Φοιτητή δες τι αλλάζουν στις Πιστωτικές Μονάδες του πτυχίου σου

Τι αλλάζουν στις Πιστωτικές Μονάδες του πτυχίου σου

Ειδική ρύθμιση σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα περιέχει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας στο οποίο μάλιστα έχει αφαιρεθεί και η ρύθμιση για τις μετεγγραφές φοιτητών από τα ιδρύματα του εξωτερικού.

Τι έλεγε το προσχέδιο;

Το προσχέδιο νόμου καθιστούσε ισοδύναμες τις πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)  με τις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Μια ρύθμιση που δεν ευχαρίστησε τους οπαδούς του νόμου Διαμαντοπούλου δημιουργώντας ταυτόχρονα έντονες αντιδράσεις με το πρόσχημα ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε απομόνωση τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η νέα τροποποίηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 360pedia.gr, η παραπάνω ρύθμιση τροποποιήθηκε προβλέποντας πλέον ότι θα ισχύει:

Ενσωματωμένο Μάστερ (Integrated Master: Master of Science)

Για τις πενταετείς σπουδές στα Πολυτεχνεία, τις Γεωπονικές και όσες σχολές προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα ώστε να έχουν τον απαραίτητο αριθμό Ισότιμων Εκπαιδευτικών Μονάδων και Πιστωτικών Μονάδων

Εσωτερικό σύστημα ποσοτικής αποτίμησης των σπουδών

Το οποίο επιχειρείται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις ακαδημαϊκές συνθήκες στην Ελλάδα όπου το πρώτο πτυχίο αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών και στη συνθήκη της Μπολόνια που έχει εισάγει το σύστημα 3 έτη (Bachelor) + 2 έτη (Master of Science).

Η ρύθμιση για τις πιστωτικές μονάδες όπως τροποποιήθηκε για να ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας έχει ως εξής:

1. α) Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών Τμημάτων ή μονοτμηματικών Σχολών μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενιαίου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο δύναται να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.).

β) Οι Ε.Μ. ισούνται με το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας εργαστηριακής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης υπό μορφή θεμάτων, εργασίας πεδίου και άλλων εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και εξετάσεων εντός του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ωρών που αντιστοιχούν στον επιπλέον φόρτο εργασίας του φοιτητή και ο οποίος υπολογίζεται κατ' ελάχιστα ίσος με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

γ) Η Ισοδύναμη Εκπαιδευτική Μονάδα (Ι.Ε.Μ.) ορίζεται ως το τριακονταπλάσιο της Ε.Μ.

δ) 0 αριθμός των Ι.Ε.Μ., ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκπεφρασμένος σε ώρες αποτυπώνει τον μέσο χρόνο εργασίας του φοιτητή συσχετιζόμενο με τον αντίστοιχο χρόνο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (Ε0Τ5) για το εξάμηνο αυτό.

2. Οι τίτλοι πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι. κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ι.Ε.Μ. ως κατωτέρω:

α) Τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ' ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Intergrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

β) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόνταιν και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής.

γ) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΓΙ.Μ.Σ.) οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 90 κατ' ελάχιστον Ι.Ε.Μ., το οποίο ισοδυναμεί με Master of Science στην ειδίκευση και αποτελεί πρόσθετο προσόν και όχι προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β' του παρόντος άρθρου, κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η αναγνώριση για την περίπτωση α' του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υπουργού, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών Ιηίθ§γ3ϋθο1 Μ3$£θγ (Μ35ϊθγ οί δαβηοε) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr