηλεκτρονική πληροφόρηση απο τον καταβάλλοντα.

Εισοδήματα που, απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. (είναι τα ίδια που αναγράφονται στους κωδικούς 659-660).

Για τα με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα, εμφανίζεται συμπληρωμένος και ο παρακρατηθείς φόρος στους κωδικούς  613-614.

 πολ. 1051/19-2-2015 ηλεκτρονική πληροφόρηση με κωδ. 18, 28 όπως παρακάτω:

 

Κωδικοί που ενημερώνονται με ηλεκτρονική πληροφόρηση στο Ε1 από τις βεβαιώσεις:

pinax

Κωδικοί 657-658: χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

Εισοδήματα που εξαιρούνται απο φόρο και εισφορά αλληλεγγύης για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Τα εισοδήματα αυτά καλύπτουν τεκμήρια. για τα εισοδήματα 

Δηλαδή:

α) οι μισθοί, συντάξεις, αντιμισθία και επιδόματα προσώπων ολικά τυφλών ή με βαριά κινητική αναπηρία 80% και άνω.Θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του φορέα και όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση θα προσέρχεται ο φορολογούμενος στη ΔΟΥ.

β) η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης, 

γ) οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε., για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ε.Ε., 

δ) το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων. Θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φορέα. 

ε) το ενιαίο επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων. θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φορέα.

στ) εκλογική αποζημίωση δικηγόρων. (απαλλάσσεται απο φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρ. 1 του άρθ. 108 του ΠΔ 26/2012, όπως αντικαταστάθηκεμε το άρθρο49 Ν. 4262/2014. 

ζ) Μερίσματα των εταιριών της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν.4141/2013.

Προσοχή: Για τα εισοδήματα για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, εμφανίζονται συμπληρωμένα απο τη φορολογική διοίκηση στον επόμενο κωδικό 617-618. 

Κωδικοί 617-618: 

Με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα.

Εμφανίζονται συμπληρωμένα από τη φορολογική διοίκηση τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2014, τα οποία εξαιρούνται από το φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση με βάση τις βεβαιώσεις που λήφθηκαν ηλεκτρονικά απο τους εργοδότες και άλλους φορείς και αναλύονται σε πίνακα.

πολ. 1051/19-2-2015.

Ηλεκτρονική πληροφόρηση με κωδ.: 17,19.29,37,39. 

Κωδικοί που ενημερώνονται με ηλεκτρονική πληροφόρηση στο Ε1 από τις βεβαιώσεις:

pinax

Κωδικοί 661-662:

Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το επίδομα που εισπράξατε από τον ΟΑΕΔ μέσα στο 2014.

Εάν τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου είναι πάνω από 10.000 ευρώ π.χ. από ενοίκια, το επίδομα ανεργίας φορολογείται. 

(σχ. βλ. άρθρο 14, παρ. 2, περιπτ. στ΄, του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013)

Κωδικοί 431-432

Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή του φυσικού προσώπου σε ημεδαπές Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κ.λπ. οι οποίες φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του  ΚΦΕ- Ν.4172/2013, όταν τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Προσοχή: Δεν δηλώνεται πλέον ο φόρος του νομικού προσώπου που αναλογεί στα κέρδη αυτά.

Κωδικοί 335-336: με ηλεκτρονική πληροφόρηση

Εδώ καταχωρείται το καθαρό ποσό του επιδόματος αλληλεγγύης ΕΚΑΣ που καταβλήθηκε το 2014. 

Προσοχή: το ΕΚΑΣ είναι αφορολόγητο (άρθρο 14, παρ. 2, περ.ζ΄ του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013). 

Έχει εισφορά αλληλεγγύης. Πολ. 1051/19-2-2015. Η προσυμπλήρωση ηλεκτρονικά με κωδ. 27.

pinax

(βλ. πρόσφατες οδηγίες της ΓΓΔΕ με το έγγραφο αρ. πρωτ ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015):

"Μετά από πληθώρα ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας και λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Επιδόματα - βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:

1. Επίδομα τακτικής ανεργίας

2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

3. Ειδικό εποχικό βοήθημα

4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας

5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης. 

6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,

7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας - ΕΣΠΑ.

8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.

Β. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απώλειας του εισοδήματός τους και αντί του μισθού που θα κατέβαλαν οι εργοδότες τους ή τους δίδονται ως αμοιβή για παροχή εργασίας, χαρακτηρίζονται ως κανονικές αποδοχές και θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4Α, για υπόχρεο-σύζυγο αντίστοιχα, αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικά αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ - πολ.1051/19.2.2015, ή θα συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 343-344 του πίνακα 4Ααν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. 

Τέτοια ποσά είναι

1. Παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, που είναι η πληρωμή μέρους ανεξόφλητων αποδοχών, όταν οι εργοδότες περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως εργασιών ή αναστολής πληρωμών, ή έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση, ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

2. Επίδομα διαθεσιμότητας, το οποίο είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όταν ο εργοδότης θέσει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα.

3. Αποδοχές ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δίδονται έναντι παρασχεθείσας εργασίας.

Γ. 1. κωδικοί 619-620 (νέο) 

Η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, η οποία καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες έχουν λάβει 6 μήνες άδεια μετά από συμφωνία με τον εργοδότη τους βάσει της γνωμοδότησης ΝΣΚ 278/2012, αποτελεί εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο. 

Τα καταβληθέντα ποσά είτε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620 για την υπόχρεη ή την σύζυγο αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ- πολ.1051/19.2.2015, είτε θα συμπληρώνονται από την υπόχρεη ή την σύζυγο στους κωδικούς 659-660 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Γ.2. Η Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ αντί της μαιευτικής περίθαλψης, ως συμπληρωματική παροχή αυτής που χορηγείται από το ΙΚΑ ως επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Με βάση την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/2009 το επίδομα που δίδεται από το ΙΚΑ δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1846/1951, χορηγείται για κάλυψη δαπανών και δεν είναι εισόδημα. 

Κατ' ανάλογη εφαρμογή, η παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως συμπλήρωμα της περίπτωσης αυτής, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν καλύπτει αντικειμενικές δαπάνες και συνεπώς δεν συμπληρώνεται στη δήλωση, επειδή καταβάλλεται εφάπαξ και η πηγή προέλευσής της εξαντλείται με τον τοκετό.

Επομένης, δεν συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (πολ.1051/19.2.2015).

Δ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση Θδ' του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'/ 01-03-2012), οι άνεργοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ".

pinax

Μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) συνυποβάλλεται με τη δήλωση (έντυπο Ε1) το Ε.Ε.Δ(Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο) για τις αποδοχές των αξιωματικών  και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού.

Από το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014), οι κωδικοί του Ε.Ε.Δ. έχουν ενσωματωθεί στο έντυπο της δήλωσης (Ε1) και αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι αυτής (πίνακας 4Β). 

Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και 10% αντίστοιχα και εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων που αποκτούν  εισοδήματα από τις υπηρεσίες τους ως αξιωματικοί η κατώτερο πλήρωμα σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου τα εισοδήματα αυτά να φορολογηθούν με τις ειδικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, απαιτείται να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα 4Β. 

Ειδικότερα για τη συμπλήρωση του πίνακα 4Β διευκρινίζουμε τα εξής:

Κωδικοί 255-256

Συμπληρώνονται αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που έχουν καταβληθεί μέσα στο 2014 σε ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ). Τονίζεται, ότι η συμπλήρωση των κωδικών 255-256 γίνεται με την ορθή μεταφορά των ποσών των καθαρών αποδοχών αθροιστικά, όπως αυτά προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

Κωδικοί 251-252

Συμπληρώνονται αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που έχουν καταβληθεί μέσα στο 2014 σε ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ) για τις οποίες σας έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και οι οποίες δεν είναι ήδη προ-συμπληρωμένες στους αντίστοιχους κωδικούς του ίδιου πίνακα (κωδικοί 255-256) κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Κωδικοί 257-258

Στους κωδικούς αυτούς, συμπληρώνεται αθροιστικά ο φόρος που αναλογεί, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

Κωδικοί 259-260

Συμπληρώνεται αθροιστικά ο φόρος που αναλογεί, για τον οποίο σας έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και ο οποίος δεν είναι ήδη προ-συμπληρωμένος στους αντίστοιχους κωδικούς του ίδιου πίνακα (257-258) κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Κωδικοί 261-262

Συμπληρώνεται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που σας παρακρατήθηκε όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορηγήθηκαν.

Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς παρακρατηθέντα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που είναι ήδη προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 333-334.

Κωδικοί 263-264

Εφόσον υπηρετείτε σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές από τις υπηρεσίες σας αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, τότε στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι συνολικές αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Κωδικοί 265-266

Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνεται το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν συμπληρώνεται στους κωδικούς αριθμούς 313 - 316, 345-348 του πίνακα 4Α, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, 259-260 του πίνακα 4Β.

Κωδικοί 253-254

Εφόσον αποκτάτε συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, τότε στους κωδικούς αυτούς, συμπληρώνονται μόνο οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2014 και αφορούν τις αμοιβές σας ως κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ), ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκτάτε συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του φόρου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνονται συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 255-256 ή 251-252 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών σας, τόσο αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή σας ως κατώτερου πληρώματος, όσο και αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή σας ως αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού.

Κωδικοί 267-268

Εφόσον υπηρετείτε σε πλοίο με ξένη σημαία και αποκτάτε συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές από τις υπηρεσίες σας αυτές  έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, τότε στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται μόνο οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2014 και αφορούν τις αμοιβές σας ως κατώτερο πλήρωμα. Οι κωδικοί αυτοί αφορούν καθαρές αποδοχές κατώτερου πληρώματος για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκτάτε συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνονται συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 263-264 με το σύνολο των καθαρών αποδοχών σας για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, τόσο αυτές που προέρχονται από την απασχόλησή σας ως κατώτερο πλήρωμα, όσο και αυτές που προέρχονται από την απασχόλησή σας ως αξιωματικός.

Κωδικοί 201-202

Συμπληρώνεται ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, και ο κωδικός (3) αν αποκτάτε συγχρόνως στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.

* Ο κ. Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός (Μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ και Γεν. Γραμματέας της ΕΦΕΕΑ 

** Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι επίσης Φοροτεχνικός

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο επόμενο 5ο μέρος:ανάλυση και συμβουλές με όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες και τελευταίες οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη συμπλήρωση των πινάκων:

4Γ1 Εισόδημα  από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

4Γ2 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: capital.gr